Difference between revisions of "Feature list/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
(32 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
{{docnav
+
{{docnav/pl
|[[About FreeCAD|About FreeCAD]]
+
|[[About FreeCAD/pl|Informacje na temat FreeCAD]]
|[[Install on Windows|Install on Windows]]
+
|[[Install on Windows|Instalacja w systemie Windows]]
 
}}
 
}}
  
Line 9: Line 9:
 
== Informacje o wydaniu ==
 
== Informacje o wydaniu ==
  
* [[Release notes 011|Release 0.11]] - March 2011
+
* [[Release notes 011|Wydanie 0.11]] - Marzec 2011
* [[Release notes 012|Release 0.12]] - December 2011
+
* [[Release notes 012|Wydanie 0.12]] - Grudzień 2011
* [[Release notes 013|Release 0.13]] - January 2013
+
* [[Release notes 013|Wydanie 0.13]] - January 2013
* [[Release notes 0.14|Release 0.14]] - March 2014
+
* [[Release notes 0.14|Wydanie 0.14]] - Marzec 2014
* [[Release notes 0.15|Release 0.15]] - March 2015
+
* [[Release notes 0.15|Wydanie 0.15]] - Marzec 2015
* [[Release notes 0.16|Release 0.16]] - April 2016
+
* [[Release notes 0.16|Wydanie 0.16]] - Kwiecień 2016
* [[Release notes 0.17|Release 0.17]] - April 2018
+
* [[Release notes 0.17|Wydanie 0.17]] - Kwiecień 2018
* [[Release notes 0.18|Release 0.18]] - March 2019
+
* [[Release notes 0.18|Wydanie 0.18]] - Marzec 2019
 +
* [[Release notes 0.19|Wydanie 0.19]] - ??? 2019
  
