Difference between revisions of "Part Module/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "===Pomiary===")
(27 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 88: Line 88:
 
===Pomiary===
 
===Pomiary===
  
[[File:Std Measure Menu.png|64px]] [[Std Measure Menu|Measure]]: Allows linear and angular measurement between points, edges, and faces.
+
[[File:Std Measure Menu.png|64px]] [[Std Measure Menu|Menu pomiary]]: umożliwia wykonywanie pomiarów liniowych i kątowych pomiędzy punktami, krawędziami i ścianami.
  
* [[Image:Part_Measure_Linear.svg|32px]] [[Part_Measure_Linear|Measure Linear]] allows you to make linear measurements.
+
* [[Image:Part_Measure_Linear.svg|32px]] [[Part_Measure_Linear|Pomiar liniowy]]: pozwala na wykonywanie pomiarów wzdłuż linii.
* [[Image:Part_Measure_Angular.svg|32px]] [[Part_Measure_Angular|Measure Angular]] allows you to make angular measurements.
+
* [[Image:Part_Measure_Angular.svg|32px]] [[Part_Measure_Angular|Pomiar kąta]]: pozwala na wykonywanie pomiarów nachylenia linii prostej.
* [[Image:Part_Measure_Refresh.svg|32px]] [[Part_Measure_Refresh|Measure Refresh]] updates the measurements on screen.
+
* [[Image:Part_Measure_Refresh.svg|32px]] [[Part_Measure_Refresh|Odnów pomiary]]: aktualizuje widok 3D, aby wyświetlić wszystkie utworzone pomiary.
* [[Image:Part_Measure_Clear_All.svg|32px]] [[Part_Measure_Clear_All|Clear All]] Clears all measurements.
+
* [[Image:Part_Measure_Clear_All.svg|32px]] [[Part_Measure_Clear_All|Wyczyść wszystko]]: usuwa wszystkie pomiary.
* [[Image:Part_Measure_Toggle_All.svg|32px]] [[Part_Measure_Toggle_All|Toggle All]] shows or hides all measurements.
+
* [[Image:Part_Measure_Toggle_All.svg|32px]] [[Part_Measure_Toggle_All|Przełacz widoczność]]: pokazuje lub ukrywa widoczność wszystkich pomiarów.
* [[Image:Part_Measure_Toggle_3d.svg|32px]] [[Part_Measure_Toggle_3d|Toggle 3D]] shows or hides 3D measurements.
+
* [[Image:Part_Measure_Toggle_3d.svg|32px]] [[Part_Measure_Toggle_3d|Pokaż wybrane]]: narzędzie to przełącza widoczność pomiarów liniowych ''(kolor zielony)'' i kątowych ''(kolor niebieski)''.  
* [[Image:Part_Measure_Toggle_Delta.svg|32px]] [[Part_Measure_Toggle_Delta|Toggle Delta]] shows or hides delta measurements.
+
* [[Image:Part_Measure_Toggle_Delta.svg|32px]] [[Part_Measure_Toggle_Delta|Przełącz deltę]]: narzędzie to przełącza widoczność pomiarów delta ''(kolor zielony)''.
  
