Difference between revisions of "Power users hub/sv"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Power users hub")
 
(Updating to match new version of source page)
(45 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
<languages/>
 +
[[Image:Power_user_hub.png|64px]]
 +
----
 +
__NOTOC__
  
[[Image:Crystal_Clear_app_terminal.png|right|150]]
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Detta är platsen att komma till om du vill ha en djupare insikt i FreeCAD. Här kan du lära dig om hur du anpassar FreeCAD för dina behov.
 +
</div>
  
This is the place to come if you want to have a deeper insight into FreeCAD. Here you can learn about customizing FreeCAD for your needs.  
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
En av FreeCADs bästa egenskaper är att du kan skripta och utöka den extremt mycket utan att behöva kompilera något eller röra källkoden. All skriptning görs i [http://sv.wikipedia.org/wiki/Python_(programspråk) python], ett mycket kraftfullt men enkelt programmeringsspråk. Med enkla pythonskript så har du total åtkomst till alla FreeCADs delar. Du kan till exempel:
 +
* '''Skapa och ändra geometri''': Finns det något sorts specialobjekt som du behöver men som inte finns i FreeCADs standardinstallation? Du kan lätt skapa en ny objekttyp, antingen från scratch eller genom att förändra en existerande typ.
 +
* '''Skapa anpassade verktyg och kommandon''': För tillfället så har FreeCAD redn en extensiv funktionalitet, men det finns ännu inte så många smidiga verktyg och kommandon för slutanvändaren än. Men det är redan lätt att skapa ditt eget verktygsset.
 +
* '''Förändra gränssnittet''': FreeCADs användargränssnitt är för tillfället fortfarande mycket enkelt. Men allt finns där för dig för att utöka den för dina behov. Du kan till exempel, skapa verktygslådor att lägga dina egna verktyg i, Skapa specialpaneler för att interagera med dina verktyg, etc.
 +
*'''Förändra scenrepresentationen''': FreeCAD har separata processer för uppbyggnad och beräkning av geometrin och visa den  geometrin på din skärm. Du har full åtkomst till det sätt som sceninnehållet visas på skärmen, så därför kan du förändra den representationen, interagera med den , eller lägga till alla sorters specialbeteenden och skärmwidgetar, som information, dragare, ankare eller temporära föremål.
 +
</div>
  
These pages are in early stage of developmentIf you can't find the information you are looking for, or have found useful information somewhere we have not linked to, then please leave a comment on [[Talk:Power_users_hub|the talk page]], or, why not? [[Help_FreeCAD| Add some more content here yourself!]]
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Dessa sidor är i ett tidigt utvecklingsstadieOm du inte kan hitta den information du letar efter, eller har hittat användbar information på något ställe sim vi inte har länkat till, var då snäll och lämna en kommentar på [[Talk:Power_users_hub|pratsidan]], eller varför inte att du själv lägger till innehåll här!
 +
</div>
  
One of the nicest features of FreeCAD is that you can script and extend it extremely far without the need to compile anything or touch the source code. All the scripting part is done in [http://en.wikipedia.org/wiki/Python_(programming_language) Python], a very powerful but simple programming language. With simple Python scripts, you have total access to about any part of FreeCAD. For example, you can:
+
== Anpassa FreeCAD ==
* '''Create and modify geometry''': There is a kind of special object you need but that's not present in the default FreeCAD installation? You can easily create a new object type, either from scratch or by adapting an existing type.
 
* '''Create custom tools and commands''': At the moment, FreeCAD already has extensive functionality, but there aren't many convenient tools and commands for the final user yet. But it is already easy to create your own sets of tools.
 
* '''Modify the interface''': The FreeCAD user interface is still very basic at this stage. But everything is there for you to extend it to your needs. You can, for example, create toolbars to put your own tools, create special panels for interacting with your tools, etc.
 
*'''Modify the scene representation''': FreeCAD has separate processes for building up and computing the geometry and displaying that geometry on your screen. You have full access to the way the scene contents are displayed on screen, therefore you can modify that representation, interact with it, or add all kinds of custom behaviours and screen widgets, like information, draggers, anchors or temporary entities.
 
  
== Customizing FreeCAD ==
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
* [[Interface Customization/sv|Gränssnittsanpassning]]: Startar med början: Verktygslådor och genvägar
 +
* [[Macros/sv|Arbeta med makron]]: Spela in ofta repeterade uppgifter eller pythonkod
 +
</div>
  
* [[Interface Customization]]: Starting with the beginning: Toolbars and shortcuts
+
== Skriptning i FreeCAD ==
* [[Macros|Working with Macros]]: Easily record often repeated tasks or Python code
 
  
== Scripting in FreeCAD ==
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
'''Allmänt'''
 +
* [[Introduction to Python/sv|Introduktion till python]] - Se även andra pythonövningar i slutet på denna sida
 +
* [[FreeCAD Scripting Basics/sv|FreeCAD skriptgrunder]]: grunderna...
  
