Translations:Part Section/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Part Section.svg Część: Przecięcie

Lokalizacja w menu
Część → Logiczne → Przecięcie
Środowisko pracy
Część
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Przekrój poprzeczny