All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 15 translations.

NameCurrent message text
 h čeština (cs)!!FUZZY!!* [[Image:Feature1.jpg|left]] Založeno na kompletní [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_CASCADE Open CASCADE Technologii] '''konstrukčního jádra''' umožňujícího komplexní 3D operace na komplexních tvarových typech s nativní podporou konceptů jako jsou B-rep, NURB křivky a povrchy, širokou oblast konstrukčních entit, logických operací  a zaoblení a zabudovanou podporu pro STEP a IGES formáty {{clear}}
* [[Image:Feature3.jpg|left]] Plně '''parametrický model'''. Všechny objekty FreeCADu jsou nativně parametrické, což znamená, že jejich tvar může být založen na [[Property/cs|vlastnostech]] nebo dokonce záviset na jiných objektech, všechny změny jsou přepočítávány na požádání a zaznamenávány do undo/redo zásobníku (lze se při kreslení vracet několik kroků zpět nebo vpřed). Snadno mohou bát přidávány nové objektové typy a mohou být dokonce i [[Scripted objects/cs|plně programovány v Pythonu]]{{clear}}
* [[Image:Feature4.jpg|left]] '''Modulární architektura''' dovoluje pluginy (moduly) pro přidávání dalších funkcionalit k základní aplikaci. Tato rozšíření mohou být tak komplexní jako jsou celé nové aplikace programované v C++ nabo až tak jednoduché jako jsou [[Scripting/cs|skripty v Pythonu]] nebo samozaznamenávaná [[macros/cs|makra]]. Máte kompletní přístup ze zabudovaného interpreteru '''Pythonu''', maker nebo externích skriptů k téměř všem částem FreeCADu, jako jsou [[Topological data scripting/cs|vytváření a transformace konstrukcí]], 2D nebo 3D reprezentace jejich konstrukce ([[scenegraph/cs|Scene graph]]) nebo i  [[PySide/cs|FreeCAD interface]] {{clear}}
* [[Image:Feature5.jpg|left]] Import/export do '''standardních formátů''' jako jsou [http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303 STEP], [http://en.wikipedia.org/wiki/IGES IGES], [http://en.wikipedia.org/wiki/Obj OBJ], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_%28file_format%29 STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/Dxf DXF], [http://en.wikipedia.org/wiki/Svg SVG], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/COLLADA DAE], [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC] or [http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/off/off.html OFF], [http://en.wikipedia.org/wiki/NASTRAN NASTRAN], [http://en.wikipedia.org/wiki/VRML VRML] navíc do nativního FreeCAD  [[Fcstd file format/cs|Fcstd formátu]]. Úroveň kompatibility mezi FreeCADem a daným souborovým formátem se může měnit, protože závisí na modulu, který ji implementuje.{{clear}}
* [[Image:Feature7.jpg|left]] [[Sketcher Workbench/cs|Pracovní plocha Náčrt]] s řídícím programem umožňujícím náčrty konstrukčně výzaných 2D tvarů. Náčrt v současné době umožňuje stavět několik typů vázaných konstrukcí a používat je jako základ pro vytváření dalších objektů prostřednictvím FreeCADu.{{clear}}
* [[Image:Feature9.jpg|left]] [[Robot Workbench/cs|Robotický simulační]] modul umožňuje studovat robotické pohyby. Robotický modul již má rozšířený grafický interface, který umožňuje práci i prostřednictvím GUI.{{clear}}
* [[Image:Feature8.jpg|left]] Modul [[Drawing Module/cs|výkresy]] dovoluje ukládat 2D pohledy Vašeho 3D modelu na stránky. Tento modul pak vytváří stránky v SVG nebo PDF připravené pro export. Tento modul ještě není dokonalý, ale dává vysokou funkcionalitu v Pythonu.{{clear}}
* [[Image:Feature-raytracing.jpg|left]] [[Raytracing Module/cs|Zobrazovací]] modul může exportovat 3D objekty pro zobrazování v externích renderovacích systémech. V současnosti podporuje pouze [http://en.wikipedia.org/wiki/POV-Ray povray], ale očekává se, že v budoucnosti bude rozšířen i na další renderery.{{clear}}
* [[Image:Feature-arch.jpg|left]] Modul [[Arch Module/cs|Architektura]] umožňuje práci podobně jako [http://en.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling BIM], s kompatibilitou s [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC]. Tvorba modulu Architektura je intenzivně diskutována komunitou [http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=10&t=821 zde].{{clear}}
 h Deutsch (de)* [[Image:Feature1.jpg|left]] Ein vollständiger, auf [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_CASCADE Open CASCADE Technologie] basierter '''Geometriekernel''' , der komplexe 3D Operationen mit komplexen Formen, direkter Unterstützung von Konzepten wie 3D Darstellung durch Körperflächen (BREP (boundary representation)), NURBS (non-uniform rational B-spline / beliebige, berechenbare Formen) Kurven und Oberflächen, einem großen Bereich geometrischer Einrichtungen, boolscher Operationen, Verrundungen und eingebauter Unterstützung von STEP und IGES Formaten erlaubt{{clear}} 
* [[Image:Feature3.jpg|left]] Ein komplett '''parametrisches Modell'''. Alle FreeCAD-Objekte sind von Haus aus parametrisch, das heißt, ihre Form basiert auf [[Property|Eigenschaften]] oder hängt von anderen Objekten ab, alle Änderung werden bei Bedarf neu durchgerechnet und auf dem undo/redo-Stapel aufgezeichnet. Neue Objekttypen können leicht hinzugefügt werden, die auch aus [[Scripted objects/de|selbst programmierten Pythonskripten]] bestehen können.{{clear}}
* [[Image:Feature4.jpg|left]] Eine '''modulare Architektur''' erlaubt Plugins (Modulen) neue Funktionalität dem Kernprogramm hinzuzufügen. Diese Erweiterungen können genauso komplex wie völlig neue Programme C++ oder so einfach wie [[Power users hub/de|Python-Skripte]] oder selbst aufgezeichnete [[macros/de|Makros]] sein. Der eingebaute '''Python'''-Interpreter erlaubt Makros oder externen Skripten den vollständigen Zugriff auf nahezu alle Teile von FreeCAD, sei es [[Topological data scripting/de|Erstellung oder Transformation von Geometrie]], die 2D- oder 3D-Repräsentation von dieser Geometrie in der ([[scenegraph/de|3D-Szenerie]]) oder auch die [[PySide/de|FreeCAD-Benutzerschnittstelle]] {{clear}}
* [[Image:Feature5.jpg|left]] Import/Export zu '''Standardformaten''' wie [http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303 STEP], [http://en.wikipedia.org/wiki/IGES IGES], [http://en.wikipedia.org/wiki/Obj OBJ], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_%28file_format%29 STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/Dxf DXF], [http://en.wikipedia.org/wiki/Svg SVG], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/COLLADA DAE], [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC] or [http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/off/off.html OFF], [http://en.wikipedia.org/wiki/NASTRAN NASTRAN], [http://en.wikipedia.org/wiki/VRML VRML] in addition to FreeCAD's native [[Fcstd file format]]. The level of compatibility between FreeCAD and a given file format can vary, since it depends on the module that implements it.{{clear}}
* [[Image:Feature7.jpg|left]] A [[Sketcher Workbench|Sketcher]] with constraint-solver, allowing to sketch geometry-constrained 2D shapes. The sketcher currently allows you to build several types of constrained geometry, and use them as a base to build other objects throughout FreeCAD.{{clear}}
* [[Image:Feature9.jpg|left]] A [[Robot Workbench|Robot simulation]] module that allows to study robot movements. The robot module already has an extended graphical interface allowing GUI-only workflow.{{clear}}
* [[Image:Feature8.jpg|left]] A comfortable new module for creating [[TechDraw_Module|traditional drawing sheets]] with options like detail view, cross sections, dimensioning and others, that permit to put 2D views of your 3D models on a sheet. This modules then produces ready-to-export SVG or PDF sheets. There exist still the older [[Drawing Module|Drawing module]] with its sparse Gui-commands but a powerful Python functionality.{{clear}}
* [[Image:Feature-raytracing.jpg|left]] A [[Raytracing Module/de|Rendering]] module that can export 3D objects for rendering with external renderers. Currently only supports [http://en.wikipedia.org/wiki/POV-Ray povray] and [http://en.wikipedia.org/wiki/LuxRender LuxRender], but is expected to be extended to other renderers in the future.{{clear}}
* [[Image:Feature-arch.jpg|left]] An [[Arch Module/de|Architektur]] module that allows [http://en.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling BIM]-like workflow, with [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC] compatibility.{{clear}}
* [[Image:Feature-CAM.jpg|links ]] [[Path Workbench/de|Arbeitsbereich Pfad]] entwickelt zur mechanischen, maschinellen Bearbeitung, wie Fräsen (CAM computer animated machining) und zur Ausgabe, Anzeige und Anpassung von [https://de.wikipedia.org/wiki/Computerized_Numerical_Control#DIN/ISO-Programmierung_bzw._G-Code G-code].{{clear}}
