Skrypty siatek

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:30, 16 January 2022 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎română • ‎日本語
(listopad 2018 r.) Informacje te mogą być niekompletne i nieaktualne. Najnowsze API - patrz dokumentacja API generowana automatycznie.

Obiektami Siatek można manipulować poprzez dodawanie nowych elementów, usuwanie elementów, importowanie z pliku STL, przekształcanie siatki i wiele więcej. Dla pełnego przeglądu tego, co można zrobić zobacz także dokumentację środowiska pracy Siatka. Obiekt siatki nie może być dodany bezpośrednio do istniejącego dokumentu. Dlatego dokument musi tworzyć obiekt z klasą właściwości, która obsługuje siatki. Przykład:

m = Mesh.Mesh()
... # Operowanie siatką
d = FreeCAD.activeDocument() # Uzyskaj dostęp do aktywnego dokumentu
f = d.addObject("Mesh::Feature", "Mesh") # Utwórz cechę siatki
f.Mesh = m # Przypisanie obiektu siatki do właściwości wewnętrznej
d.recompute()


Method.png addFacet(Facet)

Description: Dodaje wielokąt do siatki

Returns:

Method.png addFacets(list)

Description: Dodaje listę wielokątów do siatki

Returns:

Method.png addMesh(Mesh)

Description: Łączy tą siatkę z inną siatką.

Returns:

Method.png clear( )

Description: Oczyszcza siatkę

Returns:

Method.png coarsen( )

Description: Zmniejsza gęstość siatki

Returns:

Method.png collapseEdge(Edge)

Description: Usuwa krawędź i oba wielokąt, które dzielą tę krawędź

Returns:

Method.png collapseFacet(Facet)

Description: Usuwa wielokąt z siatki

Returns:

Method.png collapseFacets(list)

Description: Usuwa listę wielokątów z siatki

Returns:

Method.png copy( )

Description: Tworzy kopię siatki

Returns: obiekt siatki

Method.png countComponents( )

Description: Uzyskaj liczbę obszarów niezależnych topologicznie

Returns: integer

Method.png countNonUniformOrientedFacets( )

Description: Uzyskaj liczbę nieprawidłowo zorientowanych elementów.

Returns: integer

Method.png countSegments( )

Description: Podaj liczbę segmentów, która może być również równa 0

Returns: integer

Method.png crossSections( )

Description: Uzyskaj przekroje siatki poprzez różne płaszczyzny

Returns:

Method.png difference(Mesh)

Description: Różnica pomiędzy bieżącym a podanym obiektem siatki.

Returns:

Method.png fillupHoles( )

Description: Otwory do wypełniania

Returns:

Method.png fixDeformations( )

Description: Napraw zdeformowane wielokąty

Returns:

Method.png fixDegenerations( )

Description: Usuń zniekształcone wielokąty

Returns:

Method.png fixIndices( )

Description: Napraw wszystkie nieprawidłowe indeksy

Returns:

Method.png fixSelfIntersections( )

Description: Napraw samoprzecięcia

Returns:

Method.png flipNormals( )

Description: Odwróć wektory normalne

Returns:

Method.png foraminate( )

Description: Uzyskaj listę indeksów wielokątów i punktów przecięcia

Returns:

Method.png getPlanes( )

Description: Pobierz wszystkie płaszczyzny siatki jako segmenty. W najgorszym przypadku każdy trójkąt może być traktowany jako pojedyncza płaszczyzna, jeśli żaden z jego sąsiadów nie jest współpłaszczyznowy.

Returns:

Method.png getSegment(Uzyskaj listę indeksów wielokątów opisujących dany segment)

Description:

Returns: {{{4}}}

Method.png getSeparateComponents( )

Description: Zwraca listę zawierającą różne komponenty (wydzielone obszary) siatki jako oddzielne siatki.

Returns: lista

Method.png harmonizeNormals( )

Description: Dostosuj niewłaściwie zorientowane wielokąty

Returns:

Method.png hasNonManifolds( )

Description: Sprawdź, czy siatka ma elementy typu non-manifolds

Returns: boolean

Method.png hasNonUniformOrientedFacets( )

Description: Sprawdza czy siatka ma wielokąty o niespójnej orientacji

Returns:

Method.png hasSelfIntersections( )

Description: Sprawdź, czy siatka przecina samą siebie

Returns:

Method.png inner( )

Description: Pobierz część wewnątrz przecięcia

Returns:

Method.png insertVertex(Vertex)

Description: Wstawia wierzchołek do wielokąta

Returns:

Method.png intersect(Mesh)

Description: Przecięcie tego i podanego obiektu siatki

Returns:

Method.png isSolid( )

Description: Sprawdź, czy siatka jest bryłą

Returns:

Method.png meshFromSegment( )

Description: Tworzenie siatki z segmentu

Returns:

Method.png nearestFacetOnRay(tuple, tuple)