 
===Pozostałe narzędzia===
 
===Pozostałe narzędzia===
  
* [[Image:Part_Import.svg|32px]] [[Part Import|Import]]: This tool allows you to add a file *.IGES, *.STEP, *.BREP to the current document.
+
* [[Image:Part_Import.svg|32px]] [[Part Import|Importuj CAD]]: narzędzie to umożliwia dodanie pliku *.IGES, *.STEP, *.BREP do bieżącego dokumentu.
* [[Image:Part_Export.svg|32px]] [[Part Export|Export]]: This tool allows you to export a part object in a *.IGES, *.STEP, *.BREP file.
+
* [[Image:Part_Export.svg|32px]] [[Part Export|Eksport CAD]]: narzędzie to umożliwia eksport elementu do pliku *.IGES, *.STEP, *.BREP.
* [[File:Part_BoxSelection.svg|32px]] [[Part_BoxSelection|BoxSelection]]: add to the selection the faces of the shapes that are touches by the rectangular selection. {{Version|0.19}}
+
* [[File:Part_BoxSelection.svg|32px]] [[Part_BoxSelection|Pole wyboru]]: dodaj do zaznaczenia powierzchnie czołowe bryły, które są objęte zaznaczeniem prostokątnym.
* [[Image:Part_ShapeFromMesh.svg|32px]] [[Part ShapeFromMesh|Shape from Mesh]]: Creates a shape object from a mesh object.
+
* [[Image:Part_ShapeFromMesh.svg|32px]] [[Part ShapeFromMesh|Utwórz kształt z siatki]]: tworzy bryłę z obiektu siatki.
* [[File:Part_PointsFromMesh.svg|32px]] [[Part PointsFromMesh|Points from mesh]]: creates a shape object made of points from the mesh. {{Version|0.19}}
+
* [[File:Part_PointsFromMesh.svg|32px]] [[Part PointsFromMesh|Punkty z siatki]]: tworzy kształt obiektu utworzonego na podstawie punktów z siatki. {{Version|0.19}}
* [[Part_ConvertToSolid|Convert to solid]]: Converts a shape object to a solid object.
+
* [[Part_ConvertToSolid|Konwersja do bryły]]: konwertuje obiekt kształtu na bryłę.
* [[Part_ReverseShapes|Reverse shapes]]: Flips the normals of all faces of the selected object.
+
* [[Part_ReverseShapes|Odwróć kształty]]: przerzuca normale wszystkich powierzchni zaznaczonego obiektu.
  
* Create a copy:
+
* Wykonaj duplikat:
 
** [[Image:Part_SimpleCopy‎.svg|32px]] [[Part_SimpleCopy|Create simple copy]]: Creates a simple copy of the selected object.
 
** [[Image:Part_SimpleCopy‎.svg|32px]] [[Part_SimpleCopy|Create simple copy]]: Creates a simple copy of the selected object.
** [[File:Part_TransformedCopy.svg|32px]] [[Part_TransformedCopy|Create transformed copy]]: creates a transformed copy of the selected object. {{Version|0.19}}
+
** [[File:Part_TransformedCopy.svg|32px]] [[Part_TransformedCopy|Utwórz przekształconą kopię]]: tworzy przesuniętą kopię wybranego obiektu. {{Version|0.19}}
** [[File:Part_ElementCopy.svg|32px]] [[Part_ElementCopy|Create shape element copy]]: creates a copy from an element (vertex, edge, face) of the selected object. {{Version|0.19}}
+
** [[File:Part_ElementCopy.svg|32px]] [[Part_ElementCopy|Utworz kopię kształtu elementu]]: tworzy kopię z elementu ''(wierzchołka, krawędzi, ścianki)'' wybranego obiektu. {{Version|0.19}}
** [[Image:Part_RefineShape.svg|32px]] [[Part_RefineShape|Refine shape]]: Cleans faces by removing unnecessary lines.
+
** [[Image:Part_RefineShape.svg|32px]] [[Part_RefineShape|Udoskonal kształt]]: czyści ściany usuwając niepotrzebne linie.
  
* [[Image:Part_CheckGeometry.svg|32px]] [[Part CheckGeometry|Check geometry]]: Checks the geometry of selected objects for errors.
+
* [[Image:Part_CheckGeometry.svg|32px]] [[Part CheckGeometry|Analizuje geometrię ...]]: sprawdza geometrię wybranych obiektów pod kątem błędów.
  
