Szkicownik: Wiązanie kąta

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainAngle and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Sketcher ConstrainAngle.svg Szkicownik: Wiązanie kąta

Lokalizacja w menu
Szkicownik → Wiązania szkicownika → Wiązanie kąta
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
A
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Szkicownik: Wiązanie odległości, Szkicownik: Wiązanie prostopadłości

Opis

Wiązanie kąta jest wiązaniem odniesienia przeznaczonym do ustalania kątów na szkicach. Jest w stanie wyznaczyć nachylenia poszczególnych linii, kąty między liniami, kąty przecięcia łuków oraz rozpiętości kątowe łuków kołowych.

Użycie

Istnieją cztery różne sposoby zastosowania tego wiązania:

 • do pojedynczych linii
 • pomiędzy liniami
 • do przecinających się krzywych
 • do łuków okręgów

Aby zastosować wiązanie kąta, należy wykonać następujące czynności:

 1. Wybierz jeden, dwa lub trzy elementy na szkicu. Tryb wiązania zostanie wybrany automatycznie w zależności od dokonanego wyboru.
 2. Wywołaj wiązanie za pomocą kilku metod:
  • Wciskając przycisk Sketcher ConstrainAngle.svg Wiązanie kąta na pasku narzędzi.
  • Używając skrótu klawiaturowego A. (A jest od Angle).
  • Używając z menu głównego Szkicownik → Wiązania szkicownika → Sketcher ConstrainAngle.svg Wiązanie kąta
 3. Zostanie wywołane okno dialogowe edycji danych.
 4. Zmodyfikuj wartość kąta, jeśli to konieczne. Kąt może być wprowadzony jako wyrażenie, które zostanie obliczone i wynik zostanie zapisany.
 5. Kliknij OK.

Jak w przypadku każdego wiązania odniesienia, istnieje możliwość późniejszej zmiany wartości kąta poprzez dwukrotne kliknięcie na pozycji wiązania w liście wiązań lub oknie widoku 3d. Wprowadzenie ujemnej wartości spowoduje odwrócenie kierunku kąta.

Tryby wiązania

Kąt nachylenia linii

Wybór zaakceptowany: linia

Sketcher ConsraintAngle mode1.png

Wiązanie to określa kąt biegunowy kierunku linii. Jest to kąt pomiędzy linią a osią X szkicu.

Rozpiętość łuku okręgu

Wybór zaakceptowany: łuk koła

Sketcher ConsraintAngle mode2.png

W tym trybie wiązanie ustala rozpiętość kątową łuku koła.

Pomiędzy liniami

Wybór zaakceptowany: linia + linia

Sketcher ConsraintAngle mode3.png

W tym trybie wiązanie ustawia kąt pomiędzy dwoma liniami. Nie jest wymagane, aby te linie się przecinały.

Między krzywymi na przecięciu (kąt w punkcie)

Wybór zaakceptowany: dowolna linia / krzywa + dowolna linia / krzywa + dowolny punkt

Sketcher ConsraintAngle mode4.png

W tym trybie, kąt pomiędzy dwoma krzywymi jest związany w punkcie ich przecięcia. Punkt przecięcia może znajdować się na przedłużeniach krzywych. Punkt ten powinien być wyraźnie określony, ponieważ krzywe zwykle przecinają się w więcej niż jednym punkcie.

Aby wiązanie działało prawidłowo, punkt musi znajdować się na obu krzywych. Tak więc, w miarę wywoływania wiązania, punkt będzie automatycznie powiązany z obiema krzywymi (wiązanie pomocnicze zostanie dodane, jeśli będzie to konieczne), a kąt pomiędzy krzywymi będzie powiązany w tym punkcie. Te wiązania pomocnicze są zwykłymi wiązaniami regularnymi. Mogą być dodane ręcznie lub usunięte. Na przykładowym rysunku powyżej nie ma żadnych wiązań pomocniczych, ponieważ wybrany punkt jest już punktem przecięcia krzywych.

Tworzenie skryptów

Ograniczenie kąta może być utworzone przez makropolecenie i z konsoli Pyton za pomocą następujących narzędzi:

# line slope angle
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Angle',iline,angle))

# angular span of arc
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Angle',iarc,angle))

# angle between lines
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Angle',iline1,pointpos1,iline2,pointpos2,angle))

# angle-via-point (no helper constraints are added automatically when from python)
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('AngleViaPoint',icurve1,icurve2,geoidpoint,pointpos,angle))

gdzie:

 • Sketch jest obiektem typu szkic,
 • iline, iline1, iline2 są liczbami całkowitymi określającymi wiersze za pomocą ich liczb porządkowych w obiekcie Sketch.
 • pointpos1, pointpos2 przyjmuje wartość 1 dla punktu początkowego i 2 dla końcowego. Wybór punktów końcowych pozwala na ustawienie kąta wewnętrznego (lub zewnętrznego), a także wpływa na sposób narysowania wiązania na ekranie,
 • geoidpoint oraz pointpos w AngleViaPoint są indeksami określającymi punkt przecięcia,
 • angle to wartość kąta w radianach. Kąt jest liczony pomiędzy wektorami stycznymi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. to wartość kąta w radianach. Kąt jest liczony pomiędzy wektorami stycznymi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wektory styczne dla linii są wskazywane od punktu początkowego do końcowego (lub odwrotnie, jeżeli punkt końcowy jest podany w trybie kąta między liniami), zgodnie z kierunkiem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ilość jest również przyjmowana jako kąt (np. App.Units.Quantity('45 deg'))

Strona Skrypty szkicownika wyjaśnia wartości, które mogą być używane dla iline, iline1, iline2, pointpos1, pointpos2, geoidpoint i pointpos, a także zawiera kolejne przykłady tworzenia wiązań za pomocą skryptów języka Python.