Difference between revisions of "Sketcher ConstrainAngle/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{{Docnav/pl |Wiązanie Constraint średnicy |Snell's Law |Sketcher_Workbench/pl|Środowisko pracy Szkicowni...")
 
(45 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
 
{{Docnav/pl
 
{{Docnav/pl
|[[Sketcher_ConstrainDiameter/pl|Wiązanie Constraint średnicy]]
+
|[[Sketcher_ConstrainRadiam/pl|Wiązanie radiam]]
|[[Sketcher ConstrainSnellsLaw|Snell's Law]]
+
|[[Sketcher_ConstrainSnellsLaw/pl|Wiązanie: prawo Snella]]
 
|[[Sketcher_Workbench/pl|Środowisko pracy Szkicownik]]
 
|[[Sketcher_Workbench/pl|Środowisko pracy Szkicownik]]
|IconL=Sketcher ConstrainDiameter.svg
+
|IconL=Sketcher ConstrainRadiam.svg
 +
|IconR=Constraint_SnellsLaw.svg
 
|IconC=Workbench_Sketcher.svg
 
|IconC=Workbench_Sketcher.svg
|IconR=Constraint_SnellsLaw.svg
 
 
}}
 
}}
  
Line 12: Line 12:
 
|Name=Sketcher ConstrainAngle
 
|Name=Sketcher ConstrainAngle
 
|Name/pl=Szkicownik: Wiązanie kąta
 
|Name/pl=Szkicownik: Wiązanie kąta
 +
|MenuLocation=Szkicownik → Wiązania szkicownika → Wiązanie kąta
 
|Workbenches=[[Sketcher Workbench/pl|Szkicownik]]
 
|Workbenches=[[Sketcher Workbench/pl|Szkicownik]]
 
|Shortcut={{KEY|A}}
 
|Shortcut={{KEY|A}}
|MenuLocation=Szkicownik → Wiązania szkicownika → Wiązanie kąta
+
|SeeAlso=[[Sketcher_ConstrainDistance/pl|Szkicownik: Wiązanie odległości]], [[Sketcher_ConstrainPerpendicular/pl|Szkicownik: Wiązanie prostopadłości]]
|SeeAlso=[[Sketcher ConstrainDistance|Szkicownik: Wiązanie odległości]], [[Sketcher ConstrainPerpendicular|Szkicownik: Wiązanie prostopadłości]]
 
 
}}
 
}}
  
 
==Opis==
 
==Opis==
  
Angle constraint is a [[Sketcher_Workbench#Sketcher Constraints|datum constraint]] intended to fix angles in sketch. It is capable of setting slopes of individual lines, angles between lines, angles of intersections of curves, and angle spans of circular arcs.
+
Wiązanie kąta jest [[Sketcher_Workbench/pl#Wiązania_w_szkicowniku|wiązaniem odniesienia]] przeznaczonym do ustalania kątów na szkicach. Jest w stanie wyznaczyć nachylenia poszczególnych linii, kąty między liniami, kąty przecięcia łuków oraz rozpiętości kątowe łuków kołowych.
  
==Usage==
+
==Użycie==
  
There are four different ways the constraint can be applied:
+
Istnieją cztery różne sposoby zastosowania tego wiązania:
* to individual lines
+
* do pojedynczych linii
* between lines
+
* pomiędzy liniami
* to intersections of curves
+
* do przecinających się krzywych
* to arcs of circles
+
* do łuków okręgów
  
