Revision history of "Translations:Part Extrude/3/cs"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:38, 14 July 2014Honza32 talk contribs 384 bytes +384 Created page with "== Parametry == Parametrický obdélníkový kvádr je definován prametry *Základna - vstupní tvar (tvar, na který bude vysunutí aplikováno) *Směr a vzdálenost vysunut..."