All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 10 translations.

NameCurrent message text
 h čeština (cs)!!FUZZY!!==Volby==
* Stiskněte klávesu {{KEY|F}} nebo tlačítko {{KEY|[[Image:Draft FinishLine.png|12px]] '''UkončitČáru'''}} pro ukončení drátu a ponechání jej otevřený 
* Stiskněte klávesu {{KEY|C}} nebo tlačítko {{KEY|[[Image:Draft CloseLine.png|12px]] '''UzavřítČáru'''}} nebo klikněte na první bod drátu. Tím se drát ukončí a uzavře se doplněním posledního (uzavíracího) segmentu mezi posledním a počátečním bodem.
* Stisknutím klávesy {{KEY|X}}, {{KEY|Y}} nebo {{KEY|Z}} po zadání bodu zajistíte, že následující bod bude ležet na dané ose.
* Pro ruční zadávání souřadnic jednoduše zadávejte čísla a mezi každou komponentou X, Y a Z stiskněte {{KEY|ENTER}}
* Stiskněte klávesu {{KEY|R}} nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko  {{KEY|'''Relativní'''}}. Je-li nastaven relativní mód jsou souřadnice následujícího bodu relativní k předchozímu bodu. Je-li mód absolutní souřadnice jsou vztaženy k počátečnímu bodu (0,0,0).
* Stiskněte klávesu {{KEY|T}} nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko {{KEY|'''Pokračovat'''}}. Je-li nastaven pokračovací mód, nástroj Drát bude po ukončení drátu restartován a připraven ke kreslení dalšího drátu bez nutnosti znovu jej spouštět klikáním na tlačítko Drát.
* Stiskněte při kreslení klávesu {{KEY|CTRL}} pro [[Draft_Snap|přichycení]] Vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu, nezávisle na vzdálenosti od něho.
* Stiskněte při kreslení klávesu {{KEY|SHIFT}} pro nastavení [[Draft_Constrain|vazby]] Vašeho dalšího bodu vodorovně nebo svisle v relaci k předchozímu bodu.
* Stiskněte klávesu {{KEY|W}} nebo stiskněte tlačítko {{KEY|[[Image:Draft Wipe.png|12px]] '''Smaž'''}} pro odstranění existujících segmentů a začněte křivku z posledního bodu.
* Stiskněte klávesy {{KEY|CTRL}}+{{KEY|Z}} nebo tlačítko {{KEY|[[Image:Draft UndoLine.png|12px]] '''Undo'''}} k návratu na poslední bod.
* Stiskněte klávesu {{KEY|I}} nebo tlačítko {{KEY|'''Filled'''}} aby se drát po jeho uzavření zobrazoval jako plocha. To jednoduše nastavuje Pohled->Vlastnost Drát na "Otevřené čáry" nebo "Drátový model", toto také může být snadno změněno později.
* Stiskněte klávesu {{KEY|ESC}} nebo tlačítko  {{KEY|'''Cancel'''}} pro ukončení aktuálního příkazu Drát.
 h Deutsch (de)!!FUZZY!!* Drücke {{KEY|A}} oder die {{Button|[[Image:Draft FinishLine.svg|12px]] Beenden}} Taste, um den Draht fertigzustellen, offen hinterlassend.
* Drücke {{KEY|O}} oder die {{Button|[[Image:Draft CloseLine.svg|12px]] Schliessen}} Schaltfläche um den Draht zu schliessen, d.h. es wird ein Segment vom letzten Punkt zum ersten hinzugefügt, um eine Fläche zu bilden. Es sind mindestens drei Punkte erforderlich, um eine Fläche zu bilden.
* Drücke {{KEY|W}} oder die {{Button|[[Image:Draft Wipe.svg|12px]] Wischen}}  Taste um die bereits platzierten Liniensegmente zu entfernen, aber den Draht vom letzten Punkt aus weiter zu bearbeiten.
* Drücke {{KEY|U}} oder die {{Button|[[Image:Draft SelectPlane.svg|12px]] [[Draft_SelectPlane/de|Setze WP]]}}  Taste um die aktuelle Arbeitsebene in der Orientierung des letzten Punktes anzupassen.
* Drücke {{KEY|X}}, {{KEY|Y}} oder {{KEY|Z}} nach einem Punkt, um den nächsten Punkt auf der gegebenen Achse zu beschränken.
