All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 12 translations.

NameCurrent message text
 h Deutsch (de){{docnav/de
|[[Branding/de|Markenbindung]]
|[[Extra python modules/de|Zusätzliche Python Module]]
}}
 h English (en){{Docnav
|[[Branding|Branding]]
|[[Extra python modules|Extra python modules]]
}}
 h español (es){{docnav/es|Branding/es|Extra python modules/es}}
 h français (fr){{Docnav/fr
|[[Branding/fr|Branding]]
|[[Extra python modules/fr|Extra python modules]]
}}
 h hrvatski (hr){{docnav/hr
|[[Branding/hr|Branding]]
|[[Extra python modules/hr|Dodatni Python moduli]]
}}
 h italiano (it){{Docnav/it
|[[Branding/it|Marchiatura]]
|[[Extra python modules/it|Moduli python aggiuntivi]]
}}
 h 한국어 (ko){{docnav|Branding|Extra python modules}}
 h polski (pl){{Docnav/pl
|[[Branding|FreeCAD jako produkt obcej marki]]
|[[Extra python modules|Moduły Extra dla Python]]
}}
 h română (ro){{docnav|Branding|Extra python modules}}
 h русский (ru){{docnav/ru
|[[Branding/ru|Branding]]
|[[Extra python modules/ru|Extra python modules]]
}}
 h svenska (sv){{docnav/sv|Branding/sv|Extra python modules/sv}}
 h Türkçe (tr)
{{docnav|[[Branding/tr|Markalama]]|[[Extra python modules/tr|Ekstra python modülleri]]}}