All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 10 translations.

NameCurrent message text
 h čeština (cs)==Použití==
# Stiskněte tlačítko {{KEY|[[Image:Draft Arc.png|16px]] [[Draft Arc|Oblouk]]}} nebo stiskněte klávesy {{KEY|A}} a potom {{KEY|R}}
# Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte [[Draft_Coordinates|souřadnice]]
# Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte poloměr
# Klikněte na třetí bod ve 3D pohledu nebo zadejte počáteční úhel
# Klikněte na čtvrtý bod ve 3D pohledu nebo zadejte koncový úhel
 h Deutsch (de)==Anwendung==
# Drücke den {{Button|[[Image:Draft Arc.png|16px]] [[Draft Arc/de|Bogen]]}}-Button oder drücke {{KEY|A}}, dann {{KEY|R}}
# Klicke einen ersten Punkt in der 3D-Ansicht oder tippe eine  [[Draft_Coordinates/de|Koordinate]] und drücke den {{Button|[[Image:Draft_AddPoint.svg|16px]] [[Draft_AddPoint/de|Punkt hinzufügen]]}}-Button.
# Klicke einen zweiten Punkt in der 3D-Ansicht oder gib einen Wert für den Radius ein.
# Klicke einen dritten Punkt in der 3D-Ansicht oder gib einen Startwinkel ein.
# Klicke einen vierten Punkt in der 3D-Ansicht oder gib einen Öffnungswinkel ein.
 h English (en)==Usage==
# Press the {{Button|[[Image:Draft_Arc.svg|16px]] [[Draft Arc|Draft Arc]]}} button, or press {{KEY|A}} then {{KEY|R}} keys.
# Click a first point on the 3D view, or type a [[Draft_Coordinates|coordinate]] and press the {{Button|[[Image:Draft_AddPoint.svg|16px]] [[Draft_AddPoint|add point]]}} button.
# Click a second point on the 3D view, or enter a radius value.
# Click a third point in the 3D view, or enter a start angle.
# Click a fourth point in the 3D view, or enter an aperture angle.
 h español (es)==Utilización==

# Presiona el botón {{KEY|[[Image:Draft Arc.png|16px]] [[Draft Arc/es|Arco]]}}, o presiona las teclas {{KEY|A}} y {{KEY|R}}
# Indica un primer punto en la vista 3D, o escribe unas [[Draft_Coordinates/es|coordenadas]]
# Indica un segundo punto en la vista 3D, o introduce el valor del radio
# Indica un tercer punto en la vista 3D, o introduce un ángulo de inicio
# Indica un cuarto punto en la vista 3D, o introduce un ángulo final
 h français (fr)==Utilisation==
#Cliquez sur le bouton {{KEY|[[Image:Draft_Arc.svg|16px]] [[Draft Arc/fr|Arc]]}}, pressez les touches {{KEY|A}} et {{KEY|R}}.
# Cliquez sur un premier point de la vue 3D ou tapez une [[Draft_Coordinates/fr|coordonnée]] et appuyez sur le bouton {{Button|[[Image: Draft_AddPoint.svg|16px]] [[Draft_AddPoint/fr|ajouter un point]]}}.
#Cliquez le second point dans la vue 3D, ou entrez la valeur du rayon.
#Cliquez le troisième point dans la vue 3D, ou entrez le début de l'angle.
#Cliquez le quatrième point dans la vue 3D, ou entrez la fin d'ouverture de l'arc.
 h italiano (it)===Utilizzo===
# Premere il pulsante {{Button|[[Image:Draft_Arc.svg|16px]] [[Draft Arc/it|Arco]]}}, o premere i tasti {{KEY|A}} e {{KEY|R}}
# Selezionare un primo punto nella vista 3D per stabilire il centro, oppure digitare le sue [[Draft_Coordinates/it|coordinate]] poi premere il pulsante {{Button|[[Image:Draft_AddPoint.svg|16px]] [[Draft_AddPoint/it|aggiungi punto]]}}.
# Selezionare un secondo punto nella vista 3D, o introdurre il valore del raggio.
# Selezionare un terzo punto nella vista 3D, o introdurre l'angolo iniziale
# Selezionare un quarto punto nella vista 3D, o introdurre l'angolo di apertura
 h română (ro)==Cum se folosește==
# Apăsați butonul {{KEY|[[Image:Draft Arc.png|16px]] [[Draft Arc/ro|Draft Arc]]}} button, or press {{KEY|A}}  sau apăsați tastele {{KEY|A}} apoi {{KEY|R}} 
# Faceți clic pe un prim punct din vizualizarea 3D sau tastați un [[Draft_Coordinates/ro|coordinate]]
# Faceți clic pe un al doilea punct din vizualizarea 3D sau introduceți o valoare de rază
# Faceți clic pe un al treilea punct din vizualizarea 3D sau introduceți un unghi de pornire
# Faceți clic pe un al patrulea punct din vizualizarea 3D sau introduceți un unghi final
 h svenska (sv)====Bruk====

* Markera punkter i ett tomt område i 3d vyn, eller på ett existernade objekt.
* Cirkelbågsverktyget ärver  [[Draft Circle/sv|Cirkelverktygets]] funktionalitet för de två första stegen, så du kan trycka på {{KEY|ALT}} för att välja en tangent istället för centrum eller radie.
* Nedtryckning av {{KEY|CTRL}} kommer att [[Draft_Snap/sv|snäppa]] din punkt till tillgängliga snäpp-punkter.
* Nedtryckning av {{KEY|SKIFT}} kommer att [[Draft_Constrain/sv|begränsa]] din nya punkt i relation till föregående punkt.
* Skriv in siffror för att [[Draft_Coordinates/sv|manuellt mata in en koordinat]].
* Den skapade cirkelbågen kommer att ha nuvarande [[Draft_Linestyle/sv|linjestil]].
* Nedtryckning av {{KEY|ALT}} när du väljer slutvinkeln kommer att ändra riktningen till moturs.
* Om du trycker på {{KEY|ESC}} så avbryts funktionen.
 h Türkçe (tr)== Nasıl kullanılır ==
# {{Button|[[Image:Draft Arc.png|16px]] [[Draft Arc/tr|Yay]]}} düğmesine basınız veya {{KEY|A}} ve {{KEY|R}} tuşlarına basınız.
# 3D görünümünde bir ilk noktaya tıklayın veya bir [[Draft_Coordinates/tr|Koordinat]] yazın ve {{Button|[[Image:Draft_AddPoint.svg|16px]] [[Draft_AddPoint/tr|add point]]}} basın
# 3D görünümünde ikinci bir noktaya tıklayın veya bir yarıçap değeri girin
# 3D görünümünde üçüncü bir noktaya tıklayın veya bir başlangıç açısı girin
# 3D Görünümünde dördüncü bir noktaya tıklayın veya bitiş sonunu girin
 h 中文(中国大陆)‎ (zh-cn)==如何使用==
# 按下{{Button|[[Image:Draft Arc.png|16px]] [[Draft Arc/zh-cn|Draft Arc]]}}按钮,或先按{{KEY|A}}键再按{{KEY|R}}键。
# 在3D视图中点击第一个点,或输入一个 [[Draft_Coordinates/zh-cn|坐标]]并按{{Button|[[Image:Draft_AddPoint.svg|16px]] [[Draft_AddPoin/zh-cnt|add point]]}}按钮。
# 在3D视图中点击第二个点,或输入一个半径值。
# 在3D视图中点击第三个点,或输入一个起始角度。
# 在3D视图中点击第四个点,或输入一个张角。