* Um Koordinaten manuell einzugeben, gib einfach die Zahlen ein und drücke dann {{KEY|Enter}} zwischen jeder X, Y und Z Komponente. Du kannst die {{Button|[[Image:Draft_AddPoint.svg|16px]] Punkt hinzufügen}}  Schaltfläche drücken wenn Du die gewünschten Werte zum Einfügen des Punktes hast.
* Drücke {{KEY|R}} oder klicke auf das Kontrollkästchen, um den ''relativen'' Modus umzuschalten. Wenn der Modus "relativ" eingeschaltet ist, sind die Koordinaten des nächsten Punktes relativ zum letzten; wenn nicht, sind sie absolut, ausgehend vom Ursprung (0,0,0).
* Drücke {{KEY|T}} oder klicke das Kontrollkästchen an, um den Modus ''fortsetzen'' zu aktivieren. Wenn der Fortsetzungsmodus eingeschaltet ist, wird das Drahtwerkzeug nach Beendigung des Drahtes neu gestartet, so dass Du einen weiteren Draht zeichnen kannst, ohne den Werkzeugknopf erneut zu drücken.
* Drücke  {{KEY|L}} oder klicke auf das Kontrollkästchen, um den ''ausgefüllten'' Modus umzuschalten. Wenn der Modus "ausgefüllt" eingeschaltet ist, erzeugt ein geschlossener Draht eine ausgefüllte Fläche {{PropertyData/de|Erstelle Fläche}} {{TRUE}}; wenn nicht, erzeugt der geschlossene Draht keine Fläche {{PropertyData/de|Erstelle Fläche}} {{FALSE}}
:{{Emphasis|Hinweis:}}; der Draht sollte nicht gefüllt werden, wenn er sich selbst schneidet, da er keine ordnungsgemäße  Fläche erzeugt. Wenn der Draht gefüllt ist, aber keine Form sichtbar ist, setze manuell {{PropertyData/de|Erstelle Fläche}} auf {{FALSE}}, um den Draht zu sehen.
* Halte {{KEY|Ctrl}} während des Zeichnens gedrückt, um [[Draft_Snap/de|Fangen]] Deinen Punkt unabhängig vom Abstand zur nächsten Fangposition zu zwingen.
* Halte {{KEY|Umschalten}}, während Du [[Draft_Constrain/de|Beschränken]] Deinen nächsten Punkt horizontal oder vertikal in Bezug auf den letzten zeichnest.
* Drücke  {{KEY|Ctrl}}+{{KEY|Z}} oder drücke die {{button|[[Image:Draft UndoLine.svg|12px]] rückgängig}} Schaltfläche um den letzten Punkt rückgängig machen.
* Drücke {{KEY|Esc}} oder die {{Button|Schliessen}} Taste, um den aktuellen Befehl abzubrechen; bereits platzierte Liniensegmente bleiben erhalten.
 h English (en)* To manually enter coordinates enter the X, Y and Z component, and press {{KEY|Enter}} after each. Or you can press the {{Button|[[Image:Draft_AddPoint.svg|16px]] Enter point}} button when you have the desired values. It is advisable to move the pointer out of the [[3D_view|3D view]] before entering coordinates.
* Press {{KEY|R}} or click the {{MenuCommand|Relative}} checkbox to toggle relative mode. If relative mode is on, coordinates are relative to the last point, if available, else they are relative to the coordinate system origin.
* Press {{KEY|G}} or click the {{MenuCommand|Global}} checkbox to toggle global mode. If global mode is on, coordinates are relative to the global coordinate system, else they are relative to the [[Draft_SelectPlane|working plane]] coordinate system. {{Version|0.20}}
* Press {{KEY|L}} or click the {{MenuCommand|Filled}} checkbox to toggle filled mode. If filled mode is on, the created wire will have {{PropertyData|Make Face}} set to {{TRUE}} and will have a filled face, provided it is closed and does not self-intersect. Note that a self-intersecting wire with a face will not display properly, for such a wire {{PropertyData|Make Face}} must be set to {{FALSE}}.
