Pracovní plocha Skicář

From FreeCAD Documentation
Revision as of 10:18, 13 July 2019 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎中文(繁體)‎ • ‎日本語

Workbench Sketcher.svg

Úvod

Pracovní plocha Skicář je používána pro vytváření 2D konstrukcí určených pro použití v Pracovní ploše Návrh dílu a dalších pracovních plochách. Obecně jsou 2D konstrukce zamýšleny jako startovní bod pro většinu CAD modelů - jednoduchý 2D náčrt může být 'vysunut' do 3D tvaru, dále mohou být 2D náčrty použity k vytváření kapes v povrchu objektu a náčrty mohou být využity pro definování 'desek' (vysunutí) na povrchu 3D objektů. Spolu s logickými operacemi, náčrt vytváří jádro generativního návrhu dílu tělesa.

Samotná pracovní plocha Skicář obsahuje vazby - umožňující 2D tvarům mít vazby pro přesné definice konstrukcí. A kalkulátor vazeb který počítá rozšíření vazeb 2D konstrukcí a umožňuje interaktivní zkoumání stupňů volnosti náčrtů.

FC ConstrainedSketch.png

Základní plně vazbený náčrt‎.

Základy vazeb v náčrtu

Pro vysvětlení funkce Skicáře může být užitečné porovnání s "tradičním" způsobem kreslení.

Tradiční kreslení

Tradiční způsob kreslení v CADu vychází ze starého kreslicího prkna. Ortogonální (2D) pohledy jsou kresleny ručně a určeny pro vytváření technických výkresů (také známé jako blueprints). Objekty jsou kresleny přesně pro zamýšlený rozměr nebo velikost. Chcete-li nakreslit vodorovnou přímku dlouhou 100mm a začínající v (0,0), aktivujete nástroj Přímka buď kliknutím na obrazovku nebo zadáte souřadnice prvního bodu (0,0), potom uděláte druhý klik nebo zadáte souřadnice druhého bodu (100,0). Nebo nakreslíte přímku bez ohledu na její pozici a posunete ji později. Když dokončíte kreslení konstrukce, přidáte k ní kóty.

Skicování s vazbami

Skicář se vzdaluje od této logiky. Objekty nemusejí být kresleny přesně tak jak zamýšlíte, protože budou definovány později pomocí vazeb. Objekty mohou být kresleny volně a pokud nejsou vazbeny mohou být upravovány. Provedením jsou "plovoucí" a mohou být posunovány, natahovány, otáčeny, lze jim měnit měřítko, atd. To dodává velkou flexibilitu v procesu návrhu.

Co jsou vazby?

Vazby jsou použity k omezení stupňů volnosti objektu. Například přímka bez vazeb má 4 stupně volnosti: může se posunovat vodorovně nebo svisle, může být natahována a otáčena.

Použití vodorovné nebo svislé vazby nebo vazbu úhlu (relativně k jiné přímce nebo k některé z os) omezí její možnosti otáčení, takže jí zbudou jen tři stupně volnosti. Zavazbení jednoho bodu v relaci k počátku odebere další 2 stupně volnosti. A aplikace vazby rozměru odebere poslední stupeň volnosti. Přímka je potom považována za plně vazbenou.

Více objektů může být vazbeno mezi sebou vzájemně. Dvě přímky mohou být spojeny prostřednictvím jejich bodů pomocí vazby souhlasných bodů. Může být nastaven úhel mezi nimi nebo mohou být nastaveny kolmo k sobě. Přímka se může dotýkat oblouku nebo kružnice, atd.

Jsou dva druhy vazeb: konstrukční a rozměrové. Detailně jsou rozebrány v sekci 'Nástroje' dále.

Pro co není Skicář vhodný

Skicář není určen pro vytváření 2D výkresů. Protože náčrty jsou používány pro generování těles, jsou automaticky skrývány. Rozměry jsou viditelné pouze v editačním módu Náčrtu.

