Translations:Macro FCInfo/4/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 13:01, 18 May 2014 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Použití

Vyberete objekt nebo spustíte aplikaci a vyberete objekt a zobrazí se řada informací. Jeho výpočty založené na jednotce FreeCADu, což je mm pro kažbý nový výběr, vrací vždy délku v mm a úhel v dekadických stupních.

  • Read : Otevře soubor .FCInfo *Save : Uloží soubor .FCInfo *Exit : Ukončí makro a vymaže je z paměti.
  • Ref : Aktualizuje zobrazení reportu na displeji