All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 6 translations.

NameCurrent message text
 h Deutsch (de)====Beschreibung====
Exportiere eine Roboter-Programmdatei.
<br />
Man kann entweder ein KUKA kompaktes Unterprogramm oder ein KUKA vollständiges Unterprogramm exportieren.
 h English (en)==Description==
Export a robot program file. Export can either be a KUKA {{Emphasis|compact}} subroutine or a KUKA {{Emphasis|full}} subroutine.
 h français (fr)==== Description ====
Exporte un fichier de programme de robot.
<br />
L'exportation peut être un sous-programme compressé KUKA ou un sous-programme complet KUKA.
 h italiano (it)====Descrizione====
Esporta un file di programmazione del robot.
<br />
Si può esportare una subroutine KUKA compatta o una subroutine KUKA completa.
 h română (ro)====Descriere====
Exportă un fișier program a unui robot.
<br />
Exportul poate fi fie o subrutina compactă KUKA, fie o subrutina completă KUKA.
 h Türkçe (tr)==== Açıklama ====
Bir robot program dosyasını dışa aktarın.
<br/>
Dışa aktarma bir KUKA kompakt alt yordamı veya bir KUKA tam alt yordamı olabilir.