* Press {{KEY|T}} or click the {{MenuCommand|Continue}} checkbox to toggle continue mode. If continue mode is on, the command will restart after using {{Button|[[Image:Draft_FinishLine.svg|16px]] Finish}} or {{Button|[[Image:Draft_CloseLine.svg|16px]] Close}}, or after creating a closed wire by snapping to the first point of the wire, allowing you to continue creating wires.
* Press the {{Button|[[Image:Draft_UndoLine.svg|16px]] Undo}} button to undo the last point. The {{KEY|Ctrl}}+{{KEY|Z}} keyboard shortcut currently does not work as expected.
* Press {{KEY|A}} or the {{Button|[[Image:Draft_FinishLine.svg|16px]] Finish}} button to finish the command and leave the wire open.
* Press {{KEY|O}} or the {{Button|[[Image:Draft_CloseLine.svg|16px]] Close}} button to finish the command and close the wire. A closed wire can also be created by snapping to the first point of the wire.
* Press {{KEY|W}} or the {{Button|[[Image:Draft Wipe.svg|16px]] Wipe}} button to delete the segments already placed, but keep working from the last point.
* Press {{KEY|U}} or the {{Button|[[Image:Draft SelectPlane.svg|16px]] [[Draft_SelectPlane|Set WP]]}} button to adjust the current working plane in the orientation of the last segment.
* Press {{KEY|S}} to switch [[Draft_Snap|Draft snapping]] on or off.
* Press {{KEY|Esc}} or the {{Button|Close}} button to finish the command.
 h español (es)!!FUZZY!!==Opciones==
* Si se seleccionan [[Draft Line/es | Draft Lineas]] conectadas al presionar el botón '''Draft Wire''', se convertirán en un Wire y el comando terminara. {{Version | 0.17}}
* Presiona {{KEY|F}} o el botón {{KEY|[[Image:Draft FinishLine.png|12px]] '''Terminar'''}} para finalizar el contorno, dejándolo abierto
* Presiona {{KEY|C}} o el botón {{KEY|[[Image:Draft CloseLine.png|12px]] '''Cerrar'''}} o selecciona el primer punto para finalizar el contorno, pero haciendo que se cierre añadiendo un último segmento entre el último punto y el primero.
* Presiona {{KEY|X}}, {{KEY|Y}} o {{KEY|Z}} después de un punto para restringir el siguiente punto con respecto al eje dado.
* Para introducir coordenadas manualmente, simplemente introduce los números, presiona {{KEY|ENTER}} entre cada componente X, Y y Z.
* Presiona {{KEY|R}} o selecciona la casilla para activar / desactivar el modo {{KEY|'''Relativo'''}}. Si está activado el modo relativo, las coordenadas del siguiente punto son relativas al anterior. En caso contrario, son absolutas, desde el origen de coordenadas (0,0,0).
* Presiona {{KEY|T}} o selecciona la casilla para activar / desactivar el modo {{KEY|'''Continuo'''}}. Si está activado el modo continuo, la herramienta Contorno se iniciará después de que termines o cierres el contorno actual, permitiendo que dibujes otro contorno sin necesidad de pulsar el botón de Contorno otra vez.
* Presiona {{KEY|CTRL}} mientras dibujas para forzar el [[Draft_Snap/es|ajuste]] del  punto a la ubicación de ajuste más cercana, independientemente de la distancia.
* Presiona {{KEY|SHIFT}} mientras dibujas para [[Draft_Constrain/es|restringir]] tu siguiente punto horizontal o verticalmente en relación al último punto indicado.
* Presiona {{KEY|W}} o el botón {{KEY|[[Image:Draft Wipe.png|12px]] '''Contorno'''}} para eliminar el segmento existente y comenzar el contorno desde el último punto.
* Presiona {{KEY|CTRL}}+{{KEY|Z}} o el botón {{KEY|[[Image:Draft UndoLine.png|12px]] '''Deshacer'''}} para deshacer el último punto.
* Presiona {{KEY|I}} o el botón {{KEY|'''Relleno'''}} para que el Wire se muestre como una cara si esta cerrada.
* Presiona {{KEY|ESC}} o el botón {{KEY|'''Cancelar'''}} para abortar el comando Línea actual.
