Difference between revisions of "Part Module/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "* 32px Pomiar liniowy: pozwala na wykonywanie pomiarów wzdłuż linii. * 32px P...")
(Created page with "* 32px Importuj CAD: narzędzie to umożliwia dodanie pliku *.IGES, *.STEP, *.BREP do bieżącego dokumentu. * Image:Part_Export.sv...")
Line 100: Line 100:
 
===Pozostałe narzędzia===
 
===Pozostałe narzędzia===
  
* [[Image:Part_Import.svg|32px]] [[Part Import|Import]]: This tool allows you to add a file *.IGES, *.STEP, *.BREP to the current document.
+
* [[Image:Part_Import.svg|32px]] [[Part Import|Importuj CAD]]: narzędzie to umożliwia dodanie pliku *.IGES, *.STEP, *.BREP do bieżącego dokumentu.
* [[Image:Part_Export.svg|32px]] [[Part Export|Export]]: This tool allows you to export a part object in a *.IGES, *.STEP, *.BREP file.
+
* [[Image:Part_Export.svg|32px]] [[Part Export|Eksport CAD]]: narzędzie to umożliwia eksport elementu do pliku *.IGES, *.STEP, *.BREP.
* [[File:Part_BoxSelection.svg|32px]] [[Part_BoxSelection|BoxSelection]]: add to the selection the faces of the shapes that are touches by the rectangular selection. {{Version|0.19}}
+
* [[File:Part_BoxSelection.svg|32px]] [[Part_BoxSelection|Pole wyboru]]: dodaj do zaznaczenia powierzchnie czołowe bryły, które są objęte zaznaczeniem prostokątnym.
* [[Image:Part_ShapeFromMesh.svg|32px]] [[Part ShapeFromMesh|Shape from Mesh]]: Creates a shape object from a mesh object.
+
* [[Image:Part_ShapeFromMesh.svg|32px]] [[Part ShapeFromMesh|Utwórz kształt z siatki]]: tworzy bryłę z obiektu siatki.
* [[File:Part_PointsFromMesh.svg|32px]] [[Part PointsFromMesh|Points from mesh]]: creates a shape object made of points from the mesh. {{Version|0.19}}
+
* [[File:Part_PointsFromMesh.svg|32px]] [[Part PointsFromMesh|Punkty z siatki]]: tworzy kształt obiektu utworzonego na podstawie punktów z siatki. {{Version|0.19}}
* [[Part_ConvertToSolid|Convert to solid]]: Converts a shape object to a solid object.
+
* [[Part_ConvertToSolid|Konwersja do bryły]]: konwertuje obiekt kształtu na bryłę.
* [[Part_ReverseShapes|Reverse shapes]]: Flips the normals of all faces of the selected object.
+
* [[Part_ReverseShapes|Odwróć kształty]]: przerzuca normale wszystkich powierzchni zaznaczonego obiektu.
  
 
* Create a copy:
 
* Create a copy:

Revision as of 16:44, 17 November 2019

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語

Workbench Part.svg

Wprowadzenie

Funkcje modelowania brył w FreeCAD są oparte na jądrze(OCCT) Open Cascade Technology, profesjonalnym systemie CAD, który oferuje możliwość zaawansowanego tworzenia i manipulacji geometrii 3D.
Środowisko pracy Part jest warstwą umieszczoną nad bibliotekami OCCT, która daje użytkownikowi dostęp do geometrycznych prymitywów i funkcji OCCT. Zasadniczo wszystkie funkcje rysowania 2D i 3D w każdym Środowisku roboczym (Draft, Sketcher, PartDesign, etc.), są oparte na tych funkcjach, które zostały zaprezentowane przez Part Workbench. Dlatego też Środowisko pracy Part jest uważane za kluczowy komponent umiejętności modelowania programu FreeCAD.

Obiekty stworzone przy użyciu Środowiska pracy Part są stosunkowo proste. Są przeznaczone do używania z operacjami typu logicznego (łączenia i cięcia) w celu budowania bardziej złożonych kształtów. Ten wzorzec modelowania znany jest jakoStereometria konstrukcyjna (CSG) i była to tradycyjna metodologia stosowana we wczesnych systemach CAD. Z drugiej strony PartDesign zapewnia bardziej nowoczesny cykl roboczy służący konstruowaniu kształtów: wykorzystuje parametrycznie zdefiniowany szkic, który jest wytłaczany w celu utworzenia podstawowej bryły, która następnie jest modyfikowana przez przekształcenia parametryczne (edycja cech), aż do uzyskania ostatecznego obiektu.

Obiekty części są bardziej złożone niż obiekty siatkowe utworzone przy użyciu Środowiska pracy Mesh, ponieważ pozwalają one na bardziej zaawansowane operacje, takie jak spójne operacje logiczne, historia modyfikacji i właściwości parametryczne.