===General===
+
* [[Mesh Scripting/sv|Nät skript]]: Hur man interagerar med [[Mesh Module/sv|Nät modulen]]
* [[Introduction to python]] - See also other Python tutorials at the bottom of this page
+
* [[Gui Command/sv|Gränssnittskommandon]] : Lägga till anpassade kommandon till gränssnittet
* [[Python scripting tutorial|FreeCAD scripting tutorial]] - A general look at python scripting in FreeCAD
+
* Använda blandade [[Units/sv|Enheter]] i FreeCAD
* [[FreeCAD Scripting Basics]]: Well, the basics...
+
</div>
* [[Gui Command]] : Adding custom commands to the GUI
 
* Using mixed [[Units]] in FreeCAD
 
  
===Working with Meshes===
+
=== Modules ===
* [[Mesh Scripting]]: How to interact with the [[Mesh Module]]
 
  
===Working with Parts===
+
The functionality of FreeCAD is separated in Modules which deal with special data types and applications. FreeCAD has built-in modules and Extension Modules (plug-ins). Once plugin modules are installed, they become availible to you as easily as the built-in modules. The modules described below are the default modules, includeed in every FreeCAD installation.
* [[Part Module|The Part Module]]: How [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_CASCADE Open CASCADE Technology] tools and structure is used in FreeCAD
 
* [[Topological data scripting]]: How to interact with the Part Module
 
* [[PythonOCC]]: How to unleash the whole Open CASCADE power
 
* [[Mesh to Part]]: Converting between object types
 
  
===Accessing the Coin scenegraph===
+
* The [[Builtin modules|Builtin modules]] are the principal FreeCAD modules. They contain tools for manipulating general FreeCAD configurations, documents and their contents.
* [[Scenegraph|The Coin/Inventor scenegraph]]: How the FreeCAD scene representation works
+
* [[Workbench creation|Workbench creation]] shows you how to create your own workbench
* [[Pivy]]: How to access and modify the scenegraph
 
  
===Controlling the Qt interface===
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[PyQt]]: How to access the interface, and modify its contents
+
""Arbeta med nät""
* [[Embedding FreeCADGui|Using the FreeCAD GUI]] in another Qt application with PyQt
+
*[[Mesh Scripting/sv|Nät skript]] Hur man interagerar med [[Mesh Module/sv|Nätmodulen]]
 +
</div>
  
===Working with parametric objects===
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Scripted objects]]: How to make 100% Python-scripted objects in FreeCAD
+
'''Använda OpenCasCade'''
* [[Drawing Module]]: Automating the 3D-to-2D process
+
* [[Part Module/sv|Del Modulen]]: Hur OpenCasCade verktyg och strukturer används i FreeCAD
 +
* [[Topological data scripting/sv|Topologiska dataskript]]: Hur man interagerar med Del Modulen
 +
* [[pythonOCC/sv|pythonOCC]]: Hur man släpper fri hela  OpenCasCade kraften
 +
* [[Mesh to Part/sv|Nät till Del]]: konvertering mellan objekttyper
 +
</div>
  
===Examples===
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Code snippets]] : A collection of pieces of FreeCAD Python code, to serve as ingredients in your scripts...
+
'''Komma åt Coin scengrafen'''
* [[Line drawing function]]: How to build a simple tool to draw lines
+
* [[Scenegraph/sv|Coin/Inventor scengrafen]]: Hur FreeCADs scenrepresentation fungerar
* [[Dialog creation]]: How to construct dialogs with Qt designer, and use them in FreeCAD
+
* [[Pivy/sv|Pivy]]: Hur man kommer åt och ändrar scengrafen
* [[Embedding FreeCAD]]: How to import FreeCAD as a Python module in other applications
+
</div>
* The [[Draft Module]] adds basic 2d drawing functions to freecad. It is written entirely in Python, so it can be a good example if you want to write your own modules.
 
* [[FreeCAD vector math library]] : A couple of handy functions to manipulate FreeCAD vectors. This library is also included in the Draft module.
 