* Los Wires cerrados, cuando están en el modo de visualización "Líneas planas", pueden mostrar un patrón de sombreado, configurando a continuación la propiedad "Patrón".
 h français (fr)* Pour saisir manuellement des coordonnées, entrez les valuers X, Y et Z, et appuyez sur {{KEY|Entrée}} après chacune, ou vous pouvez appuyer sur le bouton {{Button|[[Image:Draft_AddPoint.svg|16px]] Entrez le point}} lorsque vous savez les valeurs souhaitées. Il est conseillé de déplacer le pointeur hors de la [[3D_view/fr|Vue 3D]] avant de saisir les coordonnées.
* Appuyez sur {{KEY|R}} ou cochez la case {{MenuCommand|Relative}} pour activer le mode relatif. Si le mode relatif est activé, les coordonnées sont relatives au dernier point, si disponible, sinon elles sont relatives à l'origine du système de coordonnées.
* Appuyez sur {{KEY|G}} ou cochez la case {{MenuCommand|Global}} pour activer le mode global. Si le mode global est activé, les coordonnées sont relatives au système de coordonnées global, sinon elles sont relatives au système de coordonnées du [[Draft_SelectPlane/fr|plan de travail]]. {{Version/fr|0.20}}
* Appuyez sur {{KEY|L}} ou cochez la case {{MenuCommand|Rempli}} pour activer le mode de remplissage. Si le mode rempli est activé, la ligne créée aura la valeur {{PropertyData/fr|Make Face}} {{TRUE}} et aura une face remplie, à condition qu'elle soit fermée et qu'elle ne s'auto-intersecte pas. Notez qu'une ligne qui s'auto-intersecte avec une face ne s'affichera pas correctement. Pour une telle ligne, {{PropertyData/fr|Make Face}} doit être défini sur {{FALSE}}.
* Appuyez sur {{KEY|T}} ou cochez la case {{MenuCommand|Continuer}} pour activer le mode continu. Si le mode continu est activé, la commande redémarre après avoir utilisé {{Button|[[Image:Draft_FinishLine.svg|16px]] Terminer}} ou {{Button|[[Image:Draft_CloseLine.svg|16px]] Fermer}}, ou après avoir créé une ligne fermée en s'aimantant au premier point de la ligne, ce qui vous permet de continuer à créer des lignes.
* Appuyez sur le bouton {{Button|[[Image:Draft_UndoLine.svg|16px]] Annuler}} pour annuler le dernier point. Le raccourci clavier {{KEY|Ctrl}}+{{KEY|Z}} ne fonctionne pas actuellement comme attendu.
* Appuyez sur {{KEY|A}} ou sur le bouton {{Button|[[Image:Draft_FinishLine.svg|16px]] Terminer}} pour terminer la commande et laisser la ligne ouverte.
* Appuyez sur {{KEY|O}} ou sur le bouton {{Button|[[Image:Draft_CloseLine.svg|16px]] Fermer}} pour terminer la commande et fermer la ligne. Une ligne fermée peut également être créée en s'aimantant au premier point de la ligne.
* Appuyez sur {{KEY|W}} ou sur le bouton {{Button|[[Image:Draft Wipe.svg|16px]] Effacer}} pour supprimer les segments déjà placés, mais continuez à travailler à partir du dernier point.
* Appuyez sur {{KEY|U}} ou sur le bouton {{Button|[[Image:Draft SelectPlane.svg|16px]] [[Draft_SelectPlane/fr|Définir le plan de travail]]}} pour ajuster le plan de travail actuel dans l'orientation du dernier segment.
* Appuyez sur {{KEY|S}} pour activer ou désactiver [[Draft_Snap/fr|Draft Aimantation]].
* Appuyez sur {{KEY|Echap}} ou sur le bouton {{Button|Fermer}} pour terminer la commande.
 h italiano (it)!!FUZZY!!* Premere il tasto {{KEY|A}} o il pulsante {{Button|[[Image:Draft FinishLine.svg|12px]] |Termina}} per finire la polilinea lasciandola aperta.
* Premere il tasto {{KEY|O}} o il pulsante {{Button|[[Image:Draft CloseLine.svg|12px]] Chiudi}} per chiudere la polilinea, prciò viene aggiunto un segmento dall'ultimo punto al primo per formare una faccia. Per formare una faccia sono necessari almeno tre punti.
* Premere il tasto {{KEY|W}} o il pulsante {{Button|[[Image:Draft Wipe.svg|12px]] Pulisci}} per rimuovere i segmenti di linea già posizionati, ma continuare a editare la polilinea dall'ultimo punto.
