Difference between revisions of "Draft Dimension/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
Line 19: Line 19:
 
* '''Kóty úhlů''': vyběrem 2 přímých hran při stisknuté klávese {{KEY|ALT}}.
 
* '''Kóty úhlů''': vyběrem 2 přímých hran při stisknuté klávese {{KEY|ALT}}.
  
==Options==
+
==Volby==
* Press {{KEY|X}}, {{KEY|Y}} or {{KEY|Z}} after a point to constrain the next point on the given axis.
+
* Stiskněte klávesu {{KEY|X}}, {{KEY|Y}} nebo {{KEY|Z}} po zadání bodu pro určení osy, na které bude ležet další bod.
* To enter coordinates manually, simply enter the numbers, then press {{KEY|ENTER}} between each X, Y and Z component.
+
* Pro ruční zadání souřadnic jednoduše vložte číslo a {{KEY|ENTER}} mezi každou z komponent X, Y a Z.
* Press {{KEY|CTRL}} while drawing to force [[Draft_Snap|snapping]] your point to the nearest snap location, independently of the distance.
+
* Stiskněte při kreslení klávesu {{KEY|CTRL}} pro [[Draft_Snap|přichycení]] Vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu, nezávisle na vzdálenosti od něho.
* Pressing {{KEY|SHIFT}} will [[Draft_Constrain|constrain]] the dimension horizontally or vertically, or, when working on a circular edge, switches between diameter and radius modes.
+
* Stiskněte při kreslení klávesu {{KEY|SHIFT}} pro nastavení [[Draft_Constrain|vazby]] kóty vodorovně nebo svisle nebo pokud pracujete na zakřivené hraně, přepíná mezi módem průměru a poloměru.
* Press {{KEY|R}} or click the checkbox to check/uncheck the {{KEY|'''Relative'''}} button. If relative mode is on, the coordinates of the next point are relative to the last one. If not, they are absolute, taken from the (0,0,0) origin point.
+
* Stiskněte klávesu {{KEY|R}} nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko  {{KEY|'''Relativní'''}}. Je-li nastaven relativní mód jsou souřadnice následujícího bodu relativní k předchozímu bodu. Je-li mód absolutní souřadnice jsou vztaženy k počátečnímu bodu (0,0,0).
* Press {{KEY|T}} or click the checkbox to check/uncheck the {{KEY|'''Continue'''}} button. If continue mode is on, you will be able to draw continued dimensions, one after the other, that share the same baseline.
+
* Stiskněte klávesu {{KEY|T}} nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko {{KEY|'''Pokračovat'''}}. Je-li nastaven pokračovací mód, můžete kreslit pokračovací kóty jednu za druhou při sdílení stejné základny.
* Press {{KEY|ESC}} or the {{KEY|'''Cancel'''}} button to abort the current Line command.
+
* Stiskněte klávesu {{KEY|ESC}} nebo tlačítko  {{KEY|'''Cancel'''}} pro ukončení aktuálního příkazu.
* By picking an existing edge with {{KEY|ALT}}, instead of entering measurement points, the dimension will become '''parametric''' and remember which edge it is bound to. If the endpoints of that edge move later on, the dimension will follow them.
+
* Výběrem existující hrany se stisknutou klávesou  {{KEY|ALT}}, místo vložení měřeného bodu se kóta stane '''parametrickou''' a bude si pamatovat ke které hraně patří. Jestli se později některý z koncových bodů hrany posune, bude jej kóta následovat.
* The direction of the dimension can be changed afterwards, by modifying its "Direction" property
+
* Směr kóty může být změněn později úpravou vlastnosti "Směr".
  
 
==Properties==
 
==Properties==

Revision as of 12:40, 18 May 2014

Draft Dimension.svg Draft Dimension

Umístění Menu
Draft -> Dimension
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
D I
Představen ve verzi
-
Viz také
FlipDimension


Popis

Nástroj Kóta kreslí kóty v aktuálním dokumentu podle dvou bodů definujících měřenou vzdálenost a třetího bodu, který určuje kudy bude kóta procházet.