* [[Image:Feature_spreadsheet.png|left]] [[Spreadsheet_Workbench|Integrated Spreadsheet]] and an [[Expressions|expression parser]] to drive formula-based models or retrieve data from models.{{clear}}
 h English (en)* [[Image:Feature1.jpg|left]] A complete [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_CASCADE Open CASCADE Technology]-based '''geometry kernel''' allowing complex 3D operations on complex shape types, with native support for concepts like [https://en.wikipedia.org/wiki/Boundary_representation Boundary Representation] (brep), [https://en.wikipedia.org/wiki/Non-uniform_rational_B-spline Non-uniform rational basis spline] (nurbs) curves and surfaces, a wide range of geometric entities, boolean operations and [https://en.wikipedia.org/wiki/Fillet_(mechanics) fillets], and built-in support of [https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303 STEP] and [https://en.wikipedia.org/wiki/IGES IGES] formats {{clear}}
* [[Image:Feature3.jpg|left]] A full '''parametric model'''. All FreeCAD objects are natively parametric, meaning their shape can be based on [[Property|properties]] or even depend on other objects.  All changes are recalculated on demand, and recorded by an undo/redo stack.  New object types can be added easily, and can even be [[Scripted objects|fully programmed in Python]].{{clear}}
* [[Image:Feature4.jpg|left]] A '''modular architecture''' that allows plugin extensions (modules) to add functionality to the core application. An extension can be as complex as a whole new application programmed in C++ or as simple as a [[Power users hub|Python script]] or self-recorded [[macros|macro]]. You have complete access to almost any part of FreeCAD from the built-in '''Python''' interpreter, macros or external scripts, be it [[Topological data scripting|geometry creation and transformation]], the 2D or 3D representation of that geometry ([[scenegraph]]) or even the [[PySide|FreeCAD interface]] {{clear}}
* [[Image:Feature5.jpg|left]] Import/export to '''standard formats''' such as [http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303 STEP], [http://en.wikipedia.org/wiki/IGES IGES], [http://en.wikipedia.org/wiki/Obj OBJ], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_%28file_format%29 STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/Dxf DXF], [http://en.wikipedia.org/wiki/Svg SVG], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/COLLADA DAE], [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC] or [http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/off/off.html OFF], [http://en.wikipedia.org/wiki/NASTRAN NASTRAN], [http://en.wikipedia.org/wiki/VRML VRML] in addition to FreeCAD's native {{FileName|[[File Format FCStd|FCStd]]}} file format. The level of compatibility between FreeCAD and a given file format can vary, since it depends on the module that implements it.{{clear}}
* [[Image:Feature7.jpg|left]] A [[Sketcher Workbench|Sketcher]] with integrated constraint-solver, allowing you to sketch geometry-constrained 2D shapes. The constrained 2D shapes built with Sketcher may then be used as a base to build other objects throughout FreeCAD.{{clear}}
* [[Image:Feature9.jpg|left]] A [[Robot Workbench|Robot simulation]] module that allows you to study robot movements in a graphical environment.{{clear}}
* [[Image:Feature8.jpg|left]] A [[TechDraw_Module|technical drawing module]] with options for detail views, cross sectional views, dimensioning and others, allowing you to generate 2D views of existing 3D models. The module then produces ready-to-export SVG or PDF files. An older [[Drawing Module|Drawing module]] with sparse Gui-commands but a powerful Python functionality also exists.{{clear}}
* [[Image:Feature-raytracing.jpg|left]] A [[Raytracing Module|Rendering]] module that can export 3D objects for rendering with external renderers. It currently only supports [http://en.wikipedia.org/wiki/POV-Ray povray] and [http://en.wikipedia.org/wiki/LuxRender LuxRender], but is expected to be extended to other renderers in the future.{{clear}}
* [[Image:Feature-arch.jpg|left]] An [[Arch Module|Architecture]] module that allows [http://en.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling Building Information Modeling] (BIM)-like workflow, with [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes Industry Foundation Classes] (IFC) compatibility.{{clear}}
* [[Image:Feature-CAM.jpg|left]] A [[Path Workbench|Path module]] dedicated to mechanical machining for [https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_manufacturing Computer Aided Manufacturing] (CAM). Using the Path module you may output, display and adjust the [http://en.wikipedia.org/wiki/G-code G code] used to control the target machine.{{clear}}
* [[Image:Feature_spreadsheet.png|left]] An [[Spreadsheet_Workbench|Integrated Spreadsheet]] and an [[Expressions|expression parser]] which may be used to drive formula-based models and organize model data in a central location.{{clear}}
 h français (fr)* [[Image: Feature1.jpg|left]] Un '''noyau géométrique''' complet basé sur [https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_CASCADE_Technology Open CASCADE Technology] permettant des opérations 3D complexes sur des formes complexes, avec prise en charge native de concepts tels que les [https://fr.wikipedia.org/wiki/B-Rep B-Rep], les [https://fr.wikipedia.org/wiki/NURBS NURBS] (courbes et surfaces), un large éventail de modules géométriques, d'opérations booléennes, des [https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondi_et_cong%C3%A9 arrondis et congés] ainsi que la prise en charge des formats [https://fr.wikipedia.org/wiki/Standard_pour_l%27%C3%A9change_de_donn%C3%A9es_de_produit STEP] et [https://fr.wikipedia.org/wiki/Initial_Graphics_Exchange_Specification IGES] 
{{clear}}
* [[Image:Feature3.jpg|left]] Un '''modèle paramétrique''' complet. Tous les objets construits dans FreeCAD sont paramétriques, ce qui signifie que leurs formes sont basées sur des [[Property/fr|propriétés]] ou peuvent même dépendre d'autres objets. Toutes les modifications sont recalculées à la demande et enregistrées dans la pile annuler/rétablir. Les nouveaux types d'objet peuvent être ajoutés très facilement et peuvent même être totalement [[Scripted objects/fr|programmés en Python]].{{clear}}
* [[Image:Feature4.jpg|left]] L'''' architecture modulaire ''' permet aux modules (plugins) d'ajouter des fonctionnalités à l'application de base. Ces extensions peuvent être aussi complexes qu'une nouvelle application programmée en '''[http://fr.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B C++]''' ou aussi simple qu'un '''[[Power_users_hub/fr|Script Python]]''' ou encore une [[macros/fr|macro]] que vous avez enregistrée. Vous avez un accès complet à la console '''[http://www.python.org/ Python]''' intégrée pour concevoir vos macros ou exécuter des scripts externes, à pratiquement n'importe quelle partie de FreeCAD que ce soit pour la création, la transformation, la représentation [[Topological data scripting/fr|géométrique]] 2D ou 3D de votre [[scenegraph/fr|projet graphique]] ou même l'[[PySide/fr|interface de FreeCAD]] elle-même.{{clear}}
* [[Image:Feature5.jpg|left]] L'importation/exportation de '''formats standards''' tels que [http://fr.wikipedia.org/wiki/Standard_pour_l%27%C3%A9change_de_donn%C3%A9es_de_produit STEP], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Initial_Graphics_Exchange_Specification IGES], [https://fr.wikipedia.org/wiki/Obj OBJ], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_de_st%C3%A9r%C3%A9olithographie STL], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Drawing_eXchange_Format DXF], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics SVG], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_de_st%C3%A9r%C3%A9olithographie STL], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Collaborative_Design_Activity DAE], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes SFI] ou [http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/off/off.html OFF], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Nastran NASTRAN], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Virtual_Reality_Markup_Language VRML], outre le format de fichier originaire de FreeCAD '''[[File Format FCStd/fr|FCStd]]'''. Le niveau de compatibilité entre FreeCAD et un format de fichier donné peut varier car cela dépend du module qui l'implémente.{{clear}}
