Translations:Getting started/38/bg

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!Работните плотове Draft и Архитектура са по-различни от гореописаните работни плотове, макар и да следват някои от същите общи правила. На кратко, докато Плотовете за Скициране с Ограничения, и за дизайн на елементи да са основно за работа върху един елемент, плотовете Draft и Архитектура се използват за работа с няколко по-малки обекти.