 
==Ustawienia==
 
==Ustawienia==
Line 122: Line 122:
 
==Koncepcje geometryczne OCCT==
 
==Koncepcje geometryczne OCCT==
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
W terminologii OpenCascade rozróżniamy geometryczne prymitywy i kształty powierzchniowe. Geometryczny prymityw może być punktem, linią, okręgiem, płaszczyzną itp. lub nawet bardziej skomplikowanymi typami, takimi jak krzywa B-Spline lub powierzchnia. Kształt może być wierzchołkiem, krawędzią, obwodem, ścianą, bryłą lub składnikiem innych kształtów. Pierwotne elementy geometryczne nie są przeznaczone do bezpośredniego wyświetlania na scenie 3D, ale raczej do wykorzystania jako geometria konstrukcji kształtów. Na przykład, krawędź może być zbudowana z linii lub z fragmentu okręgu.
W terminologii OpenCasCade , rozróżniamy geometryczne prymitywy (primitives) i (topologiczne) kształty (shapes). Prymityw geometryczny może być punktem, prostą, okręgiem, płaszczyzną itp. lub trochę bardziej skomplikowanym typem jak krzywa czy powierzchnia. B-Spline. Kształt może być wierzchołkiem, krawędzią, przewodem (wire), ścianą, bryłą lub składać się z innych kształtów. Prymitywy geometryczne nie są stworzone w celu bezpośredniego wyświetlania w scenie 3D, a raczej do budowania geometrii dla kształtów. Na przykład, krawędź może być skonstruowana z linii lub z kawałka okręgu.
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
Podsumowując, prymitywy geometryczne to "bezkształtne" elementy konstrukcyjne, podczas gdy kształty topologiczne to realne obiekty na nich zbudowane.
W celu podsumowania, powinniśmy powiedzieć, że prymitywy "bezkształtnymi" klockami budującymi, kształtu są rzeczywistą geometrią zbudowaną na nich.
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
Kompletny wykaz wszystkich prymitywów i kształtów znajduje się w [http://www.opencascade.org/org/doc/ Dokumentacji OCC] ''(alternatywnie: [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1-1/classes.html sourcearchive.com])'', wyszukaj' '''"Geom_*" '''''(w odniesieniu do geometrycznych elementów pierwotnych)'' i''' "TopoDS_*" '''''(w odniesieniu do kształtów)''. Możesz też tam przeczytać o różnicach między nimi. Należy pamiętać, że oficjalna dokumentacja OCC nie jest dostępna online ''(należy pobrać archiwum)'' i jest skierowana głównie do programistów, a nie do użytkowników końcowych. Ale miejmy nadzieję, że znajdziesz tu wystarczająco dużo informacji, aby można było zacząć pracować dalej.
By uzyskać pełną listę, zapoznaj się z [http://www.opencascade.org/org/doc/ dokumentacją OCC] i szukaj Geom_Geometry oraz TopoDS_Shape. Możesz tam także więcej przeczytać o różnicach pomiędzy obiektami geometrycznymi a kształtami. Proszę odnotować, że dokumentacja OCC niestety nie jest dostępna online (musisz ściągnąć archiwum) i celuje głównie w programistów, nie użytkowników końcowych. Ale miejmy nadzieję, że znajdziesz dość informacji by zacząć tutaj.
 
</div>
 
  
Typy geometryczne są aktualnie podzielone na dwie główne grupy: krzywe i powierzchnie. wychodząc z krzywych (prosta, okrąg, ...) możesz bezpośredni zbudować krawędź, wychodząc z powierzchni (płaszczyzna, walec, ...) może być zbudowana ściana. Np. geometryczny prymityw prostej jest nieograniczony, innymi słowy jest zdefiniowany przez wektor bazowy i wektor kierunku kiedy jego reprezentacja kształtu ograniczona jest przez punkty: początkowy o koncowy. i sześcian -- bryła -- może być stworzony z sześciu ograniczonych płaszczyzn.
+
Typy geometryczne można podzielić na dwie główne grupy: krzywe i powierzchnie. Z krzywych ''(linii, okręgu, ...)'' można bezpośrednio zbudować krawędź, z powierzchni ''(płaszczyzna, cylinder, ...)'' można zbudować ścianę. Na przykład, pierwotna linia geometryczna jest nieograniczona, tzn. jest zdefiniowana wektorem bazowym i wektorem kierunku, podczas gdy jej reprezentacja kształtu musi być czymś ograniczonym np. przez punkt początkowy i końcowy. A kostka - bryła - może być utworzone przez sześć ograniczonych płaszczyzn.
  