Description: Uzyskaj indeks i punkt przecięcia najbliższej półprostej. Pierwszym parametrem jest krotka trzech zmiennych określająca punkt bazowy półprostej, drugim parametrem jest krotka trzech zmiennych określająca kierunek. Wynikiem jest słownik z indeksem i punktem przecięcia lub pusty słownik, jeśli nie ma przecięcia

Returns: dictionary

Method.png offset(float)

Description: Przesuń punkt wzdłuż ich normalnych

Returns:

Method.png offsetSpecial(float)

Description: Przesuń punkt wzdłuż ich normalnych

Returns:

Method.png optimizeEdges( )

Description: Zoptymalizuj krawędzie, aby uzyskać ładniejsze wielokąty

Returns:

Method.png optimizeTopology( )

Description: Zoptymalizuj krawędzie, aby uzyskać ładniejsze wielokąty

Returns:

Method.png outer( )

Description: Pobierz część poza przecięciem

Returns:

Method.png printInfo( )

Description: Uzyskaj szczegółowe informacje na temat siatki

Returns:

Method.png read( )

Description: Wczytaj obiekt siatki z pliku.

Returns:

Method.png refine( )

Description: Dopracuj siatkę

Returns:

Method.png removeComponents(integer)

Description: Usuń elementy o liczbie wielokątów mniejszej lub równej podanej liczbie

Returns:

Method.png removeDuplicatedFacets( )

Description: Usuń zduplikowane wielokąty

Returns:

Method.png removeDuplicatedPoints( )

Description: Usuń zduplikowane punkty

Returns:

Method.png removeFacets(list)

Description: Usuń listę indeksów wielokątów z siatki

Returns:

Method.png removeFoldsOnSurface( )

Description: Usunąć fałdy na powierzchniach

Returns:

Method.png removeNonManifolds( )

Description: Usuń elementy typu non-manifolds

Returns:

Method.png rotate( )

Description: Zastosuj obrót do siatki

Returns:

Method.png setPoint(int, Vector)

Description: Ustawia punkt o indeksie

Returns:

Method.png smooth( )

Description: Wygładzić siatkę

Returns:

Method.png snapVertex( )

Description: Wstaw nowy wielokąt na granicy

Returns:

Method.png splitEdge( )

Description: Podział krawędzi

Returns:

Method.png splitEdges( )

Description: Podział wszystkich krawędzi

Returns:

Method.png splitFacet( )

Description: Podział wielokątów

Returns:

Method.png swapEdge( )

Description: Zamień wspólną krawędź z sąsiadem

Returns:

Method.png transform( )

Description: Zastosuj transformację do siatki

Returns:

Method.png transformToEigen( )

Description: Przekształć siatkę w jej bazę własną

Returns:

Method.png translate(Vector)

Description: Zastosuj przesunięcie do siatki

Returns:

Method.png unite(Mesh)

Description: Połączenie pomiędzy obecnym a podanym obiektem siatki

Returns:

Method.png write(string)

Description: Zapisz obiekt siatki do pliku

Returns:

Method.png writeInventor( )

Description: Zapisz siatkę w formacie OpenInventor do łańcucha znaków

Returns: a string

Property.png Area

Returns: Obszar obiektu siatki

Property.png CountFacets

Returns: Liczba wielokątów obiektu siatki

Property.png CountPoints

Returns: Liczba wierzchołków obiektu siatki

Property.png Facets

Returns: Zbiór wielokątów. Za pomocą tego atrybutu można uzyskać dostęp do wielokątów siatki: for f in mesh.Facets: print f. Facet.Points jest listą krotek współrzędnych dla wierzchołków. Facet.PointIndices jest listą indeksów dla wierzchołków wielokątów. UWAGA! Przechowuj Wielokąty w zmiennej lokalnej, ponieważ jest ona generowana w locie, za każdym razem gdy jest dostępna

Property.png Points

Returns: Kolekcja punktów siatki; Dzięki temu atrybutowi można uzyskać dostęp do punktów siatki: for p in mesh.Points: print p.x, p.y, p.z,p.Index.UWAGA! przechowuj Punkty w zmiennej lokalnej, ponieważ jest ona generowana w locie, przy każdym dostępie

Property.png Topology

Returns: Punkty i indeksy wierzchołków jako krotki. Topology[0] jest listą wszystkich wierzchołków. Każdy z nich jest krotką 3 współrzędnych. Topology[1] jest listą wszystkich wielokątów. Każdy z nich jest listą indeksów wierzchołków w Topology[0] UWAGA! przechowuj Topology w zmiennej lokalnej, ponieważ jest ona generowana w locie, za każdym razem, gdy jest dostępna.

Property.png Volume

Returns: objętość obiektu siatki

Property.png BoundBox

Returns: Ramka ograniczająca obiektu

Property.png Matrix

Returns: Aktualna transformacja obiektu jako macierz

Property.png Placement

Returns: Aktualne przekształcenie obiektu jako umieszczenie