* Premere il tasto {{KEY|U}} o il pulsante {{Button|[[Image:Draft SelectPlane.svg|12px]] [[Draft_SelectPlane|Imposta il piano]]}} per adattare il piano di lavoro corrente all'orientamento dell'ultimo punto.
* Premere il tasto {{KEY|X}}, o {{KEY|Y}} o {{KEY|Z}} dopo un punto per vincolare il prossimo punto sull'asse dato.
* Per inserire le coordinate manualmente, è sufficiente inserire i numeri, quindi premere {{KEY|Invio}} per ciascun componente X, Y e Z.. È possibile premere il pulsante {{Button|[[Image:Draft_AddPoint.svg|16px]] Inserisci punto}} quando si hanno i valori desiderati per inserire il punto.
* Premere il tasto {{KEY|R}} oppure fare clic sulla casella di controllo per attivare la modalità "relativo". Se la modalità relativo è attiva, le coordinate del punto successivo sono relative all'ultimo; in caso contrario, sono assolute, prese dall'origine (0,0,0).
* Premere il tasto {{KEY|T}} oppure fare clic sulla casella di controllo per attivare la modalità "continua". Se la modalità continua è attiva, lo strumento Polilinea si riavvia dopo aver terminato la polilinea in costruzione, e consente di disegnare una nuova polilinea senza premere nuovamente il pulsante dello strumento.
* Premere il tasto {{KEY|L}} oppure fare clic sulla casella di controllo per attivare la modalità ''riempito''. Se la modalità di riempimento è attiva, una polilinea chiusa crea una faccia piena ({{PropertyData|Make Face}} {{TRUE}}); in caso contrario, la polilinea chiusa non crea una faccia ({{PropertyData|Make Face}} {{FALSE}}).
:{{Emphasis|Note:}} la polilinea non deve essere riempita se si autointerseca , perché in questo caso non crea una faccia corretta. Se la polilinea è piena ma non è visibile alcuna forma, impostare manualmente {{PropertyData|Make Face}} su {{FALSE}} per vedere la polilinea.
* Tenere premuto {{KEY|Ctrl}} mentre si disegna per forzare [[Draft_Snap|l'aggancio]] del proprio punto alla posizione di aggancio più vicina, indipendentemente dalla distanza.
* Tenere premuto {{KEY|Maiusc}} mentre si disegna per [[Draft_Constrain|vincolare]] il prossimo punto in orizzontale o in verticale rispetto all'ultimo.
* Premere i tasti {{KEY|Ctrl}}+{{KEY|Z}} o premere il pulsante {{button|[[Image:Draft UndoLine.svg|12px]] Undo}} per annullare l'ultimo punto.
* Premere il tasto {{KEY|Esc}} o il pulsante {{button|Chiudi}} per interrompere il comando corrente; i segmenti di linea già posizionati rimamgono.
 h polski (pl)* Aby ręcznie wprowadzić współrzędne, wprowadź składowe X, Y i Z, i naciśnij klawisz {{KEY|Enter}} za każdym razem. Możesz też nacisnąć przycisk {{Button|[[Image:Draft_AddPoint.svg|16px]] Wprowadź punkt}}, gdy ustawisz żądane wartości. Wskazane jest, aby przed wprowadzeniem współrzędnych przesunąć kursor myszki poza okno [[3D_view/pl|widoku 3D]].
* Naciśnij klawisz {{KEY|R}} lub kliknij pole wyboru {{MenuCommand|Względnie}}, aby przełączyć tryb względny. Jeśli tryb względny jest włączony, współrzędne są odnoszone do ostatniego punktu, jeśli jest dostępny, w przeciwnym razie są odnoszone do początku układu współrzędnych.
