Rysunek Roboczy: Łuk

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
This page is a translated version of the page Draft Arc and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎

Draft Arc.svg Rysunek Roboczy: Łuk

Lokalizacja w menu
Kreślenie → Narzędzia łuku → Łuk
Środowisko pracy
Rysunek Roboczy, Architektura
Domyślny skrót
A R
Wprowadzono w wersji
0.7
Zobacz także
Okrąg, Łuk przez trzy punkty

Opis

Polecenie Draft Arc.svg Tworzy różne rodzaje łuków utworzy łuk kołowy w bieżącej płaszczyźnie roboczej ze środka, promienia, kąta początkowego i kąta wierzchołkowego. Promień i kąty mogą być zdefiniowane przez wybranie punktów.

Łuk jest w rzeczywistości obiektem typu okrąg z DANEkątem pierwszym, który nie jest taki sam jak jego DANEkąt drugi.

Draft Arc example.jpg

Łuk zdefiniowany za pomocą czterech punktów, środka, promienia, punkty początku i końca łuku.

Użycie

Zobacz również Tacka narzędziowa, Przyciąganie oraz Wiązania.

 1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie polecenia:
 2. Otworzy się panel zadań Łuk. Zobacz rozdział Opcje, aby uzyskać więcej informacji.
 3. Wybierz pierwszy punkt - środek łuku, w oknie widoku 3D, lub wpisz współrzędne i naciśnij przycisk Draft AddPoint.svg Wprowadź punkt.
 4. Wybierz drugi punkt w oknie widoku 3D, lub wpisz wartość Promienia.
 5. Wybierz trzeci punkt w oknie widoku 3D, lub wpisz wartość Kąta rozpoczęcia.
 6. Wybierz czwarty punkt w oknie widoku 3D lub wpisz wartość Kąta otwarcia.

Opcje

Skróty klawiaturowe jedno znakowe dostępne w panelu zadań można zmienić. Zobacz stronę Preferencji. Skróty wymienione tutaj są skrótami domyślnymi.

 • Aby ręcznie wprowadzić współrzędne środka, wprowadź składowe X, Y i Z, a następnie naciśnij klawisz Enter po każdej z nich. Możesz też nacisnąć przycisk Draft AddPoint.svg Wprowadź punkt, gdy masz już wybrane wartości. Wskazane jest, aby przed wprowadzeniem współrzędnych wysunąć kursor poza okno widoku 3D.
 • Pole wyboru Względnie nie ma zastosowania dla tego polecenia.
 • Naciśnij przycisk G lub kliknij pole wyboru Globalnie, aby przełączyć tryb globalny. Jeśli tryb globalny jest włączony, współrzędne są odniesione do globalnego układu współrzędnych, w przeciwnym razie są one odniesione do układu współrzędnych płaszczyzny roboczej. dostępne w wersji 0.20
 • Naciśnij klawisz T lub kliknij na pole wyboru Kontynuuj, aby przełączyć tryb kontynuacji. Jeśli tryb kontynuacji jest włączony, polecenie uruchomi się ponownie po zakończeniu pracy, pozwalając na dalsze tworzenie łuków.
 • Wciśnij klawisz S by włączyć lub wyłączyć przyciąganie.
 • Naciśnij klawisz Esc lub przycisk Zamknij, aby zakończyć działanie polecenia.

Uwagi

 • Szkic łuku można edytować za pomocą polecenia Edycja.

Ustawienia

Zobacz także strony: Edytor ustawień oraz Rysunek Roboczy: Preferencje.

 • Aby zmienić ilość miejsc po przecinku używanych przy wprowadzaniu współrzędnych, promieni i kątów: Edycja → Preferencje → Ogólne → Jednostki → Ustawienia jednostek → Liczba cyfr po przecinku.
 • Jeśli w oknie ustawień opcja Edycja → Preferencje → Rysunek Roboczy → Ustawienia ogólne → Opcje narzędzi do kreślenia → Używaj elementów pierwotnych, gdy jest to możliwe jest zaznaczona, polecenie utworzy okrąg środowiska Część, zamiast okręgu Rysunku Roboczego.

Właściwości

Zobacz stronę Rysunek Roboczy: Okrąg.

Tworzenie skryptów

Zobacz również stronę: Dokumentacja API generowana automatycznie oraz Podstawy tworzenia skryptów FreeCAD.

Aby utworzyć łuk użyj metody make_circle modułu Rysunek Roboczy (dostępne w wersji 0.19). Ta metoda zastępuje przestarzałą metodę makeCircle.

Przykład:

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

arc1 = Draft.make_circle(200, startangle=0, endangle=90)
arc2 = Draft.make_circle(500, startangle=20, endangle=160)
arc3 = Draft.make_circle(750, startangle=-30, endangle=-150)

doc.recompute()