* [[Image:Feature7.jpg|left]] Le module [[Sketcher Workbench/fr|Esquisse]] est un solveur de contraintes qui permet de faire des esquisses des formes 2D géométriques contraintes. L'esquisse 2D contrainte avec Sketcher permet aujourdh'ui de construire plusieurs types de contraintes géométriques et de les utiliser comme la base de construction d'autres objets tout au long de l'utilisation de FreeCAD.{{clear}}
* [[Image:Feature9.jpg|left]] Le module [[Robot Workbench/fr|Robot]] permet d'étudier les mouvements de type robot dans un environnement graphique.{{clear}}
* [[Image: Feature8.jpg|left]] Le module [[TechDraw_Module/fr|feuilles de dessin]] avec les options telles que vue détaillée, coupes, cotations et autres permet de générer des vues 2D sur feuille à partir de vos modèles 3D. Ce module produit des feuilles au format SVG ou PDF prêtes à être exportées. Il existe toujours l'ancien module [[Drawing Module/fr|Mise en plan]] avec quelques commandes par interface graphique mais présente de puissantes fonctionnalités en [http://www.python.org/ Python].{{clear}}
* [[Image:Feature-raytracing.jpg|left]] Le module [[Raytracing Module/fr|Raytracing]] peut exporter des objets 3D pour obtenir des '''rendus''' avec des convertisseurs externes. Actuellement seuls [http://fr.wikipedia.org/wiki/Povray Povray] et [https://fr.wikipedia.org/wiki/LuxRender LuxRender] sont pris en charge. A l'avenir cela devrait être étendu à d'autres convertisseurs.{{clear}}
* [[Image:Feature-arch.jpg|left]] Le module [[Arch Module/fr|Architecture]] permet d'utiliser [http://fr.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling BIM] comme processus de travail et est compatible avec le format [http://fr.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC].{{clear}}
* [[Image:Feature-CAM.jpg|left]] Le module  [[Path Workbench/fr|Usinage]] est dédié à l'usinage mécanique [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabrication_assist%C3%A9e_par_ordinateur Fabrication assistée par ordinateur] (FAO). Avec le module Path, vous êtes en mesure d'afficher et de modifier le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_de_commande_num%C3%A9rique G code] contrôlant votre machine. {{clear}}
* [[Image: Feature_spreadsheet.png|left]] Une [[Spreadsheet_Workbench/fr|Feuille de calcul intégrée]] et un [[Expressions/fr|analyseur d'expression]] permettent de piloter des feuilles basées sur des formules ou de récupérer des données à partir de modèles. {{Clear}}
 h Bahasa Indonesia (id)* [[Image:Feature1.jpg|left]] Berbasiskan [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_CASCADE Teknologi Open CASCADE] '''kernel geometri''' yang lengkap memungkinkan operasi 3D yang rumit pada bentuk - bentuk yang komplek, dengan dukungan bawaan untuk konsep - konsep seperti [http://en.wikipedia.org/wiki/Boundary_representation brep], [http://en.wikipedia.org/wiki/Non-uniform_rational_B-spline nurbs curves] dan [http://en.wikipedia.org/wiki/Surface permukaan], berbagai kesatuan geometri, [http://en.wikipedia.org/wiki/Constructive_solid_geometry '''boolean'''] dan [http://en.wikipedia.org/wiki/Fillet_(mechanics) '''fillet'''] dan mendukung format STEP dan IGES. {{clear}}
* [[Image:Feature3.jpg|left]] Sebuah pemodelan prametrik yang lengkap. Semua objek FreeCAD adalah murni parametrik, yang berarti bentuk - bentuknya dapat didasarkan pada [[Property/id|properties]] atau bahkan bergantung pada objek lain, semua perubahan dihitung saat itu juga, dan disimpan oleh sistem undo/redo. Tipe objek baru dapat ditambahkan dengan mudah, yang bahkan dapat di [[Scripted objects/id|fully programmed in Python]]{{clear}}
* [[Image:Feature4.jpg|left]] '''Modul asitektur''' yang memungkinkan plugin (modul) untuk menambahkan fungsi ke inti aplikasi. Penambahan - penambahan itu dapat se-kompleks seperti aplikasi baru atau sesederhana seperti [[Power users hub/id|Python scripts]] atau self-recorded [[macros/id|macros]]. Kamu mempunyai akses penuh melalui interpreter '''Python''', makro atau skrip - skrip eksternal terhadap hampir semua bagian dari FreeCAD, dalam [[Topological data scripting/id|pembuatan geometri dan transformasinya]], representasi 2D atau 3D dari geometrinya([[scenegraph/id|scenegraph]]) atau bahkan [[PySide/id|Antarmuka FreeCAD]] {{clear}}
* [[Image:Feature5.jpg|left]] Import/export ke '''format standar''' seperti [http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303 STEP], [http://en.wikipedia.org/wiki/IGES IGES], [http://en.wikipedia.org/wiki/Obj OBJ], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_%28file_format%29 STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/Dxf DXF], [http://en.wikipedia.org/wiki/Svg SVG], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/COLLADA DAE], [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC] or [http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/off/off.html OFF], [http://en.wikipedia.org/wiki/NASTRAN NASTRAN], [http://en.wikipedia.org/wiki/VRML VRML] selain format asli FreeCAD [[Fcstd file format/id|Fcstd file format]]. Tingkat kompatibilitas antara FreeCAD dan format file yang diberikan dapat bervariasi, karena tergantung pada modul yang mengimplementasikannya. {{clear}}
* [[Image:Feature7.jpg|left]] [[Sketcher Workbench/id|Sketcher]] dengan constraint-solver, memungkinkan untuk membentuk sketsa 2D berbasis geometry-constraint. Saat ini sketcher memungkinkan kamu untuk membangun beberapa tipe dari constrained-geometri, dan memakainya sebagai dasar untuk membangun objek yang lain dalam FreeCAD.{{clear}}
* [[Image:Feature9.jpg|left]] Modul [[Robot Workbench/id|Robot simulation]] memungkinkan untuk mempelajari pergerakan robot. Modul robot sudah memiliki antarmuka grafis yang memungkinkan mengaturkan alur kerja hanya melalui antarmuka grafis saja.{{clear}}
* [[Image:Feature8.jpg|left]] Modul [[Drawing Module/id|Drawing sheets]] yang mampu membuat tampilan 2D dari model 3D-mu pada kertas lembar kerja. Hal ini kemudian menghasilkan modul siap ekspor ke lembaran kerja SVG atau PDF. Modul ini masih belum sempurna tetapi sudah dilengkapi dengan fungsi Python sangat berguna.{{clear}}
* [[Image:Feature-raytracing.jpg|left]] Modul [[Raytracing Module/id|Rendering]] yang dapat mengekspor objek 3D untuk rendering dengan renderers eksternal. Saat ini hanya mendukung [http://en.wikipedia.org/wiki/POV-Ray Povray] and [http://en.wikipedia.org/wiki/LuxRender LuxRender], namun diharapkan akan diperluas ke renderers lain di masa depan.{{clear}}
* [[Image:Feature-arch.jpg|left]] Modul [[Arch Module/id|Architecture]] yang memungkinkan membuat alurkerja seperti [http://en.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling BIM], yang kompatibel dengan [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC]. Pembuatan modul Arch sangat serius dibahas oleh komunitas [http://www.freecadweb.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=821 di forum ini].{{clear}}
 h italiano (it)* [[Image:Feature1.jpg|left]] Un '''kernel geometrico''' (nucleo) basato su [http://it.wikipedia.org/wiki/Open_CASCADE_Technology OpenCasCade] permette operazioni complesse su profili di varia natura, anche molto articolati. È presente il supporto nativo al [http://it.wikipedia.org/wiki/B-Rep BREP], alle curve e alle superfici [http://it.wikipedia.org/wiki/NURBS NURBS], una vasta gamma di entità geometriche, di operazioni booleane e raccordi, e il supporto interno per i file STEP e IGES. {{clear}}

* [[Image:Feature3.jpg|left]] Un '''modellatore interamente parametrico'''. Tutti gli oggetti di FreeCAD sono nativamente parametrici, il che significa che la loro forma può essere basata sulle [[Property/it|proprietà]] e, quando dipendono da altri oggetti, se subiscono delle modifiche possono essere ricalcolati a richiesta, e registrati dall'albero delle operazioni annulla o ripeti. Possono essere aggiunti facilmente nuovi tipi di oggetti, anche quelli [[Scripted objects/it|completamente programmati in Python]]{{clear}}

* [[Image:Feature4.jpg|left]] Una '''architettura modulare''' permette di estendere le funzioni del programma attraverso l'utilizzo dei plugins. Queste estensioni possono essere complesse, come sono le intere nuove applicazioni programmate in C++ o essere semplici, come gli [[Power users hub/it|script Python]] o le [[macros/it|macro]] auto-registrate. Attraverso l'utilizzo della riga di comando integrata nella GUI, è possibile accedere praticamente a tutte le funzionalità del software per mezzo di semplici comandi '''Python'''. Si possono [[Topological data scripting/it|creare e/o modificare oggetti geometrici]], interagire con [[scenegraph/it|l'ambiente di lavoro]] o addirittura [[PySide/it|personalizzare l'interfaccia grafica]] del programma. {{clear}}

