Translations:Mouse Model/8/bg

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Този стил навигация е подобен на навигацията в програмата Blender. Не може да се движви обект в четерите посоки(pan) само с мишката. За да движите обект в четирите посоки трябва да задържите бутонът SHIFT.

Избиране Движение Промяна на мащаб Ротация на изглед
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
to Select shift+to Pan to Zoom in or out to Rotate
Натиснете левия бутон на мишката върху обект за да го изберете. Заръжте shift и натиснете средния бутон на мишката за да придвижите обекта наоколо. Използвайте колелото на мишката за промяна на мащаба. Задръжте средния бутон на мишката и движете мишката.