Difference between revisions of "Sketcher Workbench/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
Line 14: Line 14:
 
By wytłumaczyć jak działa Szkicownik może być przydatne porównanie do "tradycyjnego" sposobu rysowania.
 
By wytłumaczyć jak działa Szkicownik może być przydatne porównanie do "tradycyjnego" sposobu rysowania.
  
==== Rysowanie Tradycyjne ====
+
==== Traditional Drafting ====
Tradycyjna metoda rysowania CAD pochodzi od dawnej [http://pl.wikipedia.org/wiki/Deska_kre%C5%9Blarska deski kreślarskiej]. [http://en.wikipedia.org/wiki/Multiview_orthographic_projection Rzuty prostopadłe (2D)] są rysowanie ręczenie i przeznaczone do tworzenia rysunków technicznych. Obiekty są rysowane precyzyjnie w zamierzonej skali lub wymiarze. Jeśli chcesz narysować poziomą linię o długości 100mm startującą w punkcie (0,0), musisz aktywować narzędzie linii, kliknąć na ekranie bądź wprowadzić współrzędne (0,0) dla pierwszego punktu, następnie wykonać kolejne kliknięcie lub wprowadzić współrzędnie dla drugiego punktu (0,100). Ewentualnie możesz narysować linię bez określanie jej pozycji i przesunąć ją później. Kiedy skończysz rysować geometrię, dodajesz wymiary do niej.
+
The traditional way of CAD drafting inherits from the old [http://en.wikipedia.org/wiki/Drawing_board drawing board]. [http://en.wikipedia.org/wiki/Multiview_orthographic_projection Orthogonal (2D) views] are drawn manually and intended for producing technical drawings (also known as blueprints). Objects are drawn precisely to the intended size or dimension. If you want to draw an horizontal line 100mm in length starting at (0,0), you activate the line tool, either click on the screen or input the (0,0) coordinates for the first point, then make a second click or input the second point coordinates at (100,0). Or you will draw your line without regard to its position, and move it afterwards. When you've finished drawing your geometries, you add dimensions to them.
  
 
==== Szkicowanie z Więzami ====
 
==== Szkicowanie z Więzami ====
Line 25: Line 25:
 
Wykorzystanie więzu poziomego lub pionowego, lub więzu kąta (względem innej linii lub jednej z osi), ogranicz jej zdolność do obracania pozostawiając ją z 3 stopniami swobody. Zablokowanie jednego z punktów w relacji do układu współrzędnych usunie kolejne dwa stopnie. W końcu zastosowanie więzu wymiaru usunie ostatni stopień swobody. Linia jest w wtedy uznawana za '''w pełni ograniczoną więzami'''.
 
Wykorzystanie więzu poziomego lub pionowego, lub więzu kąta (względem innej linii lub jednej z osi), ogranicz jej zdolność do obracania pozostawiając ją z 3 stopniami swobody. Zablokowanie jednego z punktów w relacji do układu współrzędnych usunie kolejne dwa stopnie. W końcu zastosowanie więzu wymiaru usunie ostatni stopień swobody. Linia jest w wtedy uznawana za '''w pełni ograniczoną więzami'''.
  
Różne obiekty mogą być wiązane między sobą. Dwie linie mogą być związane, którymiś ze swoich punktów, więzem nachodzenia (coincident). Między zostać ustawiony kąt między nimi lub mogą zostać powiązane jako prostopadłe. Linia może być styczna do łuku lub okręgu itp.
+
Multiple objects can be constrained between one another. Two lines can be joined through one of their points with the coincident point constraint. An angle can be set between them, or they can be set perpendicular. A line can be tangent to an arc or a circle, and so on. A complex Sketch with multiple objects will have a number of different solutions, and making it '''fully-constrained''' means that just one of these possible solutions has been reached based on the applied constraints.
  
 
Są dwa typy więzów: geometryczne i wymiarowe.Są one opisane dokładnej w poniższej sekcji [[#The tools|'The tools']].
 
Są dwa typy więzów: geometryczne i wymiarowe.Są one opisane dokładnej w poniższej sekcji [[#The tools|'The tools']].
Line 43: Line 43:
 
Każdy użytkownik systemów CAD wypracowuje własny sposób pracy, ale poniżej znajduje się kilka użytecznych, głównych wskazówek do wykorzystania.
 
Każdy użytkownik systemów CAD wypracowuje własny sposób pracy, ale poniżej znajduje się kilka użytecznych, głównych wskazówek do wykorzystania.
  
