Difference between revisions of "Mesh API/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Skrypty siatek")
 
 
(6 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
  
{{VeryImportantMessage|(November 2018) This information may be incomplete and outdated. For the latest API, see the [https://www.freecadweb.org/api autogenerated API documentation].}}
+
{{VeryImportantMessage
 +
|''(listopad 2018 r.)'' Informacje te mogą być niekompletne i nieaktualne. Najnowsze API - patrz [https://www.freecadweb.org/api dokumentacja API generowana automatycznie].}}
  
The Mesh objects can be manipulated by adding new facets, deleting facets, importing from an STL file, transforming the mesh and much more. For a complete overview of what can be done see also the [[Mesh_Workbench|Mesh Workbench]] documentation. A mesh object cannot be added to an existing document directly. Therefore the document must create an object with a property class that supports meshes. Example:
+
Obiektami Siatek można manipulować poprzez dodawanie nowych elementów, usuwanie elementów, importowanie z pliku STL, przekształcanie siatki i wiele więcej. Dla pełnego przeglądu tego, co można zrobić zobacz także dokumentację środowiska pracy [[Mesh_Workbench/pl|Siatka]]. Obiekt siatki nie może być dodany bezpośrednio do istniejącego dokumentu. Dlatego dokument musi tworzyć obiekt z klasą właściwości, która obsługuje siatki. Przykład:
  
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
 
m = Mesh.Mesh()
 
m = Mesh.Mesh()
... # Manipulate the mesh
+
... # Operowanie siatką
d = FreeCAD.activeDocument() # Get a reference to the actie document
+
d = FreeCAD.activeDocument() # Uzyskaj dostęp do aktywnego dokumentu
f = d.addObject("Mesh::Feature", "Mesh") # Create a mesh feature
+
f = d.addObject("Mesh::Feature", "Mesh") # Utwórz cechę siatki
f.Mesh = m # Assign the mesh object to the internal property
+
f.Mesh = m # Przypisanie obiektu siatki do właściwości wewnętrznej
 
d.recompute()
 
d.recompute()
 
