Szkicownik: Ustawienia

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher Preferences and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎русский

Ekran preferencji środowiska pracy Workbench Sketcher.svg Szkicownik można znaleźć w Edytorze Preferencji, zlokalizowane w menu Edycja → Preferencje → Szkicownik.

Znajdują się tam trzy zakładki: Ogólne, Wyświetlanie and Kolory.

Ogólne

W zakładce Ogólne można określić następujące elementy:

Nazwa Opis
Pokaż siatkę Jeśli opcja jest zaznaczona, na szkicach będzie wyświetlana siatka.

Ta opcja oraz 5 kolejnych ustawień preferencji mogą być również określone tylko dla pojedynczych szkiców w sekcji Edycja kontrolek okienka dialogowego szkicownika.

Rozmiar siatki Odległość między dwoma kolejnymi liniami siatki. Należy zauważyć, że domyślna wartość 0 mm spowoduje wyświetlenie siatki o wielkości oczek 10 mm.
Przyciąganie do siatki Jeżeli opcja jest zaznaczona, nowe punkty będą przyciągane do najbliższej linii siatki. Zauważ, że punkty muszą być już blisko linii siatki, aby przyciąganie zaczęło działać. Odległość jest piątą częścią wartości ustawionej dla Rozmiar siatki, więc dla siatki 10 mm przyciągnięcie nastąpi tylko wtedy, gdy punkt jest nie dalej niż 2 mm od linii siatki.

Uwaga: Punkt przyciągany nie ma zbieżnego wiązania z punktem siatki, do którego jest przyciągany.

Wiązania automatyczne Jeśli opcja ta jest zaznaczona, szkicownik automatycznie proponuje sensowne wiązania. Jeśli narysujesz na przykład linię łamaną Sketcher CreatePolyline.svg i zwróć uwagę na dół, zobaczysz, że szkicownik proponuje wiązanie pionowe Constraint Vertical.svg. Jeśli ustawisz teraz punkt, narysowany odcinek linii będzie posiadał wiązanie pionowe.
Unikaj zbędnych wiązań automatycznych Jeśli opcja ta jest zaznaczona, szkicownik stara się nie proponować nadmiarowych wiązań automatycznych. Ta opcja ma efekt tylko wtedy, gdy użyta jest również opcja Wiązania automatyczne.
Kolejność renderowania Kolejność, w jakiej renderowane są szkice. Aby ją zmienić, przeciągnij i upuść jedną z geometrii w górę lub w dół.
Pokaż Zaawansowane sterowanie solverem na pasku zadań Jeśli opcja ta jest zaznaczona, okno dialogowe szkicownika będzie zawierało dodatkową sekcję Zaawansowana kontrola solvera, umożliwiającą dostosowanie ustawień solvera.
Popraw rozwiązywanie podczas przeciągania Jeżeli opcja ta jest zaznaczona, to przy przeciąganiu elementów szkicu będzie zastosowany specjalny algorytm rozwiązywania. Zapobiega to odwracaniu się szkicu podczas przeciągania. Jest to usprawnienie w większości przypadków, jednak w przypadku złożonych szkiców opcja ta może wydłużyć czas rozwiązywania szkicu.
Usuń nadmiarowe automatycznie Jeżeli opcja ta jest zaznaczona, podczas rysowania szkicu wiązania nadmiarowe będą kasowane.
Esc - umożliwia wyjście z trybu edycji szkicu Jeśli opcja ta jest zaznaczona, naciśnięcie klawisza Esc spowoduje wyjście z trybu edycji szkicu. Opcja wyłączenia tej funkcji może być przydatna dla użytkowników, którzy są przyzwyczajeni do naciskania klawisza Esc podczas pracy z innymi programami CAD, ale niekoniecznie chcieliby wychodzić z trybu edycji szkicu.
Powiadamiaj o automatycznych zamianach wiązań Jeżeli opcja ta jest zaznaczona, zostaniesz poinformowany przez okno dialogowe o zamianach wiązań. Na przykład, jeżeli punkty końcowe dwóch łuków są połączone za pomocą wiązania zbieżności i ponownie połączymy łuki za pomocą wiązania styczności, wiązanie zbieżności zostanie zastąpione przez wiązanie styczności i pojawi się okno dialogowe informujące o tym.

