All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 14 translations.

NameCurrent message text
 h čeština (cs)The robot workbench is a tool to simulate industrial grade [[Robot_6-Axis/cs|Robot 6-Axis]], like e.g. [http://kuka.com/ Kuka].
You can do the following tasks:
* set up a simulation environment with a robot and work pieces
* create and fill up trajectories
* decompose features of an CAD part to a trajectory
* simulate the robot movement and reachability 
* export the trajectory to a robot program file
 h Deutsch (de)Die [[Image:Workbench_Robot.svg|24px]] [[Robot_Workbench/de|Roboter Arbeitsbereich]] ist ein Werkzeug zur Simulation eines Standard [[Robot_6-Axis/de|6-Achsen Industrieroboters]], wie [http://kuka.com/ Kuka].
 h English (en)The [[Image:Workbench_Robot.svg|24px]] [[Robot_Workbench|Robot Workbench]] is a tool to simulate a standard [[Robot_6-Axis|6-axis industrial robot]], like [http://kuka.com/ Kuka].
 h español (es)El [[Image:Workbench_Robot.svg|24px]] [[Robot_Workbench/es|Ambiente de trabajo de robots]] es una herramienta para simular un [[Robot_6-Axis/es|Robot de 6 ejes industrial]] estándar, como [http://kuka.com/ Kuka].
 h français (fr)L'[[Image:Workbench_Robot.svg|24px]] [[Robot_Workbench/fr|atelier Robot]] permet de simuler les [[Robot_6-Axis/fr|robots industriels à 6 axes]], comme par exemple [http://kuka.com/ Kuka].
 h italiano (it)L'ambiente [[Image:Workbench_Robot.svg|24px]] [[Robot_Workbench|Robot Workbench]] è uno strumento per simulare un [[Robot_6-Axis/it|Robot a 6 assi]] di tipo industriale, come per esempio i robot [http://kuka.com/ Kuka].
 h 日本語 (ja)!!FUZZY!!ロボットワークベンチは[http://kuka.com/ Kuka]のような産業用[[Robot_6-Axis/jp|6軸ロボット]]のシミュレートのためのツールです。
以下の作業を行うことができます:
* ロボット、加工物とシミュレーション環境のセットアップ
* 軌道の作成と書き込み
* CAD部品形状を軌道に分解
* ロボットの動作と到達可能範囲のシミュレート
* ロボットプログラムファイルへの軌道のエクスポート
 h polski (pl)[[Image:Workbench_Robot.svg|24px]] [[Robot_Workbench|Środowisko pracy Robot]] jest narzędziem do symulacji standardowego [[Robot_6-Axis|6-osiowego robota przemysłowego]], na przykład [http://kuka.com/ Kuka].
 h português do Brasil (pt-br)A bancada de trabalho [[Image:Workbench_Robot.svg|24px]] [[Robot_Workbench|Robot]] é uma ferramenta para simular um [[Robot_6-Axis/pt-br|robô industrial de 6 eixos]] como o [http://kuka.com/ Kuka].
 h română (ro)Atelierul robotică [[Robot Workbench]] este un instrument pentru a simula un robot industrial standard având 6 axe de libertate [[Robot_6-Axis|6-axis industrial robot]], cum ar fi de ex. [http://kuka.com/ Kuka].
 h русский (ru)[[Image:Workbench_Robot.svg|24px]] [[Robot_Workbench/ru|Верстак Robot]] это инструмент для симуляции стандартного [[Robot_6-Axis/ru|6-ти осевого промышленного робота]], такого как [http://kuka.com/ Kuka].
 h svenska (sv)Robot arbetsbänken är ett verktyg för simulering av 6-axliga industrirobotar, som t.ex. [http://kuka.com/ Kuka].
Denna arbetsbänk är ett pågående arbete för att implementera ett off-line programmeringsverktyg för [[Robot_6-Axis/sv|Robot_6-Axis]] industrirobotar i FreeCAD.
You can do following tasks: 
* set up a simulation environment with a robot and work pieces 
* create and fill up trajectories 
* decompose features of an CAD part to a trajectory
* simulate the robot movement and reachability 
* export the trajectory to a robot program file
 h Türkçe (tr)[[Robot Workbench/tr|Robot Tezgahı]], [http://kuka.com/ Kuka] gibi bir standart [[Robot_6-Axis|6 eksenli endüstriyel robot]] 'u simüle etmek için kullanılan bir araçtır.
 h 中文(中国大陆)‎ (zh-cn)机器人工作台是一个用于模仿工业 [[Robot_6-Axis/cn|Robot 6-Axis]] 的工具,就像 [http://kuka.com/ Kuka]。
用它可以完成以下任务:
* 用机器人和工件设立一个模拟环境
* 创建和填补轨迹
* 将一个 CAD 零件的特征分解为轨迹
* 模拟机器人的运动及其可达性
* 将轨迹导出为机器人程序文件