* Kilka prostych szkiców jest łatwiej opanować niż jeden skomplikowany. Np., pierwszy szkic może być utworzony jako baza do cechy 3D (występu lub kieszeni), kiedy drugi może zawierać otwory lub wycięcia (kieszenie). Część szczegółów może zostać wyrzucona, by zrealizować je w postaci cech 3D. Możesz uniknąć zaokrągleń w szkicu jeśli jest ich zbyt wiele i dodać je jako cechy 3D.
+
* A series of simple sketches is easier to manage than a single complex one. For example, a first sketch can be created for the base 3D feature (either a pad or a revolve), while a second one can contain holes or cutouts (pockets). Some details can be left out, to be realized later on as 3D features. You can choose to avoid fillets in your sketch if there are too many, and add them as a 3D feature.
* Zawsze twórz zamknięty profil, inaczej ze szkicu nie zostanie utworzona bryła, a zbiór otwartych ścian. Jeśli nie chcesz użyć niektórych obiektów podczas tworzenia bryły, zmień je na elementy konstrukcyjne narzędziem Tryb Konstrukcji.
+
* Always create a closed profile, or your sketch won't produce a solid, but rather a set of open faces. If you don't want some of the objects to be included in the solid creation, turn them to construction elements with the Construction Mode tool.
* Użyj funkcji autowiązania by ograniczyć ilość więzów które będziesz dodawał ręcznie
+
* Use the auto constraints feature to limit the number of constraints you'll have to add manually.
* Jako główna zasada, najpierw dodawaj więzy geometryczne, potem wymiarowe i na końcu zablokuj szkic. Ale zapamiętaj: zasady są po to by je łamać. Jeśli masz problemy z manipulowaniem szkicem, może być przydatne związanie najpierw kilku obiektów przed ukończeniem rysowania profilu.
+
* As a general rule, apply geometric constraints first, then dimensional constraints, and lock your sketch last. But remember: rules are made to be broken. If you're having trouble manipulating your sketch, it may be useful to constrain a few objects first before completing your profile.
* Jeśli to możliwe, wycentruj szkic na początku układu współrzędnych (0,0) używając więzu blokady.Jeśli szkic nie jest symetryczny, ustaw jeden z jego punktów na początku układu współrzędnych lub wybierz całkowite liczby do zablokowania odległości. W v0.12 więzy zewnętrzne nie są zaimplementowane (dopiero v0.13 ma ich wstępną obsługę). Znaczy to, że by ustawić geometrię szkicu do szkicu wcześniejszego, musisz zrobić to ręczne. Więz blokady (25,75) od początku układu współrzędnych jest znacznie łatwiejszy do zapamiętania niż taki (23.47,73.02).
+
* If possible, center your sketch to the origin (0,0) with the lock constraint. If your sketch is not symmetric, locate one of its points to the origin, or choose nice round numbers for the lock distances. In v0.12, external constraints (constraining the sketch to existing 3D geometry like edges or to other sketches) are not implemented. This means that to locate following sketches geometry to your first sketch, you'll need to set distances relative to your first sketch manually. A lock constraint of (25,75) from the origin is more easily remembered than (23.47,73.02).
* Jeśli możesz wybrać pomiędzy więzem Długości a Poziomym lub Pionowym więzem Odległości, wybierz ten drugi. Będzie on lżejszy w procesie obliczeń.
+
* If you have the possibility to choose between the Length constraint and the Horizontal or Vertical Distance constraints, prefer the latter. Horizontal and Vertical Distance constraints are computationally cheaper.
 +
* In general, the best constraints to use are: Horizontal and Vertical Constraints; Horizontal and Vertical Length Constraints; Point-to-Point Tangency. If possible, limit the use of these: the general Length Constraint; Edge-to-Edge Tangency; Fix Point Onto a Line Constraint; Symmetry Constraint.  
  
 
=== Narzędzia ===
 
=== Narzędzia ===

Revision as of 22:18, 26 April 2015

Podstawowy szkic w pełni ograniczony więzami

Warsztat Szkicownika (Sketcher Workbench) używany jest do tworzenia geometrii 2D przeznaczonej do wykorzystania w Warsztacie PartDesign i innych warsztatach. Zasadniczo geometria 2D jest uznawana za punkt startowy dla większości modeli CAD - prosty szkic 2D może zostać 'wyciągnięty' w bryłę 3D, dalsze szkice 2D mogą zostać użyte do stworzenia kieszeni (zagłębień) na powierzchni tej bryły i w końcu szkice mogą zostać użyte do wykonania 'występów' (wyciągnięć) na powierzchni obiektów 3D. Wraz z operacjami boole'owskimi, kształty powstałe ze szkiców są rdzeniem produktywnego modelowania bryłowego.