* [[Image:Feature5.jpg|left]] È possibile importare ed esportare molti dei '''formati standard''' di rappresentazione 3D, come ad esempio: [http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303 STEP], [http://en.wikipedia.org/wiki/IGES IGES], [http://en.wikipedia.org/wiki/Obj OBJ], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_%28file_format%29 STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/Dxf DXF], [http://en.wikipedia.org/wiki/Svg SVG], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/COLLADA DAE], [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC] oppure [http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/off/off.html OFF], [http://en.wikipedia.org/wiki/NASTRAN NASTRAN], [http://en.wikipedia.org/wiki/VRML VRML], oltre al formato nativo di FreeCAD [[Fcstd file format/it|Fcstd]]. Il livello di compatibilità tra FreeCAD e un formato di file specifico è variabile, dipende dal modulo che lo implementa.{{clear}}

* [[Image:Feature7.jpg|left]] Un ambiente di [[Sketcher Workbench/it|sketch]] dotato di strumenti per disegnare sagome in 2D vincolate. Questa funzionalità permette di vincolare in diversi modi le geometrie tracciate e poi di utilizzarle come base per la costruzione delle forme 3D.{{clear}}

* [[Image:Feature9.jpg|left]] Un modulo di [[Robot Module/it|simulazione robotica]] con il quale studiare i movimenti e le traiettorie del manipolatore. È disponibile una interfaccia grafica di questo modulo che permette di manovrare i vari elementi del modello 3D in modo semplice e intuitivo.{{clear}}

* [[Image:Feature8.jpg|left]] Un nuovo modulo comodo per creare [[TechDraw_Module/it|fogli di disegno tradizionali]] con opzioni come viste di dettagli, sezioni trasversali, quotatura e altre, che consente di inserire delle viste 2D dei modelli 3D su un foglio. Questo modulo produce quindi fogli SVG o PDF pronti per l'esportazione. Esiste ancora il vecchio modulo [[Drawing Module/it|Drawing]] con i suoi scarni comandi Gui, ma una potente funzionalità Python.{{clear}}

* [[Image:Feature-raytracing.jpg|left]] Un modulo dedicato al [[Raytracing Module/it|rendering]] per mezzo del quale si possono esportare i modelli 3D ed effettuare renderizzazioni con software di terze parti. Al momento è pienamente supportato solo [http://it.wikipedia.org/wiki/POV-Ray POV-Ray].{{clear}}

* [[Image:Feature-arch.jpg|left]] Inoltre, è stato avviato lo sviluppo di un modulo di [[Arch Module/it|architettura]] compatibile con il modello [http://it.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling BIM] e compatibile con l'[http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC]. Le caratteristiche di questo modulo sono ancora in via di definizione e sono discusse dalla comunità in [http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=10&t=821 questa pagina] del forum.{{clear}}

* [[Image:Feature-CAM.jpg|left]] Un [[Path Workbench/it|modulo Path]]  dedicato alle lavorazioni meccaniche, come la fresatura (CAM), in grado di produrre, visualizzare e modificare il [http://en.wikipedia.org/wiki/G-code Codice G]. {{clear}}

* [[Image:Feature_spreadsheet.png|left]] Il [[Spreadsheet_Workbench/it|foglio di calcolo integrato]] e un [[Expressions/it|parser delle espressioni]] per guidare i modelli basati su formule o recuperare dati dai modelli.{{clear}}
 h 日本語 (ja)*複雑な形状タイプに対して複雑な3D操作を可能にする完全な[http://en.wikipedia.org/wiki/Open_CASCADE Open CASCADE Technology]ベースの ''ジオメトリカーネル '' [[Image:Feature1.jpg|left]] brep、nurbsカーブやサーフェス、幅広い幾何エンティティ、ブール演算やフィレット、STEPやIGESフォーマットの組み込みサポートなどの概念をネイティブにサポートしています{{clear}}
* [[Image:Feature3.jpg|left]] A full '''parametric model'''. All FreeCAD objects are natively parametric, which means their shape can be based on [[Property|properties]] or even depend on other objects, all changes being recalculated on demand, and recorded by the undo/redo stack. New object types can be added easily, that can even be [[Scripted objects|fully programmed in Python]]{{clear}}
* [[Image:Feature4.jpg|left]] A '''modular architecture''' that allow plugins (modules) to add functionality to the core application. Those extensions can be as complex as whole new applications programmed in C++ or as simple as [[Power users hub|Python scripts]] or self-recorded [[macros]]. You have complete access from the '''Python''' built-in interpreter, macros or external scripts to almost any part of FreeCAD, being [[Topological data scripting|geometry creation and transformation]], the 2D or 3D representation of that geometry ([[scenegraph]]) or even the [[PySide|FreeCAD interface]] {{clear}}
* [[Image:Feature5.jpg|left]] Import/export to '''standard formats''' such as [http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303 STEP], [http://en.wikipedia.org/wiki/IGES IGES], [http://en.wikipedia.org/wiki/Obj OBJ], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_%28file_format%29 STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/Dxf DXF], [http://en.wikipedia.org/wiki/Svg SVG], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/COLLADA DAE], [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC] or [http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/off/off.html OFF], [http://en.wikipedia.org/wiki/NASTRAN NASTRAN], [http://en.wikipedia.org/wiki/VRML VRML] in addition to FreeCAD's native [[Fcstd file format]]. The level of compatibility between FreeCAD and a given file format can vary, since it depends on the module that implements it.{{clear}}
* [[Image:Feature7.jpg|left]] A [[Sketcher Workbench|Sketcher]] with constraint-solver, allowing to sketch geometry-constrained 2D shapes. The sketcher currently allows you to build several types of constrained geometry, and use them as a base to build other objects throughout FreeCAD.{{clear}}
* [[Image:Feature9.jpg|left]] A [[Robot Workbench|Robot simulation]] module that allows to study robot movements. The robot module already has an extended graphical interface allowing GUI-only workflow.{{clear}}
* [[Image:Feature8.jpg|left]] A comfortable new module for creating [[TechDraw_Module|traditional drawing sheets]] with options like detail view, cross sections, dimensioning and others, that permit to put 2D views of your 3D models on a sheet. This modules then produces ready-to-export SVG or PDF sheets. There exist still the older [[Drawing Module|Drawing module]] with its sparse Gui-commands but a powerful Python functionality.{{clear}}
* [[Image:Feature-raytracing.jpg|left]] A [[Raytracing Module|Rendering]] module that can export 3D objects for rendering with external renderers. Currently only supports [http://en.wikipedia.org/wiki/POV-Ray povray] and [http://en.wikipedia.org/wiki/LuxRender LuxRender], but is expected to be extended to other renderers in the future.{{clear}}
* [[Image:Feature-arch.jpg|left]] An [[Arch Module|Architecture]] module that allows [http://en.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling BIM]-like workflow, with [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC] compatibility.{{clear}}
* [[Image:Feature-CAM.jpg|left]] [[Path Workbench|Path module]] dedicated to mechanical machining like milling (CAM), and is able to output, display and adjust [http://en.wikipedia.org/wiki/G-code G code].{{clear}}
* 数式ベースのモデルを駆動したり、モデルからデータを取得するには、 [[Image:Feature_spreadsheet.png|left]] [[Spreadsheet_Workbench|Integrated Spreadsheet]]と[[Expressions|expression parser]] を使用します。
 h polski (pl)* [[Image:Feature1.jpg|left]] Kompletne '''jądro geometrii''' bazujące na  [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_CASCADE Open CASCADE Technology] umożliwiający kompleksowe operacje 3D na złożonych typach kształtów, z natywnym wsparciem dla koncepcji takich jak [https://en.wikipedia.org/wiki/Boundary_representation Boundary Representation] ''(brep)'', [https://en.wikipedia.org/wiki/Non-uniform_rational_B-spline Non-uniform rational basis spline] ''(nurbs)'' krzywe i powierzchnie, szeroki zakres kształtów geometrycznych, operacje boolean [https://en.wikipedia.org/wiki/Fillet_(mechanics) fillets], oraz wbudowana obsługa formatów [https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303 STEP] i [https://en.wikipedia.org/wiki/IGES IGES].{{clear}}
* [[Image:Feature3.jpg|left]] Pełny '''model parametryczny'''. Wszystkie obiekty FreeCAD są naturalnie parametryczne, co oznacza, że ich kształt może być oparty na [[Property|właściwości]] lub nawet zależny od innych obiektów.  Wszystkie zmiany są przeliczane na żądanie i rejestrowane przez stos cofnij/przywróć.  Nowe typy obiektów mogą być dodawane w prosty sposób, a nawet mogą być [[Scripted objects|w pełni oprogramowane w  środowisku Python]].{{clear}}
