Revision history of "Translations:Arch tutorial/172/cs"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 16:48, 26 March 2014Honza32 talk contribs 661 bytes +661 Created page with "Doufám, že tento výukový program Vám dal dobrý přehled dostupných nástrojů. Určitě se pro další informace podívejte na dokumentaci [[Arch Workbench/cs|Pracovní..."