Translations:Arch tutorial/59/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Pamiętaj, że zarówno dla Dodaj jak i Usuń ważna jest kolejność wybierania obiektów. Główny obiekt jest zawsze ostatni, jak w Usuń X z Y lub Dodaj X do Y.