Translations:Draft Module/62/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
 • Draft Snap Lock.svg Toggle snap: przełącza globalnie przyciąganie obiektów na włączone lub wyłączone.
 • Draft Snap Endpoint.svg Punkt końcowy: Przyciąga do punktów końcowych odcinków linii, łuku i splajnu.
 • Draft Snap Midpoint.svg Punkt środkowy: Przyciąga do punktu środkowego linii i odcinków łuku.
 • Draft Snap Center.svg Środek: Przyciąga do środkowego punktu łuków i okręgów.
 • Draft Snap Angle.svg Kąt: Przyciąga do specjalnych punktów odniesienia kół i łuków, pod kątem 45° i 90°.
 • Draft Snap Intersection.svg Przecięcie: Przyciąga do przecięcia dwóch odcinków linii lub łuku. Najedź kursorem myszki na dwa pożądane obiekty, aby aktywować przyciąganie ich przecięcia.
 • Draft Snap Perpendicular.svg Prostopadle: Na odcinkach linii i łuku, przyciąga prostopadle do ostatniego punktu.
 • Draft Snap Extension.png Rozszerzenie: Przyciąga do umownej linii, która rozciąga się poza punkty końcowe segmentów linii. Aby uaktywnić przyciąganie rozszerzenia, należy najechać myszką na żądany obiekt.
 • Draft Snap Parallel.svg Równolegle: Przyciąga do umownej linii równoległej do odcinka linii. Przesuń kursor myszy nad żądanym obiektem, aby aktywować jego przyciągnięcie równoległe.
 • Draft Snap Special.svg Specjalne: Przyciąga na punktach specjalnych zdefiniowanych przez obiekt. dostępne w wersji 0.17
 • Draft Snap Near.svg Najbliższy: Przyciąga do najbliższego punktu lub krawędzi najbliższego obiektu.
 • Draft Snap Ortho.svg Ortho: Przyciąga na umownych liniach, które przecinają ostatni punkt i dochodzą pod kątem 0°, 45° i 90°.
 • Snap Grid.svg Siatka: Przyciąga na przecięciach linii siatki, jeśli siatka jest widoczna.
 • Draft Snap WorkingPlane.svg Płaszczyzna robocza: Zawsze umieszcza przyciągany punkt na aktualnej płaszczyźnie roboczej, nawet jeśli przyciągany punkt znajduje się poza tą płaszczyzną roboczą.
 • Draft Snap Dimensions.svg Wymiary: Prezentuje tymczasowe wymiary X i Y podczas przyciągania.
 • Draft Snap Grid.svg Przełącz widoczność siatki: włącza lub wyłącza widoczność siatki.