 
== Główne cechy ==
 
== Główne cechy ==
  
* [[Image:Feature1.jpg|left]] A complete [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_CASCADE Open CASCADE Technology]-based '''geometry kernel''' allowing complex 3D operations on complex shape types, with native support for concepts like [https://en.wikipedia.org/wiki/Boundary_representation Boundary Representation] (brep), [https://en.wikipedia.org/wiki/Non-uniform_rational_B-spline Non-uniform rational basis spline] (nurbs) curves and surfaces, a wide range of geometric entities, boolean operations and [https://en.wikipedia.org/wiki/Fillet_(mechanics) fillets], and built-in support of [https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303 STEP] and [https://en.wikipedia.org/wiki/IGES IGES] formats {{clear}}
+
* [[Image:Feature1.jpg|left]] Kompletne '''jądro geometrii''' bazujące na  [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_CASCADE Open CASCADE Technology] umożliwiający kompleksowe operacje 3D na złożonych typach kształtów, z natywnym wsparciem dla koncepcji takich jak [https://en.wikipedia.org/wiki/Boundary_representation Boundary Representation] ''(brep)'', [https://en.wikipedia.org/wiki/Non-uniform_rational_B-spline Non-uniform rational basis spline] ''(nurbs)'' krzywe i powierzchnie, szeroki zakres kształtów geometrycznych, operacje boolean [https://en.wikipedia.org/wiki/Fillet_(mechanics) fillets], oraz wbudowana obsługa formatów [https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303 STEP] i [https://en.wikipedia.org/wiki/IGES IGES].{{clear}}
* [[Image:Feature3.jpg|left]] A full '''parametric model'''. All FreeCAD objects are natively parametric, meaning their shape can be based on [[Property|properties]] or even depend on other objectsAll changes are recalculated on demand, and recorded by an undo/redo stackNew object types can be added easily, and can even be [[Scripted objects|fully programmed in Python]].{{clear}}
+
* [[Image:Feature3.jpg|left]] Pełny '''model parametryczny'''. Wszystkie obiekty FreeCAD są naturalnie parametryczne, co oznacza, że ich kształt może być oparty na [[Property|właściwości]] lub nawet zależny od innych obiektówWszystkie zmiany są przeliczane na żądanie i rejestrowane przez stos cofnij/przywróćNowe typy obiektów mogą być dodawane w prosty sposób, a nawet mogą być [[Scripted objects|w pełni oprogramowane w  środowisku Python]].{{clear}}
* [[Image:Feature4.jpg|left]] A '''modular architecture''' that allows plugin extensions (modules) to add functionality to the core application. An extension can be as complex as a whole new application programmed in C++ or as simple as a [[Power users hub|Python script]] or self-recorded [[macros|macro]]. You have complete access to almost any part of FreeCAD from the built-in '''Python''' interpreter, macros or external scripts, be it [[Topological data scripting|geometry creation and transformation]], the 2D or 3D representation of that geometry ([[scenegraph]]) or even the [[PySide|FreeCAD interface]] {{clear}}
+
* [[Image:Feature4.jpg|left]] Architektura modułowa", która umożliwia dodanie funkcjonalności rozszerzeń wtyczek (modułów) do podstawowej aplikacji. Rozszerzenie może być tak złożone, jak cała nowa aplikacja zaprogramowana w C++ lub tak proste, jak [[Power users hub|skrypt Python]] lub samodzielnie nagrane [[macros|makro]]. Masz pełny dostęp do prawie każdej części FreeCAD z wbudowanego interpretera '''Python''', makr lub zewnętrznych skryptów, bez względu na to, czy jest to [[Topological data scripting|tworzenie i transformacja geometrii]], dwu- lub trójwymiarowa reprezentacja tej geometrii([[scenegraph]]) a nawet [[PySide|interfejs FreeCAD]] {{clear}}
* [[Image:Feature5.jpg|left]] Import/export to '''standard formats''' such as [http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303 STEP], [http://en.wikipedia.org/wiki/IGES IGES], [http://en.wikipedia.org/wiki/Obj OBJ], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_%28file_format%29 STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/Dxf DXF], [http://en.wikipedia.org/wiki/Svg SVG], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/COLLADA DAE], [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC] or [http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/off/off.html OFF], [http://en.wikipedia.org/wiki/NASTRAN NASTRAN], [http://en.wikipedia.org/wiki/VRML VRML] in addition to FreeCAD's native {{FileName|[[File Format FCStd|FCStd]]}} file format. The level of compatibility between FreeCAD and a given file format can vary, since it depends on the module that implements it.{{clear}}
+