* Naciśnij klawisz {{KEY|G}} lub kliknij pole wyboru {{MenuCommand|Globalnie}}, aby przełączyć tryb globalny. Jeśli tryb globalny jest włączony, współrzędne odnoszone są do globalnego układu współrzędnych, w przeciwnym razie są odnoszone do układu współrzędnych [[Draft_SelectPlane|płaszczyzny roboczej]]. {{Version/pl|0.20}}
* Naciśnij klawisz {{KEY|L}} lub kliknij pole wyboru {{MenuCommand|Wypełniony}}, aby przełączyć tryb wypełnienia. Jeśli tryb wypełniania jest włączony, utworzona polilinia będzie miała wartość {{PropertyData/pl|Utwórz powierzchnię}} ustawioną na {{True}} i będzie miała wypełnioną powierzchnię, pod warunkiem, że jest zamknięta i nie przecina się sama. Zauważ, że polilinia z powierzchnią nie będzie wyświetlana poprawnie, dla takiej konstrukcji wartość {{PropertyData/pl|Utwórz powierzchnię}} musi być ustawiona na {{False}}.
* Naciśnij klawisz {{KEY|T}} lub kliknij w pole wyboru {{MenuCommand|Kontynuuj}}, aby przełączyć tryb kontynuacji. Jeśli tryb kontynuacji jest włączony, polecenie uruchomi się ponownie po użyciu przycisku {{Button|[[Image:Draft_FinishLine.svg|16px]] Zakończ}} lub {{Button|[[Image:Draft_CloseLine.svg|16px]] Zamknij}}, lub po utworzeniu zamkniętej polilinii przez przyciągnięcie do pierwszego punktu polilinii, co pozwala na kontynuowanie tworzenia polilinii.
* Naciśnij przycisk {{Button|[[Image:Draft_UndoLine.svg|16px]] Cofnij}}, aby cofnąć ostatni punkt. Skrót klawiaturowy {{KEY|Ctrl}} + {{KEY|Z}} obecnie nie działa zgodnie z oczekiwaniami.
* Naciśnij przycisk {{KEY|A}} lub przycisk {{Button|[[Image:Draft_FinishLine.svg|16px]] Zakończ}}, aby zakończyć polecenie i pozostawić polilinię otwartą.
* Naciśnij klawisz {{KEY|O}} lub przycisk {{Button|[[Image:Draft_CloseLine.svg|16px]] Zamknij}}, by zakończyć polecenie i zamknąć polilinię. Zamknięta polilinia może być także utworzona przez przyciągnięcie do pierwszego punktu polilinii.
* Wciśnij klawisz {{KEY|W}} lub przycisk {{Button|[[Image:Draft Wipe.svg|16px]] Wyczyść}}, aby usunąć już umieszczone segmenty, ale kontynuować pracę od ostatniego punktu.
* Wciśnij klawisz {{KEY|U}} lub przycisk {{Button|[[Image:Draft SelectPlane.svg|16px]] [[Draft_SelectPlane/pl|Ustaw płaszczyznę roboczą]]}} aby ustawić aktualną płaszczyznę roboczą w orientacji ostatniego odcinka.
* Naciśnij klawisz {{KEY|S}}, aby włączyć lub wyłączyć [[Draft_Snap/pl|przyciąganie]].
* Naciśnij klawisz {{KEY|Esc}} lub przycisk {{Button|Zamknij}}, aby zakończyć polecenie.
 h română (ro)!!FUZZY!!== Opțiuni ==
* Dacă sunt selectate mai multe linii [[Draft Line/ro|Draft Lines]] atunci când apăsați butonul '''Draft Wire''', acestea vor fi transformate într-un fir și comanda va ieși. {{Version|0.17/ro}}
* Apăsați butonul {{KEY|F}} sau butonul {{KEY|[[Image: Draft FinishLine.png|12px]] '''Finish'''}} pentru a finalize firul și a-l lăsa deschis
* Apăsați butonul {{KEY|C}} or the {{KEY|[[Image:Draft CloseLine.png|12px]] '''Close'''}} terminați firul, dar închizându-l prin adăugarea unui ultim segment între ultimul punct și primul.
* Apăsați {{KEY|X}}, {{KEY|Y}} sau {{KEY|Z}} după un punct pentru a restrânge următorul punct de pe axa dată.
* Pentru a introduce manual coordonatele, pur și simplu introduceți numerele, apoi apăsați {{KEY|ENTER}} între fiecare componentă X, Y și Z.
* Apăsați tasta {{KEY|R}} sau faceți clic pe caseta de selectare pentru a bifa/debifa butonul {{KEY|'''Relativ'''}}. Dacă modul relativ este activ, coordonatele punctului următor sunt relative la ultimul. Dacă nu, ele sunt absolute, luate din punctul de origine (0,0,0).
