All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 10 translations.

NameCurrent message text
 h Deutsch (de){{Docnav/de
|[[Scripts/de|Skripte]]
|[[Python_scripting_tutorial/de|Python Skripterstellung Tutorium]]
}}
 h English (en){{Docnav
|[[Scripts|Scripts]]
|[[Python_scripting_tutorial|Python scripting tutorial]]
}}
 h español (es){{docnav/es|Macros/es|Python scripting tutorial/es}}
 h français (fr){{Docnav/fr
|[[Scripts/fr|Scripts]]
|[[Python_scripting_tutorial/fr|Tutoriel sur les scripts Python]]
}}
 h italiano (it){{docnav/it|[[Macros/it|Macro]]|[[Python scripting tutorial/it|Guida agli script Python]]}}
 h 日本語 (ja){{docnav|Macros|Python scripting tutorial}}
 h 한국어 (ko){{docnav|[[Macros|Macros]]|[[Python scripting tutorial|Python 스크립팅 자습서]]}}
 h română (ro){{docnav|Macros|Python scripting tutorial}}
 h русский (ru){{Docnav/ru
|[[Macros/ru|Macros]]
|[[Python_scripting_tutorial/ru|Учебник скриптов Python]]
}}
 h Türkçe (tr){{docnav/tr|[[Macros/tr|Makrolar]]|[[Python scripting tutorial/tr|Python betik kılavuzu]]}}