* [[Image:Feature5.jpg|left]] Import i eksport do '''standardowych formatów''', takich jak [http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303 STEP], [http://en.wikipedia.org/wiki/IGES IGES], [http://en.wikipedia.org/wiki/Obj OBJ], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_%28file_format%29 STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/Dxf DXF], [http://en.wikipedia.org/wiki/Svg SVG], [http://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL], [http://en.wikipedia.org/wiki/COLLADA DAE], [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC] lub [http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/off/off.html OFF], [http://en.wikipedia.org/wiki/NASTRAN NASTRAN], [http://en.wikipedia.org/wiki/VRML VRML] w dodatku do macierzystego formatu plików FreeCAD {{FileName|[[File Format FCStd|FCStd]]}}. Poziom kompatybilności pomiędzy FreeCAD i danym formatem pliku może się różnić, ponieważ zależy to od modułu, który ten format wdraża.{{clear}}
* [[Image:Feature7.jpg|left]] A [[Sketcher Workbench|Sketcher]] with integrated constraint-solver, allowing you to sketch geometry-constrained 2D shapes. The constrained 2D shapes built with Sketcher may then be used as a base to build other objects throughout FreeCAD.{{clear}}
+
* [[Image:Feature7.jpg|left]] [[Sketcher Workbench|Szkicownik]] ze zintegrowanym mechanizmem wiązań, umożliwiającym szkicowanie kształtów 2D o związanej geometrii. Zbudowane za pomocą programu Sketcher związane kształty 2D mogą być następnie wykorzystane jako podstawa do budowania innych obiektów w całym FreeCAD.{{clear}}
* [[Image:Feature9.jpg|left]] A [[Robot Workbench|Robot simulation]] module that allows you to study robot movements in a graphical environment.{{clear}}
+
* [[Image:Feature9.jpg|left]] Środowisko pracy [[Robot Workbench|Robot simulation]] które pozwala na badanie ruchów robotów w środowisku graficznym.{{clear}}
* [[Image:Feature8.jpg|left]] A [[TechDraw_Module|technical drawing module]] with options for detail views, cross sectional views, dimensioning and others, allowing you to generate 2D views of existing 3D models. The module then produces ready-to-export SVG or PDF files. An older [[Drawing Module|Drawing module]] with sparse Gui-commands but a powerful Python functionality also exists.{{clear}}
+
* [[Image:Feature8.jpg|left]] Środowisko pracy [[TechDraw_Module|rysunku technicznego]] z opcjami widoków szczegółowych, przekrojów, wymiarowania i innych, pozwalającymi na generowanie widoków 2D istniejących modeli 3D. Moduł następnie tworzy gotowe do eksportu pliki SVG lub PDF. Jest też starszy [[Drawing Module||Moduł rysunkowy]] z nielicznymi poleceniami Gui, lecz posiada potężną funkcjonalność Pythona.{{clear}}
* [[Image:Feature-raytracing.jpg|left]] A [[Raytracing Module|Rendering]] module that can export 3D objects for rendering with external renderers. It currently only supports [http://en.wikipedia.org/wiki/POV-Ray povray] and [http://en.wikipedia.org/wiki/LuxRender LuxRender], but is expected to be extended to other renderers in the future.{{clear}}
+
* [[Image:Feature-raytracing.jpg|left]] Środowisko pracy [[Raytracing Module|Rendering]] który może eksportować obiekty 3D do renderowania z zewnętrznymi śilnikami. Obecnie obsługuje tylko moduły  [http://en.wikipedia.org/wiki/POV-Ray povray] i [http://en.wikipedia.org/wiki/LuxRender LuxRender], ale w przyszłości ma zostać rozszerzony o kolejne programy renderujące.{{clear}}
* [[Image:Feature-arch.jpg|left]] An [[Arch Module|Architecture]] module that allows [http://en.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling Building Information Modeling] (BIM)-like workflow, with [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes Industry Foundation Classes] (IFC) compatibility.{{clear}}
+
* [[Image:Feature-arch.jpg|left]] Środowisko pracy [[Arch Module|Architektura]] umożliwia modelowanie [http://en.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling Building Information Modeling] przepływ pracy ''(BIM)'', z kompatybilnością [http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes Industry Foundation Classes] ''(IFC)''.{{clear}}
* [[Image:Feature-CAM.jpg|left]] A [[Path Workbench|Path module]] dedicated to mechanical machining for [https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_manufacturing Computer Aided Manufacturing] (CAM). Using the Path module you may output, display and adjust the [http://en.wikipedia.org/wiki/G-code G code] used to control the target machine.{{clear}}
+
* [[Image:Feature-CAM.jpg|left]] Środowisko pracy [[Path Workbench|Path]] dedykowane do obróbki mechanicznej dla [https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_manufacturing Computer Aided Manufacturing] (CAM). Korzystając z modułu Ścieżka, można tworzyć, wyświetlać i modyfikować [http://en.wikipedia.org/wiki/G-code G-code] używany do sterowania maszyną docelową.{{clear}}
* [[Image:Feature_spreadsheet.png|left]] An [[Spreadsheet_Workbench|Integrated Spreadsheet]] and an [[Expressions|expression parser]] which may be used to drive formula-based models and organize model data in a central location.{{clear}}
+
* [[Image:Feature_spreadsheet.png|left]] Środowisko pracy [[Spreadsheet_Workbench|Integrated Spreadsheet]] oraz [[Expressions|expression parser]] które można wykorzystać do obsługi modeli danych opartych na formułach i organizowania danych modelu w centralnej lokalizacji.{{clear}}
  
