Revision history of "ViewObject API/pl"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 16:31, 8 June 2021Kaktus talk contribs 2,848 bytes -12
  • curprev 16:29, 8 June 2021Kaktus talk contribs 2,860 bytes +155 Created page with "{{APIProperty|Annotation|węzeł anotacji obiektu ViewObject.}} {{APIProperty|BoundingBox|ramka otaczająca.}} {{APIProperty|Content|reprezentacja XML właściwości obiektu V..."
  • curprev 16:07, 8 June 2021Kaktus talk contribs 2,705 bytes +16 Created page with "Kiedy GUI jest uruchomione, każdy obiekt w dokumencie FreeCAD ma powiązany obiekt widoku, który rezyduje w odpowiedniku dokumentu FreeCADGui. Obiekt widoku może zostać po..."
  • curprev 16:06, 8 June 2021Kaktus talk contribs 2,689 bytes +2,689 Created page with "{{VeryImportantMessage|''(Październik 2019)'' Nie edytuj tych stron. Informacje są niekompletne i nieaktualne. Najnowsze API można znaleźć w [https://www.freecadweb.org/a..."