Modul Díl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 19:14, 6 October 2019 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語

Workbench Part.svg

CAD možnosti FreeCADu jsou založeny na jádře OpenCasCade. Modul Díl umožňuje FreeCADu přístup a používání objektů a funkcí OpenCasCade. OpenCascade je profesionální CAD jádro, jehož vlastnosti umožňují pokročilou manipulaci s 3D konstrukcemi a objekty. Objekty Díl, narozdíl od objektů Modulu Síť, jsou mnohem komplexnější a proto umožňují mnohem dokonalejší operace, jako jsou logické boolean operace, modifikace historie a parametrické chování.

The objects created with the Part Workbench are relatively simple; they are intended to be used with boolean operations (unions and cuts) in order to build more complex shapes. This modelling paradigm is known as the constructive solid geometry (CSG) workflow, and it was the traditional methodology used in early CAD systems. On the other hand, the PartDesign Workbench provides a more modern workflow to constructing shapes: it uses a parametrically defined sketch, that is extruded to form a basic solid body, which is then modified by parametric transformations (feature editing), until the final object is obtained.

Part objects are more complex than mesh objects created with the Mesh Workbench, as they permit more advanced operations like coherent boolean operations, modifications history, and parametric behaviour.

Part example.jpg

Part Workbench relationships.svg

The Part Workbench is the basic layer that exposes the OCCT drawing functions to all workbenches in FreeCAD


Nástroje

Nástroje modulu Díl jsou všechny umístěny v menu Díl, který se zobrazí když natáhnete modul Díl.

Primitives

These are tools for creating primitive objects.

 • Part Box.png Box: Draws a box by specifying its dimensions
 • Part Cylinder.png Cylinder: Draws a cylinder by specifying its dimensions
 • Part Sphere.png Sphere: Draws a sphere by specifying its dimensions
 • Part Cone.png Cone: Draws a cone by specifying its dimensions
 • Part Torus.png Torus: Draws a torus (ring) by specifying its dimensions
 • Part CreatePrimitives.png CreatePrimitives: A tool to create various parametric geometric primitives
 • Part Shapebuilder.png Shapebuilder: A tool to create more complex shapes from various parametric geometric primitives

Modifying objects

These are tools for modifying existing objects. They will allow you to choose which object to modify.

 • Part Extrude.png Extrude: Extrudes planar faces of an object
 • Part Revolve.png Revolve: Creates a solid by revolving another object (not solid) around an axis
 • Part Mirror.png Mirror: Mirrors the selected object on a given mirror plane
 • Part Fillet.png Fillet: Fillets (rounds) edges of an object
 • Part Chamfer.png Chamfer: Chamfers edges of an object
 • Part RuledSurface.png Ruled Surface:
 • Part Loft.png Loft: Lofts from one profile to another
 • Part Sweep.png Sweep: Sweeps one or more profiles along a path
 • Part Thickness.png Thickness: Hollows out a solid, leaving openings next to select faces.
 • Part Booleans.png Booleans: Performs boolean operations on objects
 • Part Union.png Union: Fuses (unions) two objects
 • Part Common.png Common: Extracts the common (intersection) part of two objects
 • Part Cut.png Cut: Cuts (subtracts) one object from another

Measure

Std Measure Menu.png Measure: Allows linear and angular measurement between points, edges, and faces.

Other tools

Preferences

Vysvětlení pojmů

V terminologii OpenCasCade odlišujeme geometrické primitivy a (topologické) tvary. Geometrický primitiv může být bod, linka, kružnice, rovina atd. nebo i komplexnější typy jako je B-Spline (aproximační) křivka nebo plocha. Topologický tvar může být vrchol, hrana, drát, povrch, těleso nebo složenina z jiných tvarů. Geometrické primitivy nejsou určeny k přímému zobrazení ve 3D zobrazení, ale hlavně k použití jako stavební prvek pro 3D tvary. Například hrana může být zkonstruována z linky nebo z části kružnice.

Souhrnně se dá říct, že geometrické primitivy jsou "beztvaré" stavební bloky. A tvary jsou prostorové konstrukce na prvcích vystavěné.

Jejich kompletní seznam je na OCC documentation (Alternativně: sourcearchive.com) a hledání textů Geom_* (pro geometrické primitivy) a TopoDS_* (pro tvary). Můžete se tam také dočíst o rozdílech mezi geometrickými primitivy a tvary. Všimněte si také, prosím, že naneštěstí oficiální OCC dokumentace není dostupná online (musíte si stáhnout archiv) a je hlavně určena pro programátory a ne pro koncové uživatele. Ale pro začátek naštěstí najdete dost informací zde.

