Difference between revisions of "ViewObject API/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Kiedy GUI jest uruchomione, każdy obiekt w dokumencie FreeCAD ma powiązany obiekt widoku, który rezyduje w odpowiedniku dokumentu FreeCADGui. Obiekt widoku może zostać po...")
(Created page with "{{APIProperty|Annotation|węzeł anotacji obiektu ViewObject.}} {{APIProperty|BoundingBox|ramka otaczająca.}} {{APIProperty|Content|reprezentacja XML właściwości obiektu V...")
Line 9: Line 9:
 
}}
 
}}
  
{{APIProperty|Annotation|the annotation node of a ViewObject}}
+
{{APIProperty|Annotation|węzeł anotacji obiektu ViewObject.}}
{{APIProperty|BoundingBox|the bounding box}}
+
{{APIProperty|BoundingBox|ramka otaczająca.}}
{{APIProperty|Content|an XML representation of a ViewObject's properties}}
+
{{APIProperty|Content|reprezentacja XML właściwości obiektu ViewObject.}}
{{APIProperty|DisplayMode|the current display mode}}
+
{{APIProperty|DisplayMode|aktualny tryb wyświetlania.}}
{{APIProperty|IV|an Inventor representation of the ViewObject}}
+
{{APIProperty|IV|reprezentacja obiektu ViewObject w programie Inventor.}}
{{APIProperty|Object|the associated FreeCAD Document Object of this ViewObject}}
+
{{APIProperty|Object|powiązany obiekt dokumentu FreeCAD obiektu ViewObject.}}
{{APIProperty|PropertiesList|a list of properties of this ViewObject}}
+
{{APIProperty|PropertiesList|lista własciwości obiektu ViewObject.}}
{{APIProperty|RootNode|the Inventor node of this ViewObject (pivy.coin object)}}
+
{{APIProperty|RootNode|węzeł Inventor obiektu ViewObject ''(obiekt pivy.coin)''.}}
{{APIProperty|Selectable|True if the object is selectable}}
+
{{APIProperty|Selectable|zwraca wartość {{True}} jeśli obiekt jest dostępny do wyboru.}}
{{APIProperty|Type|the type of this ViewObject}}
+
{{APIProperty|Type|typ obiektu ViewObject.}}
{{APIProperty|Visibility|True if the viewObject is visible}}
+
{{APIProperty|Visibility|wraca wartość {{True}} jesli obiekt viewObject jest widzialny.}}
{{APIFunction|getAllDerivedFrom| | |all descentences of this object}}
+
{{APIFunction|getAllDerivedFrom| | |wszystkie wystąpienia tego obiektu.}}
{{APIFunction|getDocumentationOfProperty| | |the documentation string of the property of this class.}}
+
{{APIFunction|getDocumentationOfProperty| | |łańcuch dokumentacji właściwości tej klasy.}}
{{APIFunction|getGroupOfProperty| | |the name of the group which the property belongs to in this class. The properties sorted in differnt named groups for convenience.}}
+
{{APIFunction|getGroupOfProperty| | |nazwa grupy, do której należy dana właściwość w tej klasie. Właściwości posortowane w różnie nazwanych grupach dla wygody.}}
{{APIFunction|getPropertyByName| | |the value of a named property.}}
+
{{APIFunction|getPropertyByName| | |wartość określonej właściwości.}}
{{APIFunction|getTypeOfProperty| | |the type of a named property. This can be (Hidden,ReadOnly,Output) or any combination.}}
+
{{APIFunction|getTypeOfProperty| | |typ określonej właściwości. Może to być ''(Hidden, ReadOnly, Output)'' lub dowolna kombinacja.}}
{{APIFunction|hide| |Hides the object.| }}
+
{{APIFunction|hide| |Ukrywa obiekt.| }}
{{APIFunction|isDerivedFrom|string|Checks if this object is derived from the given object type|True if given type is a father}}
+
{{APIFunction|isDerivedFrom|string|Sprawdza czy ten obiekt jest pochodną podanego typu obiektu|Zwraca wartość {{True}} jeśli podany typ jest ojcem}}
{{APIFunction|isVisible| |Checks if the object is visible|a boolean}}
+
{{APIFunction|isVisible| |Sprawdza, czy obiekt jest widzialny| boolean}}
{{APIFunction|listDisplayModes| |Shows a list of all display modes|a list}}
+
{{APIFunction|listDisplayModes| |Wyświetla listę wszystkich trybów wyświetlania|a list}}
{{APIFunction|setTransformation|coin.SoTransform|Sets a transformation on the Inventor node|nothing}}
+
{{APIFunction|setTransformation|coin.SoTransform|Ustawia transformację na węźle Inventor.|nothing}}
{{APIFunction|show| |Shows the object if hidden|nothing}}
+
{{APIFunction|show| |Pokazuje obiekt, jeśli jest ukryty|nothing}}
{{APIFunction|toString| | |a string representation of the Inventor node}}
+
{{APIFunction|toString| | |ciąg znaków reprezentujący węzeł Inventor}}
{{APIFunction|update| |Updates the view representation of the object| }}
+
{{APIFunction|update| |Aktualizuje reprezentację obiektu w widoku| }}
  