Screenshot Draft Dimension.jpg

Použití

 1. Stiskněte tlačítko Draft Dimension.png Kóta nebo klávesy D a pak I
 2. Klikněte na bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 3. Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 4. Klikněte na třetí bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice

Dostupné typy kót

 • Lineární kóty: výběrem libovolných dvou bodů nebo nějaké rovné hrany při stisknuté klávese ALT.
 • Vodorovné/svislé kóty: stisknutím klávesy SHIFT po výběru prvního bodu.
 • Kóty průměru: výběrem zakřivené hrany při stisknuté klávese ALT.
 • Kóty poloměru: výběrem zakřivené hrany při stisknuté klávese ALT a potom stiskem klávesy SHIFT.
 • Kóty úhlů: vyběrem 2 přímých hran při stisknuté klávese ALT.

Volby

 • Stiskněte klávesu X, Y nebo Z po zadání bodu pro určení osy, na které bude ležet další bod.
 • Pro ruční zadání souřadnic jednoduše vložte číslo a ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Stiskněte při kreslení klávesu CTRL pro přichycení Vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu, nezávisle na vzdálenosti od něho.
 • Stiskněte při kreslení klávesu SHIFT pro nastavení vazby kóty vodorovně nebo svisle nebo pokud pracujete na zakřivené hraně, přepíná mezi módem průměru a poloměru.
 • Stiskněte klávesu R nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Relativní. Je-li nastaven relativní mód jsou souřadnice následujícího bodu relativní k předchozímu bodu. Je-li mód absolutní souřadnice jsou vztaženy k počátečnímu bodu (0,0,0).
 • Stiskněte klávesu T nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, můžete kreslit pokračovací kóty jednu za druhou při sdílení stejné základny.
 • Stiskněte klávesu ESC nebo tlačítko Cancel pro ukončení aktuálního příkazu.
 • Výběrem existující hrany se stisknutou klávesou ALT, místo vložení měřeného bodu se kóta stane parametrickou a bude si pamatovat ke které hraně patří. Jestli se později některý z koncových bodů hrany posune, bude jej kóta následovat.
 • Směr kóty může být změněn později úpravou vlastnosti "Směr".

Properties

 • DataStart: The start point of the distance to measure
 • DataEnd: The end point of the distance to measure
 • DataDimline: A point through which the dimension line must pass
 • ViewDisplay Mode: Specifies if the text is aligned to the dimension lines or always faces the camera
 • ViewFont Size: The size of the letters
 • ViewExt Lines: The size of the extension lines (between the measurement points and the dimension line)
 • ViewText Position: Can be used to force the text to be displayed at a certain position
 • ViewText Spacing: Specifies the space between the text and the dimension line
 • ViewOverride: Specifies a text to display instead of the measurement. Use the word "dim", inside that text, to display the measurement
 • ViewFont Name: The font to use to draw the text. It can be a font name, such as "Arial", a default style such as "sans", "serif" or "mono", or a family such as "Arial,Helvetica,sans" or a name with a style such as "Arial:Bold". If the given font is not found on the system, a generic one is used instead.
 • ViewArrow Type: The type of arrow to use
 • ViewArrow Size: The size of the arrows
 • ViewDecimals: The number of decimal places to display on the dimension
 • ViewFlip Arrows: Reverse the orientation of arrows

Skriptování

Nástroj Kóta může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

 makeDimension (p1,p2,[p3])

or

 makeDimension (object,i1,i2,p3)

or

 makeDimension (objlist,indices,p3)
 • Vytvoří objekt kóty s kótovací čárou procházející přes p3.
 • Objekt kóty přebíráe tloušťku čáry a barvu nastavenou v příkazovém pruhu.
 • Je několik způsobů vytvoření kóty v závislosti na předaných argumentech:
 1. (p1,p2,p3): vytvoří standardní kótu z p1 do p2.
 2. (object,i1,i2,p3): vytvoří spojenou kótu na daný objekt, která měří vzdálenost mezi vrcholy indexovanými i1 a i2.
 3. (object,i1,mode,p3): vytvoří spojenou kótu na daný objekt, i1 je index (zakřivené) měřené hrany a mód je buď "poloměr" nebo "průměr". Vrací nově vytvořený objekt.
 makeAngularDimension (center,[angle1,angle2],p3)
 • vytvoří úhlovou kótu z daného středu se zadaným seznamem úhlů procházející bodem p3.
 • Vrací nově vytvořený objekt.

Příklad:

 import FreeCAD,Draft
 p1 = FreeCAD.Vector(0,0,0)
 p2 = FreeCAD.Vector(1,1,0)
 p3 = FreeCAD.Vector(2,0,0)
 Draft.makeDimension(p1,p2,p3)

Links

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский