Translations:Part Sphere/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part Sphere.svg Part: Kula

Lokalizacja w menu
Część → Primitywy → Kula
Środowisko pracy
Part
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Utwórz prymitywy