}}
 
}}
  
  
{{APIFunction|addFacet|Facet|Adds a facet to the mesh| }}
+
{{APIFunction|addFacet|Facet|Dodaje wielokąt do siatki| }}
{{APIFunction|addFacets|list|Adds a list of facets to the mesh| }}
+
{{APIFunction|addFacets|list|Dodaje listę wielokątów do siatki| }}
{{APIFunction|addMesh|Mesh|Combines this mesh with another mesh.| }}
+
{{APIFunction|addMesh|Mesh|Łączy tą siatkę z inną siatką.| }}
{{APIFunction|clear| |Clears the mesh| }}
+
{{APIFunction|clear| |Oczyszcza siatkę| }}
{{APIFunction|coarsen| |Coarsens the mesh| }}
+
{{APIFunction|coarsen| |Zmniejsza gęstość siatki| }}
{{APIFunction|collapseEdge|Edge|Removes an edge and both facets that share this edge| }}
+
{{APIFunction|collapseEdge|Edge|Usuwa krawędź i oba wielokąt, które dzielą tę krawędź| }}
{{APIFunction|collapseFacet|Facet|Removes a facet| }}
+
{{APIFunction|collapseFacet|Facet|Usuwa wielokąt z siatki| }}
{{APIFunction|collapseFacets|list|Removes a list of facets| }}
+
{{APIFunction|collapseFacets|list|Usuwa listę wielokątów z siatki| }}
{{APIFunction|copy| |Creates a copy of this mesh|a Mesh object}}
+
{{APIFunction|copy| |Tworzy kopię siatki|obiekt siatki}}
{{APIFunction|countComponents| |Get the number of topological independent areas|an integer}}
+
{{APIFunction|countComponents| |Uzyskaj liczbę obszarów niezależnych topologicznie|integer}}
{{APIFunction|countNonUniformOrientedFacets| |Get the number of wrong oriented facets|an integer}}
+
{{APIFunction|countNonUniformOrientedFacets| |Uzyskaj liczbę nieprawidłowo zorientowanych elementów.|integer}}
{{APIFunction|countSegments| |Get the number of segments which may also be 0|an integer}}
+
{{APIFunction|countSegments| |Podaj liczbę segmentów, która może być również równa 0|integer}}
{{APIFunction|crossSections| |Get cross-sections of the mesh through several planes| }}
+
{{APIFunction|crossSections| |Uzyskaj przekroje siatki poprzez różne płaszczyzny| }}
{{APIFunction|difference|Mesh|Difference of this and the given mesh object.| }}
+
{{APIFunction|difference|Mesh|Różnica pomiędzy bieżącym a podanym obiektem siatki.| }}
{{APIFunction|fillupHoles| |Fillup holes| }}
+
{{APIFunction|fillupHoles| |Otwory do wypełniania| }}
{{APIFunction|fixDeformations| |Repair deformed facets| }}
+
{{APIFunction|fixDeformations| |Napraw zdeformowane wielokąty| }}
{{APIFunction|fixDegenerations| |Remove degenerated facets| }}
+
{{APIFunction|fixDegenerations| |Usuń zniekształcone wielokąty| }}
{{APIFunction|fixIndices| |Repair any invalid indices| }}
+
{{APIFunction|fixIndices| |Napraw wszystkie nieprawidłowe indeksy| }}
{{APIFunction|fixSelfIntersections| |Repair self-intersections| }}
+
{{APIFunction|fixSelfIntersections| |Napraw samoprzecięcia| }}
{{APIFunction|flipNormals| |Flip the mesh normals| }}
+
{{APIFunction|flipNormals| |Odwróć wektory normalne| }}
{{APIFunction|foraminate| |Get a list of facet indices and intersection points| }}
+
{{APIFunction|foraminate| |Uzyskaj listę indeksów wielokątów i punktów przecięcia| }}
{{APIFunction|getPlanes| |Get all planes of the mesh as segment. In the worst case each triangle can be regarded as single plane if none of its neighbors is coplanar.| }}
+
{{APIFunction|getPlanes| |Pobierz wszystkie płaszczyzny siatki jako segmenty. W najgorszym przypadku każdy trójkąt może być traktowany jako pojedyncza płaszczyzna, jeśli żaden z jego sąsiadów nie jest współpłaszczyznowy.| }}
{{APIFunction|getSegment|integer|Get a list of facet indices that describes a segment| }}
+
{{APIFunction|getSegment|Uzyskaj listę indeksów wielokątów opisujących dany segment| }}
{{APIFunction|getSeparateComponents| |Returns a list containing the different components (separated areas) of the mesh as separate meshes|a list}}
+
{{APIFunction|getSeparateComponents| |Zwraca listę zawierającą różne komponenty (wydzielone obszary) siatki jako oddzielne siatki.|lista}}
{{APIFunction|harmonizeNormals| |Adjust wrong oriented facets| }}
+
{{APIFunction|harmonizeNormals| |Dostosuj niewłaściwie zorientowane wielokąty| }}
{{APIFunction|hasNonManifolds| |Check if the mesh has non-manifolds|a boolean}}
+
{{APIFunction|hasNonManifolds| |Sprawdź, czy siatka ma elementy typu non-manifolds|boolean}}
{{APIFunction|hasNonUniformOrientedFacets| |Checks if the mesh has facets with inconsistent orientation| }}