Part example.jpg

Part Workbench relationships.svg

Środowisko pracy Part jest podstawową warstwą, która udostępnia funkcje rysowania OCCT dla każdego Środowiska pracy w programie FreeCAD.


Narzędzia

Wszystkie narzędzia zostały umieszczone w menu głównym Środowiska pracy Part.

Prymitywy

Są to narzędzia do tworzenia obiektów o charakterze pierwotnym/elementarnym.

Modyfikowanie obiektów

Są to narzędzia do modyfikacji istniejących obiektów. Pozwalają one na wybór obiektu, który chcesz zmodyfikować.

 • Part CompOffsetTools.png Narzędzie do odsunięcia ...:
  • Part Offset.png 3D Offset: konstruuje kształt równoległy w pewnej odległości od oryginału.
  • Part Offset2D.png 2D Offset: konstruuje rzut równoległy w pewnej odległości od oryginału lub powiększa / zmniejsza powierzchnię płaską.
 • Part ProjectionOnSurface.png Projekcja na powierzchni: Wysunięcie logo, tekstu lub dowolnej ścianki, obszaru zamkniętego, krawędzi na powierzchni. Za pomocą występu/wysunięcia można stworzyć bryłę lub obszar zamknięty.
 • Part Booleans.png Operacje logiczne: wykonuje operacje z użyciem funkcji logicznych na obiektach.
 • Part Union.png Łączenie: zespaja (dodaje) dwa obieky.
 • Part Common.png Część wspólna: wyodrębnia wspólną (krzyżującą się) część dwóch obiektów.
 • Part Cut.png Wycięcie: Wycina (odejmuje) jeden obiekt z drugiego.

Pomiary

Std Measure Menu.png Menu pomiary: umożliwia wykonywanie pomiarów liniowych i kątowych pomiędzy punktami, krawędziami i ścianami.

 • Part Measure Linear.svg Pomiar liniowy: pozwala na wykonywanie pomiarów wzdłuż linii.
 • Part Measure Angular.svg Pomiar kąta: pozwala na wykonywanie pomiarów nachylenia linii prostej.
 • Part Measure Refresh.svg Odnów pomiary: aktualizuje widok 3D, aby wyświetlić wszystkie utworzone pomiary.
 • Part Measure Clear All.svg Wyczyść wszystko: usuwa wszystkie pomiary.
 • Part Measure Toggle All.svg Przełacz widoczność: pokazuje lub ukrywa widoczność wszystkich pomiarów.
 • Part Measure Toggle 3d.svg Pokaż wybrane: narzędzie to przełącza widoczność pomiarów liniowych (kolor zielony) i kątowych (kolor niebieski).
 • Part Measure Toggle Delta.svg Przełącz deltę: narzędzie to przełącza widoczność pomiarów delta (kolor zielony).

Pozostałe narzędzia

Ustawienia

Koncepcje geometryczne OCCT

W terminologii OpenCasCade , rozróżniamy geometryczne prymitywy (primitives) i (topologiczne) kształty (shapes). Prymityw geometryczny może być punktem, prostą, okręgiem, płaszczyzną itp. lub trochę bardziej skomplikowanym typem jak krzywa czy powierzchnia. B-Spline. Kształt może być wierzchołkiem, krawędzią, przewodem (wire), ścianą, bryłą lub składać się z innych kształtów. Prymitywy geometryczne nie są stworzone w celu bezpośredniego wyświetlania w scenie 3D, a raczej do budowania geometrii dla kształtów. Na przykład, krawędź może być skonstruowana z linii lub z kawałka okręgu.

W celu podsumowania, powinniśmy powiedzieć, że prymitywy są "bezkształtnymi" klockami budującymi, kształtu są rzeczywistą geometrią zbudowaną na nich.

By uzyskać pełną listę, zapoznaj się z dokumentacją OCC i szukaj Geom_Geometry oraz TopoDS_Shape. Możesz tam także więcej przeczytać o różnicach pomiędzy obiektami geometrycznymi a kształtami. Proszę odnotować, że dokumentacja OCC niestety nie jest dostępna online (musisz ściągnąć archiwum) i celuje głównie w programistów, nie użytkowników końcowych. Ale miejmy nadzieję, że znajdziesz dość informacji by zacząć tutaj.