 
Z krawędzi lub ściany można również powrócić do jej pierwotnego geometrycznego odpowiednika.
 
Z krawędzi lub ściany można również powrócić do jej pierwotnego geometrycznego odpowiednika.
Line 148: Line 142:
 
{{Emphasis|Zobacz również:}} [[Part scripting|skrypty dla detali]]
 
{{Emphasis|Zobacz również:}} [[Part scripting|skrypty dla detali]]
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
Główną strukturą danych wykorzystywaną w module Part jest typ danych [http://en.wikipedia.org/wiki/Boundary_representation BRep] z OpenCascade.
Główna sktuktura danych używana w module Part to [http://en.wikipedia.org/wiki/Boundary_representation BRep] pochodzące z OpenCascade.
+
Prawie cała zawartość i typy obiektów modułu Part są dostępne dla skryptów [[Python|Python]]. Obejmuje to geometryczne elementy pierwotne, takie jak linia i koło ''(lub łuk)'' oraz cały zakres kształtów '''TopoShapes''', takich jak wierzchołki, krawędzie, obwód, ścianki, bryły i związki. Dla każdego z tych obiektów istnieje kilka metod tworzenia, a dla niektórych z nich, zwłaszcza '''TopoShapes''', dostępne są również zaawansowane operacje, takie jak operacje logiczne suma/różnica/iloczyn. Poznaj informacje o zawartości modułu Part, jak opisano na stronie [[FreeCAD Scripting Basics|FreeCAD Scripting Basics]], aby uzyskać więcej informacji.
Wszelkie treści i typy obiektów modułu Part są aktualnie dostępne przez skryptowanie w pythonie. Zawiera ono prymitywy geometryczne, jak Linia lub Okrąg (lub Łuk) i cały zakres TopoKształtów (TopoShapes), jak Wierzchołki, Krawędzie, Przewody, Ściany, Bryły lite i Złożenia. Dla każdego z tych obiektów, istnieje kilka metod tworzeni. Niektóre z nich, szczególnie TopoKształty, zaawansowane operacje jak unie/różnice/wycięcia są także dostępne. Eksploracja treści modułu Part, jest opisana szerzej na stronie [[FreeCAD Scripting Basics/pl | Podstawy skryptowania we FreeCADzie]].
 
</div>
 
  
The most basic object that can be created is a [[Part Feature|Part Feature]], which has a simple {{PropertyData|Placement}} property, and basic properties to define its color and appearance.  
+
Najbardziej podstawowym obiektem, który można utworzyć jest [[Part Feature|Właściwość części]], który posiada prostą właściwość {{PropertyData|miejsce umieszczenia}}, oraz podstawowe cechy określające jego kolor i wygląd.  
  
Another simple object used in 2D geometrical objects is [[Part Part2DObject|Part Part2DObject]], which is the base of [[Sketcher Workbench|Sketches]], and most [[Draft Workbench|Draft elements]].
+
Innym prostym obiektem używanym w obiektach geometrycznych 2D jest[[Part Part2DObject|Part Part2DObject]], który jest podstawą [[Sketcher Workbench|szkicu]], oraz większości [[Draft Workbench|elementów robocztch]].
  
=== Examples ===
+
===Przykłady===
  
By stworzyć prostą, włącz konsolę Pythona i wpisz:
+
Aby utworzyć element '''linii''' przejdź do konsoli Pythona i wpisz:
  
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
Line 171: Line 163:
 
}}
 
}}
  
Przejdźmy przez przykład pythona, krok po kroku:
+
Prześledźmy powyższy przykład Pytona krok po kroku:
  
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
Line 178: Line 170:
 
}}
 
}}
  
ładuje moduł Part i tworzy nowy dokument
+
wczytuje Środowisko pracy Part i tworzy nowy dokument.
  