* [[Image:Feature4.jpg|left]] Architektura modułowa", która umożliwia dodanie funkcjonalności rozszerzeń wtyczek (modułów) do podstawowej aplikacji. Rozszerzenie może być tak złożone, jak cała nowa aplikacja zaprogramowana w C++ lub tak proste, jak [[Power users hub|skrypt Python]] lub samodzielnie nagrane [[macros|makro]]. Masz pełny dostęp do prawie każdej części FreeCAD z wbudowanego interpretera '''Python''', makr lub zewnętrznych skryptów, bez względu na to, czy jest to [[Topological data scripting|tworzenie i transformacja geometrii]], dwu- lub trójwymiarowa reprezentacja tej geometrii([[scenegraph]]) a nawet [[PySide|interfejs FreeCAD]] {{clear}}
* [[Image:Feature5.jpg|left]] Import i eksport do '''standardowych formatów''', takich jak [http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303 STEP], [http://en.wikipedia.org/wiki/IGES IGES], [http://en.wikipedia.org/wiki/Obj OBJ], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_%28file_format%29 STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/Dxf DXF], [http://en.wikipedia.org/wiki/Svg SVG], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/COLLADA DAE], [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC] lub [http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/off/off.html OFF], [http://en.wikipedia.org/wiki/NASTRAN NASTRAN], [http://en.wikipedia.org/wiki/VRML VRML] w dodatku do macierzystego formatu plików FreeCAD {{FileName|[[File Format FCStd|FCStd]]}}. Poziom kompatybilności pomiędzy FreeCAD i danym formatem pliku może się różnić, ponieważ zależy to od modułu, który ten format wdraża.{{clear}}
* [[Image:Feature7.jpg|left]] [[Sketcher Workbench|Szkicownik]] ze zintegrowanym mechanizmem wiązań, umożliwiającym szkicowanie kształtów 2D o związanej geometrii. Zbudowane za pomocą programu Sketcher związane kształty 2D mogą być następnie wykorzystane jako podstawa do budowania innych obiektów w całym FreeCAD.{{clear}}
* [[Image:Feature9.jpg|left]] Środowisko pracy [[Robot Workbench|Robot simulation]] które pozwala na badanie ruchów robotów w środowisku graficznym.{{clear}}
* [[Image:Feature8.jpg|left]] Środowisko pracy [[TechDraw_Module|rysunku technicznego]] z opcjami widoków szczegółowych, przekrojów, wymiarowania i innych, pozwalającymi na generowanie widoków 2D istniejących modeli 3D. Moduł następnie tworzy gotowe do eksportu pliki SVG lub PDF. Jest też starszy [[Drawing Module||Moduł rysunkowy]] z nielicznymi poleceniami Gui, lecz posiada potężną funkcjonalność Pythona.{{clear}}
* [[Image:Feature-raytracing.jpg|left]] Środowisko pracy [[Raytracing Module|Rendering]] który może eksportować obiekty 3D do renderowania z zewnętrznymi śilnikami. Obecnie obsługuje tylko moduły  [http://en.wikipedia.org/wiki/POV-Ray povray] i [http://en.wikipedia.org/wiki/LuxRender LuxRender], ale w przyszłości ma zostać rozszerzony o kolejne programy renderujące.{{clear}}
* [[Image:Feature-arch.jpg|left]] Środowisko pracy [[Arch Module|Architektura]] umożliwia modelowanie [http://en.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling Building Information Modeling] przepływ pracy ''(BIM)'', z kompatybilnością [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes Industry Foundation Classes] ''(IFC)''.{{clear}}
* [[Image:Feature-CAM.jpg|left]] Środowisko pracy [[Path Workbench|Path]] dedykowane do obróbki mechanicznej dla [https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_manufacturing Computer Aided Manufacturing] (CAM). Korzystając z modułu Ścieżka, można tworzyć, wyświetlać i modyfikować [http://en.wikipedia.org/wiki/G-code G-code] używany do sterowania maszyną docelową.{{clear}}
* [[Image:Feature_spreadsheet.png|left]] Środowisko pracy [[Spreadsheet_Workbench|Integrated Spreadsheet]] oraz [[Expressions|expression parser]] które można wykorzystać do obsługi modeli danych opartych na formułach i organizowania danych modelu w centralnej lokalizacji.{{clear}}
 h português (pt)* [[Image:Feature1.jpg|left]] Um completo '''geometry kernel''' baseado [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_CASCADE na tecnologia Open CASCADE]  permite operações 3D complexas em vários tipos de formas complexas, com suporte nativo para conceitos como brep, nurbs curves e superficies, um vasto leque de entidades geométricas, operações boleanas e "fillets", e suporte interno dos formatos STEP e IGES {{clear}}
* [[Image:Feature3.jpg|left]] Um '''Modelo  totalmente paramétrico'''. Todos os objetos FreeCAD são paramétricos de modo nativo, o que significa que as suas formas podem ser baseadas em [[Property/pt|propriedades]] ou mesmo dependentes de outros objetos, todas as alterações são recalculadas em tempo real, e gravadas na lista de  "undo/redo". Novos tipos de objetos podem ser adicionados facilmente, e até mesmo [[Scripted objects/pt|totalmente programados em Python]]{{clear}}
* [[Image:Feature4.jpg|left]] '''Arquitetura modular''' que permite a utilização de "plugins" (módulos) para acrescentar funcionalidade à aplicação principal. Estas extensões podem ser tão complexas como novas aplicações completas programadas em C++ ou tão simples como [[Power users hub/pt|Python scripts]] ou [[macros/pt|macros]] gravados automaticamente. O utilizador tem acesso completo a partir do interprete de '''Python''' interno, "macros" ou "scripts" externos, a praticamente qualquer parte do FreeCAD, seja [[Topological data scripting/pt|criação e transformação de geometria]], ou a representação 2D ou 3D dessa geometria ([[scenegraph/pt|scenegraph]]) ou até a [[PySide/pt|interface do FreeCAD]] {{clear}}
* [[Image:Feature5.jpg|left]] Importar/exportar para '''formatos standard''' como sejam [http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303 STEP], [http://en.wikipedia.org/wiki/IGES IGES], [http://en.wikipedia.org/wiki/Obj OBJ], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_%28file_format%29 STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/Dxf DXF], [http://en.wikipedia.org/wiki/Svg SVG], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/COLLADA DAE], [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC] ou [http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/off/off.html OFF], [http://en.wikipedia.org/wiki/NASTRAN NASTRAN], [http://en.wikipedia.org/wiki/VRML VRML] além do [[Fcstd file format/pt| Formato de ficheiro Fcstd]] nativo do FreeCAD's. O nivel de compatibilidade entre o FreeCAD e um determinado formato de ficheiro pode variar, uma vez que isso depende do modulo que o implementa.{{clear}}
* [[Image:Feature7.jpg|left]] Uma [[Sketcher Workbench/pt| Bancada de trabalho Esboço (Sketcher)]] com resolvedor de restrições, permite esboçar formas 2D com geometria-restringida. O "sketcher" correntemente permite construir vários tipos de geometria restringida, e usá-la como base para construir outros objetos em FreeCAD.{{clear}}
* [[Image:Feature9.jpg|left]] Um módulo [[Robot Workbench/pt|Robot simulation]] que permite estudar os movimentos robotizados. O módulo robot já possui uma interface gráfica extensa que permite um fluxo de trabalho inteiramente gráfico.{{clear}}
* [[Image:Feature8.jpg|left]] Um módulo [[Drawing Module/pt|Folhas de desenho]] que permite inserir vistas 2D dos modelos 3D numa folha de desenho. Este módulo produz folhas em SVG ou PDF prontas a exportar. Este módulo encontra-se ainda pouco desenvolvido mas já possui recursos que permitem poderosas funcionalidades Python.{{clear}}
* [[Image:Feature-raytracing.jpg|left]] Um módulo [[Raytracing Module/pt|Renderização]] capaz de exportar objetos 3D para renderizar com renderizadores externos. De momento apenas suporta [http://en.wikipedia.org/wiki/POV-Ray povray] e [http://en.wikipedia.org/wiki/LuxRender LuxRender], mas espera-se que venha a ser extendido com outros renderizadores no futuro.{{clear}}
* [[Image:Feature-arch.jpg|left]] Um Módulo [[Arch Module/pt|Arquitetura]] que permite um fluxo de trabalho tipo-[http://en.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling BIM], com compatibilidade [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC]. A criação do módulo de Arquitetura é amplamente discutido pela comunidade [http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=10&t=821 aqui].{{clear}}
 h română (ro)* [[Image:Feature1.jpg|left]] O tehnologie completă bazată pe  '''nucleu geometric''' al [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_CASCADE Open CASCADE] e care permite operații 3D complexe pe tipuri complexe de forme, cu suport nativ pentru concepte precum '''[http://fr.wikipedia.org/wiki/BRep BRep]''', curbe '''[http://fr.wikipedia.org/wiki/Nurbs Nurbs]'''  si suprafețe, o gama largă de entitățti geometrice, operatiuni logice, suport pentru integrat pentru formatele [http://fr.wikipedia.org/wiki/Standard_pour_l%27%C3%A9change_de_donn%C3%A9es_de_produit STEP] și [http://fr.wikipedia.org/wiki/IGES IGES].
