All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 4 translations.

NameCurrent message text
 h Deutsch (de){{Docnav/de
|[[Sketcher SelectVerticalAxis/de|Wähle Vertikale Achse]]
[[Sketcher SelectRedundantConstraints/de|Wähle Überflüssige Beschränkungen]]
|[[Sketcher_Workbench/de|Skizzierer]]
|IconL=Sketcher SelectVerticalAxis.png‎
|IconC=Workbench_Sketcher.svg
|IconR=Sketcher SelectRedundantConstraints.png
}}
 h English (en){{Docnav
|[[Sketcher_SelectVerticalAxis|Select Vertical Axis]]
|[[Sketcher_SelectRedundantConstraints|Select Redundant Constraints]]
|[[Sketcher_Workbench|Sketcher]]
|IconL=Sketcher SelectVerticalAxis.png‎
|IconC=Workbench_Sketcher.svg
|IconR=Sketcher SelectRedundantConstraints.png‎
}}
 h français (fr){{Docnav/fr
|[[Sketcher_SelectVerticalAxis/fr|Sélection axe vertical]]
|[[Sketcher_SelectRedundantConstraints/fr|Sélection des constraintes redondantes]]
|[[Sketcher_Workbench/fr|Atelier Sketcher]]
|IconL=Sketcher SelectVerticalAxis.png‎
|IconC=Workbench_Sketcher.svg
|IconR=Sketcher SelectRedundantConstraints.png‎
}}
 h italiano (it){{Docnav/it|[[Sketcher SelectVerticalAxis/it|Seleziona l'asse Y]]|[[Sketcher SelectRedundantConstraints/it|Seleziona i vincoli ridondanti]]|[[Sketcher_Workbench/it|Sketcher]]|IconL=Sketcher SelectVerticalAxis.png‎|IconC=Workbench_Sketcher.svg|IconR=Sketcher SelectRedundantConstraints.png‎}}