  
== API Functions ==
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
'''Kontrollera Qt gränssnittet'''
 +
* [[PySide/sv|PySide]]: Hur man kommer åt gränssnittet, och förändrar dess innehåll
 +
* [[Embedding FreeCADGui/sv|Använda FreeCADs gränssnitt]] i en annan Qt applikation med PyQt
 +
</div>
  
The complete API description can be found [[:Category:API|here]]. Note that it can be incomplete, since we still didn't find a way to include it automatically on this wiki. For more accurate information, browse the modules directly from FreeCAD.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
'''Arbeta med parametriska objekt'''
 +
* [[Scripted objects/sv|Skriptade objekt]]: Hur man gör 100% python-skriptade objekt i FreeCAD
 +
* [[Drawing Module/sv|Ritningsmodulen]]: Automatisera 3D-till-2D processen
 +
</div>
  
== Advanced modification ==
+
* [[Scripted_objects|Scripted objects]]: how to make 100% Python-scripted objects.
 +
** [[Scripted_objects_with_attachment|Scripted objects with attachment]]: how to make scripted objects attachable to other objects.
 +
** [[Scripted_objects_saving_attributes|Scripted objects saving attributes]]: how to save and restore attributes of the proxy class with {{incode|__getstate__}} and {{incode|__setstate__}}.
 +
** [[Scripted_objects_migration|Scripted objects migration]]: how to migrate old scripted objects to a new class.
  
* [[Start up and Configuration]]: Startup and command line options
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Install on Windows]]: Using the windows installer
+
'''Exempel'''
* [[CompileOnWindows|Compiling FreeCAD on Windows]] and [[CompileOnUnix|Compiling FreeCAD on Unix]]
+
* [[Code snippets/sv|Kodbitar]] en samling med FreeCAD python kod som du kan använda som ingredienser i dina skript...
* [[Branding]]: Simple modifications you can do to the source code to change some aspects of FreeCAD
+
* [[Line drawing function/sv|Linjeritningsfunktionen]]: Hur man bygger ett enkelt verktyg att rita linjer med
* [[Extra python modules]] : Extend the FreeCAD python interpreter with these powerful modules!
+
* [[Dialog creation/sv|Skapa dialoger]]: Hur man konstruerar dialoger med Qt designer, och använder dem i FreeCAD
 +
* [[Embedding FreeCAD/sv|Bädda in FreeCAD]]: Hur man importerar FreeCAD som en pythonmodul i andra applikationer
 +
* [[Draft Module/sv|Skissmodulen]] adderar grundläggande 2D rintningsfunktioner till FreeCAD. Den är helt och hållet skriven i python, så den kan vara ett bra exempel om du vill skriva dina egna moduler.
 +
* [[FreeCAD vector math library/sv|FreeCAD's vektorbibliotek]] : Några praktiska funktioner för att manipulera FreeCAD vektorer. Detta bibliotek är även inkluderat i Skissmodulen.
 +
</div>
  
== Python tutorials ==
+
== API funktioner ==
  
These are good generic tutorials, not specific to FreeCAD, that might interest you if you are totally new to python.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Den kompletta API beskrivningen hittas [[:Category:API/sv|här]]. Notera att den kan vara ofullständig, eftersom vi fortfarande inte har hittat ett sätt att automatiskt inkludera den på denna wiki. För mer rättvisande information, titta i modulerna direkt från FreeCAD.
 +
</div>
  
 +
Related: [[Exposing_C%2B%2B_to_Python|Exposing C++ to Python]]
 +
 +
== Avancerade ändringar ==
 +
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
* [[Start up and Configuration/sv|Uppstart och konfiguration]]: Uppstart och kommandoradsalternativ
 +
* [[Install on Windows/sv|Installera på Windows]]: Använda Windows installeraren
 +
* [[CompileOnWindows/sv|Kompilera FreeCAD på Windows]] och [[CompileOnUnix/sv|Kompilera FreeCAD på Unix]]
 +
* [[Branding/sv|Branding]]: Enkla modifieringar som du kan göra i källkoden för att förändra vissa delar i FreeCAD
 +
* [[Extra python modules/sv|Extra pythonmuduler]] : Utöka FreeCAD's pythontolk med dessa kraftfulla moduler!
 +
</div>
 +
 +
== Python övningar ==
 +
 +
Dessa är bra allmänna övningar, inte specifika för FreeCAD, som kan vara intressanta för dig om du är helt ny på python.
 +
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
'''Python'''
 