 
{{Userdocnavi{{#translation:}}}}
 
{{Userdocnavi{{#translation:}}}}

Revision as of 16:29, 8 June 2021

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română
(Październik 2019) Nie edytuj tych stron. Informacje są niekompletne i nieaktualne. Najnowsze API można znaleźć w automatycznie generowana dokumentacja API, lub wygenerować dokumentację samodzielnie, śledząc dokument Dokumentacja źródłowa.

Kiedy GUI jest uruchomione, każdy obiekt w dokumencie FreeCAD ma powiązany obiekt widoku, który rezyduje w odpowiedniku dokumentu FreeCADGui. Obiekt widoku może zostać pobrany na dwa sposoby. Przykład:

myViewObj = FreeCAD.ActiveDocument.myObjectName.ViewObject
myViewObj = FreeCADGui.ActiveDocument.myObjectName
print myViewObj.IV
Property.png Annotation

Returns: węzeł anotacji obiektu ViewObject.

Property.png BoundingBox

Returns: ramka otaczająca.

Property.png Content

Returns: reprezentacja XML właściwości obiektu ViewObject.

Property.png DisplayMode

Returns: aktualny tryb wyświetlania.

Property.png IV

Returns: reprezentacja obiektu ViewObject w programie Inventor.

Property.png Object

Returns: powiązany obiekt dokumentu FreeCAD obiektu ViewObject.

Property.png PropertiesList

Returns: lista własciwości obiektu ViewObject.

Property.png RootNode

Returns: węzeł Inventor obiektu ViewObject (obiekt pivy.coin).

Property.png Selectable

Returns: zwraca wartość true jeśli obiekt jest dostępny do wyboru.

Property.png Type

Returns: typ obiektu ViewObject.

Property.png Visibility

Returns: wraca wartość true jesli obiekt viewObject jest widzialny.

Method.png getAllDerivedFrom( )

Description:

Returns: wszystkie wystąpienia tego obiektu.

Method.png getDocumentationOfProperty( )

Description:

Returns: łańcuch dokumentacji właściwości tej klasy.

Method.png getGroupOfProperty( )

Description:

Returns: nazwa grupy, do której należy dana właściwość w tej klasie. Właściwości posortowane w różnie nazwanych grupach dla wygody.

Method.png getPropertyByName( )

Description:

Returns: wartość określonej właściwości.

Method.png getTypeOfProperty( )

Description:

Returns: typ określonej właściwości. Może to być (Hidden, ReadOnly, Output) lub dowolna kombinacja.

Method.png hide( )

Description: Ukrywa obiekt.

Returns:

Method.png isDerivedFrom(string)

Description: Sprawdza czy ten obiekt jest pochodną podanego typu obiektu

Returns: Zwraca wartość true jeśli podany typ jest ojcem

Method.png isVisible( )

Description: Sprawdza, czy obiekt jest widzialny

Returns: boolean

Method.png listDisplayModes( )

Description: Wyświetla listę wszystkich trybów wyświetlania

Returns: a list

Method.png setTransformation(coin.SoTransform)

Description: Ustawia transformację na węźle Inventor.

Returns: nothing

Method.png show( )

Description: Pokazuje obiekt, jeśli jest ukryty

Returns: nothing

Method.png toString( )

Description:

Returns: ciąg znaków reprezentujący węzeł Inventor

Method.png update( )

Description: Aktualizuje reprezentację obiektu w widoku

Returns: