Revision history of "Object API/pl"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 15:40, 8 June 2021Kaktus talk contribs 2,306 bytes +47 Created page with "{{APIProperty|Content|Reprezentacja XML właściwości obiektu.}} {{APIProperty|Label|Pobiera/ustawia etykietę obiektu. Łańcuch może być typu unicode.}} {{APIProperty|Nam..."
  • curprev 15:29, 8 June 2021Kaktus talk contribs 2,259 bytes +17 Created page with "Jako parametryczne, obiekty dokumentów FreeCAD mogą mieć wiele dodatkowych właściwości, ale te są podstawowe, obecne w każdym obiekcie dokumentu FreeCAD. Obiekty mogą..."
  • curprev 15:28, 8 June 2021Kaktus talk contribs 2,242 bytes +2,242 Created page with "{{VeryImportantMessage|''(Październik 2019)'' Nie edytuj tych stron. Informacje są niekompletne i nieaktualne. Najnowsze API można znaleźć w [https://www.freecadweb.org/a..."