{{clear}}
* [[Image:Feature3.jpg|left]]Un '''model parametric''' complet. Toate obiectele FreeCAD sunt parametrizate, ceea ce inseamna ca forma lor poate depinde de [[Property/ro|proprietati]] sau de alte obiecte, cu modificarile calculate la cerere si inregistrate in stiva undo/redo. Tipuri noi de obiecte pot fi adaugate cu usurinta si sunt [[Scripted objects/ro|programabile in Python]].{{clear}}
* [[Image:Feature4.jpg|left]] '''Arhitectura modulara''' ce permite modulelor sa adauge noi functionalitati la pachetul de baza. Extensiile pot fi complexe, precum intregi aplicatii programate in C++, sau simple, precum [[Power users hub/ro|script-uri Python]]  sau [[macros/ro|macroinstructiuni]] inregistrate automat. Utilizatorul are control complet asupra interpretorului '''Python''' continut, asupra macroinstructiunilor si script-urilor externe si asupra componentelor FreeCAD: [[Topological data scripting/ro|crearea si transformarea geometriei]], representarea in 2D sau 3D a geometriei sub forma de [[scenegraph/ro|grafice]] sau chiar [[PySide/ro|interfata grafica]]{{clear}}
* [[Image:Feature5.jpg|left]] Importul si exportul in '''formate standard''' precum [http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303 STEP], [http://en.wikipedia.org/wiki/IGES IGES], [http://en.wikipedia.org/wiki/Obj OBJ], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_%28file_format%29 STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/Dxf DXF], [http://en.wikipedia.org/wiki/Svg SVG], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/COLLADA DAE], [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC] sau [http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/off/off.html OFF], [http://en.wikipedia.org/wiki/NASTRAN NASTRAN], [http://en.wikipedia.org/wiki/VRML VRML] pe langa [[Fcstd file format/ro|formatul nativ FreeCAD]]. Nivelul de compatibilitate dintre FreeCAD si un format dat variaza, depinzand de modulul care implementeaza functionalitatea.{{clear}}
* [[Image:Feature7.jpg|left]] [[Sketcher Workbench/ro|Editarea schitelor]] cu constrangeri, permitand schitarea formelor 2D constranse ca si geometrie. E posibila crearea catorva tipuri de geometrii constranse precum si imbinarea lor.{{clear}}
* [[Image:Feature9.jpg|left]] [[Robot Workbench|Simulator de roboti]] ce permite studierea miscarilor robotilor. Modulul are deja o interfata grafica extinsa, permitand realizarea intregului flux in mod grafic.{{clear}}
* [[Image:Feature8.jpg|left]] [[Drawing Module|Foi de desen]] ce permit crearea de vizualizari 2D ale desenului 3D pe o foaie. Acest modul produce foi SVG sau PDF gata de a fi exportate. Acest modul este in lucru, dar are deja implementata functionalitatea Python.{{clear}}
* [[Image:Feature-raytracing.jpg|left]] Modulul de [[Raytracing Module/ro|Afisare]] poate exporta obiectele 3D pentru a fi folosite de programe externe. Singurul format suportat in prezent este [http://en.wikipedia.org/wiki/POV-Ray povray], dar alte formate sunt planificate pentru viitor.{{clear}}
* [[Image:Feature-arch.jpg|left]] Modulul [[Arch Module|Arhitectural]] permite lucrul folosing pasii [http://en.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling BIM] compatibil cu [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC]. Comunitatea a dezbatut aprins detaliile modlului in [http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=10&t=821 forum].{{clear}}
 h русский (ru)* [[Image:Feature1.jpg|left]] Полное '''геометрическое ядро''', основанное на [http://ru.wikipedia.org/wiki/Open_CASCADE_Technology OpenCasCade], позволяет производить сложные трёхмерные операции над сложными типами форм, со встроенной поддержкой таких понятий, как: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Граничное_представление Граничное представление] (boundary representation, brep), Кривые и поверхности [https://ru.wikipedia.org/wiki/NURBS неоднородных рациональных B-сплайнов] (Non-uniform rational basis spline, nurbs), широкий спектр геометрических объектов, булевы операции над фигурами или [http://en.wikipedia.org/wiki/Fillet_%28mechanics%29 сопряжения] и встроенную поддержку форматов [https://ru.wikipedia.org/wiki/STEP_(стандарт) STEP] и [https://ru.wikipedia.org/wiki/IGES IGES] {{clear}}
* [[Image:Feature3.jpg|left]] '''Полностью параметрическая''' модель данных. Объекты FreeCAD параметрические в основе, то есть их форма может полностью зависеть от [[Property/ru|параметров]] или даже зависеть от других объектов, все изменения пересчитываются по запросу, и записываются в стеке отмен-возвратов. Легко могут быть добавлены новые объекты, которые могут быть даже [[Scripted objects/ru|написаны на python]]{{clear}}
* [[Image:Feature4.jpg|left]]  '''Модульная архитектура''', позволяющая добавлять функциональность через плагины (модули). Эти расширения могут быть комплексными и программироваться на C++, или простыми как [[Power users hub/ru|скрипты Python]] или записываемые самостоятельно [[macros/ru|макросы]]. У Вас есть полный доступ из встроенного интерпретатора '''Python''', макросов или внешних сценариев к практически любой части FreeCAD, позволяя [[Topological data scripting/ru|создавать и изменять геометрию]], двумерное и объёмное представление этой геометрии ([[scenegraph/ru|scenegraph]]) или даже [[PySide/ru|интерфейс FreeCAD]] {{clear}}
* [[Image:Feature5.jpg|left]] Импорт/экспорт в '''стандартные форматы''', такие как: [http://ru.wikipedia.org/wiki/STEP_(стандарт) STEP], [http://ru.wikipedia.org/wiki/IGES IGES], [http://ru.wikipedia.org/wiki/Obj OBJ], [http://ru.wikipedia.org/wiki/STL_(формат файла) STL], [http://ru.wikipedia.org/wiki/DXF DXF], [http://ru.wikipedia.org/wiki/SVG SVG],[http://ru.wikipedia.org/wiki/Universal_3D U3D], [https://ru.wikipedia.org/wiki/COLLADA DAE], [https://ru.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC], [http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/off/off.html OFF], [https://ru.wikipedia.org/wiki/NX_CAE NASTRAN], [https://ru.wikipedia.org/wiki/VRML VRML], кроме собственного формата FreeCAD {{FileName|[[Fcstd file format/ru|Fcstd]]}}. Уровень совместимости между FreeCAD и данными форматами может различаться, поскольку зависит от поддерживающего их модуля.{{clear}}
* [[Image:Feature7.jpg|left]] Модуль [[Sketcher Workbench|эскизирования]] со встроенным вычислителем ограничений, позволяющий создавать эскизы с геометрически ограниченными двухмерными формами. Создаваемые с помощью Sketcher двумерные геометрические фигуры с ограничениями могут использоваться как база для построения других объектов FreeCAD. {{clear}}
* [[Image:Feature9.jpg|left]] Модуль [[Robot Workbench|робототехники]], позволяющий изучать движение роботов в графическом интерфейсе. {{clear}}
* [[Image:Feature8.jpg|left]]Удобный новый модуль для создания [[TechDraw_Module/ru|традиционных чертежей]] с опциями вроде видов детализации, сечений, образмеривания и других, которые позволяют создать двумерный вид вашей трёхмерной модели. Эти модули создают листы, готовые к экспорту в SVG или PDF. Так же есть более старый [[Drawing Module/ru|модуль черчения]] с его небогатыми возможностями графического интерфейса, но мощной функциональностью через Python.{{clear}}