Jestliže potřebujete vytvářet pouze 2D pohledy pro tisk a nepotřebujete vytvářet 3D modely, podívejte se na Pracovní plochu kreslení (a nezapomínejte na to, že pracovní plocha Kreslení je také užitečná pro vytváření 2D konstrukcí nedostupných v současné době ve Skicáři, jako je třeba B-křivka).

Postup práce ve Skicáři

Bude přidáno

If the Sketch has segments that cross one another, places where a Point is not directly on a segment, or places where there are gaps between endpoints of adjacent segments, Pad or Revolve won't create a solid. The exception to this rule is that it doesn't apply to Construction (blue) Geometry.

Inside the enclosed area we can have smaller non-overlapping areas. These will become voids when the 3D solid is created.

Nástroje

Nástroje pracovní plochy Skicář jsou umístěny v menu Skicář, které se zobrazí když natáhnete pracovní plochu Skicář.

 • Sketcher NewSketch.png New sketch: Creates‎ a new sketch on a selected face or plane. If no face is selected while this tool is executed the user is prompted to select a plane from a pop-up window.
 • Sketcher ViewSketch.png View sketch: Sets the model view perpendicular to the sketch plane.

Sketcher geometries

These are tools for creating objects.

 • Sketcher Line.png Line: Draws a line segment between 2 points. Lines are infinite regarding certain constraints.
 • Sketcher CompCreateArc.png Create an arc: This is an icon menu in the Sketcher toolbar that holds the following commands:
 • Sketcher Arc.png Arc: Draws an arc segment from center, radius, start angle and end angle.
 • Sketcher CreateArc3Point.png Arc by 3 points: Draws an arc segment from two endpoints and another point on the circumference.
 • Sketcher CompCreateCircle.png Create a circle: This is an icon menu in the Sketcher toolbar that holds the following commands:
 • Sketcher Circle.png Circle: Draws a circle from center and radius.
 • Sketcher CreatePolyline.png Polyline (multiple-point line): Draws a line made of multiple line segments. Pressing the M key while drawing a Polyline toggles between the different polyline modes.
 • Sketcher CreateRectangle.png Rectangle: Draws a rectangle from 2 opposite points.
 • Sketcher CreateRegularPolygon.png Create Regular Polygon : Draws a regular polygon by selecting the number of sides and picking two points: the center and one corner.
 • Sketcher CreateSlot.png Slot: Draws an oval by selecting the center of one semicircle and an endpoint of the other semicircle.
 • Sketcher CreateFillet.png Fillet: Makes a fillet between two lines joined at one point. Select both lines or click on the corner point, then activate the tool.
 • Sketcher Trimming.png Trimming: Trims a line, circle or arc with respect to the clicked point.
 • Sketcher ToggleConstruction.png Construction Mode: Toggles sketch geometry from/to construction mode. Construction geometry is shown in blue and is discarded outside of Sketch editing mode.

Sketcher constraints

Constraints are used to define lengths, set rules between sketch elements, and to lock the sketch along the vertical and horizontal axes. Some constraints require use of Helper constraints.

Geometric constraints

These constraints are not associated with numeric data.

 • Sketcher ConstrainCoincident.png Coincident: Affixes a point onto (coincident with) one or more other points.
 • Sketcher ConstrainPointOnObject.png Point On Object: Affixes a point onto another object such as a line, arc, or axis.
 • Constraint Vertical.png Vertical: Constrains the selected lines or polyline elements to a true vertical orientation. More than one object can be selected before applying this constraint.
 • Constraint Horizontal.png Horizontal: Constrains the selected lines or polyline elements to a true horizontal orientation. More than one object can be selected before applying this constraint.
 • Sketcher ConstrainParallel.png Parallel: Constrains two or more lines parallel to one another.
 • Sketcher ConstrainPerpendicular.png Perpendicular: Constrains two lines perpendicular to one another, or constrains a line perpendicular to an arc endpoint.
 • Constraint Tangent.png Tangent: Creates a tangent constraint between two selected entities, or a co-linear constraint between two line segments. A line segment does not have to lie directly on an arc or circle to be constrained tangent to that arc or circle.
 • Sketcher ConstrainEqual.png Equal Length: Constrains two selected entities equal to one another. If used on circles or arcs their radii will be set equal.
 • Sketcher ConstrainSymmetric.png Symmetric: Constrains two points symmetrically about a line, or constrains the first two selected points symmetrically about a third selected point.

