Translations:Document structure/3/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Wewnątrz dokumentu FreeCAD mogą znajdować się obiekty różnych typów. Każde Środowisko pracy może tworzyć własne typy obiektów, np Workbench Mesh.svg Mesh tworzy obiekty siatki, Workbench Part.svg Part tworzy obiekty Part, Workbench Draft.svg Draft także tworzy obiekty Part, itp.