 
==Cechy ogólne:==
 
==Cechy ogólne:==
Line 42: Line 43:
 
* '''FreeCAD może być zaimportowany jako [[Embedding FreeCAD/pl|moduł Python]]''', do innych aplikacji potrafiących wykonywać skrypty Python. Podobnie jak w trybie konsolowym, część interfejsu jest niedostępna, ale wszystkie narzędzia geometrii są dostępne.
 
* '''FreeCAD może być zaimportowany jako [[Embedding FreeCAD/pl|moduł Python]]''', do innych aplikacji potrafiących wykonywać skrypty Python. Podobnie jak w trybie konsolowym, część interfejsu jest niedostępna, ale wszystkie narzędzia geometrii są dostępne.
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* '''Koncepcja Środowisk pracy''': W interfejsie FreeCAD narzędzia są pogrupowane według [[workbenches|Środowisk pracy]]. Pozwala to wyświetlać tylko narzędzia używane do wykonania określonego zadania, utrzymując przestrzeń pracy bez zbędnych elementów i zapewniając odpowiednią reakcję, oraz umożliwiając szybkie ładowanie aplikacji.
* '''Koncepcja Warsztatów''': W interfejsie FreeCADa narzędzia są pogrupowane we [[workbenches/pl|warsztaty]]. Pozwala to na wyświetlanie tylko narzędzi potrzebnych do wykonania określonego zadania, pozostawiając przestrzeń roboczą niezabałaganioną i responsywną.
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* ''plugin / moduł frameworka do późniejszego ładowania funkcji / typów danych''. FreeCAD jest podzielony na główną aplikację z modułami, które ładowane tylko wtedy, gdy są potrzebne. Prawie wszystkie narzędzia i typy geometrii są przechowywane w modułach. Moduły zachowują się jak wtyczki; oprócz selektywnego uruchamiania, można je dodawać lub usuwać z istniejącej instalacji FreeCAD.
* '''Framework pluginu/modułu do opóźnionego ładowania cech/typów danych '''. FreeCAD jest podzielony na rdzeń i moduły, które mogą być ładowane dopiero wtedy gdy są potrzebne. Większość narzędzi i typów geometrii mieści się w modułach. Moduły zachowują się jak wtyczki i mogą być dodawane lub usuwane z istniejącej instalacji FreeCADa.
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''parametryczne obiekty dokumentów towarzyszących'''. Wszystkie obiekty w dokumencie FreeCAD mogą być zdefiniowane przez parametry. Parametry te mogą być modyfikowane i ponownie obliczane w dowolnym momencie. Ponieważ relacje między obiektami są zachowane, modyfikacja jednego obiektu będzie automatycznie rozprzestrzeniać się do dowolnych obiektów zależnych.
* '''Obiekty łączone parametrycznie''': Wszystkie obiekty w dokumencie FreeCADa są zdefiniowane parametrycznie. Te parametry mogą być modyfikowane w locie i przeliczane w dowolnej chwili. Także relacje pomiędzy obiektami są zapisywane, więc modyfikacja obiektu powoduje modyfikację obiektów zależnych.
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* '''Tworzenie parametrycznych prymitywów'''. Obiekty pierwotne, takie jak pole, kula, cylinder itp. mogą być tworzone poprzez określenie ich wiązań geometrycznych.
* '''Parametryczne prymitywy''' jak sześcian, kula, walec, stożek czy torus.
 
