Translations:Getting started/40/bg

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Архитектурния работен плот добавя BIM инструменти към FreeCAD, които ви разрешават да създавате архитектурни модели с параметрични обекти. Архитектурния плит изпозва плотове като Draft и Скициране с ограничения. Всички инструменти от Draft плота например са достъпни и в Архиткетурния плот. Повечето инструменти в Архитектурния полт използват части от Draft модула за своята работа.