All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 6 translations.

NameCurrent message text
 h Deutsch (de){{Docnav/de|[[Sketcher_ViewSketch/de|Skizze betrachten]]|[[Sketcher_MapSketch/de|Skizze einer Fläche zuordnen]]|[[Sketcher_Workbench/de|Arbeitsbereich Skizze]]|IconL=Sketcher_ViewSketch.png‎|IconC=Workbench_Sketcher.svg|IconR=Sketcher_MapSketch.png‎}}
 h English (en){{Docnav|[[Sketcher_ViewSketch|View sketch]]|[[Sketcher_MapSketch|Map sketch to face]]|[[Sketcher_Workbench|Sketcher]]|IconL=Sketcher_ViewSketch.png‎|IconC=Workbench_Sketcher.svg|IconR=Sketcher_MapSketch.svg‎}}
 h français (fr){{Docnav/fr
|[[Sketcher_ViewSketch/fr|Vue de l'esquisse]]
|[[Sketcher_MapSketch/fr|Appliquer une esquisse sur une face]]
|[[Sketcher_Workbench/fr|Atelier Sketcher]]
|IconL=Sketcher_ViewSketch.png‎
|IconC=Workbench_Sketcher.svg
|IconR=Sketcher_MapSketch.svg‎
‎}}
 h italiano (it){{Docnav/it|[[Sketcher_ViewSketch/it|Vista schizzo]]|[[Sketcher_MapSketch/it|Mappa schizzo]]|[[Sketcher_Workbench/it|Sketcher]]|IconL=Sketcher_ViewSketch.png‎|IconC=Workbench_Sketcher.svg|IconR=Sketcher_MapSketch.png‎}}
 h polski (pl){{Docnav/pl
|[[Sketcher_ViewSketch|Widok szkicu]]
|[[Sketcher_MapSketch|Mapuj Szkic]]
|[[Sketcher_Workbench|Sketcher]]
|IconL=Sketcher_ViewSketch.png‎
|IconC=Workbench_Sketcher.svg
|IconR=Sketcher_MapSketch.svg
‎}}
 h русский (ru){{Docnav|[[Sketcher_ViewSketch/ru|Обзор эскиза]]|[[Sketcher_MapSketch/ru|Связать эскиз с гранью]]|[[Sketcher_Workbench/ru|Sketcher]]|IconL=Sketcher_ViewSketch.png‎|IconC=Workbench_Sketcher.svg|IconR=Sketcher_MapSketch.png‎}}