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
Line 186: Line 178:
 
}}
 
}}
  
Prosta jest aktualnie odcinkiem, stąd punkt startowy i końcowy.
+
Linia to w rzeczywistości odcinek, stąd punkt początkowy i końcowy.
  
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
Line 192: Line 184:
 
}}
 
}}
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
Dodaje to typ obiektu Part do dokumentu i przypisuje reprezentację kształtu segmentu linii do właściwości „Kształt” dodanego obiektu. Ważne jest, aby zrozumieć tutaj, że użyliśmy prymitywu geometrycznego ''(Part.LineSegment)'', aby utworzyć z niego '''TopoShape''' ''(metoda toShape ())''. Do dokumentu można dodawać tylko kształty. W programie FreeCAD prymitywy geometrii używane jako '''„konstrukcje budowlane”''' dla kształtów.
To dodaje do dokumentu obiekt typu Part i przypisuje reprezentację kształtu odcinka do właściwości 'Shape' dodanego obiektu. Ważne jest zrozumienie, że tutaj używamy geometrycznych prymitywów (Part.line) do stworzenia z nich TopoKształtu (metoda toShape()). Tylko Kształty mogą być dodane do dokumentu. We FreeCADzie, geometryczne prymitywy są "strukturami budującymi" dla Kształtów.
 
</div>
 
  
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
Line 200: Line 190:
 
}}
 
}}
  
Aktualizuje dokument. Także przygotowuje wizualizację nowej części.
+
Aktualizuje dokument. Także przygotowuje wizualizację nowego obiektu części.
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
Zauważ, że segment linii może być utworzony poprzez określenie jego punktu początkowego i końcowego bezpośrednio w konstruktorze, na przykład Part.LineSegment(point1,point2). Możemy też utworzyć linię domyślną i ustawić jej właściwości później, tak jak zrobiliśmy to tutaj.
Zauważ, że Prosta (Line) może być stworzona przez sprecyzowanie punktu startowego i końcowego bezpośrednio. Dla przykładu Part.Line(point1,point2) lub możemy stworzyć domyślną prostą ustawić jej właściwości później, jak zrobiliśmy tutaj.
 
</div>
 
  
 
Okrąg może być stworzony w podobny sposób:
 
Okrąg może być stworzony w podobny sposób:
Line 218: Line 206:
 
}}
 
}}
  
Zauważ znów, użyliśmy okręgu (geometryczny prymitiw) do stworzenia kształtu z niego. Oczywiście później możemy uzyskać dostęp do naszej konstrukcji, przez zrobienie:
+
Zauważ ponownie, użyliśmy okręgu ''(geometria prymitywna)'' do skonstruowania z niego kształtu. Oczywiście nadal możemy uzyskać dostęp do naszej geometrii konstrukcyjnej później, wykonując to zadanie:
  
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
Line 226: Line 214:
 
}}
 
}}
  
Tutaj wzieliśmy kształt naszego obiektu f, następnie pobraliśmy listę krawędzi, w tym przypadku będzie tylko jedna, bo zrobiliśmy cały kształt tylko z jednego okręgu, więc bierzemy tylko pierwszy element z listy Krawędzi (Edges list), i bierzemy jego Krzywą (Curve). Każda Krawędź ma Krzywą, która jest bazą dla prymitywu.
+
Tutaj przyjmujemy kształt naszego obiektu f, następnie bierzemy jego listę krawędzi. W tym przypadku będzie tylko jedna, ponieważ wykonaliśmy cały kształt z jednego okręgu, więc bierzemy tylko pierwszą pozycję z listy krawędzi i pobieramy jej krzywą. Każda krawędź ma krzywą, która jest geometrią pierwotną, na której się opiera.
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
Przejdź do strony [[Topological data scripting/pl|tworzenie skryptów danych topologicznych]], jeśli chcesz wiedzieć więcej.
Przejdź do strony [[Topological data scripting/pl|tworzenie skryptów danych topologicznych]]], jeśli chcesz wiedzieć więcej.
 