To apply angle constraint, one should the follow the steps:
+
Aby zastosować wiązanie kąta, należy wykonać następujące czynności:
# Select one, two or three entities in the sketch. The mode will be chosen depending on the selection.
+
# Wybierz jeden, dwa lub trzy elementy na szkicu. Tryb wiązania zostanie wybrany automatycznie w zależności od dokonanego wyboru.
# Invoke the constraint using several methods:
+
# Wywołaj wiązanie za pomocą kilku metod:
#* Pressing the {{Button|[[File:Sketcher_ConstrainAngle.svg|16px]] [[Sketcher_ConstrainAngle|Constrain angle]]}} button in the toolbar.  
+
#* Wciskając przycisk {{Button|[[File:Sketcher_ConstrainAngle.svg|16px]] [[Sketcher_ConstrainAngle|Wiązanie kąta]]}} na pasku narzędzi.  
#* Using the {{KEY|A}} keyboard shortcut. ('''A''' is for '''A'''ngle)  
+
#* Używając skrótu klawiaturowego {{KEY|A}}. ''('''A''' jest od '''A'''ngle)''.
#* Using the {{MenuCommand|Sketch Sketcher constraints → [[File:Sketcher_ConstrainAngle.svg|16px]] Constrain angle}} form the top menu entry
+
#* Używając z menu głównego {{MenuCommand|Szkicownik Wiązania szkicownika → [[File:Sketcher_ConstrainAngle.svg|16px]] Wiązanie kąta}}  
# A datum edit dialog box pops up.
+
# Zostanie wywołane okno dialogowe edycji danych.
# Modify the angle if necessary. '''Note:''' The angle can be entered as an expression that will be evaluated and the result will be stored.  
+
# Zmodyfikuj wartość kąta, jeśli to konieczne. Kąt może być wprowadzony jako wyrażenie, które zostanie obliczone i wynik zostanie zapisany.  
# Click {{Button|OK}}
+
# Kliknij {{Button|OK}}.
  
As with any datum constraint, it is possible to change the angle value later by double-clicking the constraint in constraint list or 3d view. Entering a negative value will cause the angle direction to flip.
+
Jak w przypadku każdego wiązania odniesienia, istnieje możliwość późniejszej zmiany wartości kąta poprzez dwukrotne kliknięcie na pozycji wiązania w liście wiązań lub oknie widoku 3d. Wprowadzenie ujemnej wartości spowoduje odwrócenie kierunku kąta.
  
==Constraint modes==
+
==Tryby wiązania==
  
===Line slope angle===
+
===Kąt nachylenia linii===
  
'''Accepted selection:''' line
+
'''Wybór zaakceptowany:''' linia
  
 
[[Image:Sketcher ConsraintAngle mode1.png|600px]]
 
[[Image:Sketcher ConsraintAngle mode1.png|600px]]
  
The constraint sets the polar angle of line's direction. It is the angle between the line and X axis of the sketch.
+
Wiązanie to określa kąt biegunowy kierunku linii. Jest to kąt pomiędzy linią a osią X szkicu.
  
===Arc span (v0.15)===
+
===Rozpiętość łuku ''(v0.15)''===
  
'''Accepted selection:''' arc of circle
+
'''Wybór zaakceptowany:''' łuk koła
  
 
[[Image:Sketcher ConsraintAngle mode2.png|600px]]
 
[[Image:Sketcher ConsraintAngle mode2.png|600px]]
  
In this mode, the constraint fixes angular span of a circular arc.
+
W tym trybie wiązanie ustala rozpiętość kątową łuku koła.
  
===Between lines===
+
===Pomiędzy liniami===
  
'''Accepted selection:''' line  + line
+
'''Wybór zaakceptowany:''' linia + linia
  
 
[[Image:Sketcher ConsraintAngle mode3.png|600px]]
 
[[Image:Sketcher ConsraintAngle mode3.png|600px]]
  
In this mode, the constraint sets the angle between two lines. It is not required that the lines intersect.  
+
W tym trybie wiązanie ustawia kąt pomiędzy dwoma liniami. Nie jest wymagane, aby te linie się przecinały.  
  