Geometrické typy mohou být rozděleny do dvou hlavních skupin: linky a povrchy. Nad linkami (přímka, kružnice,...) můžete přímo budovat hrany, na plochách (rovina, válec, ...) zase povrchy. Například základní přímka je nekonečná, tj. je definována základním vektorem a směrovým vektorem, zatímco jeho tvarová reprezentace musí být nějak omezena počátečním a koncovým bodem. A kvádr -- těleso -- může být vytvořeno šesti omezenými rovinami.

Z hran nebo povrchů se můžete také vrátit k jeho původním geometrickým primitivům.

Tudíž, z tvarů můžete stavět velmi komplexní díly nebo opačně odebírat všechny poddíly pro vytváření ještě komplexnějších dílů.

Skriptování

See also: Part scripting

Hlavní datová struktura použitá v modulu Díl je datový typ

BRep z OpenCascade.

Téměř celý obsah a objektové typy modulu Díl jsou dostupné skriptování v Pythonu. Zahrnuje to geometrické primitivy, jako jsou Linky, Kružnice (nebo Úhly) a celá oblast TopoTvarů, jako jsou Vrcholy, Hrany, Dráty, Plochy, Tělesa a Složeniny. Pro každý z těchto objektů existuje několik metod pro jejich vytváření a pro některé z nich, zvláště pro TopoTvary, jsou dostupné rozšířené operace jako logické sjednocení/rozdíly/průniky. Projděte si obsah modulu Díl jak je popsán na stránce FreeCAD Scripting Basics abyste jej lépe pochopili.

The most basic object that can be created is a Part Feature, which has a simple DataPlacement property, and basic properties to define its color and appearance.

Another simple object used in 2D geometrical objects is Part Part2DObject, which is the base of Sketches, and most Draft elements.

Příklady

Pro vytvoření přímkového elementu přepněte do konzoly Pythonu a zapište:

import Part,PartGui 
doc=App.newDocument() 
l=Part.LineSegment()
l.StartPoint=(0.0,0.0,0.0)
l.EndPoint=(1.0,1.0,1.0)
doc.addObject("Part::Feature","Line").Shape=l.toShape() 
doc.recompute()

Projděme si výše uvedený příklad v Pythonu krok po kroku:

import Part,PartGui
doc=App.newDocument()

natáhne modul Díl (Part) a vytvoří nový dokument

l=Part.LineSegment()
l.StartPoint=(0.0,0.0,0.0)
l.EndPoint=(1.0,1.0,1.0)

přímka je ve skutečnosti přímkový segment, proto má počáteční a koncový bod.

doc.addObject("Part::Feature","Line").Shape=l.toShape()

Přidá do dokumentu objektový typ Díl (Part) a přiřadí přidanému objektu reprezentaci tvaru přímkového segmentu do vlastnosti 'Tvar' (Shape). Zde je důležité pochopit, že jsme použili geometrický primitiv (Přímka - Part.Line) k vytvoření TopoTvaru ( metoda toShape() ). Do dokumentu mohou být přidávány pouze tvary. Ve FreeCADu jsou geometrické primitivy používány jako "stavební struktury" pro Tvary.

doc.recompute()

Aktualizuje dokument. Také připravuje vizuální reprezentaci nového dílu.

Všimněte si také, že přímka může být vytvořena přímo zadáním jejího počátečního a koncového bodu v konstruktoru, např. Part.Line(point1,point2) nebo můžeme vytořit obecnou přímku a pak jí dodatečně přiřadit vlastnosti, jako jsme to udělali zde.

Kružnice může být vytvořena podobně:

import Part
doc = App.activeDocument()
c = Part.Circle() 
c.Radius=10.0 
f = doc.addObject("Part::Feature", "Circle")
f.Shape = c.toShape()
doc.recompute()

Znovu si všimněte, že jsme použili kružnici (geometrický primitiv) ke konstrukci tvaru nad ní. Samozřejmě stále zůstává přístup ke geometrii konstrukce, zadáním:

s = f.Shape
e = s.Edges[0]
c = e.Curve

Zde si vezmeme tvar(Shape) našeho objektu f, potom si z něho vezmeme seznam hran. V tomto případě to bude jen jedna hrana, protože celý tvar děláme z jedné kružnicem a proto si vezmeme ze seznamu pouze první hranu a z ní její přímku. Každá hrana má přímku, což je geometrický primitiv, na kterém je hrana založena.

Chcete-li vědět více jděte na stránku Topological data scripting.

Tutorials

Arrow-left.svg Pracovní plocha Sít Předchozí:
Další: Modul Výkres Arrow-right.svg