Modul Díl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Part Module and the translation is 16% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語
Part workbench icon

CAD možnosti FreeCADu jsou založeny na jádře OpenCasCade. Modul Díl umožňuje FreeCADu přístup a používání objektů a funkcí OpenCasCade. OpenCascade je profesionální CAD jádro, jehož vlastnosti umožňují pokročilou manipulaci s 3D konstrukcemi a objekty. Objekty Díl, narozdíl od objektů Modulu Síť, jsou mnohem komplexnější a proto umožňují mnohem dokonalejší operace, jako jsou logické boolean operace, modifikace historie a parametrické chování.

The objects created with the Part Workbench are relatively simple; they are intended to be used with boolean operations (unions and cuts) in order to build more complex shapes. This modeling paradigm is known as the constructive solid geometry (CSG) workflow, and it was the traditional methodology used in early CAD systems. On the other hand, the PartDesign Workbench provides a more modern workflow to constructing shapes: it uses a parametrically defined sketch, that is extruded to form a basic solid body, which is then modified by parametric transformations (feature editing), until the final object is obtained.

Part objects are more complex than mesh objects created with the Mesh Workbench, as they permit more advanced operations like coherent boolean operations, modifications history, and parametric behaviour.

Part Workbench relationships.svg

The Part Workbench is the basic layer that exposes the OCCT drawing functions to all workbenches in FreeCAD


Nástroje

Nástroje modulu Díl jsou všechny umístěny v menu Díl, který se zobrazí když natáhnete modul Díl.

Primitives

These are tools for creating primitive objects.

 • Part Box.svg Box: Draws a box by specifying its dimensions
 • Part Cylinder.svg Cylinder: Draws a cylinder by specifying its dimensions
 • Part Sphere.svg Sphere: Draws a sphere by specifying its dimensions
 • Part Cone.svg Cone: Draws a cone by specifying its dimensions
 • Part Torus.svg Torus: Draws a torus (ring) by specifying its dimensions
 • Part Primitives.svg Primitives: A tool to add any of the defined geometric primitives.
 • Part Shapebuilder.svg Shapebuilder: A tool to create more complex shapes from various parametric geometric primitives

Modifying objects

These are tools for modifying existing objects. They will allow you to choose which object to modify.

 • Part Extrude.svg Extrude: Extrudes planar faces of an object
 • Part Revolve.svg Revolve: Creates a solid by revolving another object (not solid) around an axis
 • Part Mirror.svg Mirror: Mirrors the selected object on a given mirror plane
 • Part Fillet.svg Fillet: Fillets (rounds) edges of an object
 • Part Chamfer.svg Chamfer: Chamfers edges of an object
 • Part RuledSurface.svg Ruled Surface:
 • Part Loft.svg Loft: Lofts from one profile to another
 • Part Sweep.svg Sweep: Sweeps one or more profiles along a path
 • Part Thickness.svg Thickness: Hollows out a solid, leaving openings next to select faces.
 • Part Booleans.svg Boolean: Performs boolean operations on objects
 • Part Fuse.svg Union: Fuses (unions) two objects
 • Part Common.svg Common: Extracts the common (intersection) part of two objects
 • Part Cut.svg Cut: Cuts (subtracts) one object from another

Measure

Std Measure Menu.png Measure: Allows linear and angular measurement between points, edges, and faces.

Other tools

Preferences

Vysvětlení pojmů

V terminologii OpenCasCade odlišujeme geometrické primitivy a (topologické) tvary. Geometrický primitiv může být bod, linka, kružnice, rovina atd. nebo i komplexnější typy jako je B-Spline (aproximační) křivka nebo plocha. Topologický tvar může být vrchol, hrana, drát, povrch, těleso nebo složenina z jiných tvarů. Geometrické primitivy nejsou určeny k přímému zobrazení ve 3D zobrazení, ale hlavně k použití jako stavební prvek pro 3D tvary. Například hrana může být zkonstruována z linky nebo z části kružnice.

Souhrnně se dá říct, že geometrické primitivy jsou "beztvaré" stavební bloky. A tvary jsou prostorové konstrukce na prvcích vystavěné.

Jejich kompletní seznam je na OCC documentation (Alternativně: sourcearchive.com) a hledání textů Geom_* (pro geometrické primitivy) a TopoDS_* (pro tvary). Můžete se tam také dočíst o rozdílech mezi geometrickými primitivy a tvary. Všimněte si také, prosím, že naneštěstí oficiální OCC dokumentace není dostupná online (musíte si stáhnout archiv) a je hlavně určena pro programátory a ne pro koncové uživatele. Ale pro začátek naštěstí najdete dost informací zde.

At a very high level, topology tells what pieces an object is made of, and the logical relationships between them. A shape is made of a certain set of faces. A face is bounded by a certain set of edges. Two faces are adjacent if they share a common edge.

Topology alone does not tell you the size, curvature, or 3D locations of any of those pieces. However, each piece of topology does knows about it's underlying geometry. A face knows what surface it lies on. An edge knows what curve it lies on. The geometry knows about curvature and location in space. - Source


Thus, Topology defines the relationship between simple geometric entities, which can be linked together to represent complex shapes. - Modeling Data User's Guide

ClassTopoDS Shape inherit graph.png

Geometrické typy mohou být rozděleny do dvou hlavních skupin: linky a povrchy. Nad linkami (přímka, kružnice,...) můžete přímo budovat hrany, na plochách (rovina, válec, ...) zase povrchy. Například základní přímka je nekonečná, tj. je definována základním vektorem a směrovým vektorem, zatímco jeho tvarová reprezentace musí být nějak omezena počátečním a koncovým bodem. A kvádr -- těleso -- může být vytvořeno šesti omezenými rovinami.

