Revision history of "Translations:Arch Space/16/cs"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 17:03, 2 May 2014Honza32 talk contribs 358 bytes +358 Created page with "* Vytvoří objekt prostoru ze zadaných objektů. * Objekty mohou být jeden dokument objektu, v tomto případě se objekt stane základovým objektem prostoru nebo seznam ..."