+
{{APIFunction|hasNonUniformOrientedFacets| |Sprawdza czy siatka ma wielokąty o niespójnej orientacji| }}
{{APIFunction|hasSelfIntersections| |Check if the mesh intersects itself| }}
+
{{APIFunction|hasSelfIntersections| |Sprawdź, czy siatka przecina samą siebie| }}
{{APIFunction|inner| |Get the part inside of the intersection| }}
+
{{APIFunction|inner| |Pobierz część wewnątrz przecięcia| }}
{{APIFunction|insertVertex|Vertex|Inserts a vertex into a facet| }}
+
{{APIFunction|insertVertex|Vertex|Wstawia wierzchołek do wielokąta| }}
{{APIFunction|intersect|Mesh|Intersection of this and the given mesh object.| }}
+
{{APIFunction|intersect|Mesh|Przecięcie tego i podanego obiektu siatki| }}
{{APIFunction|isSolid| |Check if the mesh is a solid| }}
+
{{APIFunction|isSolid| |Sprawdź, czy siatka jest bryłą| }}
{{APIFunction|meshFromSegment| |Create a mesh from segment| }}
+
{{APIFunction|meshFromSegment| |Tworzenie siatki z segmentu| }}
{{APIFunction|nearestFacetOnRay|tuple, tuple|Get the index and intersection point of the nearest facet to a ray. The first parameter is a tuple of three floats the base point of the ray, the second parameter is ut uple of three floats for the direction. The result is a dictionary with an index and the intersection point or an empty dictionary if there is no intersection.|a dictionary}}
+
{{APIFunction|nearestFacetOnRay|tuple, tuple|Uzyskaj indeks i punkt przecięcia najbliższej półprostej. Pierwszym parametrem jest krotka trzech zmiennych określająca punkt bazowy półprostej, drugim parametrem jest krotka trzech zmiennych określająca kierunek. Wynikiem jest słownik z indeksem i punktem przecięcia lub pusty słownik, jeśli nie ma przecięcia|dictionary}}
{{APIFunction|offset|float|Move the point along their normals| }}
+
{{APIFunction|offset|float|Przesuń punkt wzdłuż ich normalnych| }}
{{APIFunction|offsetSpecial|float|Move the point along their normals| }}
+
{{APIFunction|offsetSpecial|float|Przesuń punkt wzdłuż ich normalnych| }}
{{APIFunction|optimizeEdges| |Optimize the edges to get nicer facets| }}
+
{{APIFunction|optimizeEdges| |Zoptymalizuj krawędzie, aby uzyskać ładniejsze wielokąty| }}
{{APIFunction|optimizeTopology| |Optimize the edges to get nicer facets| }}
+
{{APIFunction|optimizeTopology| |Zoptymalizuj krawędzie, aby uzyskać ładniejsze wielokąty| }}
{{APIFunction|outer| |Get the part outside the intersection| }}
+
{{APIFunction|outer| |Pobierz część poza przecięciem| }}
{{APIFunction|printInfo| |Get detailed information about the mesh| }}
+
{{APIFunction|printInfo| |Uzyskaj szczegółowe informacje na temat siatki| }}
{{APIFunction|read| |Read in a mesh object from file.| }}
+
{{APIFunction|read| |Wczytaj obiekt siatki z pliku.| }}
{{APIFunction|refine| |Refine the mesh| }}
+
{{APIFunction|refine| |Dopracuj siatkę| }}
{{APIFunction|removeComponents|integer|Remove components with less or equal to number of given facets| }}
+
{{APIFunction|removeComponents|integer|Usuń elementy o liczbie wielokątów mniejszej lub równej podanej liczbie| }}
{{APIFunction|removeDuplicatedFacets| |Remove duplicated facets| }}
+
{{APIFunction|removeDuplicatedFacets| |Usuń zduplikowane wielokąty| }}
{{APIFunction|removeDuplicatedPoints| |Remove duplicated points| }}
+
{{APIFunction|removeDuplicatedPoints| |Usuń zduplikowane punkty| }}
{{APIFunction|removeFacets|list|Remove a list of facet indices from the mesh| }}
+
{{APIFunction|removeFacets|list|Usuń listę indeksów wielokątów z siatki| }}
{{APIFunction|removeFoldsOnSurface| |Remove folds on surfaces| }}
+
{{APIFunction|removeFoldsOnSurface| |Usunąć fałdy na powierzchniach| }}
{{APIFunction|removeNonManifolds| |Remove non-manifolds| }}
+
{{APIFunction|removeNonManifolds| |Usuń elementy typu non-manifolds| }}
{{APIFunction|rotate| |Apply a rotation to the mesh| }}
+
{{APIFunction|rotate| |Zastosuj obrót do siatki| }}
{{APIFunction|setPoint|int, Vector|Sets the point at index.| }}
+
{{APIFunction|setPoint|int, Vector|Ustawia punkt o indeksie| }}
{{APIFunction|smooth| |Smooth the mesh| }}
+
{{APIFunction|smooth| |Wygładzić siatkę| }}
{{APIFunction|snapVertex| |Insert a new facet at the border| }}
+
{{APIFunction|snapVertex| |Wstaw nowy wielokąt na granicy| }}
{{APIFunction|splitEdge| |Split edge| }}