</div>
 
  
 
==Poradniki==
 
==Poradniki==

Revision as of 18:14, 17 November 2019

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語

Workbench Part.svg

Wprowadzenie

Funkcje modelowania brył w FreeCAD są oparte na jądrze(OCCT) Open Cascade Technology, profesjonalnym systemie CAD, który oferuje możliwość zaawansowanego tworzenia i manipulacji geometrii 3D.
Środowisko pracy Part jest warstwą umieszczoną nad bibliotekami OCCT, która daje użytkownikowi dostęp do geometrycznych prymitywów i funkcji OCCT. Zasadniczo wszystkie funkcje rysowania 2D i 3D w każdym Środowisku roboczym (Draft, Sketcher, PartDesign, etc.), są oparte na tych funkcjach, które zostały zaprezentowane przez Part Workbench. Dlatego też Środowisko pracy Part jest uważane za kluczowy komponent umiejętności modelowania programu FreeCAD.

Obiekty stworzone przy użyciu Środowiska pracy Part są stosunkowo proste. Są przeznaczone do używania z operacjami typu logicznego (łączenia i cięcia) w celu budowania bardziej złożonych kształtów. Ten wzorzec modelowania znany jest jakoStereometria konstrukcyjna (CSG) i była to tradycyjna metodologia stosowana we wczesnych systemach CAD. Z drugiej strony PartDesign zapewnia bardziej nowoczesny cykl roboczy służący konstruowaniu kształtów: wykorzystuje parametrycznie zdefiniowany szkic, który jest wytłaczany w celu utworzenia podstawowej bryły, która następnie jest modyfikowana przez przekształcenia parametryczne (edycja cech), aż do uzyskania ostatecznego obiektu.

Obiekty części są bardziej złożone niż obiekty siatkowe utworzone przy użyciu Środowiska pracy Mesh, ponieważ pozwalają one na bardziej zaawansowane operacje, takie jak spójne operacje logiczne, historia modyfikacji i właściwości parametryczne.

Part example.jpg

Part Workbench relationships.svg

Środowisko pracy Part jest podstawową warstwą, która udostępnia funkcje rysowania OCCT dla każdego Środowiska pracy w programie FreeCAD.


Narzędzia

Wszystkie narzędzia zostały umieszczone w menu głównym Środowiska pracy Part.

Prymitywy

Są to narzędzia do tworzenia obiektów o charakterze pierwotnym/elementarnym.

Modyfikowanie obiektów

Są to narzędzia do modyfikacji istniejących obiektów. Pozwalają one na wybór obiektu, który chcesz zmodyfikować.

 • Part CompOffsetTools.png Narzędzie do odsunięcia ...:
  • Part Offset.png 3D Offset: konstruuje kształt równoległy w pewnej odległości od oryginału.
  • Part Offset2D.png 2D Offset: konstruuje rzut równoległy w pewnej odległości od oryginału lub powiększa / zmniejsza powierzchnię płaską.
 • Part ProjectionOnSurface.png Projekcja na powierzchni: Wysunięcie logo, tekstu lub dowolnej ścianki, obszaru zamkniętego, krawędzi na powierzchni. Za pomocą występu/wysunięcia można stworzyć bryłę lub obszar zamknięty.
 • Part Booleans.png Operacje logiczne: wykonuje operacje z użyciem funkcji logicznych na obiektach.
 • Part Union.png Łączenie: zespaja (dodaje) dwa obieky.
 • Part Common.png Część wspólna: wyodrębnia wspólną (krzyżującą się) część dwóch obiektów.
 • Part Cut.png Wycięcie: Wycina (odejmuje) jeden obiekt z drugiego.

Pomiary

Std Measure Menu.png Menu pomiary: umożliwia wykonywanie pomiarów liniowych i kątowych pomiędzy punktami, krawędziami i ścianami.

 • Part Measure Linear.svg Pomiar liniowy: pozwala na wykonywanie pomiarów wzdłuż linii.
 • Part Measure Angular.svg Pomiar kąta: pozwala na wykonywanie pomiarów nachylenia linii prostej.
 • Part Measure Refresh.svg Odnów pomiary: aktualizuje widok 3D, aby wyświetlić wszystkie utworzone pomiary.
 • Part Measure Clear All.svg Wyczyść wszystko: usuwa wszystkie pomiary.
 • Part Measure Toggle All.svg Przełacz widoczność: pokazuje lub ukrywa widoczność wszystkich pomiarów.
 • Part Measure Toggle 3d.svg Pokaż wybrane: narzędzie to przełącza widoczność pomiarów liniowych (kolor zielony) i kątowych (kolor niebieski).
 • Part Measure Toggle Delta.svg Przełącz deltę: narzędzie to przełącza widoczność pomiarów delta (kolor zielony).

Pozostałe narzędzia

Ustawienia

Koncepcje geometryczne OCCT

W terminologii OpenCascade rozróżniamy geometryczne prymitywy i kształty powierzchniowe. Geometryczny prymityw może być punktem, linią, okręgiem, płaszczyzną itp. lub nawet bardziej skomplikowanymi typami, takimi jak krzywa B-Spline lub powierzchnia. Kształt może być wierzchołkiem, krawędzią, obwodem, ścianą, bryłą lub składnikiem innych kształtów. Pierwotne elementy geometryczne nie są przeznaczone do bezpośredniego wyświetlania na scenie 3D, ale raczej do wykorzystania jako geometria konstrukcji kształtów. Na przykład, krawędź może być zbudowana z linii lub z fragmentu okręgu.

Podsumowując, prymitywy geometryczne to "bezkształtne" elementy konstrukcyjne, podczas gdy kształty topologiczne to realne obiekty na nich zbudowane.

Kompletny wykaz wszystkich prymitywów i kształtów znajduje się w Dokumentacji OCC (alternatywnie: sourcearchive.com), wyszukaj' "Geom_*" (w odniesieniu do geometrycznych elementów pierwotnych) i "TopoDS_*" (w odniesieniu do kształtów). Możesz też tam przeczytać o różnicach między nimi. Należy pamiętać, że oficjalna dokumentacja OCC nie jest dostępna online (należy pobrać archiwum) i jest skierowana głównie do programistów, a nie do użytkowników końcowych. Ale miejmy nadzieję, że znajdziesz tu wystarczająco dużo informacji, aby można było zacząć pracować dalej.

Typy geometryczne można podzielić na dwie główne grupy: krzywe i powierzchnie. Z krzywych (linii, okręgu, ...) można bezpośrednio zbudować krawędź, z powierzchni (płaszczyzna, cylinder, ...) można zbudować ścianę. Na przykład, pierwotna linia geometryczna jest nieograniczona, tzn. jest zdefiniowana wektorem bazowym i wektorem kierunku, podczas gdy jej reprezentacja kształtu musi być czymś ograniczonym np. przez punkt początkowy i końcowy. A kostka - bryła - może być utworzone przez sześć ograniczonych płaszczyzn.

Z krawędzi lub ściany można również powrócić do jej pierwotnego geometrycznego odpowiednika.

Zatem z kształtów można budować bardzo złożone części lub, odwrotnie, wyodrębniać wszystkie kształty podrzędne, z których składa się bardziej złożony kształt.

Part TopoShape relationships.svg

The "Part::TopoShape" jest obiektem geometrycznym, który jest widoczny na ekranie. Zasadniczo wszystkie Środowiska pracy wykorzystują te kształty TopoShapes wewnętrznie, aby budować i wyświetlać krawędzie, ściany i bryły.