===Between curves at intersection (angle-via-point) (v0.15)===
+
===Między krzywymi na przecięciu ''(kąt w punkcie) (v0.15)''===
  
'''Accepted selection:''' any line/curve  + any line/curve  + any point
+
'''Wybór zaakceptowany:''' dowolna linia / krzywa + dowolna linia / krzywa + dowolny punkt
  
 
[[Image:Sketcher ConsraintAngle mode4.png|600px]]
 
[[Image:Sketcher ConsraintAngle mode4.png|600px]]
  
In this mode, angle between two curves is constrained at the point of their intersection. The intersection point can be on curves' extensions. The point should be specified explicitly, since curves typically intersect in more than one point.
+
W tym trybie, kąt pomiędzy dwoma krzywymi jest związany w punkcie ich przecięcia. Punkt przecięcia może znajdować się na przedłużeniach krzywych. Punkt ten powinien być wyraźnie określony, ponieważ krzywe zwykle przecinają się w więcej niż jednym punkcie.
  
For the constraint to work correctly, the point must be on both curves. So, as the constraint is invoked, the point will be automatically constrained onto both curves ([[Sketcher helper constraint|helper constraints]] will be added, if necessary), and the angle between curves will be constrained at the point. These [[Sketcher helper constraint|helper constraints]] are plain regular constraints. They can be added manually, or deleted. There are no helper constraints on the example picture above, because the point selected is already the intersection of curves.
+
Aby wiązanie działało prawidłowo, punkt musi znajdować się na obu krzywych. Tak więc, w miarę wywoływania wiązania, punkt będzie automatycznie powiązany z obiema krzywymi ''([[Sketcher_helper_constraint|wiązanie pomocnicze]] zostanie dodane, jeśli będzie to konieczne)'', a kąt pomiędzy krzywymi będzie powiązany w tym punkcie. Te [[Sketcher_helper_constraint|wiązania pomocnicze]] są zwykłymi wiązaniami regularnymi. Mogą być dodane ręcznie lub usunięte. Na przykładowym rysunku powyżej nie ma żadnych wiązań pomocniczych, ponieważ wybrany punkt jest już punktem przecięcia krzywych.
  
==Scripting==
+
==Tworzenie skryptów==
  
Angle Constraint can be created from [[macros]] and from the python console by using the following:
+
Ograniczenie kąta może być utworzone przez [[Macros/pl|makropolecenie]] i z konsoli Pyton za pomocą następujących narzędzi:
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
 
# line slope angle
 
# line slope angle
Line 94: Line 94:
 
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('AngleViaPoint',icurve1,icurve2,geoidpoint,pointpos,angle))
 
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('AngleViaPoint',icurve1,icurve2,geoidpoint,pointpos,angle))
 
}}
 
}}
where:
+
gdzie:
:* {{incode|Sketch}} is a sketch object
+
:* {{incode|Sketch}} jest obiektem typu szkic,
:* {{incode|iline, iline1, iline2}} are integers specifying the lines by their ordinal numbers in {{incode|Sketch}}.
+
:* {{incode|iline, iline1, iline2}} są liczbami całkowitymi określającymi wiersze za pomocą ich liczb porządkowych w obiekcie {{incode|Sketch}}.
:* {{incode|pointpos1, pointpos2}} should be 1 for start point and 2 for end point. The choice of endpoints allows to set internal angle (or external), and it affects how the constraint is drawn on the screen.
+
:* {{incode|pointpos1, pointpos2}} przyjmuje wartość 1 dla punktu początkowego i 2 dla końcowego. Wybór punktów końcowych pozwala na ustawienie kąta wewnętrznego ''(lub zewnętrznego)'', a także wpływa na sposób narysowania wiązania na ekranie,
:* {{incode|geoidpoint}} and {{incode|pointpos}} in {{incode|AngleViaPoint}} are the indexes specifying the point of intersection.
+
:* {{incode|geoidpoint}} oraz {{incode|pointpos}} w {{incode|AngleViaPoint}} są indeksami określającymi punkt przecięcia,
:* {{incode|angle}} is the angle value in radians. The angle is counted between tangent vectors in counterclockwise direction. Tangent vectors are pointing from start to end for the lines (or vice versa if ending point is supplied in angle between lines mode), and along counterclockwise direction for circles, arcs and ellipses. Quantity is also accepted as an angle (e.g. {{incode|App.Units.Quantity('45 deg')}})
+
:* {{incode|angle}} to wartość kąta w radianach. Kąt jest liczony pomiędzy wektorami stycznymi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. to wartość kąta w radianach. Kąt jest liczony pomiędzy wektorami stycznymi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wektory styczne dla linii są wskazywane od punktu początkowego do końcowego ''(lub odwrotnie, jeżeli punkt końcowy jest podany w trybie kąta między liniami)'', zgodnie z kierunkiem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ilość jest również przyjmowana jako kąt (np. {{incode|App.Units.Quantity('45 deg')}})
 +
 