+
{{APIFunction|splitEdge| |Podział krawędzi| }}
{{APIFunction|splitEdges| |Split all edges| }}
+
{{APIFunction|splitEdges| |Podział wszystkich krawędzi| }}
{{APIFunction|splitFacet| |Split facet| }}
+
{{APIFunction|splitFacet| |Podział wielokątów| }}
{{APIFunction|swapEdge| |Swap the common edge with the neighbor| }}
+
{{APIFunction|swapEdge| |Zamień wspólną krawędź z sąsiadem| }}
{{APIFunction|transform| |Apply a transformation to the mesh| }}
+
{{APIFunction|transform| |Zastosuj transformację do siatki| }}
{{APIFunction|transformToEigen| |Transform the mesh to its eigenbase| }}
+
{{APIFunction|transformToEigen| |Przekształć siatkę w jej bazę własną| }}
{{APIFunction|translate|Vector|Apply a translation to the mesh| }}
+
{{APIFunction|translate|Vector|Zastosuj przesunięcie do siatki| }}
{{APIFunction|unite|Mesh|Union of this and the given mesh object.| }}
+
{{APIFunction|unite|Mesh|Połączenie pomiędzy obecnym a podanym obiektem siatki| }}
{{APIFunction|write|string|Write the mesh object into file.| }}
+
{{APIFunction|write|string|Zapisz obiekt siatki do pliku| }}
{{APIFunction|writeInventor| |Write the mesh in OpenInventor format to a string.|a string}}
+
{{APIFunction|writeInventor| |Zapisz siatkę w formacie OpenInventor do łańcucha znaków|a string}}
{{APIProperty|Area|the area of the mesh object.}}
+
{{APIProperty|Area|Obszar obiektu siatki}}
{{APIProperty|CountFacets|the number of facets of the mesh object.}}
+
{{APIProperty|CountEdges|Liczba wierzchołków obiektu siatki}}
{{APIProperty|CountPoints|the number of vertices of the mesh object.}}
+
{{APIProperty|CountFacets|Liczba wielokątów obiektu siatki}}
{{APIProperty|Facets|A collection of facets; With this attribute it is possible to get access to the facets of the mesh: for f in mesh.Facets: print f. Facet.Points is a list of coordinate-tupels for the vertices. Facet.PointIndices is a list of indice for the vertices of the facet. WARNING! store Facets in a local variable as it is generated on the fly, each time it is accessed.}}
+
{{APIProperty|CountPoints|Liczba punktów obiektu siatki}}
{{APIProperty|Points|A collection of the mesh points; With this attribute it is possible to get access to the points of the mesh: for p in mesh.Points: print p.x, p.y, p.z,p.Index.WARNING! store Points in a local variable as it is generated on the fly, each time it is accessed.}}
+
{{APIProperty|Facets|Zbiór wielokątów. Za pomocą tego atrybutu można uzyskać dostęp do wielokątów siatki: for f in mesh.Facets: print f. Facet.Points jest listą krotek współrzędnych dla wierzchołków. Facet.PointIndices jest listą indeksów dla wierzchołków wielokątów. UWAGA! Przechowuj Wielokąty w zmiennej lokalnej, ponieważ jest ona generowana w locie, za każdym razem gdy jest dostępna}}
{{APIProperty|Topology|the points and face indices as tuple. Topology[0] is a list of all vertices. Each being a tuple of 3 coordinates. Topology[1] is a list of all polygons. Each being a list of vertex indice into Topology[0] WARNING! store Topology in a local variable as it is generated on the fly, each time it is accessed.}}
+
{{APIProperty|Points|Kolekcja punktów siatki; Dzięki temu atrybutowi można uzyskać dostęp do punktów siatki: for p in mesh.Points: print p.x, p.y, p.z,p.Index.UWAGA! przechowuj Punkty w zmiennej lokalnej, ponieważ jest ona generowana w locie, przy każdym dostępie}}
{{APIProperty|Volume|the volume of the mesh object.}}
+
{{APIProperty|Topology|Punkty i indeksy wierzchołków jako krotki. Topology[0] jest listą wszystkich wierzchołków. Każdy z nich jest krotką 3 współrzędnych. Topology[1] jest listą wszystkich wielokątów. Każdy z nich jest listą indeksów wierzchołków w Topology[0] UWAGA! przechowuj Topology w zmiennej lokalnej, ponieważ jest ona generowana w locie, za każdym razem, gdy jest dostępna.}}
{{APIProperty|BoundBox|the BoundBox of the object}}
+
{{APIProperty|Volume|objętość obiektu siatki}}
{{APIProperty|Matrix|the current transformation of the object as matrix}}
+
{{APIProperty|BoundBox|Ramka ograniczająca obiektu}}
{{APIProperty|Placement|the current transformation of the object as placement}}
+
{{APIProperty|Matrix|Aktualna transformacja obiektu jako macierz}}
 +
{{APIProperty|Placement|Aktualne przekształcenie obiektu jako umieszczenie}}
  
  

Latest revision as of 15:31, 17 January 2022

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎română • ‎日本語
(listopad 2018 r.) Informacje te mogą być niekompletne i nieaktualne. Najnowsze API - patrz dokumentacja API generowana automatycznie.

Obiektami Siatek można manipulować poprzez dodawanie nowych elementów, usuwanie elementów, importowanie z pliku STL, przekształcanie siatki i wiele więcej. Dla pełnego przeglądu tego, co można zrobić zobacz także dokumentację środowiska pracy Siatka. Obiekt siatki nie może być dodany bezpośrednio do istniejącego dokumentu. Dlatego dokument musi tworzyć obiekt z klasą właściwości, która obsługuje siatki. Przykład:

m = Mesh.Mesh()
... # Operowanie siatką
d = FreeCAD.activeDocument() # Uzyskaj dostęp do aktywnego dokumentu
f = d.addObject("Mesh::Feature", "Mesh") # Utwórz cechę siatki
f.Mesh = m # Przypisanie obiektu siatki do właściwości wewnętrznej
d.recompute()


Method.png addFacet(Facet)

Description: Dodaje wielokąt do siatki

Returns:

Method.png addFacets(list)

Description: Dodaje listę wielokątów do siatki

Returns:

Method.png addMesh(Mesh)

Description: Łączy tą siatkę z inną siatką.

Returns:

Method.png clear( )

Description: Oczyszcza siatkę

Returns:

Method.png coarsen( )

Description: Zmniejsza gęstość siatki

Returns:

Method.png collapseEdge(Edge)

Description: Usuwa krawędź i oba wielokąt, które dzielą tę krawędź

Returns:

Method.png collapseFacet(Facet)

Description: Usuwa wielokąt z siatki

Returns:

Method.png collapseFacets(list)

Description: Usuwa listę wielokątów z siatki

Returns:

Method.png copy( )

Description: Tworzy kopię siatki

Returns: obiekt siatki

Method.png countComponents( )

Description: Uzyskaj liczbę obszarów niezależnych topologicznie

Returns: integer

Method.png countNonUniformOrientedFacets( )

Description: Uzyskaj liczbę nieprawidłowo zorientowanych elementów.

