All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 12 translations.

NameCurrent message text
 h Deutsch (de){{Docnav/de
|[[Branding/de|Markenbildung]]
|[[Module_Creation/de|Modul Erstellung]]
}}
 h English (en){{Docnav
|[[Branding|Branding]]
|[[Module_Creation|Module Creation]]
}}
 h español (es){{Docnav/es
|[[Branding/es|Marcación]]
|[[Module_Creation/es|Creación de módulos]]
}}
 h français (fr){{Docnav/fr
|[[Branding/fr|Image de marque]]
|[[Module_Creation/fr|Création de module]]
}}
 h hrvatski (hr){{Docnav/hr
|[[Branding/hr|Branding]]
|[[Extra python modules/hr|Dodatni Python moduli]]
}}
 h italiano (it){{Docnav/it
|[[Branding/it|Marchiatura]]
|[[Extra python modules/it|Moduli python aggiuntivi]]
}}
 h 한국어 (ko){{docnav|Branding|Extra python modules}}
 h polski (pl){{Docnav/pl
|[[Branding/pl|FreeCAD jako produkt obcej marki]]
|[[Module_Creation/pl|Tworzenie modułów]]
}}
 h română (ro){{docnav|Branding|Extra python modules}}
 h русский (ru){{docnav/ru
|[[Branding/ru|Branding]]
|[[Extra python modules/ru|Extra python modules]]
}}
 h svenska (sv){{docnav/sv|Branding/sv|Extra python modules/sv}}
 h Türkçe (tr)
{{docnav|[[Branding/tr|Markalama]]|[[Extra python modules/tr|Ekstra python modülleri]]}}