Tworzenie skryptów

Zobacz również: skrypty dla detali

Główną strukturą danych wykorzystywaną w module Part jest typ danych BRep z OpenCascade. Prawie cała zawartość i typy obiektów modułu Part są dostępne dla skryptów Python. Obejmuje to geometryczne elementy pierwotne, takie jak linia i koło (lub łuk) oraz cały zakres kształtów TopoShapes, takich jak wierzchołki, krawędzie, obwód, ścianki, bryły i związki. Dla każdego z tych obiektów istnieje kilka metod tworzenia, a dla niektórych z nich, zwłaszcza TopoShapes, dostępne są również zaawansowane operacje, takie jak operacje logiczne suma/różnica/iloczyn. Poznaj informacje o zawartości modułu Part, jak opisano na stronie FreeCAD Scripting Basics, aby uzyskać więcej informacji.

Najbardziej podstawowym obiektem, który można utworzyć jest Właściwość części, który posiada prostą właściwość Datamiejsce umieszczenia, oraz podstawowe cechy określające jego kolor i wygląd.

Innym prostym obiektem używanym w obiektach geometrycznych 2D jestPart Part2DObject, który jest podstawą szkicu, oraz większości elementów robocztch.

Przykłady

Aby utworzyć element linii przejdź do konsoli Pythona i wpisz:

import Part,PartGui 
doc=App.newDocument() 
l=Part.LineSegment()
l.StartPoint=(0.0,0.0,0.0)
l.EndPoint=(1.0,1.0,1.0)
doc.addObject("Part::Feature","Line").Shape=l.toShape() 
doc.recompute()

Prześledźmy powyższy przykład Pytona krok po kroku:

import Part,PartGui
doc=App.newDocument()

wczytuje Środowisko pracy Part i tworzy nowy dokument.

l=Part.LineSegment()
l.StartPoint=(0.0,0.0,0.0)
l.EndPoint=(1.0,1.0,1.0)

Linia to w rzeczywistości odcinek, stąd punkt początkowy i końcowy.

doc.addObject("Part::Feature","Line").Shape=l.toShape()

Dodaje to typ obiektu Part do dokumentu i przypisuje reprezentację kształtu segmentu linii do właściwości „Kształt” dodanego obiektu. Ważne jest, aby zrozumieć tutaj, że użyliśmy prymitywu geometrycznego (Part.LineSegment), aby utworzyć z niego TopoShape (metoda toShape ()). Do dokumentu można dodawać tylko kształty. W programie FreeCAD prymitywy geometrii są używane jako „konstrukcje budowlane” dla kształtów.

doc.recompute()

Aktualizuje dokument. Także przygotowuje wizualizację nowego obiektu części.

Zauważ, że segment linii może być utworzony poprzez określenie jego punktu początkowego i końcowego bezpośrednio w konstruktorze, na przykład Part.LineSegment(point1,point2). Możemy też utworzyć linię domyślną i ustawić jej właściwości później, tak jak zrobiliśmy to tutaj.

Okrąg może być stworzony w podobny sposób:

import Part
doc = App.activeDocument()
c = Part.Circle() 
c.Radius=10.0 
f = doc.addObject("Part::Feature", "Circle")
f.Shape = c.toShape()
doc.recompute()

Zauważ ponownie, użyliśmy okręgu (geometria prymitywna) do skonstruowania z niego kształtu. Oczywiście nadal możemy uzyskać dostęp do naszej geometrii konstrukcyjnej później, wykonując to zadanie:

s = f.Shape
e = s.Edges[0]
c = e.Curve

Tutaj przyjmujemy kształt naszego obiektu f, następnie bierzemy jego listę krawędzi. W tym przypadku będzie tylko jedna, ponieważ wykonaliśmy cały kształt z jednego okręgu, więc bierzemy tylko pierwszą pozycję z listy krawędzi i pobieramy jej krzywą. Każda krawędź ma krzywą, która jest geometrią pierwotną, na której się opiera.

Przejdź do strony tworzenie skryptów danych topologicznych, jeśli chcesz wiedzieć więcej.

Poradniki