All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 15 translations.

NameCurrent message text
 h български (bg)Работния плот за дезайн на елемент често използва и друг работен плот - [[Sketcher Workbench/bg|плотът за скициране с ограничения]]. Плотът за скициране с ограничения позволява да чертаете двумерни фигури, които се дефинират като се приложи ограничение върху проста(и) 2D форма(и).  Например, можете да нарисувате правоугулник, и можете да определите дължината на страната му като приложите ограничението за дължина върху тази страна. След като сложите това ограничение, тази страна на правоъгълника не може повече да се променя, докото не промените или махнете ограничението което сте добавили.
 h čeština (cs)Pracovní plocha Návrh dílu silně využívá jinou pracovní plochu - [[Sketcher Workbench/cs|pracovní plochu Náčrt]]. Plocha náčrtu vám umožňuje kreslení 2D tvarů, které jsou definovány vazbami mezi 2D tvary. Například můžete nakreslit obdélník a nastavit vazbu délky na jednu z jeho stran. U této strany už pak dále dále nejde změnt rozměr (dokud jení vazba změněna).
 h Deutsch (de)Der Arbeitsbereich ''PartDesign'' verwendet dabei viele der Funktionen und Werkzeuge des Arbeitsbereichs [[Sketcher Workbench/de|Sketcher]]. Der ''Sketcher'' erlaubt es Ihnen zweidimensionale Formen zu zeichnen, die durch wählbare Beschränkungen und Maße definiert werden. Man kann beispielsweise ein Rechteck zeichnen und eine Seitenlänge mit einer ''Distanzbeschränkung'' festlegen. Diese Seite kann danach nur noch durch eine Modifikation der Beschränkung verändert werden.
 h English (en)The PartDesign workbench makes heavy use of another workbench, the [[Sketcher Workbench|Sketcher Workbench]]. The sketcher allows you to draw 2D shapes, which are defined by applying Constraints to the 2D shape. For example, you might draw a rectangle and set the size of a side by applying a length constraint to one of the sides. That side then cannot be resized anymore (unless the constraint is changed).
 h español (es)El Ambiente de trabajo diseño de parte es fuertemente utilizado por otros Ambiente de trabajo, el [[Sketcher Workbench/es|Ambiente de trabajo Boceto]]. El Boceto te permite dibujar formas 2D, las cuales son definidas aplicando cotas a las formas 2D. Por ejemplo, tal vez quieras dibujar un rectángulo y colocar el tamaño de lado a lado de una cota de longitud a una esquina de los lados. Ese lado entonces no puede ser cambiar el tamaño mas(al menos que la cota sea cambiada).
 h français (fr)L'atelier PartDesign fait un usage intensif d'un autre atelier, l'atelier [[Sketcher Workbench/fr|Sketcher]]. Le Sketcher vous permet de dessiner des formes 2D, puis de leur appliquer des contraintes. Par exemple, vous pourriez dessiner un rectangle et définir la taille d'un côté à l'aide d'une contrainte de longueur. Ce côté ne pourra plus être redimensionné (à moins d'éditer et modifier cette contrainte).
 h hrvatski (hr)Radna ploča PartDesign (Dizajniranje dijelova) uvelike koristi druge radne ploče, [[Sketcher Workbench/hr|Skiciraj radna ploča]]. Skica omogućuje crtanje dvodimenzionalnih oblika koji su definirani primjenom ograničenja na 2D oblik. Na primjer, možete nacrtati pravokutnik i postaviti veličinu stranice primjenjujući ograničenje duljine na jednu od strana. Ta se strana tada više ne može promijeniti (osim ako se ne promijeni ograničenje).
 h italiano (it)L'ambiente PartDesign fa uso importante di un altro ambiente, l'ambiente [[Sketcher Workbench/it|Sketcher]]. Sketcher permette di disegnare forme 2D vincolate, il che significa che alcune parti della forma 2D possono avere dei vincoli. Ad esempio, è possibile disegnare un rettangolo e impostare un vincolo di lunghezza per uno dei suoi lati. Quel lato quindi non può più essere ridimensionato, fino a quando il vincolo non viene modificato.
 h polski (pl)PartDesign mocno bazuje na innym Środowisku pracy, [[Sketcher Workbench/pl|Sketcher]]. Szkicownik umożliwia rysowanie kształtów 2D, które są definiowane przez zastosowanie ograniczeń dla kształtu płaskiego. Na przykład, możesz narysować prostokąt i dodać wymiar boku, stosując ograniczenie długości jednego z boków. Nie można już zmieniać rozmiaru tego boku ''(chyba że ograniczenie zostanie zmienione)''.
 h português (pt)A bancada de trabalho "PartDesign" faz uso intensivo de outra bancada de trabalho, A [[Sketcher Workbench/pt|Bancada de trabalho Sketcher (esboço)]]. Esta permite desenhar formas 2D, que são definidas aplicando restrições à forma 2D.  Por exemplo, pode desenhar um retângulo e definir o tamanho de um lado aplicando uma restrição de comprimento a um dos lados. Esse lado deixa de puder ser redimensionado (a menos que a restrição seja alterada).
 h română (ro)Atelierul PartDesign utilizează intens un alt atelier de lucru, [[Sketcher Workbench|Sketcher Workbench]]. vă permite să desenați figuri 2D, care sunt definite prin aplicarea Constrângerilor la forma 2D. De exemplu, puteți trage un dreptunghi și puteți seta dimensiunea unei părți aplicând o constrângere de lungime pe una din laturi. Această parte nu mai poate fi redimensionată (cu excepția cazului în care constrângerea este modificată).
 h русский (ru)Верстак PartDesign широко использует другой верстак, [[Sketcher Workbench/ru|Sketcher]]. Он позволяет рисовать плоские эскизы, которые определяются установкой ограничений (Constraints) к двумерной форме. Например, Вы можете нарисовать прямоугольник и установить размер стороны применением ограничений к одной из сторон. Размеры этой стороны теперь могут быть изменены лишь при изменении ограничений.
 h Türkçe (tr)Parça Dizayn Tezgahı,diğer bir tezgahı,[[Sketcher Workbench|Eskiz Tezgahı]]nı çok sık kullanır. Eskiz,2D çizilen şekilleri, ölçülendirilmiş 2D şekile çevirmenizi sağlar. Örneğin,bir dikdörtgen çizebilir ve kenarlardan birine uzunluk ölçüsü vererek diğer tarafın boyutunu ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan tarafın ölçüsü (yapılan ayar değiştirilmedikçe) değiştirilemez.
 h 中文 (zh)零件设计工作台大量使用另一个工作台,即[[Sketcher Workbench|草图工作台]]。草图工作台允许你绘制二维形状,通过对二维形状强制约束来定义二维形状。例如,可以绘制一个矩形,并通过对其中一个边强制长度约束来设置边的大小。然后该边的大小无法再调整(除非更改约束)。
 h 中文(中国大陆)‎ (zh-cn)零件设计工作台大量使用另一个工作台,[[Sketcher Workbench/zh-cn|素描工作台]]。素描器允许您绘制2D形状,通过将约束应用于 2D 形状来定义。例如,您可以绘制一个矩形,并通过将长度约束应用于其中一边来设置边的大小。那边那边不能再调整大小了(除非修改了约束)。