Dimensional constraints

These are constraints associated with numeric data, for which you can use the expressions. The data may be taken from a spreadsheet.

 • Sketcher ConstrainLock.png Lock: Constrains the selected item by setting vertical and horizontal distances relative to the origin, thereby locking the location of that item. These constraint distances can be edited later.
 • Sketcher ConstrainDistanceX.png Horizontal Distance: Fixes the horizontal distance between two points or line endpoints. If only one item is selected, the distance is set to the origin.
 • Sketcher ConstrainDistanceY.png Vertical Distance: Fixes the vertical distance between 2 points or line endpoints. If only one item is selected, the distance is set to the origin.
 • Sketcher ConstrainDistance.png Distance: Defines the distance of a selected line by constraining its length, or defines the distance between two points by constraining the distance between them.
 • Sketcher ConstrainRadius.png Radius: Defines the radius of a selected arc or circle by constraining the radius.
 • Constraint InternalAngle.png Internal Angle: Defines the internal angle between two selected lines.
 • Constraint InternalAlignment.png Internal Alignment: Aligns selected elements to selected shape (e.g. a line to become major axis of an ellipse).

Sketcher tools

 • Sketcher Element Ellipse All.png Show/Hide internal geometry: Recreates missing/deletes unneeded internal geometry of a selected ellipse, arc of ellipse/hyperbola/parabola or B-spline.

Sketcher B-spline tools

Sketcher virtual space

Preferences

Dobrá praxe

Každý uživatel CADu si časem vytvoří svůj vlastní způsob práce, ale je několik obecných principů, které je dobré následovat.

 • Je snadnější pracovat se sérií jednoduchých náčrtů než s jedním složitým. Například první náčrt může být vytvořen jako základ 3D tvarů (buď deska nebo obtáčení), zatímco druhý může obsahovat otvory nebo vyřezy (kapsy). Některé detaily mohou být vynechány s pozdější realizací na 3D tvaru. Pokud je na náčrtu mnoho zaoblení, můžete je vynechat a přidat je až na 3D tvaru.
 • Vždy vytvářejte uzavřený profil jinak náčrt nebude generovat těleso, ale místo toho skupinu otevřených ploch. Pokud chcete aby některé objekty nebyly zahrnuty při vytváření tělesa, změňte je na konstrukční prvky pomocí nástroje Konstrukční mód.
 • Použijte vlastnost autovazba pro omezení počtu vazeb, když je musíte přidávat ručně.
 •  Je obecné pravidlo, nejprve nastavit konstrukční vazby, potom délkové vazby a nakonec uzamknout náčrt. Ale pamatujte si: pravidla jsou k tomu aby se porušovala. Když máte problémy s manipulací s náčrtem, může se hodit nastavit vazby mezi několika objekty před kompletací profilu.
 • Pokud je to možné vystřeďte náčrt na počátek (0,0) s vazbou uzamčení. Není-li náčrt symetrický, umístěte jeden z jeho bodů do počátku nebo vyberte pěkné kulaté číslo pro uzamčenou vzdálenost. Ve verzi v0.12 nejsou implementovány externí vazby (vazbí náčrt k existující 3D konstrukci jako jsou hrany nebo jiné náčrty).

To znamená, že pro umístění následujících konstrukčních náčrtů na první náčrt budete potřebovat nastavit vzdálenost relativně k prvnímu náčrtu ručně. Vazba uzamčení na (25,75) od počátku je mnohem jednodušší pro zapamatování než (23.47,73.02).

 • Máte-li možnost vybrat si mezi vazbou Délky a vazbou Svislé nebo Vodorovné vzdálenosti, dejte přednost té druhé. Vazby Svislé nebo Vodorovné vzdálenosti jsou méně náročné na výpočty.


Tutorials