Warsztat Szkicownika cechuje się więzami pozwalając na opisanie kształtów 2D dokładnymi definicjami geometrycznymi. Dodatkowo solwer przelicza tę geometrię pozwalając na interaktywne badanie stopni swobody szkicu.

Ta strona wiki została napisana w oparciu o wersję v0.12 FreeCAD-a. Wcześnienie wersje nie posiadają większości narzędzi Szkicownika. By uzyskać dostęp do wszystkich aktualnych funkcji Szkicownika udaj się na stronę Pobieranie by zaktualizować twoją wersję programu.


Podstawy szkicowania z więzami

By wytłumaczyć jak działa Szkicownik może być przydatne porównanie do "tradycyjnego" sposobu rysowania.

Traditional Drafting

The traditional way of CAD drafting inherits from the old drawing board. Orthogonal (2D) views are drawn manually and intended for producing technical drawings (also known as blueprints). Objects are drawn precisely to the intended size or dimension. If you want to draw an horizontal line 100mm in length starting at (0,0), you activate the line tool, either click on the screen or input the (0,0) coordinates for the first point, then make a second click or input the second point coordinates at (100,0). Or you will draw your line without regard to its position, and move it afterwards. When you've finished drawing your geometries, you add dimensions to them.

Szkicowanie z Więzami

Skicownik odchodzi od tej logiki. Obiekty nie muszą być rysowane dokładnie jak założyłeś, bo zostaną później zdefiniowane za pomocą więzów. Obiekty mogą być rysowane nieściśle i, tak długą jak nie są ograniczone więzami, mogą być modyfikowane. W efekcie są "pływające" i mogą być przesuwane, rozciągane, obracane, skalowane itp. To daje ogromną elastyczność procesu projektowania.

Czym są więzy?

Więzy używane są do ograniczenia stopni swobody obiektu. Dla przykładu, linia bez więzów ma 4 stopnie swobody: może być przesuwana w poziomie lub pionie, rozciągana i obracana.

Wykorzystanie więzu poziomego lub pionowego, lub więzu kąta (względem innej linii lub jednej z osi), ogranicz jej zdolność do obracania pozostawiając ją z 3 stopniami swobody. Zablokowanie jednego z punktów w relacji do układu współrzędnych usunie kolejne dwa stopnie. W końcu zastosowanie więzu wymiaru usunie ostatni stopień swobody. Linia jest w wtedy uznawana za w pełni ograniczoną więzami.

Multiple objects can be constrained between one another. Two lines can be joined through one of their points with the coincident point constraint. An angle can be set between them, or they can be set perpendicular. A line can be tangent to an arc or a circle, and so on. A complex Sketch with multiple objects will have a number of different solutions, and making it fully-constrained means that just one of these possible solutions has been reached based on the applied constraints.

Są dwa typy więzów: geometryczne i wymiarowe.Są one opisane dokładnej w poniższej sekcji 'The tools'.

Zastosowania do których Szkicownik się nie nadaje

Szkicownik nie jest przeznaczony do tworzenia dokumentacji 2D. Gdy szkice zostają użyte do utworzenia brył, są automatycznie ukrywane. Wymiary są widoczne tylko w trybie edycji Szkicownika.

Jeśli potrzebujesz tylko stworzyć widoki 2D do wydruku, i nie chcesz tworzyć modeli 3D, sprawdź warsztat Draft (weź pod uwagę, że warsztat Draft może być także użyteczny przy tworzeniu geometrii 2D niedostępnej aktualnie w Szkicowniku, jak B-Splajny.)

Sketching Workflow

To be added

Dobre praktyki

Każdy użytkownik systemów CAD wypracowuje własny sposób pracy, ale poniżej znajduje się kilka użytecznych, głównych wskazówek do wykorzystania.

 • A series of simple sketches is easier to manage than a single complex one. For example, a first sketch can be created for the base 3D feature (either a pad or a revolve), while a second one can contain holes or cutouts (pockets). Some details can be left out, to be realized later on as 3D features. You can choose to avoid fillets in your sketch if there are too many, and add them as a 3D feature.
 • Always create a closed profile, or your sketch won't produce a solid, but rather a set of open faces. If you don't want some of the objects to be included in the solid creation, turn them to construction elements with the Construction Mode tool.
 • Use the auto constraints feature to limit the number of constraints you'll have to add manually.
 •  As a general rule, apply geometric constraints first, then dimensional constraints, and lock your sketch last. But remember: rules are made to be broken. If you're having trouble manipulating your sketch, it may be useful to constrain a few objects first before completing your profile.
 • If possible, center your sketch to the origin (0,0) with the lock constraint. If your sketch is not symmetric, locate one of its points to the origin, or choose nice round numbers for the lock distances. In v0.12, external constraints (constraining the sketch to existing 3D geometry like edges or to other sketches) are not implemented. This means that to locate following sketches geometry to your first sketch, you'll need to set distances relative to your first sketch manually. A lock constraint of (25,75) from the origin is more easily remembered than (23.47,73.02).
 • If you have the possibility to choose between the Length constraint and the Horizontal or Vertical Distance constraints, prefer the latter. Horizontal and Vertical Distance constraints are computationally cheaper.
 • In general, the best constraints to use are: Horizontal and Vertical Constraints; Horizontal and Vertical Length Constraints; Point-to-Point Tangency. If possible, limit the use of these: the general Length Constraint; Edge-to-Edge Tangency; Fix Point Onto a Line Constraint; Symmetry Constraint.

