All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 7 translations.

NameCurrent message text
 h čeština (cs)==Poznámky==
* Osy a úhly mohou být také vyjádřeny jako  [http://en.wikipedia.org/wiki/Quaternions_and_spatial_rotation čtveřice].
* Referenční bod objektu (FreeCAD.Placement.Base) se mění v závislosti na objektu. Některé příklady pro běžné objekty:
 
{| class="wikitable" border="1"
!Objekt!!Referenční bod
|- align="left" 
|Part.Box ||levý (minx), přední (miny), spodní (minz) vrchol
|- align="left"
|Part.Sphere||střed koule (tj střed ohraničující kostky)
|- align="left"
|Part.Cylinder||střed spodní plochy
|- align="left"
|Part.Cone||střed spodní plochy (nebo vrchol když spodní poloměr je 0)
|- align="left"
|Part.Torus||střed torusu
|- align="left"
|Vlastnosti odvozené z Náčrtu||objekt dědí pozici z podkladového náčrtu. Náčrt vždy začíná na pozici = (0,0,0).
|}
{{clear}}
==Problémy==
* Od verze 0.13, byla aktualizace vlastností Umístění v záložce Data zablokována pro objekty vytvořené v Návrhu dílu, kromě původního náčrtu, ze kterého bylo těleso vytvořeno. Proto Umístění tělesa vytvořeného v Návrhu dílu může být změněno pouze nastavením parametrů umístění původního konstrukčního náčrtu (první náčrt), ze kterého bylo těleso vytvořeno. 
* Funkcionalita Umístění může být dodatečně měněna v pracovní ploše Kompletace. 
{{clear}}
==Další==
* Tento výukový program: [[Aeroplane/cs|Aeroplán]] široce pokrývá mechanismy změn umístění objektů.
* Popis dialogového okna Umístění krok za krokem naleznete zde [[Tasks_Placement/cs|Úkoly umístění]].
 h Deutsch (de)==Hinweise==
* Achse und Winkel können auch als [https://de.wikipedia.org/wiki/Quaternion Quaternionen] ausgedrückt werden.
* Der Referenzpunkt eines Objektes ändert sich, abhängit vom Objekt selbst. Beispiele allgemeiner Objekte:
 
{| class="wikitable" border="1"
!Objekt!!Referenzpunkt
|- align="left" 
|Part.Box ||linker (minx), vorderer (miny), unterer (minz) Scheitelpunkt
|- align="left"
|Part.Sphere||Mittelpunkt der Kugel (d.h. Zentrum des Begrenzungskastens)
|- align="left"
|Part.Cylinder||Mitte der unteren Fläche
|- align="left"
|Part.Cone||Mitte der unteren Fläche (oder Scheitelpunkt, wenn der untere Radius 0 ist)
|- align="left"
|Part.Torus||Zentrum eines Torus
|- align="left"
|Von Skizzen abgeleitete Merkmale||das Merkmal erbt die Position der zugrundeliegenden Skizze.  Skizzen beginnen immer mit der Position = (0,0,0).  Diese Position entspricht dem Ursprung in der Skizze.
|}
 h English (en)==Notes==
* Axis and Angle can also be expressed as a [http://en.wikipedia.org/wiki/Quaternions_and_spatial_rotation quaternion].
* The reference point of an object varies depending on the object.  Some examples for common objects:
 
{| class="wikitable" border="1"
!Object!!Reference Point
|- align="left" 
|Part.Box ||left (minx), front (miny), bottom (minz) vertex
|- align="left"
|Part.Sphere||center of the sphere (ie centre of bounding box)
|- align="left"
|Part.Cylinder||center of the bottom face
|- align="left"
|Part.Cone||center of bottom face (or apex if bottom radius is 0)
|- align="left"
|Part.Torus||center of the torus
|- align="left"
|Features derived from Sketches||the Feature inherits the Position of the underlying Sketch.  Sketches always start with Position = (0,0,0).  This position corresponds to the origin in the sketch.
|}
 h español (es)==Notas==
* Ejes y ángulo también pueden expresarse como un [http://en.wikipedia.org/wiki/Quaternions_and_spatial_rotation quaternion].
* El punto de referencia de un objeto (FreeCAD.Placement.Base) puede ser distinto, según el objeto de que se trate. Ejemplos para algunos objetos usuales:

{| class="wikitable" border="1"
!Object!!Reference Point
|- align="left" 
|Part.Box ||left (minx), front (miny), bottom (minz) vertex
|- align="left"
|Part.Sphere||center of the sphere (ie centre of bounding box)
|- align="left"
|Part.Cylinder||center of the bottom face
|- align="left"
|Part.Cone||center of bottom face (or apex if bottom radius is 0)
|- align="left"
|Part.Torus||center of the torus
|- align="left"
|Objetos formados a partir de Sketches||el objeto hereda la Position del Sketch subyacente.  Los Sketches siempre se forman desde la Position = (0,0,0).
|}

{{clear}}

==Versiones==
* A partir de la version 0.13, la modificación de las propiedades de Placement desde la pestaña Data ha sido desactivada para objetos creados con el entorno PartDesign, salvo para el sketch inicial a partir del cual se creó el sólido. En consecuencia, el Placement de un sólido creado en PartDesign a partir de un sketch solo puede ser modificado ajustando los parámetros Placement del sketch inicial de construcción (el primer sketch, desde el que se creó el sólido). 

* La funcionalidad Placement será manejada eventualmente en el entorno Assembly workbench. 

{{clear}}

==Mas==
*El tutorial: [[Aeroplane|Aeroplane]] trata ampliamente los mecanismos de modificación del Placement de un objeto.
*Puede encontrarse una explicación detallada, paso a paso, del diálogo Placement aquí: [[Tasks_Placement|Tasks_Placement]].
 h français (fr)==Notes==
* Axis et Angle peuvent également être exprimés en un [http://fr.wikipedia.org/wiki/Quaternions_et_rotation_dans_l%27espace quaternion].
* Le point de référence d'un objet  (FreeCAD.Placement.Base) varie en fonction de l'objet. Quelques exemples d'objets courants :

{| class="wikitable" border="1"
!Objet!!Point de référence 
|- align="left" 
|Part.Box ||gauche (minx), face (miny), base (minz) vertex
|- align="left"
|Part.Sphere||centre de la sphère (centre de la limite du cube)
|- align="left"
|Part.Cylinder||centre de la base de la face
|- align="left"
|Part.Cone||centre de la base de la face (ou apex si le rayon de base du est '''0''')
|- align="left"
|Part.Torus||centre du tore
|- align="left"
| Fonctionnalités dérivées d'esquisses||la fonction hérite de la position de l'esquisse sous-jacente. Les esquisses commencent toujours par Position = (0,0,0). Cette position correspond à l'origine dans l'esquisse.
|}
{{clear}}
 h italiano (it)==Note==
* Assi e Angolo possono anche essere espressi con un [http://it.wikipedia.org/wiki/Rotazioni_spaziali_con_i_quaternioni quaternione].
* Il punto di riferimento di un oggetto varia a seconda dell'oggetto. Alcuni esempi di oggetti di uso comune: 
{| class="wikitable" border="1"
!Oggetto!!Punto di riferimento 
|- align="left" 
|Part.Box ||vertice sinistro (minimo x), frontale (minimo y), in basso (minimo z)
|- align="left"
|Part.Sphere||centro della sfera (centro del suo contenitore cubico)
|- align="left"
|Part.Cylinder||centro della faccia di base
|- align="left"
|Part.Cone||centro della faccia di base (o superiore se il raggio della faccia di base vale '''0''')
|- align="left"
|Part.Torus||centro del toro
|- align="left"
|Caratteristiche derivate ​​da Sketch||la caratteristica eredita la posizione dello schizzo sottostante. Lo schizzo inizia sempre con Position = (0,0,0).
|}
 h română (ro)==Note==
* Axa și unghiul pot fi exprimate și ca[http://en.wikipedia.org/wiki/Quaternions_and_spatial_rotation quaternion].
* Punctul de referință al unui obiect variază în funcție de obiect. Câteva exemple pentru obiecte obișnuite:
 
{| class="wikitable" border="1"
!Object!!Reference Point
|- align="left" 
|Part.Box ||left (minx), front (miny), bottom (minz) vertex
|- align="left"
|Part.Sphere||center of the sphere (ie centre of bounding box)
|- align="left"
|Part.Cylinder||center of the bottom face
|- align="left"
|Part.Cone||center of bottom face (or apex if bottom radius is 0)
|- align="left"
|Part.Torus||center of the torus
|- align="left"
|Features derived from Sketches||the Feature inherits the Position of the underlying Sketch.   
Schițele încep întotdeauna cu poziția = (0,0,0). Această poziție corespunde originii din schiță.
|}