 +
Strona [[Sketcher_scripting/pl|Skrypty szkicownika]] wyjaśnia wartości, które mogą być używane dla {{incode|iline}}, {{incode|iline1}}, {{incode|iline2}}, {{incode|pointpos1}}, {{incode|pointpos2}}, {{incode|geoidpoint}} i {{incode|pointpos}}, a także zawiera kolejne przykłady tworzenia wiązań za pomocą skryptów języka Python.
 +
 
  
 
{{Docnav/pl
 
{{Docnav/pl
|[[Sketcher_ConstrainDiameter/pl|Wiązanie Constraint średnicy]]
+
|[[Sketcher_ConstrainRadiam/pl|Wiązanie radiam]]
|[[Sketcher ConstrainSnellsLaw|Snell's Law]]
+
|[[Sketcher_ConstrainSnellsLaw/pl|Wiązanie: prawo Snella]]
 
|[[Sketcher_Workbench/pl|Środowisko pracy Szkicownik]]
 
|[[Sketcher_Workbench/pl|Środowisko pracy Szkicownik]]
|IconL=Sketcher ConstrainDiameter.svg
+
|IconL=Sketcher ConstrainRadiam.svg
 +
|IconR=Constraint_SnellsLaw.svg
 
|IconC=Workbench_Sketcher.svg
 
|IconC=Workbench_Sketcher.svg
|IconR=Constraint_SnellsLaw.svg
 
 
}}
 
}}
  

Latest revision as of 15:39, 3 July 2021

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Sketcher ConstrainAngle.svg Szkicownik: Wiązanie kąta

Lokalizacja w menu
Szkicownik → Wiązania szkicownika → Wiązanie kąta
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
A
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Szkicownik: Wiązanie odległości, Szkicownik: Wiązanie prostopadłości

Opis

Wiązanie kąta jest wiązaniem odniesienia przeznaczonym do ustalania kątów na szkicach. Jest w stanie wyznaczyć nachylenia poszczególnych linii, kąty między liniami, kąty przecięcia łuków oraz rozpiętości kątowe łuków kołowych.

Użycie

Istnieją cztery różne sposoby zastosowania tego wiązania:

 • do pojedynczych linii
 • pomiędzy liniami
 • do przecinających się krzywych
 • do łuków okręgów

Aby zastosować wiązanie kąta, należy wykonać następujące czynności:

 1. Wybierz jeden, dwa lub trzy elementy na szkicu. Tryb wiązania zostanie wybrany automatycznie w zależności od dokonanego wyboru.
 2. Wywołaj wiązanie za pomocą kilku metod:
  • Wciskając przycisk Sketcher ConstrainAngle.svg Wiązanie kąta na pasku narzędzi.
  • Używając skrótu klawiaturowego A. (A jest od Angle).
  • Używając z menu głównego Szkicownik → Wiązania szkicownika → Sketcher ConstrainAngle.svg Wiązanie kąta
 3. Zostanie wywołane okno dialogowe edycji danych.
 4. Zmodyfikuj wartość kąta, jeśli to konieczne. Kąt może być wprowadzony jako wyrażenie, które zostanie obliczone i wynik zostanie zapisany.
 5. Kliknij OK.