Returns: integer

Method.png countSegments( )

Description: Podaj liczbę segmentów, która może być również równa 0

Returns: integer

Method.png crossSections( )

Description: Uzyskaj przekroje siatki poprzez różne płaszczyzny

Returns:

Method.png difference(Mesh)

Description: Różnica pomiędzy bieżącym a podanym obiektem siatki.

Returns:

Method.png fillupHoles( )

Description: Otwory do wypełniania

Returns:

Method.png fixDeformations( )

Description: Napraw zdeformowane wielokąty

Returns:

Method.png fixDegenerations( )

Description: Usuń zniekształcone wielokąty

Returns:

Method.png fixIndices( )

Description: Napraw wszystkie nieprawidłowe indeksy

Returns:

Method.png fixSelfIntersections( )

Description: Napraw samoprzecięcia

Returns:

Method.png flipNormals( )

Description: Odwróć wektory normalne

Returns:

Method.png foraminate( )

Description: Uzyskaj listę indeksów wielokątów i punktów przecięcia

Returns:

Method.png getPlanes( )

Description: Pobierz wszystkie płaszczyzny siatki jako segmenty. W najgorszym przypadku każdy trójkąt może być traktowany jako pojedyncza płaszczyzna, jeśli żaden z jego sąsiadów nie jest współpłaszczyznowy.

Returns:

Method.png getSegment(Uzyskaj listę indeksów wielokątów opisujących dany segment)

Description:

Returns: {{{4}}}

Method.png getSeparateComponents( )

Description: Zwraca listę zawierającą różne komponenty (wydzielone obszary) siatki jako oddzielne siatki.

Returns: lista

Method.png harmonizeNormals( )

Description: Dostosuj niewłaściwie zorientowane wielokąty

Returns:

Method.png hasNonManifolds( )

Description: Sprawdź, czy siatka ma elementy typu non-manifolds

Returns: boolean

Method.png hasNonUniformOrientedFacets( )

Description: Sprawdza czy siatka ma wielokąty o niespójnej orientacji

Returns:

Method.png hasSelfIntersections( )

Description: Sprawdź, czy siatka przecina samą siebie

Returns:

Method.png inner( )

Description: Pobierz część wewnątrz przecięcia

Returns:

Method.png insertVertex(Vertex)

Description: Wstawia wierzchołek do wielokąta

Returns:

Method.png intersect(Mesh)

Description: Przecięcie tego i podanego obiektu siatki

Returns:

Method.png isSolid( )

Description: Sprawdź, czy siatka jest bryłą

Returns:

Method.png meshFromSegment( )

Description: Tworzenie siatki z segmentu

Returns:

Method.png nearestFacetOnRay(tuple, tuple)

Description: Uzyskaj indeks i punkt przecięcia najbliższej półprostej. Pierwszym parametrem jest krotka trzech zmiennych określająca punkt bazowy półprostej, drugim parametrem jest krotka trzech zmiennych określająca kierunek. Wynikiem jest słownik z indeksem i punktem przecięcia lub pusty słownik, jeśli nie ma przecięcia

Returns: dictionary

Method.png offset(float)

Description: Przesuń punkt wzdłuż ich normalnych

Returns:

Method.png offsetSpecial(float)

Description: Przesuń punkt wzdłuż ich normalnych

Returns:

Method.png optimizeEdges( )

Description: Zoptymalizuj krawędzie, aby uzyskać ładniejsze wielokąty

Returns:

Method.png optimizeTopology( )

Description: Zoptymalizuj krawędzie, aby uzyskać ładniejsze wielokąty

Returns:

Method.png outer( )

Description: Pobierz część poza przecięciem

Returns:

Method.png printInfo( )

Description: Uzyskaj szczegółowe informacje na temat siatki

Returns:

Method.png read( )

Description: Wczytaj obiekt siatki z pliku.

