Translations:Macros recipes/102/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Editor Assistant Icon.svg Macro Editor Assistant: rozszerza możliwości zintegrowanego edytora Python w programie FreeCAD.
  • Macro MessageBox.png Makro Pole informacyjne: Przedstawia użytkownikowi sposób przekazywania informacji za pośrednictwem GUI.
  • MEPlan.png Przykład Qt: Przykład użycia komend Qt, ich połączeń, pobierania i przypisywania danych.
  • Macro Python Assistant Window.png Makro Okno asystenta Pythona: To makro zapewnia przestrzeń roboczą wycinania/kopiowania/wklejania kodu Pythona, jest podzielone na segmenty, dzięki czemu można wybrać różne sekcje i zachowuje ciągłość pomiędzy sesjami FreeCAD.
  • Macro Build Utility.png Makro Budowanie narzędzi użytkowych: To makro zapewnia narzędzie do składania projektu z plików podprojektów za pomocą funkcji Połącz projekt.
  • Macro Global Variable Watcher.png Makro Globalny obserwator zmiennych: To makro ułatwia użytkownikowi wybór zmiennych globalnych i monitorowanie ich wartości.
  • Macro clone explicit.png Makro klonuj jawnie: Tworzy kopię każdego zaznaczonego obiektu i ustawia jego właściwości na wyrażenie odsyłające do oryginalnego obiektu, czyniąc go jawnym i edytowalnym klonem.
  • Text-x-python.png scanObjects: narzędzie kontrolne do tworzenia makrodefinicji FreeCAD i usuwania błędów w projekcie.