Z hran nebo povrchů se můžete také vrátit k jeho původním geometrickým primitivům.

Tudíž, z tvarů můžete stavět velmi komplexní díly nebo opačně odebírat všechny poddíly pro vytváření ještě komplexnějších dílů.


Thus, out of shapes you can build very complex parts or, the other way round, extract all sub-shapes a more complex shape is made of.

Part TopoShape relationships.svg

The Part::TopoShape class is the geometrical object that is seen on screen. Essentially all workbenches use these TopoShapes internally to build and display edges, faces, and solids.


Skriptování

See also: Part scripting

Hlavní datová struktura použitá v modulu Díl je datový typ

BRep z OpenCascade.

Téměř celý obsah a objektové typy modulu Díl jsou dostupné skriptování v Pythonu. Zahrnuje to geometrické primitivy, jako jsou Linky, Kružnice (nebo Úhly) a celá oblast TopoTvarů, jako jsou Vrcholy, Hrany, Dráty, Plochy, Tělesa a Složeniny. Pro každý z těchto objektů existuje několik metod pro jejich vytváření a pro některé z nich, zvláště pro TopoTvary, jsou dostupné rozšířené operace jako logické sjednocení/rozdíly/průniky. Projděte si obsah modulu Díl jak je popsán na stránce FreeCAD Scripting Basics abyste jej lépe pochopili.

The most basic object that can be created is a Part Feature, which has a simple DataPlacement property, and basic properties to define its color and appearance.

Another simple object used in 2D geometrical objects is Part Part2DObject, which is the base of Sketcher SketchObject (Sketcher), and most Draft elements.

Test script

Test the creation of Part Primitives with a script. introduced in version 0.19

import parttests.part_test_objects as pto
pto.create_test_file("example_file")

This script is located in the installation directory of the program, and can be examined to see how the basic primitives are built.

$INSTALL_DIR/Mod/Part/parttests/part_test_objects.py

Příklady

Pro vytvoření přímkového elementu přepněte do konzoly Pythonu a zapište:

import Part,PartGui 
doc=App.newDocument() 
l=Part.LineSegment()
l.StartPoint=(0.0,0.0,0.0)
l.EndPoint=(1.0,1.0,1.0)
doc.addObject("Part::Feature","Line").Shape=l.toShape() 
doc.recompute()

Projděme si výše uvedený příklad v Pythonu krok po kroku:

import Part,PartGui
doc=App.newDocument()

natáhne modul Díl (Part) a vytvoří nový dokument

l=Part.LineSegment()
l.StartPoint=(0.0,0.0,0.0)
l.EndPoint=(1.0,1.0,1.0)

přímka je ve skutečnosti přímkový segment, proto má počáteční a koncový bod.

doc.addObject("Part::Feature","Line").Shape=l.toShape()

Přidá do dokumentu objektový typ Díl (Part) a přiřadí přidanému objektu reprezentaci tvaru přímkového segmentu do vlastnosti 'Tvar' (Shape). Zde je důležité pochopit, že jsme použili geometrický primitiv (Přímka - Part.Line) k vytvoření TopoTvaru ( metoda toShape() ). Do dokumentu mohou být přidávány pouze tvary. Ve FreeCADu jsou geometrické primitivy používány jako "stavební struktury" pro Tvary.

doc.recompute()

Aktualizuje dokument. Také připravuje vizuální reprezentaci nového dílu.

Všimněte si také, že přímka může být vytvořena přímo zadáním jejího počátečního a koncového bodu v konstruktoru, např. Part.Line(point1,point2) nebo můžeme vytořit obecnou přímku a pak jí dodatečně přiřadit vlastnosti, jako jsme to udělali zde.

A Line can be created also using:

import FreeCAD
import Part
DOC = FreeCAD.newDocument()

def mycreateLine(pt1, pt2, objName):
  obj = DOC.addObject("Part::Line", objName)
  obj.X1 = pt1[0]
  obj.Y1 = pt1[2]
  obj.Z1 = pt1[2]

  obj.X2 = pt2[0]
  obj.Y2 = pt2[1]
  obj.Z2 = pt2[2]

  DOC.recompute()
  return obj

line = mycreateLine((0,0,0), (0,10,0), "LineName")


Kružnice může být vytvořena podobně:

import Part
doc = App.activeDocument()
c = Part.Circle() 
c.Radius=10.0 
f = doc.addObject("Part::Feature", "Circle")
f.Shape = c.toShape()
doc.recompute()

or using:

import FreeCAD
import Part
DOC = FreeCAD.newDocument()

def mycreateCircle(rad, objName):
  obj = DOC.addObject("Part::Circle", objName)
  obj.Radius = rad

  DOC.recompute()
  return obj

circle = mycreateCircle(5.0, "CircleName")


Znovu si všimněte, že jsme použili kružnici (geometrický primitiv) ke konstrukci tvaru nad ní. Samozřejmě stále zůstává přístup ke geometrii konstrukce, zadáním:

s = f.Shape
e = s.Edges[0]
c = e.Curve

Zde si vezmeme tvar(Shape) našeho objektu f, potom si z něho vezmeme seznam hran. V tomto případě to bude jen jedna hrana, protože celý tvar děláme z jedné kružnicem a proto si vezmeme ze seznamu pouze první hranu a z ní její přímku. Každá hrana má přímku, což je geometrický primitiv, na kterém je hrana založena.

Chcete-li vědět více jděte na stránku Topological data scripting.

Tutorials

Arrow-left.svg Pracovní plocha Sít Předchozí:
Další: Modul Výkres Arrow-right.svg