FreeCAD-v0.19-Sketcher-Preferences-General.png

Wyświetlanie

W zakładce Wyświetlanie można określić następujące elementy:

Nazwa Opis
Rozmiar czcionki Rozmiar czcionki używanej w etykietach i wiązaniach w szkicu.
Styl linii siatki Wzór linii używany dla linii siatki. Linie siatki będą wyświetlane, jeśli ustawisz opcję Pokaż siatkę.
Segmenty na geometrię Krzywe są aproksymowane przez segmenty wielokątów w celu wizualizacji. Segmenty na geometrię określają liczbę wielokątów do aproksymacji. Dolną granicą jest 50 segmentów. Wyższe wartości poprawiają wizualizację, ale mogą prowadzić do wydłużenia czasu obliczeń, szczególnie dla B-splajn.
Spytaj o wartość po stworzeniu wiązania wymiaru Jeżeli pole zostanie zaznaczone, pojawi się okno dialogowe do wprowadzenia wartości dla nowych wiązań wymiarowych.
Tworzenie geometrii "Tryb kontynuacji" Jeżeli to pole jest zaznaczone, bieżące narzędzie do tworzenia szkicownika pozostanie aktywne po utworzeniu. Jeżeli używasz np. narzędzia szkicownika Utwórz linię Sketcher Line.svg, pozostanie ono aktywne po utworzeniu linii. Możesz opuścić narzędzie w każdej chwili klikając prawym przyciskiem myszki w oknie szkicu.
Tworzenie wiązań "Tryb kontynuacji" Jeżeli to pole jest zaznaczone, aktualne narzędzie do tworzenia wiązań pozostanie aktywne po ukończeniu tworzenia. Jeżeli używasz np. narzędzia Wiązanie styczności Constraint Tangent.png, pozostanie ono aktywne po utworzeniu wiązań. Narzędzie można wyłączyć w dowolnym momencie, klikając prawym przyciskiem myszy w oknie szkicu.
Ukryj jednostki długości podstawowej dla obsługiwanych systemów jednostek Jeżeli to pole zostanie zaznaczone, jednostki długości bazowej nie będą wyświetlane w wiązaniach szkicu. Rzeczywistą jednostką długości bazowej jest jednostka wybranego systemu jednostek.
Użyj średnicy jako domyślnego wiązania dla łuków i okręgów dostępne w wersji 0.20 Jeśli to pole zostanie zaznaczone, wiązanie Sketcher ConstrainDiameter.svg średnicy będzie używane jako domyślne dla definiowania łuków i okręgów zamiast wiązania Sketcher ConstrainRadius.svg promienia.
Ukryj wszystkie obiekty zależne od szkicu Jeśli to pole zostanie zaznaczone, wszystkie elementy zależne od szkicu zostaną ukryte po otwarciu szkicu. Zauważ, że efekt tej opcji może nie wystąpić w przypadku użycia opcji Pokaż obiekty użyte w geometrii zewnętrznej i/lub Pokaż obiekty, do których szkic jest dołączony.
Pokaż obiekty użyte w geometrii zewnętrznej Jeśli to pole zostanie zaznaczone, zostaną uwidocznione wszystkie obiekty użyte dla geometrii zewnętrznej. Jeżeli edytujesz na przykład szkic, który używa geometrii podkładki, ta podkładka zostanie pokazana (jeżeli jeszcze nie została pokazana). Inne elementy w drzewie modelu pomiędzy podkładką a szkicem nie muszą być prezentowane.
Pokaż obiekty, do których szkic jest dołączony Jeżeli to pole zostanie zaznaczone, obiekty, do których jest dołączony szkic, będą wyświetlane po otwarciu szkicu. Jeżeli na przykład szkic został dołączony do kieszeni, kieszeń zostanie wyświetlona (jeżeli nie została jeszcze wyświetlona). W przeciwnym razie szkic będzie widoczny tylko wtedy, gdy kieszeń wcześniej nie została pokazana.
Przywróć położenie widoku po zakończeniu edycji Jeżeli to pole zostanie zaznaczone, wówczas ustawienie sceny zostanie cofnięte do miejsca, w którym znajdowało się przed otwarciem szkicu.
Wymuś ortograficzne ujęcie widoku przy wejściu w tryb edycji dostępne w wersji 0.20 Jeżeli opcja jest zaznaczona, tryb ujęcia zostanie wymuszony na ortograficzny przy otwieraniu szkicu do edycji. Tryb ujęcia zostanie przywrócony po wyjściu z trybu edycji.Ta preferencja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest włączona opcja Przywróć ujęcie widoku po edycji.
Otwórz szkic w trybie widoku przekroju dostępne w wersji 0.20 Jeśli opcja ta jest zaznaczona, podczas edycji szkicu będzie on domyślnie otwierany z aktywnym widokiem przekroju.
Zastosuj do istniejących szkiców Jeśli opcja ta zostanie wybrana, opcje zawarte w sekcji preferencji Automatyzacja widoczności wyświetlania zostaną zastosowane również do istniejących szkiców. W przeciwnym razie ustawienia te zostaną zastosowane tylko do nowych szkiców.

