All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 5 translations.

NameCurrent message text
 h Deutsch (de)|-
| [[Scripts/de|Skripterstellung]]
| Skripterstellung 
| Anfänger

| onekk Carlo
| 0.19

| Nein
 h English (en)|-
| [[Scripts|Scripts]]
| Scripting
| Beginner
|
| onekk Carlo
| 0.19
|
 h français (fr)|-
| [[Scripts/fr|Scripts]]
| Script
| Débutant
|
| onekk Carlo
| 0.19
|
 h polski (pl)|-
| [[Scripts/pl|Tworzenie skryptów]]
| Tworzenie skryptów 
| Początkujący
|
| onekk Carlo
| 0.19
|
 h русский (ru)|-
| [[Scripts/ru|Scripts]]
| Scripting 
| Beginner

| onekk Carlo
| 0.19

| No