'''Python'''
* [http://docs.python.org/tut/tut.html Official python tutorial] - A very complete tutorial for discovering python
+
*[http://docs.python.org/tut/tut.html Officiell pythonövning] En mycket komplett övning för att upptäcka python
* [http://en.wikibooks.org/wiki/Non-Programmer%27s_Tutorial_for_Python Non-programmer tutorial for python] - an excellent wikibook
+
*[http://en.wikibooks.org/wiki/Non-Programmer%27s_Tutorial_for_Python pythonövning för icke-programmerare] - en excellent wikibok
* [http://npt.cc.rsu.ru/user/wanderer/ODP/Python_for_Newbies.htm Python for newbies] - one big tutorial covering all the basics
+
* [http://npt.cc.rsu.ru/user/wanderer/ODP/Python_for_Newbies.htm Python för nybörjare] - en stor övning som täcker allt det grundläggande
 +
</div>
 +
 
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
'''PyQt''' - Hur man skapar och hanterar FreeCAD's Qt användargränssnitt från python
 +
* [http://www.cs.usfca.edu/~afedosov/qttut/ Grundläggande PyQt övning] : en enkel och kort linux-baserad övning som kommer att förklara hur man arbetar med PyQt och Qt Designer
 +
* [http://zetcode.com/tutorials/pyqt4/firstprograms/ Första programmen i PyQt4] : En plattform-agnostisk övning som visar innanmätet i python + qt
 +
* [http://vizzzion.org/?id=pyqt programmera Qt applikationer i python] : En djupare övning som täcker hela processen i arbetet med qt och python.
 +
</div>
  
'''PyQt''' - How to create and manage FreeCAD's Qt UI interface from python
+
The following two references are PyQt specific (not PySide) but may offer some information of use:
 
* [http://www.cs.usfca.edu/~afedosov/qttut/ Basic PyQt tutorial] : A simple and short linux-based tutorial that will explain how to work with PyQt and Qt Designer
 
* [http://www.cs.usfca.edu/~afedosov/qttut/ Basic PyQt tutorial] : A simple and short linux-based tutorial that will explain how to work with PyQt and Qt Designer
* [http://zetcode.com/tutorials/pyqt4/firstprograms/ First programs in PyQt4] : A platform-agnostic tutorial showing the interns of python + qt
+
* [http://vizzzion.org/?id=pyqt Programming Qt applications in python] : A more in-depth tutorial covering all the process of working with qt and python.
* [http://vizzzion.org/?id=pyqt programming Qt applications in python] : A more in-depth tutorial covering all the process of working with qt and python.
 
 
 
'''Pivy''' - How to interact with FreeCAD's 3D scenes
 
* [http://pivy.coin3d.org/documentation/pycon Basic Pivy tutorial] : A very simple tutorial form the official Pivy site
 
* [http://www.google.com.br/url?sa=U&start=3&q=http://studierstube.icg.tu-graz.ac.at/doc/pdf/PivyStudierstubeTutorial.pdf&ei=XyC1Sc2wOeCKmQem_eHnBQ&usg=AFQjCNEYhb-0DcUc6OxFVijAe1epBb-4aA Introducing Pivy into studierstube] : A document that is not really a tutorial, but that illustrates well how Pivy works
 
  
== Community projects ==  
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
''Pivy''' - Hur man interagerar med FreeCAD's 3D scener
 +
* [http://pivy.coin3d.org/documentation/pycon Grundläggande Pivy övning] : En mycket simpel övning från den officiella Pivy siten
 +
* [http://www.google.com.br/url?sa=U&start=3&q=http://studierstube.icg.tu-graz.ac.at/doc/pdf/PivyStudierstubeTutorial.pdf&ei=XyC1Sc2wOeCKmQem_eHnBQ&usg=AFQjCNEYhb-0DcUc6OxFVijAe1epBb-4aA Introduktion av Pivy i studiersturbe] : Ett dokument som egentligen inte är en övning men som på ett bra sätt illustrerar hur Pivy fungerar
 +
</div>
  
On the [[free-cad:Community Portal|Community portal]], you can find other FreeCAD-based projects run by the FreeCAD users community. If you are starting a new FreeCAD project, be sure to list it there! We also have a page with things you can do if you would like to [[Help FreeCAD]].
+
== Grupprojekt ==
  
[[Category:Hubs]]
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
[[Category:Poweruser Documentation]]
+
[[free-cad:Community Portal/sv|Grupportalen]], så kan du hitta andra FreeCAD-baserade projekt som körs av FreeCADs användargrupp. Om du startar ett nytt FreeCAD projekt, ta och lista det där! Vi har också en sida med saker som du kan göra om du skulle vilja [[Help FreeCAD/sv|Hjälpa FreeCAD]].
 +
</div>
  
 +
* [[Scientific_literature|Scientific literature]]: articles that reference or use the FreeCAD system in different ways.
  
