All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 11 translations.

NameCurrent message text
 h Deutsch (de)* [[File:Sketcher_BSplineApproximate.svg|32px]] [[Sketcher_BSplineApproximate/de|Geometrie in B-Spline umwandeln]]
 h English (en)* [[File:Sketcher_BSplineApproximate.svg|32px]] [[Sketcher_BSplineApproximate|Convert geometry to B-spline]]
 h español (es)* [[File:Sketcher_BSplineApproximate.svg|32px]] [[Sketcher_BSplineApproximate/es|Convertir la geometría en B-spline]]
 h français (fr)* [[File:Sketcher_BSplineApproximate.svg|32px]] [[Sketcher_BSplineApproximate/fr|Convertir une géométrie en B-spline]]
 h italiano (it)* [[File:Sketcher_BSplineApproximate.svg|32px]] [[Sketcher_BSplineApproximate/it|Converti la geometria in B-spline]]
 h polski (pl)* [[File:Sketcher_BSplineApproximate.svg|32px]] [[Sketcher_BSplineApproximate|Konwertuj geometrie na krzywą złożoną]]
 h português do Brasil (pt-br)* [[File:Sketcher_BSplineApproximate.svg|32px]] [[Sketcher_BSplineApproximate/pt-br|Converte geometria para B-spline]]
 h română (ro)* [[File:Sketcher_BSplineApproximate.svg|32px]] [[Sketcher_BSplineApproximate|Convert Geometry to B-spline]]
 h русский (ru)* [[File:Sketcher_BSplineApproximate.svg|32px]] [[Sketcher_BSplineApproximate/ru|Преобразовать геометрию в B-сплайн]]
 h slovenčina (sk)* [[File:Sketcher_BSplineApproximate.svg|32px]] [[Sketcher_BSplineApproximate|Konvertovať geometriu na B-spline krivku]]
 h Türkçe (tr)* [[File:Sketcher_BSplineApproximate.svg|32px]] [[Sketcher_BSplineApproximate/tr|Geometriyi B-spline'a Dönüştür]]