* Apăsați tasta {{KEY|T}} sau faceți clic pe caseta de selectare pentru a bifa/debifa butonul {{KEY|'''Continue'''}}. Dacă funcția continuă este activată, instrumentul Wire se va reporni după ce terminați sau închideți-l, permițându-vă să desenați altul fără să apăsați din nou butonul Wire.
* Apăsați {{KEY|CTRL}} în timp ce desenați pentru a forța ancorarea [[Draft_Snap/ro|snapping]] punctului dvs. către cea mai apropiată locație, independent de distanța.
* Apăsați pe {{KEY|SHIFT}} în timp ce desenați [[Draft_Constrain/ro|constrain]] următorul punct pe orizontală sau pe verticală în raport cu ultimul.
* Apăsați butonul {{KEY|W}} sau apăsați butonul {{KEY|[[Image: Draft Wipe.png|12px]] '''Șterge'''}} pentru a elimina segmentele existente și a porni firul de la ultima punct.
* Apăsați tasta {{KEY|CTRL}} + {{KEY|Z}} sau apăsați pe {{KEY|[[Image: Draft UndoLine.png|12px]] '''Undo'''}} pentru a anula ultimul punct.
* Apăsați butonul {{KEY|I}} sau butonul {{KEY|'''Fillet'''}} pentru a avea firul umplut cu o fațetă dacă este închis.
* Apăsați butonul {{KEY|ESC}} sau butonul {{KEY|'''Cancel'''}} pentru a întrerupe comanda curentă.
* Firele închise, atunci când sunt în modul de afișare "Flat Lines", pot afișa un model de hașură, prin setarea proprietății "Pattern" de mai jos.
 h Türkçe (tr)!!FUZZY!!== Seçenekler == 
* Teli bitirmek için {{KEY|A}} veya {{Button|[[Image: Draft FinishLine.png|12px]] Bitir}} düğmesine basarak açık bırakın. 
* Teli kapatmak için {{KEY|O}} veya {{Button|[[Image: Draft CloseLine.png|12px]] Kapat}} düğmesine basın, yani bir parça eklenecektir. Son noktadan ilkine bir yüz oluşturmak. Bir yüz oluşturmak için en az üç nokta gerekir. 
* Önceden yerleştirilmiş çizgi parçalarını kaldırmak için {{KEY|W}} veya {{Button|[[Image: Draft Wipe.svg|12px]] Silme}} düğmesine basın, ancak teli düzenlemeye devam edin 
* Geçerli çalışma düzlemini en son yönde ayarlamak için {{KEY|U}} veya {{Button|[[Image: Draft SelectPlane.svg|12px]] [[Draft_SelectPlane/tr|Çalışma düzlemi]]}} ayarla düğmesine basın puan.
* Verilen eksendeki bir sonraki noktayı sınırlamak için bir noktadan sonra {{KEY|X}}, {{KEY|Y}} veya {{KEY|Z}} tuşlarına basın. 
* Koordinatları manuel olarak girmek için sayıları girin, ardından her bir X, Y ve Z bileşeni arasında {{KEY|Enter}} tuşuna basın. Noktayı yerleştirmek istediğiniz değerleri aldığınızda {{Button|[[Image: Draft_AddPoint.svg|16px]] Nokta ekle}} düğmesine basabilirsiniz. 
* '''Göreceli''' moduna geçmek için {{KEY|R}} tuşuna basın veya onay kutusunu tıklayın. Göreceli mod açıksa, bir sonraki noktanın koordinatları sonuncusuna göre değişir; değilse, kesindir, kökenlerinden alınır (0,0,0). 
* '''Devam'''moduna geçmek için {{KEY|T}} tuşuna basın veya onay kutusunu tıklayın. Devam modu açıksa, Tel aracı teli bitirdikten sonra yeniden başlatılır ve araç düğmesine tekrar basmadan bir tane daha çizmenize olanak sağlar. 
* '''Dolu''' moduna geçmek için {{KEY|L}} tuşuna basın veya onay kutusunu tıklayın. Dolu modu açıksa, kapalı bir tel dolgulu bir yüz oluşturur ({{PropertyData/tr|Make Face}} {{TRUE}}); değilse, kapalı tel bir yüz oluşturmaz ({{PropertyData/tr|Make Face}} {{FALSE}}). 