* [[Image:Feature-raytracing.jpg|left]] Модуль [[Raytracing Module/ru|рендеринга]] может экспортировать 3D объекты для рендеринга во внешние программы. Пока что он поддерживает только [https://ru.wikipedia.org/wiki/POV-Ray POV-Ray] и [https://ru.wikipedia.org/wiki/LuxRender LuxRender]{{clear}}
* [[Image:Feature-arch.jpg|left]] Модуль [[Arch Module|архитектуры]] позволяет работать по процессу [http://ru.wikipedia.org/wiki/BIM информационного моделирования здания] (Building Information Modeling, BIM), при совместимости со спецификацией [http://ru.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC]. {{clear}}
* [[Image:Feature-CAM.jpg|left]] [[Path Workbench/ru|Модуль Path]] посвящён [https://ru.wikipedia.org/wiki/CAM автоматизации механической обработки] (Computer-aided manufacturing, CAM), например, фрезерования, и может выводить, показывать и настраивать [https://ru.wikipedia.org/wiki/G-code G-код].{{clear}}
* [[Image:Feature_spreadsheet.png|left]] Интегрированный обработчик [[Spreadsheet_Workbench/ru|электронных таблиц]] и [[Expressions/ru|выражений]], который может использоваться для управления моделями через формулы и централизованной организации данных моделей.{{clear}}
 h svenska (sv)* [[Image:Feature1.jpg|left]] En komplett [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_CASCADE OpenCasCade]-baserad '''geometrikärna''' som tillåter komplexa 3D operationer på komplexa formtyper, och stöder nativt koncept som brep, nurbs, booleska operationer eller fasningar {{clear}}
* [[Image:Feature3.jpg|left]] En full '''parametrisk modell''' som tillåter valfri typ av parameter-drivna anpassade objekt, som även [[Scripted objects/sv|helt kan programmeras i python]] {{clear}}
* [[Image:Feature4.jpg|left]] Komplett åtkomst från den inbyggda  '''python''' tolken, makron eller externa skript till nästan alla delar i FreeCAD, so till exempel [[Topological data scripting/sv|skapande och omvandling av geometri]],  2D eller 3D representationen av den geometrin ([[scenegraph/sv|Scengrafen]]) eller även [[PySide/sv|FreeCAD gränssnittet]] {{clear}}
* [[Image:Feature5.jpg|left]] Import/export till '''standard format''' som [http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303 STEP], [http://en.wikipedia.org/wiki/IGES IGES], [http://sv.wikipedia.org/wiki/Obj OBJ], [http://en.wikipedia.org/wiki/Dxf DXF], [http://sv.wikipedia.org/wiki/Svg SVG] [http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_3D U3D] eller [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL]{{clear}}
* [[Image:Feature7.jpg|left]] En [[Sketcher Workbench/sv|Skissare]] med begränsningslösare, som låter dig skissa geometri-begränsade 2D former. Skissare tillåter dig för tillfället att bygga flera typer av begränsad geometri, och sedan använda dem som en bas att bygga andra objekt i FreeCAD.{{clear}}
* [[Image:Feature9.jpg|left]] En [[Robot Workbench/sv|Robot simulerings]] modul som tillåter dig att studera robotrörelser. Robotmodulen har redan ett utökat grafiskt gränssnitt, vilket kan användas för ett smidigt arbetsflöde. {{clear}}
* [[Image:Feature8.jpg|left]] En [[Drawing Module/sv|Ritningsark]] modul som låter dig skapa 2D vyer på dina 3D modeler på ett ritningsark. Denna modul producerar sedan färdiga SVG eller PDF dokument. Modulen är ännu funktionsfattig, men har redan en kraftfull python-funktionalitet.{{clear}}
* [[Image:Feature-raytracing.jpg|left]] En [[Raytracing Module/sv|Renderingsmodul]] som kan exportera 3D objekt för rendering med externa rendererare. Stödjer för närvarande endast [http://sv.wikipedia.org/wiki/POV-Ray povray], men förväntas stödja andra renderare i framtiden.{{clear}}
* [[Image:Feature-arch.jpg|left]] En [[Arch Module/sv|Arkitektur]] modul som tillåter [http://sv.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling BIM]-likt arbetsflöde, med [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC] kompatibilitet. Skapandet av arkitekturmodulen diskuteras mycket av communityn [http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=10&t=821 här].{{clear}}
[http://en.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling BIM]-like workflow, with [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC] compatibility. The making of the Arch module is heavily discussed by the community [http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=10&t=821 here].{{clear}}
 h Türkçe (tr)* [[Image:Feature1.jpg|left]] [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_CASCADE Open CASCADE Technology]-tabanlı '''geometri çekirdeği''', karmaşık şekiller üzerinde, brep , eğriler ve yüzeyler, çeşitli geometrik şekiller, boolean işlemler ve dolgular, yerel destekli STEP ve IGES formatları gibi çeşitli yerel konseptlerle, karmaşık 3D işlemler yapmanıza olanak tanır.{{clear}}
* [[Image:Feature3.jpg|left]] '''Tam parametrik bir model'''. Tüm FreeCAD objeleri doğal olarak parametriktir, yani şekilleri [[Property|özelliklere ]]dayalı olabilir veya hatta diğer nesnelere bağlı olabilir, tüm değişiklikler talep üzerine yeniden hesaplanır ve geri al/yenile yığınıyla kaydedilir. [[Scripted objects|Tamamıyla Python'da kodlanan]] yeni nesne türleri kolayca eklenebilir.{{clear}}
* [[Image:Feature4.jpg|left]] '''Modüler mimari''' eklentiler (modüller) sayesinde ana uygulamaya işlevsellik ekler. Bu uzantılar C ++ 'da programlanan tüm yeni uygulamalar kadar karmaşık veya [[Power users hub|Python betikleri]]  veya kendi kendine kaydedilen [[macros|makrolar]] kadar basit olabilir. '''Python''' yerleşik yorumlayıcısından; [[Topological data scripting|geometri oluşturma ve dönüştürme]],bu geometrinin 2D veya 3D gösterimi([[scenegraph|sahne grafiği]]) hatta [[PySide|FreeCAD arayüzüne]] , makrolar veya harici komut dosyalarından FreeCAD'in hemen hemen tüm kısımlarına erişebilirsiniz.{{clear}}
* [[Image:Feature5.jpg|left]] FreeCAD'in [[Fcstd file format|Fcstd dosya formatına]] ek olarak [http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303 STEP], [http://en.wikipedia.org/wiki/IGES IGES], [http://en.wikipedia.org/wiki/Obj OBJ], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_%28file_format%29 STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/Dxf DXF], [http://en.wikipedia.org/wiki/Svg SVG], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/COLLADA DAE], [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC] veya [http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/off/off.html OFF], [http://en.wikipedia.org/wiki/NASTRAN NASTRAN], [http://en.wikipedia.org/wiki/VRML VRML] gibi dosya formatları da desteklenmektedir ve Dosya al/Dosya ver ile kullanılabilmektedir.  FreeCAD ve verilen bir dosya formatı arasındaki uyumluluk seviyesi, onu uygulayan modüle bağlı olduğu için değişebilir.{{clear}}
* [[Image:Feature7.jpg|left]]  Geometri kısıtlı 2D şekillerin çizilmesine izin veren kısıtlayıcı-çözücülü bir [[Sketcher Workbench|Eskiz]] . Eskiz, şu anda birkaç tip sınırlı geometri oluşturmanıza ve bunları FreeCAD boyunca başka nesneler oluşturmak için bir temel olarak kullanmanıza izin vermektedir.{{clear}}
* [[Image:Feature9.jpg|left]] [[Robot Workbench|Robot simülasyon]] modülü Robot hareketlerini incelemek için kullanılır. Robot modülünde, yalnızca GUI iş akışına izin veren genişletilmiş bir grafik arabirim vardır.{{clear}}