Returns:

Method.png refine( )

Description: Dopracuj siatkę

Returns:

Method.png removeComponents(integer)

Description: Usuń elementy o liczbie wielokątów mniejszej lub równej podanej liczbie

Returns:

Method.png removeDuplicatedFacets( )

Description: Usuń zduplikowane wielokąty

Returns:

Method.png removeDuplicatedPoints( )

Description: Usuń zduplikowane punkty

Returns:

Method.png removeFacets(list)

Description: Usuń listę indeksów wielokątów z siatki

Returns:

Method.png removeFoldsOnSurface( )

Description: Usunąć fałdy na powierzchniach

Returns:

Method.png removeNonManifolds( )

Description: Usuń elementy typu non-manifolds

Returns:

Method.png rotate( )

Description: Zastosuj obrót do siatki

Returns:

Method.png setPoint(int, Vector)

Description: Ustawia punkt o indeksie

Returns:

Method.png smooth( )

Description: Wygładzić siatkę

Returns:

Method.png snapVertex( )

Description: Wstaw nowy wielokąt na granicy

Returns:

Method.png splitEdge( )

Description: Podział krawędzi

Returns:

Method.png splitEdges( )

Description: Podział wszystkich krawędzi

Returns:

Method.png splitFacet( )

Description: Podział wielokątów

Returns:

Method.png swapEdge( )

Description: Zamień wspólną krawędź z sąsiadem

Returns:

Method.png transform( )

Description: Zastosuj transformację do siatki

Returns:

Method.png transformToEigen( )

Description: Przekształć siatkę w jej bazę własną

Returns:

Method.png translate(Vector)

Description: Zastosuj przesunięcie do siatki

Returns:

Method.png unite(Mesh)

Description: Połączenie pomiędzy obecnym a podanym obiektem siatki

Returns:

Method.png write(string)

Description: Zapisz obiekt siatki do pliku

Returns:

Method.png writeInventor( )

Description: Zapisz siatkę w formacie OpenInventor do łańcucha znaków

Returns: a string

Property.png Area

Returns: Obszar obiektu siatki

Property.png CountEdges

Returns: Liczba wierzchołków obiektu siatki

Property.png CountFacets

Returns: Liczba wielokątów obiektu siatki

Property.png CountPoints

Returns: Liczba punktów obiektu siatki

Property.png Facets

Returns: Zbiór wielokątów. Za pomocą tego atrybutu można uzyskać dostęp do wielokątów siatki: for f in mesh.Facets: print f. Facet.Points jest listą krotek współrzędnych dla wierzchołków. Facet.PointIndices jest listą indeksów dla wierzchołków wielokątów. UWAGA! Przechowuj Wielokąty w zmiennej lokalnej, ponieważ jest ona generowana w locie, za każdym razem gdy jest dostępna

Property.png Points

Returns: Kolekcja punktów siatki; Dzięki temu atrybutowi można uzyskać dostęp do punktów siatki: for p in mesh.Points: print p.x, p.y, p.z,p.Index.UWAGA! przechowuj Punkty w zmiennej lokalnej, ponieważ jest ona generowana w locie, przy każdym dostępie

Property.png Topology

Returns: Punkty i indeksy wierzchołków jako krotki. Topology[0] jest listą wszystkich wierzchołków. Każdy z nich jest krotką 3 współrzędnych. Topology[1] jest listą wszystkich wielokątów. Każdy z nich jest listą indeksów wierzchołków w Topology[0] UWAGA! przechowuj Topology w zmiennej lokalnej, ponieważ jest ona generowana w locie, za każdym razem, gdy jest dostępna.

Property.png Volume

Returns: objętość obiektu siatki

Property.png BoundBox

Returns: Ramka ograniczająca obiektu

Property.png Matrix

Returns: Aktualna transformacja obiektu jako macierz

Property.png Placement

Returns: Aktualne przekształcenie obiektu jako umieszczenie