Narzędzia

Narzędzia Warsztatu Szkicownika znajdują się w menu Szkicownika, które pojawia się po załadowaniu tego warsztatu.

Sketcher Geometries

These are tools for creating objects.

 • Sketcher CreatePoint.png Point: Draws a point
 • Sketcher Arc.png Arc: Draws an arc segment from center, radius, start angle and end angle
 • Sketcher Circle.png Circle: Draws a circle from center and radius
 • Sketcher Line.png 2-point Line: Draws a line segment from 2 points
 • Sketcher CreatePolyline.png Polyline (multiple-point line): Draws a line made of multiple line segments
 • Sketcher CreateRectangle.png Rectangle: Draws a rectangle from 2 opposite points
 • Sketcher CreateFillet.png Fillet: Makes a fillet between two lines joined at one point. Select both lines or click on the corner point, then activate the tool.
 • Sketcher Trimming.png Trimming: Trims a line, circle or arc with respect to the clicked point.
 • Sketcher External.png External Geometry: Creates an edge linked to external geometry.
 • Sketcher ToggleConstruction.png Construction Mode: Toggles an element to/from construction mode. A construction object will not be used in a 3D geometry operation.

Sketcher Constraints

Constraints are used to set rules between sketch elements, and to lock the sketch along the vertical and horizontal axes.

 • Sketcher ConstrainLock.png Lock: Creates a lock constraint on the selected item by setting vertical and horizontal dimensions relative to the origin (dimensions can be edited afterwards).
 • Sketcher ConstrainCoincident.png Coincident: Creates a coincident (point-on-point) constraint between two selected points.
 • Sketcher ConstrainPointOnObject.png Point On Object: Creates a point-on-object constraint on selected items.
 • Sketcher ConstrainDistanceX.png Horizontal Distance: Fixes the horizontal distance between 2 points or line ends. If only one item is selected, the distance is set to the origin.
 • Sketcher ConstrainDistanceY.png Vertical Distance: Fixes the vertical distance between 2 points or line ends. If only one item is selected, the distance is set to the origin.
 • Constraint Vertical.png Vertical: Creates a vertical constraint to the selected lines or polylines elements. More than one object can be selected.
 • Constraint Horizontal.png Horizontal: Creates a horizontal constraint to the selected lines or polylines elements. More than one object can be selected.
 • Sketcher ConstrainDistance.png Length: Creates a length constraint on a selected line.
 • Sketcher ConstrainRadius.png Radius: Creates a radius constraint on a selected arc or circle.
 • Sketcher ConstrainParallel.png Parallel: Creates a parallel constraint between two selected lines.
 • Sketcher ConstrainPerpendicular.png Perpendicular: Creates a perpendicular constraint between two selected lines.
 • Constraint InternalAngle.png InternalAngle: Creates an internal angle constraint between two selected lines.
 • Constraint Tangent.png Tangent: Creates a tangent constraint between two selected entities, or a colinear constraint between two line segments.
 • Sketcher ConstrainEqual.png Equal Length: Creates an equality constraint between two selected entities. If used on circle or arcs, the radius will be set equal.
 • Sketcher ConstrainSymmetric.png Symmetric: Creates‎ a symmetric constraint between 2 points with respect to a line.

Other

 • Sketcher NewSketch.png New Sketch: Creates‎ a new sketch on a selected face or plane. If none were selected, the default work plane XY will be used.
 • Sketcher ViewSketch.png View sketch: Sets the model view perpendicular to the sketch plane.
 • Sketcher MapSketch.png Map sketch: maps a sketch to the previously selected face of a solid.
 • Sketcher LeaveSketch.png Leave Sketch: Leave the Sketch editing mode.
 • Sketcher Reorient: Allows you to change the position of a sketch
 • Valida sketch: It allows you to check if there are in the tolerance of different points and to match them.


Tutorials

See Sketcher Tutorial

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎中文(繁體)‎ • ‎日本語