Jak w przypadku każdego wiązania odniesienia, istnieje możliwość późniejszej zmiany wartości kąta poprzez dwukrotne kliknięcie na pozycji wiązania w liście wiązań lub oknie widoku 3d. Wprowadzenie ujemnej wartości spowoduje odwrócenie kierunku kąta.

Tryby wiązania

Kąt nachylenia linii

Wybór zaakceptowany: linia

Sketcher ConsraintAngle mode1.png

Wiązanie to określa kąt biegunowy kierunku linii. Jest to kąt pomiędzy linią a osią X szkicu.

Rozpiętość łuku (v0.15)

Wybór zaakceptowany: łuk koła

Sketcher ConsraintAngle mode2.png

W tym trybie wiązanie ustala rozpiętość kątową łuku koła.

Pomiędzy liniami

Wybór zaakceptowany: linia + linia

Sketcher ConsraintAngle mode3.png

W tym trybie wiązanie ustawia kąt pomiędzy dwoma liniami. Nie jest wymagane, aby te linie się przecinały.

Między krzywymi na przecięciu (kąt w punkcie) (v0.15)

Wybór zaakceptowany: dowolna linia / krzywa + dowolna linia / krzywa + dowolny punkt

Sketcher ConsraintAngle mode4.png

W tym trybie, kąt pomiędzy dwoma krzywymi jest związany w punkcie ich przecięcia. Punkt przecięcia może znajdować się na przedłużeniach krzywych. Punkt ten powinien być wyraźnie określony, ponieważ krzywe zwykle przecinają się w więcej niż jednym punkcie.

Aby wiązanie działało prawidłowo, punkt musi znajdować się na obu krzywych. Tak więc, w miarę wywoływania wiązania, punkt będzie automatycznie powiązany z obiema krzywymi (wiązanie pomocnicze zostanie dodane, jeśli będzie to konieczne), a kąt pomiędzy krzywymi będzie powiązany w tym punkcie. Te wiązania pomocnicze są zwykłymi wiązaniami regularnymi. Mogą być dodane ręcznie lub usunięte. Na przykładowym rysunku powyżej nie ma żadnych wiązań pomocniczych, ponieważ wybrany punkt jest już punktem przecięcia krzywych.

Tworzenie skryptów

Ograniczenie kąta może być utworzone przez makropolecenie i z konsoli Pyton za pomocą następujących narzędzi:

# line slope angle
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Angle',iline,angle))

# angular span of arc
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Angle',iarc,angle))

# angle between lines
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Angle',iline1,pointpos1,iline2,pointpos2,angle))

# angle-via-point (no helper constraints are added automatically when from python)
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('AngleViaPoint',icurve1,icurve2,geoidpoint,pointpos,angle))

gdzie:

 • Sketch jest obiektem typu szkic,
 • iline, iline1, iline2 są liczbami całkowitymi określającymi wiersze za pomocą ich liczb porządkowych w obiekcie Sketch.
 • pointpos1, pointpos2 przyjmuje wartość 1 dla punktu początkowego i 2 dla końcowego. Wybór punktów końcowych pozwala na ustawienie kąta wewnętrznego (lub zewnętrznego), a także wpływa na sposób narysowania wiązania na ekranie,
 • geoidpoint oraz pointpos w AngleViaPoint są indeksami określającymi punkt przecięcia,
 • angle to wartość kąta w radianach. Kąt jest liczony pomiędzy wektorami stycznymi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. to wartość kąta w radianach. Kąt jest liczony pomiędzy wektorami stycznymi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wektory styczne dla linii są wskazywane od punktu początkowego do końcowego (lub odwrotnie, jeżeli punkt końcowy jest podany w trybie kąta między liniami), zgodnie z kierunkiem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ilość jest również przyjmowana jako kąt (np. App.Units.Quantity('45 deg'))

Strona Skrypty szkicownika wyjaśnia wartości, które mogą być używane dla iline, iline1, iline2, pointpos1, pointpos2, geoidpoint i pointpos, a także zawiera kolejne przykłady tworzenia wiązań za pomocą skryptów języka Python.