</div>
 
  
* '''graphical modification operations'''. FreeCAD can perform translation, rotation, scaling, mirroring, offset (either trivial or as described in [https://www.researchgate.net/publication/240754626_Self-intersection_Removal_in_Triangular_Mesh_Offsetting Jung/Shin/Choi]) or shape conversion, in any plane of the 3D space.
+
* '''operacje graficznej modyfikacji'''. FreeCAD może wykonywać przekształcenia, obracanie, skalowanie, lustrzane odbicie, przesunięcie ''(czy to banalne, czy jak opisano w [https://www.researchgate.net/publication/240754626_Self-intersection_Removal_in_Triangular_Mesh_Offsetting Jung/Shin/Choi])'' lub konwersję kształtu, w dowolnej płaszczyźnie przestrzeni 3D.
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* '''[http://en.wikipedia.org/wiki/Constructive_solid_geometry Konstrukcyjna geometria bryłowa] (operacje logiczne)'''. FreeCAD może wykonywać operacje konstrukcyjne z geometrią bryłową ''(połączenie, różnica, przecięcie)''.
* '''[http://en.wikipedia.org/wiki/Constructive_solid_geometry Boolean operations]''' (przecinają unii, różnica,)
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Graficzne tworzenie geometrii płaskiej'''.  Linie, zamknięte przestrzenie, prostokąty, b-spiny, łuki okrągłe lub eliptyczne mogą być tworzone graficznie w dowolnej płaszczyźnie przestrzeni 3D.
* Graficzne tworzenie '''prostej płaskiej geometrii''' jak linie, przewody, prostokąty, łuki lub okręgi na dowolnej płaszczyźnie w przestrzeni 3D
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* Modelowanie wytłoczeń prostych lub wytłoczeń obrotowych '''wyciągnięć''', '''przekrojów''' i '''zaokrągleń'''.
* Modelowanie z prostych lub rewolucji ''' wytłoczek ''', ''' sekcje ''' i '' "filety '''.
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* '''komponenty kształtu''', takie jak ''wierzchołki''', '''krawędzie''', '''kształty zamknięte''' i '''płaszczyzny'''.
* Komponenty topologiczne '''wierzchołki, krawędzie, przewody''' i '''płaszczyzny''' (poprzez skrypty pythona).
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* '''Testowanie i naprawa'''. FreeCAD posiada narzędzia do testowania siatek ''(test bryłowy, test bez użycia podwójnych rozgałęzień, test samoczynnego przecięcia)'' oraz do naprawy siatek ''(wypełnienie otworów, jednolita orientacja)''.
* '''Testowanie i naprawa''' narzędzia do siatek: solid test, non-two-manifolds test, self-intersection test, hole filling and uniform orientation.
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Adnotacje'''.  FreeCAD może wstawiać dodatkowe dopisy do tekstu lub wymiarów.
* ''' Adnotacje ''' jak teksty lub wymiary
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* '''Framework Cofnij/Ponów'''. Wszystkie operacje przeprowadzone w programie FreeCAD można cofnąć/ponownie wykonać, z dostępem użytkownika do stosu cofnięcia. Można cofnąć wiele kroków jednocześnie.
* '''Framework Cofnij/Ponów''': Wszystko można cofać/ponawiać przez dostęp do stosu cofania, wiele kroków można cofnąć jednocześnie.
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* '''Zorientowany na transakcje'''. Stos undo/redo przechowuje operacje wykonywane na dokumentach, a nie pojedyncze działania, pozwalając każdemu narzędziu dokładnie określić, co należy cofnąć lub przerobić.
* '''Zarządzanie transakcją''': Stos cofnij/ponów zapamiętuję transakcje dokumentu, nie pojedyncze akcje, pozwalając zdefiniować (dla każdego narzędzia) co ma być cofnięte/ponowione .
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* '''Wbudowany framework [[Scripting/pl|pisania skryptów]]'''. FreeCAD posiada wbudowany interpreter [http://www.python.org/ Python], z API, które obejmuje prawie każdą część aplikacji, interfejs, geometrię i reprezentację tej geometrii w przeglądarce 3D. Interpreter może uruchamiać złożone skrypty, jak również pojedyncze polecenia. Całe moduły mogą być kompletnie zaprogramowane w Pythonie.
* '''Wbudowany framework [[Scripting/pl|skryptowania]]''': FreeCAD zawiera wbudowany interpreter [http://www.python.org/ Pythona] i API które pokrywa niemal każdą część aplikacji, interfejsu, geometrię i reprezentację tej geometrii w przeglądarce 3d. Interpreter potrafi wykonywać zarówno pojedyncze polecenia jak i skomplikowane skrypty, w rzeczywistości całe moduły mogą być zaprogramowane w Pythonie.
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* '''Wbudowana konsola Pythona'''. Interpretator Pythona zawiera konsolę z podświetlaniem składni, funkcję automatycznego uzupełniania i przeglądarkę klas. Polecenia Pythona mogą być wydawane bezpośrednio w FreeCAD i natychmiast zwracać wyniki, pozwalając autorom skryptów na testowanie funkcjonalności w locie, badanie zawartości modułów FreeCAD i łatwe zapoznanie się z wewnętrznymi elementami FreeCAD.
* '''Wbudowana konsola Pythona''' z podświetlaniem składni, autouzupełnianiem i przeglądarką klas: Polecenia mogą być wydawane bezpośrednio we FreeCADzie i natychmiastowo zwracać rezultaty, pozwalając piszącym skrypty na sprawdzanie rezultatów w locie, przeglądować zawartość modułów i łatwo i łatwo poznawać wnętrze FreeCADa.
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* '''Odzwierciedlenie działań użytkownika'''. Wszystko co użytkownik robi w interfejsie FreeCAD uruchamia kod Pythona, który może być prezentoway w konsoli i zapisywany w makrach.
* '''Działanie użytkownika widoczne w konsoli''': Wszystko co robi użytkownik w interfejsie FreeCADa wyzwala kod Pythona, który może być wypisywany w konsoli i zapisywany w makrach.
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* '''Pełny zapis i edycja makr'''. Polecenia Pythona wydane podczas manipulowania interfejsem przez użytkownika mogą być nagrywane, ewentualnie edytowane i zapisywane w celu późniejszego odtworzenia.
* '''Pełny zapis i edycja makr''': Komendy Pythona powstające podczas działania użytkownika na interfejsie mogą być nagrywane, edytowane jeśli to konieczne, i zapisywane w celu ponownego wykonania.
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* '''złożony ''(oparty na ZIP)'' format zapisu dokumentów'''. Dokumenty FreeCAD są zapisywane z rozszerzeniem {{FileName|.[[File Format FCStd|FCStd]]}}. Dokument może zawierać wiele różnych typów informacji, takich jak geometria, skrypty lub miniaturowe ikony. Plik {{FileName|.FCStd}} jest sam w sobie kontenerem zip; zapisany plik FreeCAD jest już skompresowany.
* '''Mieszany (na bazie ZIP) format zapisu dokumentu''': dokumenty FreeCADa zapisywane z rozszerzeniem [[fcstd file format/pl|.fcstd]] mogą zawierać wiele różnych typów informacji, jak geometria, skrypty czy ikony miniatur.
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* '''w pełni konfigurowalny/skryptowalny graficzny interfejs użytkownika'''. Interfejs FreeCAD oparty na [http://www.qtsoftware.com Qt] jest w pełni dostępny poprzez interpreter Pythona. Poza prostymi funkcjami, które FreeCAD sam dostarcza do Środowisk pracy, dostępny jest cały szkielet Qt. Użytkownik może wykonywać dowolne operacje na interfejsie graficznym, takie jak tworzenie, dodawanie, dokowanie, modyfikowanie lub usuwanie widżetów i pasków narzędzi.
* '''W pełni modyfikowalny/skryptowalny Graficzny Interfejs Użytkownika '''. Bazujący na [http://www.qtsoftware.com Qt] interfejs FreeCADa jest w całości dostępny przez interpreter Pythona. Poza prostymi funkcjami, które FreeCAD dostarcza we warsztatach(ang. workbenches), dostępny jest cały framework Qt, pozwalający na dowolne operacje z GUI, jak tworzenie, dodawanie, dokowanie, modyfikowanie lub usuwanie widżetów i pasków narzędzi.
 