Typy geometryczne są aktualnie podzielone na dwie główne grupy: krzywe i powierzchnie. wychodząc z krzywych (prosta, okrąg, ...) możesz bezpośredni zbudować krawędź, wychodząc z powierzchni (płaszczyzna, walec, ...) może być zbudowana ściana. Np. geometryczny prymityw prostej jest nieograniczony, innymi słowy jest zdefiniowany przez wektor bazowy i wektor kierunku kiedy jego reprezentacja kształtu ograniczona jest przez punkty: początkowy o koncowy. i sześcian -- bryła -- może być stworzony z sześciu ograniczonych płaszczyzn.

Z krawędzi lub ściany można również powrócić do jej pierwotnego geometrycznego odpowiednika.

Zatem z kształtów można budować bardzo złożone części lub, odwrotnie, wyodrębniać wszystkie kształty podrzędne, z których składa się bardziej złożony kształt.

Part TopoShape relationships.svg

The "Part::TopoShape" jest obiektem geometrycznym, który jest widoczny na ekranie. Zasadniczo wszystkie Środowiska pracy wykorzystują te kształty TopoShapes wewnętrznie, aby budować i wyświetlać krawędzie, ściany i bryły.


Tworzenie skryptów

Zobacz również: skrypty dla detali

Główna sktuktura danych używana w module Part to BRep pochodzące z OpenCascade. Wszelkie treści i typy obiektów modułu Part są aktualnie dostępne przez skryptowanie w pythonie. Zawiera ono prymitywy geometryczne, jak Linia lub Okrąg (lub Łuk) i cały zakres TopoKształtów (TopoShapes), jak Wierzchołki, Krawędzie, Przewody, Ściany, Bryły lite i Złożenia. Dla każdego z tych obiektów, istnieje kilka metod tworzeni. Niektóre z nich, szczególnie TopoKształty, zaawansowane operacje jak unie/różnice/wycięcia są także dostępne. Eksploracja treści modułu Part, jest opisana szerzej na stronie Podstawy skryptowania we FreeCADzie.

The most basic object that can be created is a Part Feature, which has a simple DataPlacement property, and basic properties to define its color and appearance.

Another simple object used in 2D geometrical objects is Part Part2DObject, which is the base of Sketches, and most Draft elements.

Examples

By stworzyć prostą, włącz konsolę Pythona i wpisz:

import Part,PartGui 
doc=App.newDocument() 
l=Part.LineSegment()
l.StartPoint=(0.0,0.0,0.0)
l.EndPoint=(1.0,1.0,1.0)
doc.addObject("Part::Feature","Line").Shape=l.toShape() 
doc.recompute()

Przejdźmy przez przykład pythona, krok po kroku:

import Part,PartGui
doc=App.newDocument()

ładuje moduł Part i tworzy nowy dokument

l=Part.LineSegment()
l.StartPoint=(0.0,0.0,0.0)
l.EndPoint=(1.0,1.0,1.0)

Prosta jest aktualnie odcinkiem, stąd punkt startowy i końcowy.

doc.addObject("Part::Feature","Line").Shape=l.toShape()

To dodaje do dokumentu obiekt typu Part i przypisuje reprezentację kształtu odcinka do właściwości 'Shape' dodanego obiektu. Ważne jest zrozumienie, że tutaj używamy geometrycznych prymitywów (Part.line) do stworzenia z nich TopoKształtu (metoda toShape()). Tylko Kształty mogą być dodane do dokumentu. We FreeCADzie, geometryczne prymitywy są "strukturami budującymi" dla Kształtów.

doc.recompute()

Aktualizuje dokument. Także przygotowuje wizualizację nowej części.

Zauważ, że Prosta (Line) może być stworzona przez sprecyzowanie punktu startowego i końcowego bezpośrednio. Dla przykładu Part.Line(point1,point2) lub możemy stworzyć domyślną prostą ustawić jej właściwości później, jak zrobiliśmy tutaj.

Okrąg może być stworzony w podobny sposób:

import Part
doc = App.activeDocument()
c = Part.Circle() 
c.Radius=10.0 
f = doc.addObject("Part::Feature", "Circle")
f.Shape = c.toShape()
doc.recompute()

Zauważ znów, użyliśmy okręgu (geometryczny prymitiw) do stworzenia kształtu z niego. Oczywiście później możemy uzyskać dostęp do naszej konstrukcji, przez zrobienie:

s = f.Shape
e = s.Edges[0]
c = e.Curve

Tutaj wzieliśmy kształt naszego obiektu f, następnie pobraliśmy listę krawędzi, w tym przypadku będzie tylko jedna, bo zrobiliśmy cały kształt tylko z jednego okręgu, więc bierzemy tylko pierwszy element z listy Krawędzi (Edges list), i bierzemy jego Krzywą (Curve). Każda Krawędź ma Krzywą, która jest bazą dla prymitywu.

Przejdź do strony tworzenie skryptów danych topologicznych], jeśli chcesz wiedzieć więcej.

Poradniki