Revision history of "Translations:Part Extrude/4/cs"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:32, 14 July 2014Honza32 talk contribs 983 bytes +983 Created page with "Při standardním scénáři bude očekáván následující seznam požadavků na výstupní tvar z daného vstupního tvaru, * Vysunutí vrcholu (bodu) vytvoří přímku * ..."