</div>
 
  
* '''thumbnailer'''. (currently only Linux systems) FreeCAD document icons show the contents of the file in most file manager applications such as Gnome's Nautilus.
+
* '''thumbnailer'''. ''(obecnie tylko systemy Linux)'' Ikony dokumentów FreeCAD pokazują zawartość pliku w większości aplikacji do zarządzania plikami, takich jak Nautilus Gnome.
  
* '''modular MSI installer'''.  FreeCAD's installer allows flexible installations on Windows systems. Packages for Ubuntu systems are also maintained.
+
* '''modułowy instalator MSI'''.  Instalator FreeCAD umożliwia elastyczną instalację w systemach Windows. Utrzymywane są również pakiety dla systemów Ubuntu.
  
 
== W rozwoju ==
 
== W rozwoju ==
  
* [[Image:Feature-assembly.jpg|left]] An [[Assembly project|Assembly]] module that allows one to work with multiple projects, multiple shapes, multiple documents, multiple files, multiple relationships...  This module is currently in the planning state.{{clear}}
+
* [[Image:Feature-assembly.jpg|left]] Środowisko pracy [[Assembly project|Assembly]] które umożliwia pracę z wieloma projektami, wieloma kształtami, wieloma dokumentami, wieloma plikami, wieloma powiązaniami...  Moduł ten jest obecnie w stanie planowania.{{clear}}
  
==Extra Workbenches ==
+
==Dodatkowe Środowiska pracy==
Power users have created various custom [[external workbenches|external workbenches]].
+
Power użytkownicy stworzyli różne niestandardowe [[external workbenches|zewnętrzne Środowiska pracy]].
  
  
Line 133: Line 98:
 
}}
 
}}
  
[[Category:User Documentation/pl]]
+
{{Userdocnavi{{#translation:}}}}
 +
[[Category:User Documentation{{#translation:}}]]

Revision as of 22:20, 25 February 2020

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語 • ‎한국어

Jest to obszerną, ale nie kompletna lista funkcji, realizowanych przez program FreeCAD. Jeśli chcesz zobaczyć przyszłe wydarzenia, zobacz |Mapa rozwoju, aby szybko zorientować się, co będzie dalej. Ponadto, miłym miejscem jest galeria Zrzutów ekranu.