<languages/>
+
{{Powerdocnavi{{#translation:}}}}
 +
[[Category:Hubs{{#translation:}}]]

Revision as of 10:35, 9 July 2020

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎한국어

Power user hub.pngDetta är platsen att komma till om du vill ha en djupare insikt i FreeCAD. Här kan du lära dig om hur du anpassar FreeCAD för dina behov.

En av FreeCADs bästa egenskaper är att du kan skripta och utöka den extremt mycket utan att behöva kompilera något eller röra källkoden. All skriptning görs i python, ett mycket kraftfullt men enkelt programmeringsspråk. Med enkla pythonskript så har du total åtkomst till alla FreeCADs delar. Du kan till exempel:

 • Skapa och ändra geometri: Finns det något sorts specialobjekt som du behöver men som inte finns i FreeCADs standardinstallation? Du kan lätt skapa en ny objekttyp, antingen från scratch eller genom att förändra en existerande typ.
 • Skapa anpassade verktyg och kommandon: För tillfället så har FreeCAD redn en extensiv funktionalitet, men det finns ännu inte så många smidiga verktyg och kommandon för slutanvändaren än. Men det är redan lätt att skapa ditt eget verktygsset.
 • Förändra gränssnittet: FreeCADs användargränssnitt är för tillfället fortfarande mycket enkelt. Men allt finns där för dig för att utöka den för dina behov. Du kan till exempel, skapa verktygslådor att lägga dina egna verktyg i, Skapa specialpaneler för att interagera med dina verktyg, etc.
 • Förändra scenrepresentationen: FreeCAD har separata processer för uppbyggnad och beräkning av geometrin och visa den geometrin på din skärm. Du har full åtkomst till det sätt som sceninnehållet visas på skärmen, så därför kan du förändra den representationen, interagera med den , eller lägga till alla sorters specialbeteenden och skärmwidgetar, som information, dragare, ankare eller temporära föremål.

Dessa sidor är i ett tidigt utvecklingsstadie. Om du inte kan hitta den information du letar efter, eller har hittat användbar information på något ställe sim vi inte har länkat till, var då snäll och lämna en kommentar på pratsidan, eller varför inte att du själv lägger till innehåll här!

Anpassa FreeCAD

Skriptning i FreeCAD

Allmänt

Modules

The functionality of FreeCAD is separated in Modules which deal with special data types and applications. FreeCAD has built-in modules and Extension Modules (plug-ins). Once plugin modules are installed, they become availible to you as easily as the built-in modules. The modules described below are the default modules, includeed in every FreeCAD installation.

 • The Builtin modules are the principal FreeCAD modules. They contain tools for manipulating general FreeCAD configurations, documents and their contents.
 • Workbench creation shows you how to create your own workbench

""Arbeta med nät""

Använda OpenCasCade

Komma åt Coin scengrafen

Kontrollera Qt gränssnittet

Arbeta med parametriska objekt

Exempel

 • Kodbitar en samling med FreeCAD python kod som du kan använda som ingredienser i dina skript...
 • Linjeritningsfunktionen: Hur man bygger ett enkelt verktyg att rita linjer med
 • Skapa dialoger: Hur man konstruerar dialoger med Qt designer, och använder dem i FreeCAD
 • Bädda in FreeCAD: Hur man importerar FreeCAD som en pythonmodul i andra applikationer
 • Skissmodulen adderar grundläggande 2D rintningsfunktioner till FreeCAD. Den är helt och hållet skriven i python, så den kan vara ett bra exempel om du vill skriva dina egna moduler.
 • FreeCAD's vektorbibliotek : Några praktiska funktioner för att manipulera FreeCAD vektorer. Detta bibliotek är även inkluderat i Skissmodulen.

API funktioner

Den kompletta API beskrivningen hittas här. Notera att den kan vara ofullständig, eftersom vi fortfarande inte har hittat ett sätt att automatiskt inkludera den på denna wiki. För mer rättvisande information, titta i modulerna direkt från FreeCAD.

Related: Exposing C++ to Python

Avancerade ändringar

Python övningar

Dessa är bra allmänna övningar, inte specifika för FreeCAD, som kan vara intressanta för dig om du är helt ny på python.

Python

PyQt - Hur man skapar och hanterar FreeCAD's Qt användargränssnitt från python

The following two references are PyQt specific (not PySide) but may offer some information of use:

Pivy' - Hur man interagerar med FreeCAD's 3D scener

Grupprojekt

Grupportalen, så kan du hitta andra FreeCAD-baserade projekt som körs av FreeCADs användargrupp. Om du startar ett nytt FreeCAD projekt, ta och lista det där! Vi har också en sida med saker som du kan göra om du skulle vilja Hjälpa FreeCAD.