Środowisko pracy Path

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Path Workbench and the translation is 100% complete.
Ikonka FreeCAD dla środowiska pracy Path

Wprowadzenie

Środowisko pracy Workbench Path.svg Path jest używany do tworzenia instrukcji maszynowych dla maszyn CNC z modelu 3D FreeCAD. Instrukcje te wytwarzają rzeczywiste obiekty 3D na maszynach CNC, takich jak frezarki, tokarki, wycinarki laserowe i podobne. Zazwyczaj instrukcje są dialektem G-code. Przedstawiono tu ogólny przykład symulacji sekwencji ścieżki narzędzia tokarki CNC.

Pathwb.png

Przepływ pracy środowiska FreeCAD Path tworzy te instrukcje maszynowe w następujący sposób:

 • Model 3D jest obiektem bazowym, zwykle tworzonym przy użyciu jednego lub więcej środowisk pracy Workbench PartDesign.svg Projekt Części, Workbench Part.svg Część lub Workbench Draft.svg. Rysunek Roboczy.
 • W środowisku Path tworzone jest Zadamnie. Zawiera ono wszystkie informacje potrzebne do wygenerowania niezbędnego G-kodu do obróbki zadania na frezarce CNC: jest materiał magazynowy, frezarka ma określony zestaw narzędzi i wykonuje określone polecenia kontrolujące prędkość i ruchy (zwykle G-kod).
 • Narzędzia są wybierane zgodnie z wymaganiami zadania.
 • Ścieżki frezowania są tworzone przy użyciu np. operacji konturu i kieszeni. Te obiekty ścieżek używają wewnętrznego dialektu kodu G FreeCAD, niezależnego od maszyny CNC.
 • Wyeksportuj zadanie z G-kodem, dopasowanym do Twojej maszyny. Ten krok nazywany jest postprocesowaniem. Dostępne są różne postprocesory.

Koncepcje ogólne

Środowisko robocze Path generuje G-kod definiujący ścieżki wymagane do frezowania projektu reprezentowanego przez model 3D na docelowej frezarce w wewnętrznym formacie GCode programu FreeCAD, który jest następnie tłumaczony na odpowiedni dialekt dla docelowego sterownika CNC poprzez wybór odpowiedniego postprocesora.

G-kod jest generowany na podstawie dyrektyw i operacji zawartych w zadaniu ścieżki. Obieg zadań zawiera ich listę w kolejności, w jakiej będą wykonywane. Listę tę tworzy się, dodając Operacje na ścieżce, Stylizacje na ścieżce, Polecenia uzupełniające na ścieżce i Modyfikacje na ścieżce z menu ścieżki lub przycisków graficznego interfejsu użytkownika.

Środowisko robocze Path udostępnia menedżera narzędzi (bibliotekę, tabelę narzędzi), narzędzia do inspekcji G-kodu oraz symulacji. Łączy się z postprocesorem i umożliwia importowanie i eksportowanie szablonów zadań.

Środowisko Path ma zewnętrzne zależności, w tym:

 1. Jednostki modelu FreeCAD 3D są zdefiniowane w Edycja → Preferencje ... → Ogólne → Jednostki → Ustawienia jednostek. Konfiguracja Postprocesora definiuje jednostki wynikowe G-kodu.
 2. Ścieżka do pliku Makrodefinicji oraz tolerancje geometryczne są zdefiniowane w zakładce Edycja → Preferencje ... → Path → Ustawienia dla zadania.
 3. Kolory są definiowane w zakładce Edycja → Preferencje ... → Path → GUI.
 4. Parametry znaczników trzymania definiuje się w zakładce Edycja → Preferencje ... → Path → Ulepszenia.
 5. To, że jakość modelu Base 3D jest zgodna z wymaganiami środowiska Path, potwierdza sprawdzenie geometrii.

Ograniczenia

Niektóre z obecnych ograniczeń, o których należy pamiętać, to:

 • Większość narzędzi Path nie jest prawdziwymi narzędziami 3D, a jedynie 2,5D. Oznacza to, że przyjmują one ustalony kształt 2D i mogą go przyciąć do określonej głębokości. Istnieją jednak dwa narzędzia, które tworzą prawdziwe ścieżki 3D: Path 3DPocket.svg Kieszeń 3D i Path Surface.svg Powierzchnia 3D (która jest wciąż funkcją eksperymentalną od listopada 2020 roku).
 • Większość środowiska pracy Path jest zaprojektowana dla standardowej, prostej, 3-osiowej (xyz) frezarki / routera CNC, ale narzędzia tokarskie są w trakcie opracowywania w wersji 0.19_pre.
 • Większość operacji w środowisku pracy Path zwróci ścieżki oparte tylko na standardowym narzędziu / bicie, niezależnie od typu narzędzia / bita przypisanego w danym kontrolerze narzędzia, z wyjątkiem operacji Path Engrave.svg Grawer i Path Surface.svg powierzchnia 3D.
 • Operacje wykonywane w środowisku roboczym Path nie uwzględniają mechanizmów mocujących, które są używane do mocowania modelu na maszynie. W związku z tym przed wysłaniem kodu do maszyny należy przejrzeć i zasymulować generowane ścieżki. Jeśli to konieczne, wymodeluj mechanizmy mocujące w programie FreeCAD, aby lepiej sprawdzić wygenerowane ścieżki. Zwróć uwagę na ewentualne kolizje z zaciskami lub innymi przeszkodami na ścieżkach.