Informacje o wydaniu

Główne cechy

 • Feature3.jpg
  Pełny model parametryczny. Wszystkie obiekty FreeCAD są naturalnie parametryczne, co oznacza, że ich kształt może być oparty na właściwości lub nawet zależny od innych obiektów. Wszystkie zmiany są przeliczane na żądanie i rejestrowane przez stos cofnij/przywróć. Nowe typy obiektów mogą być dodawane w prosty sposób, a nawet mogą być w pełni oprogramowane w środowisku Python.
 • Feature4.jpg
  Architektura modułowa", która umożliwia dodanie funkcjonalności rozszerzeń wtyczek (modułów) do podstawowej aplikacji. Rozszerzenie może być tak złożone, jak cała nowa aplikacja zaprogramowana w C++ lub tak proste, jak skrypt Python lub samodzielnie nagrane makro. Masz pełny dostęp do prawie każdej części FreeCAD z wbudowanego interpretera Python, makr lub zewnętrznych skryptów, bez względu na to, czy jest to tworzenie i transformacja geometrii, dwu- lub trójwymiarowa reprezentacja tej geometrii(scenegraph) a nawet interfejs FreeCAD
 • Feature5.jpg
  Import i eksport do standardowych formatów, takich jak STEP, IGES, OBJ, STL, DXF, SVG, STL, DAE, IFC lub OFF, NASTRAN, VRML w dodatku do macierzystego formatu plików FreeCAD FCStd. Poziom kompatybilności pomiędzy FreeCAD i danym formatem pliku może się różnić, ponieważ zależy to od modułu, który ten format wdraża.
 • Feature7.jpg
  Szkicownik ze zintegrowanym mechanizmem wiązań, umożliwiającym szkicowanie kształtów 2D o związanej geometrii. Zbudowane za pomocą programu Sketcher związane kształty 2D mogą być następnie wykorzystane jako podstawa do budowania innych obiektów w całym FreeCAD.
 • Feature9.jpg
  Środowisko pracy Robot simulation które pozwala na badanie ruchów robotów w środowisku graficznym.
 • Feature8.jpg
  Środowisko pracy rysunku technicznego z opcjami widoków szczegółowych, przekrojów, wymiarowania i innych, pozwalającymi na generowanie widoków 2D istniejących modeli 3D. Moduł następnie tworzy gotowe do eksportu pliki SVG lub PDF. Jest też starszy |Moduł rysunkowy z nielicznymi poleceniami Gui, lecz posiada potężną funkcjonalność Pythona.
 • Feature-raytracing.jpg
  Środowisko pracy Rendering który może eksportować obiekty 3D do renderowania z zewnętrznymi śilnikami. Obecnie obsługuje tylko moduły povray i LuxRender, ale w przyszłości ma zostać rozszerzony o kolejne programy renderujące.
 • Feature-CAM.jpg
  Środowisko pracy Path dedykowane do obróbki mechanicznej dla Computer Aided Manufacturing (CAM). Korzystając z modułu Ścieżka, można tworzyć, wyświetlać i modyfikować G-code używany do sterowania maszyną docelową.
 • Feature spreadsheet.png
  Środowisko pracy Integrated Spreadsheet oraz expression parser które można wykorzystać do obsługi modeli danych opartych na formułach i organizowania danych modelu w centralnej lokalizacji.


Cechy ogólne:

 • Wieloplatformowość. FreeCAD działa i zachowuje się dokładnie tak samo na platformach takich jak Linux, MacOS, Windows i innych.
 • aplikacja z pełnym interfejsem graficznym. FreeCAD posiada kompletny graficzny interfejs użytkownika oparty na strukturze Qt, z przeglądarką 3D opartą na Open Inventor; umożliwiający szybkie renderowanie scen 3D i bardzo przystępną wizualizację graficzną ujęć.
 • FreeCAD działa także jako aplikacja uruchamiana z linii poleceń, W trybie wiersza poleceń, FreeCAD działa bez interfejsu GUI, ale z wszystkimi narzędziami geometrii. W tym trybie zajmuje stosunkowo mało miejsca w pamięci i może być używany, na przykład, jako serwer do produkcji treści dla innych aplikacji.
 • FreeCAD może być zaimportowany jako moduł Python, do innych aplikacji potrafiących wykonywać skrypty Python. Podobnie jak w trybie konsolowym, część interfejsu jest niedostępna, ale wszystkie narzędzia geometrii są dostępne.
 • Koncepcja Środowisk pracy: W interfejsie FreeCAD narzędzia są pogrupowane według Środowisk pracy. Pozwala to wyświetlać tylko narzędzia używane do wykonania określonego zadania, utrzymując przestrzeń pracy bez zbędnych elementów i zapewniając odpowiednią reakcję, oraz umożliwiając szybkie ładowanie aplikacji.
 • plugin / moduł frameworka do późniejszego ładowania funkcji / typów danych. FreeCAD jest podzielony na główną aplikację z modułami, które są ładowane tylko wtedy, gdy są potrzebne. Prawie wszystkie narzędzia i typy geometrii są przechowywane w modułach. Moduły zachowują się jak wtyczki; oprócz selektywnego uruchamiania, można je dodawać lub usuwać z istniejącej instalacji FreeCAD.
 • parametryczne obiekty dokumentów towarzyszących. Wszystkie obiekty w dokumencie FreeCAD mogą być zdefiniowane przez parametry. Parametry te mogą być modyfikowane i ponownie obliczane w dowolnym momencie. Ponieważ relacje między obiektami są zachowane, modyfikacja jednego obiektu będzie automatycznie rozprzestrzeniać się do dowolnych obiektów zależnych.
 • Tworzenie parametrycznych prymitywów. Obiekty pierwotne, takie jak pole, kula, cylinder itp. mogą być tworzone poprzez określenie ich wiązań geometrycznych.
 • operacje graficznej modyfikacji. FreeCAD może wykonywać przekształcenia, obracanie, skalowanie, lustrzane odbicie, przesunięcie (czy to banalne, czy jak opisano w Jung/Shin/Choi) lub konwersję kształtu, w dowolnej płaszczyźnie przestrzeni 3D.
 • Konstrukcyjna geometria bryłowa (operacje logiczne). FreeCAD może wykonywać operacje konstrukcyjne z geometrią bryłową (połączenie, różnica, przecięcie).
 • Graficzne tworzenie geometrii płaskiej. Linie, zamknięte przestrzenie, prostokąty, b-spiny, łuki okrągłe lub eliptyczne mogą być tworzone graficznie w dowolnej płaszczyźnie przestrzeni 3D.
 • Modelowanie wytłoczeń prostych lub wytłoczeń obrotowych wyciągnięć, przekrojów i zaokrągleń.
 • komponenty kształtu', takie jak wierzchołki, krawędzie, kształty zamknięte i płaszczyzny.
 • Testowanie i naprawa. FreeCAD posiada narzędzia do testowania siatek (test bryłowy, test bez użycia podwójnych rozgałęzień, test samoczynnego przecięcia) oraz do naprawy siatek (wypełnienie otworów, jednolita orientacja).
 • Adnotacje. FreeCAD może wstawiać dodatkowe dopisy do tekstu lub wymiarów.
 • Framework Cofnij/Ponów. Wszystkie operacje przeprowadzone w programie FreeCAD można cofnąć/ponownie wykonać, z dostępem użytkownika do stosu cofnięcia. Można cofnąć wiele kroków jednocześnie.
 • Zorientowany na transakcje. Stos undo/redo przechowuje operacje wykonywane na dokumentach, a nie pojedyncze działania, pozwalając każdemu narzędziu dokładnie określić, co należy cofnąć lub przerobić.
 • Wbudowany framework pisania skryptów. FreeCAD posiada wbudowany interpreter Python, z API, które obejmuje prawie każdą część aplikacji, interfejs, geometrię i reprezentację tej geometrii w przeglądarce 3D. Interpreter może uruchamiać złożone skrypty, jak również pojedyncze polecenia. Całe moduły mogą być kompletnie zaprogramowane w Pythonie.
 • Wbudowana konsola Pythona. Interpretator Pythona zawiera konsolę z podświetlaniem składni, funkcję automatycznego uzupełniania i przeglądarkę klas. Polecenia Pythona mogą być wydawane bezpośrednio w FreeCAD i natychmiast zwracać wyniki, pozwalając autorom skryptów na testowanie funkcjonalności w locie, badanie zawartości modułów FreeCAD i łatwe zapoznanie się z wewnętrznymi elementami FreeCAD.
 • Odzwierciedlenie działań użytkownika. Wszystko co użytkownik robi w interfejsie FreeCAD uruchamia kod Pythona, który może być prezentoway w konsoli i zapisywany w makrach.
 • Pełny zapis i edycja makr. Polecenia Pythona wydane podczas manipulowania interfejsem przez użytkownika mogą być nagrywane, ewentualnie edytowane i zapisywane w celu późniejszego odtworzenia.
 • złożony (oparty na ZIP) format zapisu dokumentów. Dokumenty FreeCAD są zapisywane z rozszerzeniem .FCStd. Dokument może zawierać wiele różnych typów informacji, takich jak geometria, skrypty lub miniaturowe ikony. Plik .FCStd jest sam w sobie kontenerem zip; zapisany plik FreeCAD jest już skompresowany.
 • w pełni konfigurowalny/skryptowalny graficzny interfejs użytkownika. Interfejs FreeCAD oparty na Qt jest w pełni dostępny poprzez interpreter Pythona. Poza prostymi funkcjami, które FreeCAD sam dostarcza do Środowisk pracy, dostępny jest cały szkielet Qt. Użytkownik może wykonywać dowolne operacje na interfejsie graficznym, takie jak tworzenie, dodawanie, dokowanie, modyfikowanie lub usuwanie widżetów i pasków narzędzi.
 • thumbnailer. (obecnie tylko systemy Linux) Ikony dokumentów FreeCAD pokazują zawartość pliku w większości aplikacji do zarządzania plikami, takich jak Nautilus Gnome.
 • modułowy instalator MSI. Instalator FreeCAD umożliwia elastyczną instalację w systemach Windows. Utrzymywane są również pakiety dla systemów Ubuntu.

W rozwoju

 • Feature-assembly.jpg
  Środowisko pracy Assembly które umożliwia pracę z wieloma projektami, wieloma kształtami, wieloma dokumentami, wieloma plikami, wieloma powiązaniami... Moduł ten jest obecnie w stanie planowania.


Dodatkowe Środowiska pracy

Power użytkownicy stworzyli różne niestandardowe zewnętrzne Środowiska pracy.