* [[Image:Feature8.jpg|left]][[TechDraw_Module|Teknik resim modülü]] Ayrıntı görünümü, kesitler, boyutlandırma ve benzeri seçeneklerle geleneksel çizim sayfaları oluşturmak için 3 boyutlu modellerin 2D görünümlerini bir sayfaya koymanıza olanak veren yeni ve kolay bir modül. Bu modülle  SVG veya PDF şeklinde kaydedilebilecek sayfalar üretilir.Eski [[Drawing Module|Çizim modülü]] Arayüzde çok az araç bulundurur ancak Pythonla işlevselliği yüksektir.{{clear}}
* [[Image:Feature-raytracing.jpg|left]] [[Raytracing Module|Rendering]] modülü,başka render uygulamalarında kullanılmak üzere 3D nesneleri farklı formatlarda dosyalara kaydedebiliyorsunuz. Şu anda sadece [http://en.wikipedia.org/wiki/POV-Ray povray] ve [http://en.wikipedia.org/wiki/LuxRender LuxRender] uygulamalrını desteklemektedir. Ancak gelecekte daha fazla renderer uygulamasını destekleyeceğini umuyoruz.{{clear}}
* [[Image:Feature-arch.jpg|left]] [[Arch Module|Mimari(yapı)]] modülü,  [http://en.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling BIM] benzeri iş akışı ve [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC] uyumluluğuna sahiptir..{{clear}}
* [[Image:Feature-CAM.jpg|left]] [[Path Workbench|Path modülü]] Frezeleme gibi (CAM) mekanik işlemler içindir ve [http://en.wikipedia.org/wiki/G-code G code] çıktısını alabilir, gösterebilir ve ayarlayabilir ..{{clear}}
* [[Image:Feature_spreadsheet.png|left]] [[Spreadsheet_Workbench|Entegre Elektronik Tablo]] ve [[Expressions|ifade ayrıştırıcı]] Formül tabanlı modelleri oluşturmak veya modellerden veri almak için kullanılırlar.{{clear}}
 h 中文 (zh)* [[Image:Feature1.jpg|left]]完整的基于[http://en.wikipedia.org/wiki/Open_CASCADE 开源CASCADE技术] - 基于'''几何内核'''允许复杂形状的复杂3D操作类型,本地支持[https://en.wikipedia.org/wiki/Boundary_representation 边界表示](brep)等概念,[https://en.wikipedia.org/wiki/Non-uniform_rational_B-spline 非统一理性基础样条](nurbs)曲线和曲面,各种几何实体,布尔运算和[https://en.wikipedia.org/wiki/Fillet_(mechanics)圆角],以及[https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303 STEP]和[https://en.wikipedia.org/wiki/IGES IGES]格式{{clear}}
* [[Image:Feature3.jpg|left]]一个完整的'''参数模型'''。所有FreeCAD对象都是原生参数化的,这意味着它们的形状可以基于[[Property|属性]],甚至取决于其他对象。所有更改都会根据需要重新计算,并由撤消/重做堆栈记录。可以轻松添加新对象类型,甚至可以[[脚本对象|在Python中完全编程]]。{{clear}}
* [[Image:Feature4.jpg | left]]一种'''模块化架构''',允许插件扩展(模块)向核心应用程序添加功能。扩展可以像在C++中编程的整个新应用程序一样复杂,也可以像[[Power users hub |Python脚本]]或录制的[[macros|宏脚本]]一样简单。您可以从内置的'''Python'''解释器,宏脚本或外部脚本中完全操作FreeCAD的任何部分,无论是[[Topological data scripting|几何体创建和转换]],2D或3D表示几何([[scenegraph|场景]])甚至[[PySide|FreeCAD接口]] {{clear}}
* [[Image:Feature5.jpg | left]]导入/导出为除FreeCAD原生文件格式 [[Fcstd file format|Fcstd]]之外的'''标准格式''',例如[http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303 STEP],[http://en.wikipedia.org/wiki/IGES IGES],[http://en.wikipedia.org/wiki/Obj OBJ],[http://en.wikipedia.org/wiki/STL_%28file_format%29 STL],[http://en.wikipedia.org/wiki/Dxf DXF],[http://en.wikipedia.org/wiki/Svg SVG],[http://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/COLLADA DAE], [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC]或者[http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/off/off.html OFF], [http://en.wikipedia.org/wiki/NASTRAN NASTRAN], [http://en.wikipedia.org/wiki/VRML VRML]。 FreeCAD与给定文件格式之间的兼容程度可能会有所不同,因为它取决于实现它的模块。{{clear}}
* [[Image:Feature7.jpg | left]]具有集成约束求解器的[[Sketcher Workbench |草图功能]],允许您绘制具有几何约束的2D形状。然后,使用“草图”构建的受约束2D形状可用作构建FreeCAD中其他对象的基础。{{clear}}
* [[Image:Feature9.jpg | left]] [[Robot Workbench|机器人模拟]]模块,可让您在图形环境中研究机器人的运动。{{clear}}
* [[Image:Feature8.jpg | left]][[TechDraw_Module |技术制图模块]],包含详细视图,横截面视图,尺寸标注等选项,允许您生成现有3D模型的2D视图。然后,该模块生成可立即导出的SVG或PDF文件。较旧的[[Drawing Module|绘图模块]]具有不多的的Gui命令,但也存在强大的Python功能。{{clear}}
* [[Image:Feature-raytracing.jpg | left]]一个[[Raytracing Module|渲染]]模块,可以导出3D对象以便使用外部渲染器进行渲染。它目前仅支持[http://en.wikipedia.org/wiki/POV-Ray povray]和[http://en.wikipedia.org/wiki/LuxRender LuxRender],但预计今后将扩展到其他渲染器。{{clear}}
* [[Image:Feature-arch.jpg | left]] [[Arch Module |建筑]]模块,可实现类似兼容[http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC]的[http://en.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling 建筑信息模型](BIM)工作流。{{clear}}
* [[Image:Feature-CAM.jpg | left]] [[Path Workbench |刀路模块]]专门用于[https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_manufacturing 计算机辅助制造]的机械加工(CAM)。使用刀路模块,您可以输出,显示和调整用于控制目标机器的[http://en.wikipedia.org/wiki/G-code G代码]。{{clear}}
* [[Image:Feature_spreadsheet.png | left]] [[Spreadsheet_Workbench |集成电子表格]]和[[Expressions|表达式解析器]],可用于驱动基于公式的模型创建并在集中的位置组织模型数据。 {{clear}}
 h 中文(中国大陆)‎ (zh-cn)* [[Image:Feature1.jpg|left]] 一个完全基于 [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_CASCADE Open CASCADE Technology] 的 '''几何内核 (geometry kernel)''' 允许在复杂的形状类型上执行复杂的 3D 操作,原生支持这些概念:多重曲面 (brep)、非均匀有理B样条 (nurbs curves) 和 曲面 (surfaces),大量几何实体 (geometric entities),布尔操作 (boolean operations) 和圆角 (fillets) 和内建支持 STEP 和 IGES 格式 {{clear}}
* [[Image:Feature3.jpg|left]] 一个全 '''参数化模型 (parametric model)'''。所有 FreeCAD 对象是本地原生参数化,意味着他们的形状能基于 [[Property/zh-cn|属性]] 变化 或者 甚至依赖于其它的对象,所有改变在需要时会被自动重新计算,而且由 撤消/重做 栈记录其操作。很容易增加新对象类型,甚至 [[Scripted objects|全部用 Python 进行编程]]{{clear}}
* [[Image:Feature4.jpg|left]] '''模块化设计''' 允许插件 (模块) 添加功能到核心应用程序中。那些扩展能跟用 C++ 编写整个新应用程度一样复杂或者跟 [[Power users hub|Python 脚本]] 一样简单 或者 自己录制 [[macros]]。你能从内建的 '''Python''' 解释器中完全访问从宏或者外部脚本到 FreeCAD 几乎任何部分,进行 [[Topological data scripting/zh-cn|几何对象创建或变换]], 展示几何对象 ([[scenegraph]]) 的 2D 或者 3D 图形甚至控制 [[PySide|FreeCAD 界面]] {{clear}}
* [[Image:Feature5.jpg|left]] 导入/导出到 '''标准格式''',例如:[http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303 STEP], [http://en.wikipedia.org/wiki/IGES IGES], [http://en.wikipedia.org/wiki/Obj OBJ], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_%28file_format%29 STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/Dxf DXF], [http://en.wikipedia.org/wiki/Svg SVG], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/COLLADA DAE], [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC] or [http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/off/off.html OFF], [http://en.wikipedia.org/wiki/NASTRAN NASTRAN], [http://en.wikipedia.org/wiki/VRML VRML],另外还有 FreeCAD 的原生 [[Fcstd file format/zh-cn|Fcstd 文件格式]]. FreeCAD 对每种文件格式的兼容性支持级别有所不同,因为它依赖于实现读写的模块。{{clear}}
* [[Image:Feature7.jpg|left]] 一个 [[Sketcher Workbench/zh-cn|素描器]] 和 约束求解程序,允许勾画几何约束的 2D 图形。目前素描器允许你构建几种几何约束对象,并且利用它们在整个 FreeCAD 中作为构建其它对象的基础。{{clear}}
* [[Image:Feature9.jpg|left]] 一个 [[Robot Workbench/zh-cn|机器人模拟]] 模块用于学习机器人移动行为。这个机器人模块已经有一个扩展的图像界面允许仅限界面的工作流程。{{clear}}
* [[Image:Feature8.jpg|left]] 一个 [[Drawing Module/zh-cn|绘制工作表]] 模块允许放置 3D 模型的 2D 视图到一张工作表上。此模块会产生可导出的 SVG 或 PDF 工作表。此模块虽然功能稀少,但此特性已经能增加一个强大的功能到 Python。
* [[Image:Feature-raytracing.jpg|left]] 一个 [[Raytracing Module/zh-cn|渲染]] 模块能导出 3D 对象用于外部渲染。当前仅支持 [http://en.wikipedia.org/wiki/POV-Ray povray] 和 [http://en.wikipedia.org/wiki/LuxRender LuxRender], 但期待未来支持其它的渲染器.{{clear}}
* [[Image:Feature-arch.jpg|left]] 一个 [[Arch Module/zh-cn|建筑学]] 模块支持类似[http://en.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling BIM] 工作流, 与 [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC] 兼容.{{clear}}
* [[Image:Feature-CAM.jpg|left]] [[Path Workbench/zh-cn|路径模块]] 专注于机械机器类似 研磨机 (milling, CAM), 并能输出、显示和修改 [http://en.wikipedia.org/wiki/G-code G code].{{clear}}