Translations:Release notes 0.14/70/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:46, 7 July 2014 by Kwahoo (talk | contribs) (Created page with "Narzędzia Draft Upgrade i Draft Downgrade, będące wcześniej hermetycznymi kawałkami magii, których rezultatu działanie nigdy...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Narzędzia Draft Upgrade i Draft Downgrade, będące wcześniej hermetycznymi kawałkami magii, których rezultatu działanie nigdy nie mogłeś być zbyt pewien, zostały przepisane i teraz zwracają znacznie przyjemnie komunikaty, informując cię, co zostało zrobione i dlaczego. Są one teraz również dostępne z poziomu skryptów Pythona, nie tylko całościowo, ale dostępne są też ich wewnętrzne operacje, przez co możesz precyzyjnie ustawić określony typ aktualizacji do przeprowadzenia.