Revision history of "Translations:PartDesign Pad/58/cs"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 11:57, 5 November 2019Mario52 talk contribs 1,489 bytes +1,489 Created page with "* Stejně jako všechny funkce Návrh součástí, Pad také vytváří těleso, takže skica musí obsahovat uzavřený profil, jinak selže s chybou „Nepodařilo se ověř..."