FreeCAD-v0.19-Sketcher-Preferences-Display.png

Kolory

W zakładce Kolory można określić następujące elementy:

Nazwa Opis
Domyślna barwa dla krawędzi Kolor krawędzi
Domyślna barwa dla wierzchołków Kolor wierzchołków (punktów)
Barwa linii w trakcie tworzenia Kolor używany podczas tworzenia nowych fragmentów szkicu
Barwa edytowanej krawędzi Kolor krawędzi w trakcie edycji
Barwa edytowanych wierzchołków Kolor wierzchołków (punktów) w trakcie edycji
Geometria konstrukcji Kolor geometrii konstrukcji w trybie edycji
Barwa krawędzi wyrównania wewnętrznego Kolor krawędzi dla wyrównania wewnętrznego geometrii
Geometria zewnętrzna Kolor geometrii zewnętrznej w trybie edycji
Geometria w pełni związana Kolor w pełni związanej geometrii podczas edycji
Barwa w pełni związanej krawędzi w trybie edycji Kolor dla w pełni związanej krawędzi w trybie edycji
Barwa w pełni związanej krawędzi konstrukcyjnej w trybie edycji Kolor dla w pełni związanej krawędzi konstrukcji w trybie edycji
Barwa constrained edit internal alignment edge color Kolor dla w pełni związanej krawędzi wyrównania wewnętrznego w trybie edycji
Barwa w pełni związanego wierzchołka Kolor dla w pełni związanych wierzchołków (punktów)
Barwa dla wiązania Kolor dla wiązań prowadzących, z wyjątkiem wiązań wymiarów które otrzymują barwę wiązań wymiarów.
Barwa wiązania odniesienia Kolor dla wiązania odniesienia
Barwa wiązania zależnego od wyrażenia Kolor dla wiązań zależnych od wyrażenia
Barwa wyłączonego wiązania Kolor dla wyłaczonych wiązań
Barwa kontrolujących wiązań wymiarowych Kolor wiązań wymiarowych gdy są one prowadzące
Barwa tekstu współrzędnej Kolor tekstu dla współrzędnych
Barwa celownika kursora Kolor wskaźnika kursora. Jest to ten sam kolor, który jest wyświetlany podczas tworzenia nowego elementu szkicu.

Wskazówka: Kolor zaznaczeń wewnątrz szkiców to globalne ustawienie zaznaczenia Włącz podświetlanie zaznaczenia, zobacz stronę Edytor ustawień.

FreeCAD-v0.19-Sketcher-Preferences-Colors-UPDATED.png