All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 4 translations.

NameCurrent message text
 h Deutsch (de){{Docnav/de
|[[Sketcher_CreateRectangle_Center/de|ZentriertesRechteckErstellen]]
|[[Sketcher_CompCreateRegularPolygon/de|AuswahlRegelmäßigesVieleckErstellen]]
|[[Sketcher_Workbench/de|Sketcher]]
|IconL=Sketcher_CreateRectangle_Center.svg
|IconR=Sketcher_CompCreateRegularPolygon.png
|IconC=Workbench_Sketcher.svg
}}
 h English (en){{Docnav
|[[Sketcher_CreateRectangle_Center|Centered rectangle]]
|[[Sketcher_CompCreateRegularPolygon|Create a regular polygon]]
|[[Sketcher_Workbench|Sketcher]]
|IconL=Sketcher_CreateRectangle_Center.svg
|IconR=Sketcher_CompCreateRegularPolygon.png
|IconC=Workbench_Sketcher.svg
}}
 h français (fr){{Docnav/fr
|[[Sketcher_CreateRectangle_Center/fr|Rectangle centré]]
|[[Sketcher_CompCreateRegularPolygon/fr|Polygones réguliers]]
|[[Sketcher_Workbench/fr|Sketcher]]
|IconL=Sketcher_CreateRectangle_Center.svg
|IconR=Sketcher_CompCreateRegularPolygon.png
|IconC=Workbench_Sketcher.svg
}}
 h русский (ru){{Docnav/ru
|[[Sketcher_CreateRectangle_Center/ru|Создать прямоугольник от центра]]
|[[Sketcher_CompCreateRegularPolygon/ru|Создать правильный многоугольник]]
|[[Sketcher_Workbench/ru|Верстак "Sketcher"]]
|IconL=Sketcher_CreateRectangle_Center.svg
|IconR=Sketcher_CompCreateRegularPolygon.png
|IconC=Workbench_Sketcher.svg
}}