Jednostki

Obsługa jednostek w środowisku Path może być myląca. Należy zrozumieć kilka kwestii:

 1. Jednostkami podstawowymi FreeCAD dla długości i czasu są odpowiednio "mm" i "s". Prędkość jest więc "mm / s". To jest to, co FreeCAD przechowuje wewnętrznie, niezależnie od wszystkiego innego.
 2. Domyślny schemat jednostek używa jednostek domyślnych. Jeśli używasz domyślnego schematu i wprowadzasz prędkość posuwu bez łańcucha jednostek, zostanie ona wprowadzona jako "mm/s".
 3. Większość maszyn CNC oczekuje prędkości posuwu w postaci "mm / min" lub "in / min". Większość postprocesorów automatycznie konwertuje jednostkę podczas generowania G-kodu.

Schematy:

 1. Zmiana schematu w preferencjach zmienia domyślny ciąg jednostek dla pól wejściowych. Jeśli jesteś użytkownikiem Path i wolisz projektować w jednostkach metrycznych, zalecane jest użycie schematu "Metryczny drobne części i CNC". Jeśli projektujesz w jednostkach amerykańskich, możesz użyć schematu Calowy dziesiętny lub Budowlany US.
 2. Zmiana preferowanego schematu jednostek nie będzie miała wpływu na wynik, ale pomoże uniknąć błędów przy wprowadzaniu danych.

Wyjście:

 1. Generowanie poprawnej jednostki na wyjściu jest zadaniem postprocesora i jest wykonywane tylko w tym czasie.
 2. Jednostka wyjściowa maszyny jest całkowicie niezwiązana z wybranym przez użytkownika schematem jednostek.
 3. Postprocesory generują dane wyjściowe w systemie metrycznym (G21), imperialnym (G20) lub są konfigurowalne.
 4. Konfigurowalne postprocesory domyślnie produkują dane metryczne (G21).
 5. Jeśli chcesz, aby twój konfigurowalny postprocesor generował kod imperialny (G20), ustaw odpowiedni argument w konfiguracji wyjścia zadania (np. --inches dla linuxcnc). Można to zapisać w szablonie zadania i ustawić jako szablon domyślny, aby działało to automatycznie dla wszystkich przyszłych zadań.

Inspekcja ścieżki:

 1. Jeśli użyjesz narzędzia Inspekcja Path do obejrzenia G-kodu, zobaczysz go w "mm / s", ponieważ nie jest on poddawany obróbce postprocesora.

Wysokość i głębokość

Wiele poleceń ma zróżnicowaną wysokość i głębokość:

Path-DepthsAndHeights.gif

Wizualne odniesienie do właściwości (ustawień) głębokości

Polecenia

Niektóre polecenia są eksperymentalne i nie są domyślnie dostępne. Aby je włączyć, zobacz stronę Funkcje eksperymentalne.

Polecenia projektu

 • Path Job.svg Zadanie: Tworzy nowe zadanie obróbki CNC.

Polecenia narzędzi

 • Path Simulator.svg Symulator CAM: Przedstawia operację frezowania w sposób, w jaki jest ona wykonywana na maszynie.

Operacje podstawowe

 • Path Drilling.svg Owierty: Przeprowadza cykl wiercenia.
 • Path Face.svg Ściana: Tworzy ścieżkę obróbki powierzchni.
 • Path Helix.svg Helisa: Tworzy ścieżkę o kształcie helisy.
 • Path Engrave.svg Grawer: Tworzy trasę grawerowania.

Operacje przestrzenne

Ścieżki ulepszenia

Polecenia uzupełniające

 • Path Comment.svg Komentarz: Wstawia komentarz do G-kodu ścieżki.
 • Path Stop.svg Stop: Wstawia instrukcję pełnego zatrzymania maszyny.

Modyfikacja ścieżki

 • Path Copy.svg Kopia: Tworzy parametryczną Kopię wybranego obiektu ścieżki.
 • Path Array.svg Szyk: Tworzy szyk przez powielanie wybranej ścieżki.
 • Path SimpleCopy.svg Szybka kopia: Tworzy nieparametryczną kopię wybranego obiektu ścieżki.

Różności

Przestarzałe

 • Path ToolLibraryEdit.svg Menadżer narzędzi: Edycja Menedżera narzędzi. Starszy system narzędziowy. wersja 0.18 i poniżej

Noże tokarskie, architektura

Umożliwia zarządzanie narzędziami, nożami tokarskimi i biblioteką narzędzi. Oparte na architekturze noży tokarskich. dostępne w wersji 0.19

Pozostałe

 • Często zadawane pytania: Środowisko Path ma wiele wspólnych koncepcji z innymi pakietami oprogramowania CAM, ale ma też swoje własne cechy szczególne. Jeśli coś wydaje się nie tak, to jest to dobre miejsce, aby zacząć.
 • Karta konfiguracji: Można użyć arkusza ustawień, aby dostosować sposób obliczania różnych wartości właściwości dla operacji.
 • Dostosowywanie przetwarzania końcowego: Jeśli masz specjalną maszynę, która nie może używać jednego z dostępnych postprocesorów, może być konieczne napisanie własnego postprocesora.
 • Oś czwarta: Eksperymentalne frezowanie w czterech osiach.

Ustawienia

 • Preferences-path.svg Ustawienia: Preferencje dostępne dla środowiska pracy Path.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: skrypty dla środowiska Path

Poradniki

Filmy

Plan rozwoju

 • Path Development Roadmap: Przeczytaj ten artykuł, jeśli jesteś programistą i chcesz przyczynić się do rozwoju środowiska Path.