: {{Emphasis|Not:}} uygun bir yüz oluşturmayacağından telin kendisiyle kesiştiği takdirde doldurulmaması gerekir. Kablo dolu ancak şekli görünmüyorsa, teli görmek için {{PropertyData/tr|Make Face}} 'i {{FALSE}}' e manuel olarak ayarlayın. 
* [[Draft_Snap/tr |Yakalama]] noktanızı mesafeden bağımsız olarak, en yakın çeki konumuna yönlendirmek için çizim yaparken {{KEY|Ctrl}} tuşunu basılı tutun. 
* Bir sonraki noktanızı yatay veya dikey olarak son noktaya göre [[Draft_Constrain/tr|Kısıtlama]] çizerken {{KEY|Shift}} tuşunu basılı tutun. 
* Son noktayı geri almak için {{KEY|Ctrl}} {{KEY|Z}} tuşuna basınız veya {{button|[[Image: Draft UndoLine.svg|16px]] Geri al}} düğmesine basınız. . 
* Geçerli komutu iptal etmek için {{KEY|Esc}} veya {{button|Kapat}} tuşuna basınız; Yerleştirilen çizgi bölümleri kalacaktır.
 h 中文(中国大陆)‎ (zh-cn)!!FUZZY!!==选项==
* 按{{KEY|A}}键或{{Button|[[Image:Draft FinishLine.png|12px]] Finish}}按钮来结束当前连线的绘制,并关闭对此连线的编辑。
* 按{{KEY|O}}键或{{Button|[[Image:Draft CloseLine.png|12px]] Close}}按钮令当前连线闭合,即一条线段将连接当前连线首尾两点,从而构成一个面。而构成一个面则最少需要三个点。
* 按{{KEY|W}}键或{{Button|[[Image:Draft Wipe.svg|12px]] Wipe}}按钮来移除刚画好的线段,但是将继续保持从前一个点的位置继续编辑连线。
* 按{{KEY|U}}键或{{Button|[[Image:Draft SelectPlane.svg|12px]] [[Draft_SelectPlane|Set WP]]}}按钮根据前一个点的方位来调整当前的工作平面。
* 在创建一个点后,按{{KEY|X}}、{{KEY|Y}}或 {{KEY|Z}}键来在对应轴上约束下一个点。
* 为了手动输入坐标,每当设置好X、Y、Z分量后都要按下{{KEY|Enter}}键。当您需要以特定坐标值插入一个点时,可点击{{Button|[[Image:Draft_AddPoint.svg|16px]] |add point}}按钮。
* 按{{KEY|R}}键或点击relative多选框切换至''相对'' 模式。若开启了相对模式,则后一个相对于前一个的坐标而定;否则采用绝对坐标,即相对原点(0,0,0)定后一个点的坐标。
* 按{{KEY|T}}键或点击continue多选框切换至''连续(绘制)''模式。若开启了连续模式,则连线工具在绘制一条连线后会自动重启,即允许您在不用点击连线工具的情况下,继续绘制下一条连线。
* 按{{KEY|L}}键或点击filled多选框切换至''填充''模式。若开启了填充模式,则一条闭合的连线将创建出一个填充面({{PropertyData|Make Face}} {{TRUE}}); 否则,闭合的连线将不会创建出一个面({{PropertyData|Make Face}} {{FALSE}})。
:{{Emphasis|请注意:}} 若连线存在自相交的情况,便不能对其进行填充存在,因为它将无法创建对应真面(proper face)。如果对连线填充后却无法看到它本身的形状,就手动将{{PropertyData|Make Face}}设置为{{FALSE}}来查看连线。
* 按住{{KEY|Ctrl}}键,将当前所绘点强制放在与之最近的[[Draft_Snap|捕捉]]位置处。
* 按住{{KEY|Shift}}键,将下一个点的位置[[Draft_Constrain|约束]]于上一个的水平方向或垂直方向上。
* 按{{KEY|Ctrl}}+{{KEY|Z}}组合键或点击{{button|[[Image:Draft UndoLine.png|12px]] Undo}}按钮来撤销当前操作,返回上一个操作点。
* 按{{KEY|Esc}}键或{{button|Close}}按钮来终止当前连线命令;但此前绘制好的线段仍会保留。