Widok drzewa

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Tree view and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎русский

Wprowadzenie

Widok drzewa pojawia się w zakładce Model w widoku połączonym, jest to jeden z najważniejszych paneli w interfejsie użytkownika. Pokazuje wszystkie obiekty zdefiniowane przez użytkownika, które są częścią dokumentu FreeCAD. Widok drzewa jest reprezentacją struktury dokumentu i wskazuje, jakie informacje są zapisane na dysku.

Obiekty te niekoniecznie muszą być kształtami geometrycznymi widocznymi w oknie widoku 3D, ale mogą również zawierać obiekty danych utworzone za pomocą dowolnego Środowiska pracy.

FreeCAD Tree view.png

Widok drzewa pokazujący różne elementy w dokumencie.


Praca z widokiem drzewa

Domyślnie, zawsze gdy tworzony jest nowy obiekt, jest on dodawany na końcu listy w widoku drzewa. Widok drzewa umożliwia zarządzanie obiektami w celu utrzymania ich w zorganizowanym szyku.
Pozwala na tworzenie group, przesuwanie obiektów wewnątrz grup, przesuwanie grup wewnątrz innych grup, zmianę nazwy obiektów, kopiowanie obiektów, usuwanie obiektów i inne operacje w menu kontekstowym (kliknięcie prawym przyciskiem myszki), które zależą od aktualnie wybranego obiektu i aktualnie aktywnego warsztatu.

Wiele operacji tworzy obiekty, które są zależne od wcześniej utworzonego obiektu. W tym przypadku widok drzewa pokazuje tę zależność poprzez pochłanianie starszego obiektu wewnątrz nowego obiektu. Rozwijanie i zwijanie obiektów w widoku drzewa pokazuje parametryczną historię tego obiektu. Obiekty głębiej położone wewnątrz innych są starsze, natomiast obiekty znajdujące się na zewnątrz są nowsze i pochodzą od obiektów starszych. Modyfikując obiekty wewnętrzne, operacje parametryczne rozprzestrzeniają się aż do góry, generując nowy wynik.

FreeCAD Tree view parametric history 1.png FreeCAD Tree view parametric history 2.png

FreeCAD Tree view parametric history 3.png

Najwyższy z obiektów jest tworzony przez wykonywanie operacji parametrycznych na obiektach, które same zostały utworzone przez poprzednie operacje. Rozwinięcie drzewa na wielu poziomach ujawnia oryginalne elementy, które zostały użyte do utworzenia brył cząstkowych.


Działania

Note: wyrażenia i akcje związane z linkami zostały dodane w wersji 0.19.

Ponieważ widok drzewa zawiera listę obiektów, które mogą być widoczne w oknie widoku 3D, wiele z tych działań jest takich samych jak te, które mogą być wykonane bezpośrednio z widoku 3D.

Po uruchomieniu aplikacji domyślnym Środowiskiem pracy jest Start jest aktywny i nie stworzono żadnego dokumentu, a kliknięcie prawym przyciskiem myszy na widok drzewa pokazuje tylko jedno polecenie:

Po utworzeniu nowego dokumentu aktywne stają się następujące elementy:

Ponadto dostępne są dodatkowe akcje Link.

Wybór dokumentu

Jeśli wybierzesz aktywny dokument i klikniesz prawym przyciskiem myszy, oprócz pozycji Akcje z wyrażeniami i Akcje z linkami, pojawią się następujące polecenia:

 • Pokaż ukryte obiekty: Jeśli opcja jest aktywna, widok drzewa pokaże ukryte elementy.
 • Znajdź: Wyświetli pole do wprowadzania nazwy obiektu, do znalezienia wewnątrz wybranego dokumentu.
 • Zamknij dokument: zamyka wybrany dokument, wywołując funkcję closeDocument().
 • Pomiń ponowne obliczenia: Jeśli opcja jest aktywna, obiekty dokumentu nie będą automatycznie przeliczane.
  • Pozwól na ponowienie wybranych przeoliczeń: jeśli opcja jest aktywna, dokument pozwoli na przeliczenie tylko niektórych obiektów.
 • Zaznacz do przeliczenia: zaznacza wszystkie obiekty dokumentu jako zmodyfikowane i gotowe do przeliczenia.
 • Utwórz grupę: Tworzy grupę w wybranym dokumencie, przy użyciu następujących funkcji addObject().

Zaznaczanie obiektów

Gdy do dokumentu zostaną dodane nowe obiekty, kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pustej części widoku drzewa spowoduje wyświetlenie dodatkowych poleceń na liście dostępnych działań.
Ich dostępność zależy od typu obiektu i aktywnego środowiska roboczego.

Na przykład, gdy aktywne jest Środowisko pracy Draft, najpierw wybierz obiekt, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na puste miejsce w widoku drzewa:

 • Ukryj: sprawia, że obiekt staje się widoczny lub niewidoczny w oknie widoku 3D.
 • Pokaż zaznaczone: sprawia, że wybrane obiekty są widoczne.
 • Ukryj zaznaczone:sprawia, że wybrane obiekty są niewidoczne.
 • Przełącznik wyboru: sprawia, że obiekt nie może być dłużej zaznaczany w oknie widoku 3D. Ponowne użycie tego polecenia, anuluje jego efekt działania. Ustawia atrybuty obiektu Selectable na wartość true lub false. Zmień właściwości przez przełączanie wartości obiektu ViewSelectable w edytorze właściwości.
 • Wybierz wszystkie wystąpienia: zaznacza wszystkie wystąpienia tego obiektu w widoku drzewa.
 • Wygląd: uruchamia okno dialogowe w celu zmiany koloru i rozmiaru linii i wierzchołków oraz koloru ścian.
 • Kolor losowy: przypisuje obiektowi przypadkowy kolor. Pozwala na określenie koloru obiektu ShapeColor atrybutami cząstkowymi (r,g,b) w sposób losowy, z pośród zakresu wartości 0 i 1. Zmień własciwość modyfikując ViewShape Color w edytorze właściwości.
 • Wytnij: Opcja jest niedostępna, jeśli kliknięcie prawym przyciskiem myszy nie następuje na obiekcie.
 • Kopiuj: Kopiuje obiekt do pamięci komputera.
 • Wklej: Wkleja skopiowany obiekt do dokumentu; kopia jest dodawana do widoku drzewa na ostatniej pozycji.
 • Usuń: usuwa obiekt z dokumentu, a także z widoku drzewa, wywołując obiekt removeObject().
 • Utilities: (optional) Dodatkowe polecenia kontekstowe dostarczane przez Środowisko pracy Draft.

Gdy obiekt zostanie wybrany, na przykład, Draft Linia, i kolejnie wykonamy na nim kliknięcie prawym przyciskiem myszy, mogą być dostępne dodatkowe polecenia:

 • Transform: uruchamia widżet transformacji, aby przesunąć lub obrócić obiekt.
 • Ustaw kolor: określa kolory obiektu.
 • Spłaszcz ścieżkę: (Draft) polecenie specjalne dla Draft Linia.
 • ukryj: jeśli opcja jest aktywna, wybrany obiekt zostanie ustawiony jako ukryty.
 • Zaznacz do przeliczenia: zaznacza wszystkie obiekty dokumentu jako zmodyfikowane i gotowe do przeliczenia.
 • Przelicz: Przelicza aktywny obiekt.
 • Zmień nazwę: rozpoczyna edycję nazwy zaznaczonego obiektu. Pozwala to na zmianę nazwy atrybutu Etykieta, ale nie w odniesieniu do atrybutu Name, jako że ten ostatni jest tylko do odczytu.